DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ČLAN 133. ZAKONA 0 ŠUMAMA U PREDRATNOJ
KRALJEVINI SRBIJI*


Brzo, nenadano, dok se javnost, a napose šumarska, još nije pravo
ni snašla, prihvaćena je u parlamentu hitnost predloga narodnog poslanika
g. Kosanovića, da se na cijelu državu protegne član 133. Zakona o
Šumama predratne Kraljevine Srbije. I kao što je u tom prijedlogu priznata
hitnost , tako je još hitnije taj član i izglasan i protegnut na cijelu
državu.


Naše je Udruženje odmah čim je saznalo da je ovakav prijedlog
podnesen, uputilo Predsjedništvu Narodne Skupštine predstavku dokazujući
svu štetnost, koju će ovaj član proizvesti u našim šumama, kao
što je proizveo i u šumama Srbije.


Naša predstavka glasi: »Predsjedništvu Narodne Skupštine Kraljevine
Srba, Hrvata i Slovenaca u Beogradu.


Povodom prihvaćene hitnosti predloga o proširenju na cijelu državu
člana 133. Zakona o Šumama od 30. marta 1891., koji vrijedi na području
predratne Kraljevine Srbije, čast je ovom Udruženju, da proti v tog a
proširenj a podnese ovu činjenicama obrazloženu


PREDSTAVKU.


Član 133. zakona o šumama glasi:


»Šumar, podšumar ili čuvar šuma kad uhvati nekog u goroseči ili
s drvima na putu iz državne šume, dužan je o tome podneti pismeni
referat opštinskom sudu u roku od 24 sata a najdalje za 5 dana. Kad
opštinski sud primi referat, dužan je u roku od 24 sata izići na lice mesta
i, u prisustvu šumara ili čuvara šuma i okrivljenog izvršiti uviđaj, koji će
potpisati: šumar, kmet ili predscdnik i dva prisutnika. Ovaj uviđaj sud
opštinski dužan je sprovesti nadležnoj vlasti u roku od 5 dana. Takav
protokol ceniće se kao javna isprava po krivičnom postupku, i on je
potpun dokaz protiv učinioca dela. No okrivljenom je dopušteno da se
brani svima zakonim sredstvima, propisanim u krivičnom postupku.«


Odredbe ovoga člana regulišu dakle formalnosti, pomoću kojih se
dolazi do općeg dokaza za utvrđivanje djela gorosječe i krivične odgovornosti
krivčeve. Ujedno ovaj zakonski propis imperativno određuje,
da se sve označene formalnosti imaju bezuslovno ispuniti, jer se tek tako
sačinjen protokol cijeni kao javna isprava po kriv. sud. postupku, koja
može poslužiti kao potpun dokaz protiv počinioca djela. Tek na osnovu
toga i takovog protokola mogu se primijeniti represivne mjere protiv
okrivljenog lica.


Represivnim je mjerama svrha, da kažnjavaju one, koji su u šumi
počinili protupravne čine. Što jači je moralni učinak kazne, to efikasnije


* Radi važnosti stvari donosimo ovu predstavku u cjelosti. — Uredništvo
35
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 38     <-- 38 -->        PDF

je i kažnjavanje kao represivna šumarsko-politička mjera. Da efekat
kazne bude jači, potrebna je izvjesna brzina i kratkoća postupka u prosuđivanju
šumskih prestupa. Zbog toga je za suđenje i kažnjavanje
šumskih prestupa u zapadnim krajevima države već normiran naročiti
brzi postupak, koji se razlikuje od običnog postupka. To je tako zvani
mandatni i adhezioni postupak.


Međutim postupak određen čl. 133. direktno se protivi takovorii
brzom sudovanju. Zbog teških posljedica, do kojih je doveo neopravdan*
i nepotrebni formalizam toga člana, bile su i njegove odredbe još u predratnoj
Srbiji oštro kritikovane. Na osnovu stečenih loših iskustava već


godine 1911. ozbiljno se nastojalo, da se nemoguće formalističke odredbe
toga člana modikuju. [Originalnoj predstavci priložen je izvadak iz
»Novog Projekta Zakona o Šumama« s komentarom gosp. Dr. G. St.
Jovanovića, kojim je projektom bitno izmijenjen tekst staroga člana 133.]
Razlozi navedeni u tom komentaru takove su prirode, da teško
pogađaju formalističke odredbe člana 133. Taj član direktno veže ruko
šumarsko-policijskhn organima i sprečava ih u vršenju njihove dužnosti.
Naprotiv kradljivcima i bespravnim g o r o s j c č a m a
daje obilne prilike da izmaknu zasluženoj; kazni. Taj
je zakonski propis mnogo doprinco upropašćivanju i devastaciji šuma
predratne Kraljevine. Srbije. Do istih će nemilih posljedica sigurno dovesti
i u ostalim krajevima države, samo ako se i na njih proširi.


Formalističke odredbe toga člana nemoguće je provesti u najvećem
dijelu slučajeva i pored najbolje volje. Tako je fizički nemoguće da čuvar
šuma, čiji je srez udaljen od općinskog poglavarstva po 5—6 a i više sati,
za svaku opaženu krađu drva ide u općinsko poglavarstvo da podnese
pismeni referat i zatim da se već slijedećeg dana sa predsjednikom ili
kmetom i još dva prisutna vraća na lice mjesta. U još većoj mjeri vrijedi
to i za općinske činovnike onih općina, u kojima ima i po desetak čuvarskih
srezova, što nije rijedak slučaj u pojedinim planinskim krajevima.
Ti ne bi mogli izvršiti sve potrebne uviđaje pored najbolje volje ni onda,
kad nikakav drugi posao ne bi vršili.


Svrha tih uviđaja jest svakako ta, da se općina postavi kao neka
kontrola nad čuvarom šume, da ovaj ne bi tobože podnosio lažne prijave.
Kod toga se nikako nesmije zaboraviti, da takova kontrola ne postoji nad
žandarmima, financima, poljarima, pudarima, monopolskim straž.arima,
čuvarima željezničkih pruga, nadzirateljima kanala i t. d., dok postoji nad
lugarima, koji su isto tako organi javne bezbednosti
kao i svi ostali. Svima se vjeruje samo ne državnim
lugarima, koji č u v a j u otvorena i lako pristupna dobra
— državne šume.


Da nelogičnost toga člana bude još veća, ta se kontrola zavodi
samo nad državnim čuvarima šuma, jer zakon izrično kaže :
»U gorosječi ili sa drvima na putu iz državne šume«. Za ostale šume
privatne, općinske i t .d. izgleda da ta odredba ne važi. Zar su državni
šumski organi u vršenju šumsko-policijske službe manje savjesni od
ostalih, koji redovno ni nemaju kvalifikacije državnih lugara? Nadalje
zar je ta kontrola općinskog poglavarstva potrebna i nad fakultetski
obrazovanim ljudima, jer ti propisi važe podjednako i za šumare i podšumare,
a ne samo za čuvare šuma — lugare.


56
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Šumarskom činovniku, koji nikada ne vrši direktno šumsko-obrambenu
službu, apsolutno je nemoguće podnijeti tužbu protiv nekoga kradljivca,
kojega u šumi zatekne slučajno, vršeći ostali svoj posao. On ne
može da napusti posao, radi kojega je izašao u šumu, kao što je sjetva,
sadnja, procjena, doznaka, pregledavanje srezova i t. d. i koji posao traje
duže vremena, pa ići u udaljeno općinsko poglavarstvo radi podnošenja
tužbe protiv slučajnog zatečenog krivca i zatim se ponovno vraćati u
šumu na »lice mjesta«. Takav će krivac ostati neprijavljen, a u narodu
će zavladati vjerovanje, da šef uprave ne pridaje bespravnoj sječi takovu
važnost kao lugar. Doći će se do zaključka, da je šumar bolji od lugara,
jer on ga nije ni tužio, iako ga je na sječi zatekao.


Stoga, ako se ovaj zakonski član protegne na cijelu državu, moglo
bi se desiti, da bi šefovi uprava, pored sve volje, dosta rijetko poduašali
referate općinskom poglavarstvu, jer se ne može dozvoliti, da stručno
sastavljenu tužbu provjeravaju ljudi bez ikakove stručne
spreme . Ovakovom zakonskom odredbom primorava se čuvar šume,
koji je zatekao čobanina na vrh Kapele ili Velebita, gdje je iz obijesti
posjekao nekoliko drveta, da napusti sav posao, da slazi po 5—6 sati u
općinu, tamo da podnosi tužbu i da se sutradan ponovno vere na vrh
Velebita ili Kapele sa predsjednikom općine (koji ima stotinu prečih posala)
i dva građanina, kojima će u prisustvu okrivljenoga, koji je moguće
već na drugoj planini, pokazati da je sječa zaista vršena.


Te nemoguće formalističke odredbe toga člana sigurno bi bile već
odavna izmijenjene, da nastale ratne prilike nisu omele redovan zakonodavni
rad na dugi niz godina. I sad se predlaže da se taj član, čija se
šteta odavno uvidjela, protegne i na sve ostale krajeve sadanje
države, čiji su šumarsko-politički i ekonomski odnosi mnogo komplikovaniji
i heterogeniji. To .proširenje značilo bi rušenje temelja svakoga
racijonalnijeg šumskog gazdovanja. 1 to u doba, kad zbog provedene
redukcije državnog osoblja jedan lugar čuva po dva i tri nekadanja čuvarska
sreza.


Pored toga u krajevima van područja predratne Srbije na snazi su
drugi zakoni o šumama. Doneseni su u drugo doba i pod drugim prilikama,
pa je stoga drugačija i njihova šumarsko-politička a i pravna
osnovica. Unašanjem u njih izoliranog člana 133. mijenja se i čitavi sistem
kažnjavanja tih zakona, što bezuslovno dovodi do kaosa u sudovanju.
Stoga, ako se nalazi da odredbe zakona o šumama u krajevima izvan
područja predratne Srbije ne odgovaraju sadanjim prilikama i potrebama,
tada treba donijeti jedinstveni zakon o šumama za cijelu državu, koji će
po izvjesnom sistemu jednoobrazno regulisati čitavi sklop pitanja, koja
su time u vezi. Takav jedinstveni zakon bio bi važna spojka u nizu zakona,
kojima je svrha, da se provede potpuno unifikacija našeg socijalnog
i ekonomskog zakonodavstva. Parcijalno rješavanje tako važnih pitanja
bit će od štete ne samo po šumarsku struku nego i po cjelinu.


Protiv donošenja jedinstvenog zakona o šumama za područje cijele
države nema nikakovih stvarnih zapreka. Ta se potreba uvidjela već
odavna pa je Jugoslovensko Šumarsko Udruženje u vezi sa oficijelnim
projektom Ministarstva Šuma i Rudnika izradilo potpuni projekat jedinstvenog
novog zakona o šumama još g. 1923. Taj se projekat nalazi kod
Ministarstva Šuma i Rudnika.


37
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Na osnovu svega izloženoga čast je ovome Udruženju, da u ovom
predmetu stavi slijedeće konkretne predloge:


1. Da se odredbe 133. člana o šumama od 30. marta 1891., koji vrijedi
na području predratne Kraljevine Srbije, nikako ne protežu
na ostale dijelove države, jer su formalističke o drebe
toga člana štetne po racijonalno gazdovanje, a
uz to i neprovedive kraj malenog broja čuvarskog
osoblja.
2. Da se ne pristupa nikakovom parcijalnom rješavanju šumarsko.
političkih pitanja.
3. Da se što prije pristupi donošenju jedinstvenog zakona o šumama
za cijelu državu, čiji su motivi i tekst već odavna izrađeni i spremljeni
kod Ministarstva Šuma i Rudnika.«
Radi ovog člana, kao i radi ostalih po šumarstvo važnih pitanja sazvana
je bila sjednica glavne uprave u Beogradu za 16. i 17. decembra
1927., na kojoj je ovo pitanje ponovno raspravljano. Kao što je članovima
već poznato, glavna je uprava sazvala vanrednu glavnu skupštinu, na
kojoj će sva ta pitanja biti raspravljana i po njima donesene rezolucije.


Za svaku temu i predmet odabrani su i referenti, koji će skupštini
referirati, pak je tako za ovaj predmet odabran gosp. profesor univerziteta
dr. Doka Jovauović, koji kao predratni šumar Kraljevine Srbije i
autor poznatoga projekta iz godine 1911., u tančine poznaje svu štetnost
ovoga člana.


Mi molimo sve kolege, koji su po ovom članu već uredovali, da
svoja opažanja i iskustvo o dejstvu ovoga člana po naše šumarstvo jave
pismeno što prije gosp. dru. Đoki Jovanoviću, profesoru univerziteta,
Beograd, Poljoprivredni fakultet.


L´article 133 de la Loi sur les forets de Serbie d´avant guerre, étant élargi sur
tout le territoire du Royaume, est considere comme extremement préjudiciable a
l´économie forestiere yougoslave. Rédaction


58