DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1927 str. 43     <-- 43 -->        PDF

´


MILAN KNEŽEVIĆ:


ZA UNAPREDJIVANJE LOVARSTVA
BOSNE I HERCEGOVINE


B
B
ivša zemaljska vlada u Sarajevu, proglašujući godine 1893.
današnji zakon o lovu, oglasila je na osnovu čl. 16. toga zakona
5 velikih šumskih kompleksa kao rezervisan a državna
lovišta (br an j e v ine). God. 1897. dodala je
ovima još i šesto ogromno lovište u jugozapadnom dijelu Bosne.
Sva su ova lovišta imala ukupnu površinu od 251.332 ha. Ovaj postupak
motivisan je iime, da su lovišta odredjena za uzgoj divljači, pa
je prema tome u njima i lovljenje zabranjeno.
Ova je lovišta lijepo pobliže opisao u svojoj knjizi »Das Weidwerk
im B. u. li.« Fr. B. Laska, pa čitalac u toj knjizi može naći prilično vijernu
sliku tadanjih prilika u njima.


Tokom vremena i izmjenom općih prilika u zemlji nastale su silne
promjene i u ovoj privrednoj grani. Ratne i poratne
strahote nisu poštedile ni najljepša i najbogatija lovišta. Pored toga u
razdoblju od posljednjih 30 godina velikom eksploatacijom, mnogim
krčevinama i silnim šumskim požarima izmijenili su mnogi veliki šumski
kompleksi u ovim lovištima svoje lice. To nije moglo ostati bez upliva
na uzgoj i napredak divljači. Gdje su se negda prostirale poznate bosanske
prašume, prohodne samo za domaćeg čovjeka, danas se vide
prostrane i nepregledne goleti. Od ovih velikih površina tek je jedan dio
pomladjen. Na pošumljenim površinama nalazi divljač pored obilne
hrane i sigurno zaklonište pa se tamo stalno zadržaje. Ogoljelih i opustošenih
površina mora po prirodnom nagonu da se kloni. Na nekim
mjesiima su sastojine u iolikoj mjeri prorijedjene i pašom oštećene, da
divljač ni ovdje nema ni mira ni zakloništa ni hrane. Dakle na ovim površinama,
koje su požarom ili nerazboritim krčenjem opustošene, a takovih
je mnogo, dolazi opstanak divljači u pitanje. K ovomu svemu
dolazi još i znatan prirast pučanstva, a naročito naseobina u blizini šuma
kao i po samim šumama i alpinskim pašnjacima, zatim porast stoke
ie proširenje pašnjaka. Sve ovo igra vrlo odlučnu ulogu u lovarsivu,
pa s iime treba na prvom mjestu računati.


U svoje vrijeme uzeti su za rezervisana lovišta veliki nenapučeni i
najromantičniji krajevi, a da ni spočetka ni kasnije nisu činjeni pokušaji
da se gajenje lova dovede u sklad sa šumskim gospodarenjem.


U pogledu uzgoja divljači dolaze u obzir u svima branjevinama
po visokim šumama kao glavne vrsti: srne, divokoze i sve tri
vrste šumskih koka, u lovištima po šikarama i poljima zečevi, trčke,
brdske jarebice (kamenjarke), a u Posavini fazani.


369
ŠUMARSKI LIST 7-8/1927 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Pokušaj sa uzgojem jelen a u Busovači (branjevina I.) nažalost
se već u zametku izjalovio.


Na uzgoj d i v o k o z a nije sječa šume dosada znatno uplivisala,
iz razloga što ta divljač živi u višim, krševitim, slabo šumom obraslim
krajevima, koji još nisu došli na red za sječu.


U srneći m lovištima su šume na mnogo mjesta isječene ili se
sada eksploafišu, pa su uslijed toga nastale znatne promjene.


Da pokažem od kolike su važnosti ovakove promjene i u kakovoj
tijesnoj vezi stoji šumarstvo sa lovom, navodim za primjer dva najbolja
srneća lovišta u Bosni.


U I g m a n u (branjevina IV.) u srezu sarajevskom blizu Ilidže i
Vrela Bosne bilo je lovište prvoga reda i služilo je za reprezentaciju
ovih pokrajina. Eksploatacijom šuma1 je jako prorijedjena, a paša u sječama
nije zabranjivana. Uslijed toga u sastojinama nema pomlatka ni
gustiša, u kojima bi divljač mogla naći sigurna skloništa, pa je danas
nemoguće u ovome lovištu podići srne na odgovarajući broj. U ovome
lovištu bilo je srna pod konac rata 2500—3000 komada. Kobne zime
1918.—19. stradalo je ovo lovište više nego ijedno, pa se može reći, da
je sva divljač u njemu uništena. Po pričanju lovnih organa prodano je
na sarajevskoj tržnici preko 1000 komada srna, koje su u Igmanu ubijene.
U ovome lovištu osim lovačkih kuća sa potpunim komforom postojale
su lovne staze, prosjeci, visoke sjedalice na čekama, solila i poljane
za hranu divljači. Oko poljana i lovnih staza, bilo je i nasada četmjara,
a u polju remiza za uzgoj divljači, od kojih se još i danas neke
vide izmedju Alipašina Mosta i Ilidže. Sve lovačke kuće imale su telefonsku
vezu sa Sarajevom. Ukratko može se punim pravo reći, da je to
bilo sasvim moderno uredjeno lovište.


Drugi je primjer Sebešić - Kruščica - Busovačka planin
a (branjevina I.) u srezu travničkom i fojničkom. Ova je bila čuvana
i gajena u glavnome na područjima Šumskih Uprava u Busovači i
Han-Kumpaniji, dok je veliki dio lovišta u Sebešiću i. Vranići bio bez
lovnih organa, a po tome bez pravoga nadzora i čuvanja, pa se famo
nije mogla podići divljač na odgovarajući broj. U ovome dijelu lovišta,
koje spada pod pomenute dvije Šumske Uprave, bilo je srna isto
tako kao i u Igmanu. Uredjaj lovišta nije bio proveden. Poratne prilike
su i ovdje poharale plemenitu divljač, ali je ipak za rasplod naročito
u Kruščici (Sreska Uprava Han Kumpanija) ostalo toliko srna, da
se divljač znatno umnožala. Ovo lovište spada danas na prvo mjesto.
Da se je ovdje divljač mogla čuvati i da danas može napredovati, glavni
je razlog u tome, što je ovdje radjeno u vlastitoj režiji, što su vodjene
u glavnome preborne sječe, što su goleti i plješine pošumljene te
što je paša iz šumsko-gospodarskih razloga zabranjivana. Divljač je
u mladim gustim sastojinama našla zaštite, a u sočnoj travi izdašne
hrane, pa je lako razumljivo, da je ove krajeve odabrala za stojbinu.
Uzme li se još u račun, da ovaj dio lovišta leži u cenfrumu Šumske
Uprave i da je pod nadzorom famo stalno namještenih organa, ima vrlo
mnogo izgleda, da će se podizanjem šume podizati i broj korisne divljači
bez ikakvih izdataka i bez posebnog truda.


Ovim primjerima jasno sam pokazao tijesnu vezu izmedju uzgoja
divljači i uzgoja šume. Kako je baš danas prva i glavna zadaća bosanskih
šumara uzgoj šume, jer starih sastojina rapidno nestaje, misije


370
ŠUMARSKI LIST 7-8/1927 str. 45     <-- 45 -->        PDF

nja sam, da bi trebalo paralelno ovoj plemenitoj teškoj zadaći dodati
i uzgoj plemenite divljači, a naročito nježne i bezazlene srne, kojoj je
opstanak ugrožen, i jelena, za koji uzgoj ima idealnih revira.


U Kozari (Šumska uprava Dos. Dubica) od nazad 3 godine počeli
su se iz slavonskih lovišta sami od sebe naseljavati jeleni. To je jasan
znak, da im stojbina i prilike odgovaraju. Uzme li se u obzir, da u Bosni
imamo daleko podesnijih i boljih predjela za jelenja lovišta nego
što je Kozara, isključena je svaika sumnja, da se ne bi dali jeleni naseliti
i kod nas udomiti.


Polazeći sa ovoga gledišta trebalo bi na prvom mjestu ispitat i
postojeća lovišia, pa obzirom na položaj, površinu, na okolinu
i opću ekonomiju, kao i na nadzor i čuvanje, bez koga se ne može
uspjeh niti zamisliti, arondirati a eventualno nepodesne površine zamijeniti
savremenima. Sve to iz razloga što su ta lovišta kao rasplodišia
divljači danas potrebnija nego ikada. Ujedno bi se i prihodi od ove
privredne grane mogli povisiti i na onim kompleksima, gdje se to od
drvnih produkata ne može očekivati.


Sa malo truda i dobre volje a bez znatnih izdataka dala bi se i u
ovakovim krajevima odgojiti divljač, od koje bi država na taksama za
lovne karte i strijeljanje mogla ubirati znatne svote, a narod bi našao
lijepe zarade.


Branjevine Plasa-Diva Grabovica (11.), Prenj (III.) i Sijeračke Stijene
(IX.) spadaju već danas u lovišta ove vrste. Zahvaljujući nepristupačnom
i krševitom terenu i intenzivnijem čuvanju lovišta sačuvale su
se u Plaši, Divoj Grabovici i Prenju divokoze u lijepom broju, iako su
i ova lovišta u prvim danima ujedinjenja i slobode poharana od svjesnih
i nesvjesnih individua. Danas se ova lovišta mogu mirne duše ubrojati
medju vrlo dobra, jer u njima brojimo oko 1500 komada divokoza.
Sijeračke Stijene su manji kompleksi vrletna i kršovita terena, isključivo
divokozje lovište, koje je iza rata mnogo stradalo, a stajalo je pod
lošim nadzorom, pa prema tome u njemu još i danas harače zvjerokradice,
uslijed čega broj divokoza tamo opada.


Pridodamo li k ovome još najvažniju okolnost, da eksploatacijom
biva svakim danom šume manje i da s time u vezi opadaju državni prihodi,
koji u ovim krajevima igraju važnu ulogu, te da zavedeni način
sječa ne pruža jamstva za potrajne i stalne prihode, morat će Šumska
Uprava tražiti na drugoj strani naknadu prihodima, koji će presahnuti,
kad zrelih drvnih masa nestane. Ta bi se dobrim dijelom mogla naći u
prihodima od lova iz državnih branjevina.


Za uspjeh ovoga predloga jamči kvaliteta divljači, koja kod nas
živi i može da se vrlo lako goji, jer tome odgovaraju svi prirodni uslovi,
nadalje današnji lagan pristup u sva lovišia, a i neobične krasote svih
krajeva. Ovi momenti jasno govore što nam i prošlost ovih lovišta poivrdjuje
— da će opet odlični strani ljudi potražiti naša lovišta, ie da
će nam pored izdašnih suma ostaviti u narodu i lijepe primjere modernoga
lovstva kuliurnih zemalja.


Osobitu pažnju privlači pitanje čuvanja i uzgoja divljači te poštivanje
zakona i strogoga vršenja postojećih propisa, a da se napose ne
osvrnem na sve okolnosti.


Opradano je mišljenje, da su prostrana lovišta pod lošim nadzorom
ili sasvim bez nadzora samo jedna neprilika. Ovu tvrdnju potkrepljuje


371
ŠUMARSKI LIST 7-8/1927 str. 46     <-- 46 -->        PDF

primjer u branjevini VI. Malovan—Hrbljina itd., koja zaprema kolosalnu
površinu od 63.923 ha, a stoji od svoga osnutka do danas bez naročitoga
čuvanja i nadzora. Na ovoj ogromnoj površini ne živi danas više
od 300 srna — porazna cifra, koju se ja ipak usudjujem napisati. Prije
27 godina imao sam priliku da kao mladić i početnik upoznam ovo lovište,
koje je onda brojilo na hiljade najjačih srna u Bosni i spadalo u
najbogatija lovišta u zemlji. Danas, uprkos najstrožijoj zabrani lova na
papiru i mnogim strogim propisima, pretvoreni su ovi krajevi u pravu
pustoš.


Prelazeći na šumarsko osoblje, u čijiu dužnost prema postojećem lovnom
zakonu i stručnom pozivu spada nadzor i čuvanje lova, podvlačim
važnost ovoga odlomka.


Današnji naraštaj šumarskoga činovništva u našim
pokrajinama, odgojen je strogo šumarski. On nema za sobom nikakovih
tradicija u pogledu racionalnoga i modernoga lovstva. Današnja
generacija šumara nema dovoljno prilike da se ni u školi ni u praksi
upozna sa lovstvom. Zato ona i ne može uživati sve care i spoznati sve
koristi od lova. Mora se sa žalošću konstatovati, da su medju našim
mladim šumarima pravi lovci— bijele vrane.


Ova okolnost porazno djeluje na napredak lovstva, jer u najviše
slučajeva nema koga, da dade podstreka, pa pouči podredjeni personal
i da ozbiljno uzme u zaštitu ovu privrednu granu, koja je baš danas najviše
napadana sa sviju strana bez obzira na stalež i političku boju pojedinaca.


Sto se tiče šumarskoga osoblja kao čuvara lova i uzgajatelja divljači,
moram naglasiti, da do danas na tome polju nije odgojen ni jedan
čovjek iz Bosne i Hercegovine.


Lov je državni, a to znači po prosječnom mentalitetu današnjice,
svačiji ili ničiji. Svi prekršaji lovnoga zakona smatraju se kao obični
prestupci, za koje su odredjene minimalne kazne putem policijske vlasti,
koje se još k tome vrše sporo i vrlo labavo. Prema tome nije čudo,
da šumarsko osoblje nema ni pravoga smisla ni strogog osjećaja dužnosti
za unapredjivanje i za zaštićivanje lova, kad nije imalo prilike, da
vidi uspjehe svoga rada barem u primjenjivanju postojećih zakonskih
propisa nad okrivljenim licima.


Domaće sinove iz šumarske struke odrediti isključivo za vršenje
lovne dužnosti značilo bi za svakoga pojedinca degradaciju, pa to svaki
pojedini organ izbjegava i ne će da se ovome zvanju posvećuje. Kao
lugar, nadlugar i podšumar vrši svaki pojedini organ mnogo lakšu i
unosniju službu. Svakodnevno dolazi kući na konak, obično uživa stan
u naravi, ima ponešto i sporedne zarade oko doznake ili predaje drveta
itd., dok kao lovac ili nadlovac nema ništa osim gole plaće.


Lovac mora da vrši službu u noćno doba i po najlošijem vremenu,
a mora da odlazi u najviše i najneprohodnije krajeve na više dana te da
živi jedino o onome kruhu, koji u torbi ponese. Izložen je svima nepogodama
vremena, opasnosti života, preziru pučanstva, a pri tome
mora da troši i podere duplo više odijela i obuće nego ma koji drugi
od javnih organa. Za sav svoj nadasve naporni rad nema ni priznanja
a ni garancije za egzistenciju svoje obitelji. Tako na primjer lovni organi
do prošle godine nisu dobili ni pare kao nagradu za tamanjenje
štetne zvjeradi, a da i ne spomenem sve ostalo, što ovo osoblje u dru


372
ŠUMARSKI LIST 7-8/1927 str. 47     <-- 47 -->        PDF

gim krajevima uživa, kao pomoć u odijevanju, osiguranje protiv nezgode
i t. d.


Ove okolnosti odbijaju domaće ljude od te lijepe struke, u kojoj se
dužnost vrši sa osjećajem i ljubavi za povjereno mu dobro, koje ovdje
čini korisna divljač. Neosporna je činjenica, da lovstvo podiže i unapredjuje
samo onaj, koji ima za to dovoljno ljubavi i pravoga smisla.
Prema tome mora se s tim ozbiljno računati i na ovakova mjesta postavljati
lica sa voljom i osjećajem, te ih prema zasluzi i nagradjivati.


A da bi lovstvo moglo napredovati i nositi državi one prihode, potrebno
je prije svega pribaviti potpuno poštivanje postojećemu
lovnom zakonu i propisima od strane sviju gradjana
bez razlike. Pravedno i strogo primjenjivanje zakonskih propisa podiže
moral i volju lovnoga i šumarskoga osoblja za vršenje službe.


Kao najvećega neprijatelja i zatirača naše korisne divljači treba
spomenuti ljute i duge zime sa dubokim snijegovima,
za kojih stradava divljač u masama. Naročito stradavaju srne, koje najviše
pohvataju i požderu vuci. Za divokoze su opasni usovi i lavine, no
nikako u tolikoj mjeri kao vuci srnama. Vuk je svakako najveći neprijatelj
korisne divljači i domaće stoke, pa se mora svim silama nastojati,
da mu se u kraj stane. Ne smije se škrtariti ni otrovom ni nagradama
sve dotle, dok i poslednji vujo ne plati glavom i kožom. Štete koje su
vuci počinili na domaćoj stoci u god. 1925., iznosile su prema statističkim
podacima 5,063.942 Din. Početkom prošle zime podijeljeno ie
od strane Direkcije Šum. u Sarajevu lovnom i šumarskom osoblju 10
kg. strihnina za trovanje vukova, a od novembra do konca marta t. g.
predloženo je 298 molbi za isplatu taglije za tamanjenje vukova. Produži
li se ovim radom intenzivno dalje i budu li se taglije redovno
isplaićvale, očistit ćemo za par godina naša lovišta od najvećega dušmanina
stoke i divljači. Uništenjem vukova oslobodit će se narod velikoga
neprijatelja, stoka će se slobodnije kretati na paši, a svima onima,
koji pod firmom »iz nužne obrane stoke od vukova« nose, a u
glavnome okreću lovačke puške prama korisnoj divljači, oduzet će se ta
krilatica i izbiti oružje iz šaka.


U vezi sa uzgojem šume dala bi se kod nas udesiti prehran a
divljač i vrlo lahko i uz minimalne troškove. Od korova, koji, je
izradjen prilikom čišćenja kultura, dale bi se vrlo lako odabrati odgovamjuće
vrste (iva, jasika, bazga itd.l, od kojih sadjeti lišnjaci i s njima
divljač ishraniti preko zime. Pošto u kulturama obično ima svuda i
bujne, trave, to bi se moglo jeftino nažeti i doći do sočna i dobra sijena
u istu svrhu. Ako se ovome doda još malo soli po lovištima, divljač će
naći sve što joj je za opstanak potrebno. Dakle se može računati svuda
na siguran uspjeh uz neznatne troškove. Većinu ovih poslova mogli bi
obaviti čuvari kultura, koji se i onako svuda drže, a ujedno bi se od tih
ljudi mogli odgojiti dobri budući čuvari lova.


Jednostavniji, sigurniji i jeftiniji način odgoja divljači ne da se zamisliti
od prednjega. Naše prilike su tako povoljne za uzgoj divljači,
da bi ne samo mogli, nego bi se morali k namau Bosnu uvesti
jeleni i početi ih o d g a j a t i. Prostrana lovišta, izvanredna
stojbina, obilje hrane i vode, jamče u svakom pogledu, da bi ta plemenita
divljač mogla kod nas napredovati kao malogdje.


37 S
ŠUMARSKI LIST 7-8/1927 str. 48     <-- 48 -->        PDF

U vezi sa ovim pitanjem treba istaći lovište V. u Zelengori u srezu
točanskom i gatačkom, koje položajem i okolnostima potpuno odgovara
svima zahtjevima, koji se mogu stavljati na lovišta, u kojima se
goje jeleni. Prirodnim krasotama i romantikom premašuje ovo lovište
sve, što mi u 5osni, a moguće i u cijeloj kraljevini imamo.


Prostrane šume raznovrsnoga drveća miješanog prema položaju
izmedju bujne hrastove šikare u nizini i žilave klekovine na ivici vegetacije
pružaju dobra zakloništa raznovrsnoj divljači po guštarama i
krševitim krajevima. Krasne livade i prostrani pašnjaci, razni šumski
plodovi, a na prvom mjestu žir i bukvica kao i obilje vode u gorskim
potocima daju punu garanciju da bi jeleni ako bi se tu naselili i ujedno
im se osigurao mir i zaštita — napredovali i množili se u najskorijem
vremenu. To bi ovim pokrajinama povratilo staru lovačku slavu, koje je
nestalo sa posljednjim od jelena, što su u ovim krajevima u prošlim
stoljećima živjeli.


Prihodi od lova bi se znatno podigli pa bi država ubirala
znatne svote na taksama za lovne dozvole i strijeljanje divljači, a opća
korist bi se osjetila od prihoda, racionalnim iskorišćavanjem divljačine,
podizanjem prometa stranaca i industrije lovačkoga oružja i ostaloga
lovačkog pribora, uposlenjem radnika u lovištima itd.


Uzme li se još u obzir da sva navedena gorska lovišta osim branjevine
VI. obiluju gorskim potocima i rijekama, punima raznih vrsta
plemenite ribe, i da i te vode stoje pod zaštitom na područjima lovišta,
pruža nam se mogućnost da podignemo vrijednost i prihode lovišta,
iskorištavajući i ove vode udičarskim športom, koji se danas
svuda naglo razvija i mnogo cijeni. Samo u bosanskim lovištima pruža
se mogućnost športašu, da pored lova u jednom kraju uživa i u ribolovu,
i da na lovu u jednom danu može da lovi raznovrsnu divljač, sve od
sitne prepelice pa do najkrupnijeg vepra ili medjeda. Samo u našim
bosanskim lovištima može lovac na divokoze bez osobitoga napora, da
ubere stručak runolista, da okiti šešir grančicom munike i da za ures
svoje lovačke sobice ponese komadić tisovine, na kome će montirati
kuke ulovljenoga divojarca.


bosanska državna lovišta, iako su znatno oštećena,
reprezentiraju i danas vrlo veliku vrijednost, pa im je potrebno
pokloniti punu pažnju i osigurati budućnost. Prihod od lovnih
karata i taksa za strijeljanje divljači god. 1926. iznosi oko 1,250.000 Din.
Nema sumnje, da će se ova svota znatno povisiti, ako u osoblju bude
smisla i ljubavi za ovu lijepu privrednu granu, ako lovačko osoblje nadje
potpunu i opravdanu zaštitu zakona i političkih vlasti u svima prekršajima
zakona i propisa o lovu i ako ne bude radi savjesnog vršenja
dužnosti izlagano progonima i šikaniranju.


Šta znači racionalno gajenje divljači, najljepši nam primjer pruža
mali Marjan u Dalmaciji, koji je na se privukao pažnju svih stručnih
krugova naše kraljevine, dok za naša krasna bosanska lovišta malo
tko u domovini zna. Strani svijet nas je sasvim zaboravio, jer od ujedinjenja
ovamo nismo imali prilike primiti više od jednoga jedinog gosta
iz Francuske.


Encouragement de la chasse en Bosnie. L´auteur décrit la .situation actuelle de
la chasse en Bosnie et Herzégovine et expose les moyens de son encouragement.


Rédaction


374