DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1927 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Pokušaj sa uzgojem jelen a u Busovači (branjevina I.) nažalost
se već u zametku izjalovio.


Na uzgoj d i v o k o z a nije sječa šume dosada znatno uplivisala,
iz razloga što ta divljač živi u višim, krševitim, slabo šumom obraslim
krajevima, koji još nisu došli na red za sječu.


U srneći m lovištima su šume na mnogo mjesta isječene ili se
sada eksploafišu, pa su uslijed toga nastale znatne promjene.


Da pokažem od kolike su važnosti ovakove promjene i u kakovoj
tijesnoj vezi stoji šumarstvo sa lovom, navodim za primjer dva najbolja
srneća lovišta u Bosni.


U I g m a n u (branjevina IV.) u srezu sarajevskom blizu Ilidže i
Vrela Bosne bilo je lovište prvoga reda i služilo je za reprezentaciju
ovih pokrajina. Eksploatacijom šuma1 je jako prorijedjena, a paša u sječama
nije zabranjivana. Uslijed toga u sastojinama nema pomlatka ni
gustiša, u kojima bi divljač mogla naći sigurna skloništa, pa je danas
nemoguće u ovome lovištu podići srne na odgovarajući broj. U ovome
lovištu bilo je srna pod konac rata 2500—3000 komada. Kobne zime
1918.—19. stradalo je ovo lovište više nego ijedno, pa se može reći, da
je sva divljač u njemu uništena. Po pričanju lovnih organa prodano je
na sarajevskoj tržnici preko 1000 komada srna, koje su u Igmanu ubijene.
U ovome lovištu osim lovačkih kuća sa potpunim komforom postojale
su lovne staze, prosjeci, visoke sjedalice na čekama, solila i poljane
za hranu divljači. Oko poljana i lovnih staza, bilo je i nasada četmjara,
a u polju remiza za uzgoj divljači, od kojih se još i danas neke
vide izmedju Alipašina Mosta i Ilidže. Sve lovačke kuće imale su telefonsku
vezu sa Sarajevom. Ukratko može se punim pravo reći, da je to
bilo sasvim moderno uredjeno lovište.


Drugi je primjer Sebešić - Kruščica - Busovačka planin
a (branjevina I.) u srezu travničkom i fojničkom. Ova je bila čuvana
i gajena u glavnome na područjima Šumskih Uprava u Busovači i
Han-Kumpaniji, dok je veliki dio lovišta u Sebešiću i. Vranići bio bez
lovnih organa, a po tome bez pravoga nadzora i čuvanja, pa se famo
nije mogla podići divljač na odgovarajući broj. U ovome dijelu lovišta,
koje spada pod pomenute dvije Šumske Uprave, bilo je srna isto
tako kao i u Igmanu. Uredjaj lovišta nije bio proveden. Poratne prilike
su i ovdje poharale plemenitu divljač, ali je ipak za rasplod naročito
u Kruščici (Sreska Uprava Han Kumpanija) ostalo toliko srna, da
se divljač znatno umnožala. Ovo lovište spada danas na prvo mjesto.
Da se je ovdje divljač mogla čuvati i da danas može napredovati, glavni
je razlog u tome, što je ovdje radjeno u vlastitoj režiji, što su vodjene
u glavnome preborne sječe, što su goleti i plješine pošumljene te
što je paša iz šumsko-gospodarskih razloga zabranjivana. Divljač je
u mladim gustim sastojinama našla zaštite, a u sočnoj travi izdašne
hrane, pa je lako razumljivo, da je ove krajeve odabrala za stojbinu.
Uzme li se još u račun, da ovaj dio lovišta leži u cenfrumu Šumske
Uprave i da je pod nadzorom famo stalno namještenih organa, ima vrlo
mnogo izgleda, da će se podizanjem šume podizati i broj korisne divljači
bez ikakvih izdataka i bez posebnog truda.


Ovim primjerima jasno sam pokazao tijesnu vezu izmedju uzgoja
divljači i uzgoja šume. Kako je baš danas prva i glavna zadaća bosanskih
šumara uzgoj šume, jer starih sastojina rapidno nestaje, misije


370