DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1927 str. 16     <-- 16 -->        PDF

POGOVOR.


W. Pfeil, šumar-velikan, doduše davno prohujale ere, govoreći o
»modi« u šumarstvu, hteo je da kaže sa tim, da i mi šumari podležući
istim ljudskim slabostima kao i -ostali staleži, hvatamo se rado svake
nove stvari, samo ako nam se ona pruži u tepam i malo pikantnom ruhu,
a osobito ako ima na sebi stranu značku. Stoga je zgodno^ na ovom mestu
reći u koliko ee to tiče »kontrolnih metoda« i njihovih ideja, da nisu ni
nove — a pravo da rečemo, za nas ne bi morale ni da budu tudje.
Godine 1923. u proleće umre je u bolnici u Štirskom Gradcu vladin
savetnik u m. Ant. Tichy. Po rodjenju Moravac, vaspitanik šumarske
škole na Uisovi, genijalno, obdaren, brzim tempom stupao je isvojom raznovrsnom
životnom stazom, ne nailazeći u ostalom skoro nigde razumevanja
za svoje poglede i težnje. Budući u vezi sa dvojicom najznačajnijih
šumara svoga vremena K. Gayerom i R. Presslerom, ušao je u literaturu
god. 1884. svojim prvim1 većim delom: Die Forstejinrichtung in
Eigenregie des auf eine moglichst naturgesetzliche WaMbehaindlung bedachten
Wirtschafters, koji budući da je bio pisan Borggrevskim stilom
izazvao je mučan osećaj i otpor kod moćnih u šumskom uredjenju ondašnjeg
sveta, isto kao i njegovi dalji radovi; ismejan, ali ne pobedjen,
ostavio je na štetu šumarstva svoj šumarski poziv i stupivši u službu
vojnog geografskog zavoda u Beču a posle toga u službu austrijskih državnih
željeznica kao geodet, zadobio je kako svojim konstrukcijama
tako i radovima na terenu u brzo svetskl glas. Ako uporedimo nauku,
koja je iz raskošne traveirske doline francuskog dela Švajcarske probila,
sebi put do katedre švajcarske visoke šumarske škole kao »o´ficielna« nauka,
a koja zaslugom Eberbacha, učenika Biolleyovog i vernog sekundanta
Mollerovog, krči sebi puta kroz južnu Ne mačku, i svuda tamo,
gde su reči Gayerove pale na plodno zemljište, nećemo se oteti iznenadjenjiU
kad na d jemo-, kako se ova nauka podudara sa sadržajem 17 teza,
u kojima je A. Tichy izložio svoje credo;10) u pomenutom pak delu iz


g. 1884. navedena je karakteristična, do sitnica, izradjena uredjajna metoda,
koja je možda prva »kontrolna metoda« u o-pšte.
UPOTREBL JEN A LITERATURA :
Hundeshagen Chir., Die Forstabsehiitzung aut neuen, wiesensehaftriichen Grundlagen.
Tubingen 1826.
Tichy A., Raumwachstum des Waldes, u 17 teza.
„ „ Die Forsteinrichtung in Eigenregie des auf eine moglichst naturgesetzliche
Waldbehandlung bedaehten Wirtechaftere. Berlin 1884.
Gayer K., Der gemischte Wald. MUnchen 1886.
Borggreve B., Die Forstd/bschatzung. Berlin 1888.
Graner F., Die FoTstbetriebsemrichlung. Tiibingen 1889.
Weber R., Lehrbuch der Fonsteinriclitung. Berlin 1891.
Tichy A., Der qualifizierte Plenterbetrieb aie nachsii´olgcnde Entwickelungsstufe der
zuenst im Jahre 1884 veroffentlichten Forsteiurichtungemethode. Miinchen 1891.
Hui´na.gl L., Die Betriebseinrichtung in kleinen Waldern, jmebesomdere in Genieinde


und Genoseenschaftswaldern. Wien 1898.
Hufnagl
L., Die Grundziige der wahren Bestandeswirtschaft. Časopis Oesn. Lcsn. 1.
Praha, 1899.


10) Tichy A., Raumwachstum des Waldes.


222