DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Ugledu šumarstva škode mnogo više druge stvari i pojave, o kojima se počelo
u posljednje vrijeme više pisati, a koje izlaze u prvom redu iz nas samih a u drugom
sa strane.


G. N. kaže, da bi mogao još i dalje iznositi slične nezgodne moje oznake iz
oblasti nauke o uredjenju. Meni bi vrlo milo bilo, da ih je g. profesor iznio, da mu
dam potrebna objašnjenja.
U velike bi naše Imovne Općine zadužio g. profesor, kad bi se obazreo i
kritički ocijenio izlaganja u mojoj radnji, za koja je on kao profesor uredjenja šuma
u prvom redu zvan. U svojoj sam prvoj radnji o uredjenju šuma Imovnih Općina1
kao i u ovoj negdje nabacio a negdje pobliže prikazao neke nove misli o praktičnom
uredjivanju šuma kod Imovnih Općina. Vrlo je i zanimivo i aktueluo pitanje najbolje
metode urcdjivanja seljačkih šuma u našoj narodnoj državi. Rado bi, da g. N. kritički
prouči i objasni slabe rezultate dosadanjega uredjivanja šuma Imovnih Općina i
pokaže nove sigurnije smjernice.
0 neumjesnosti diobe šuma bit će posebno i opsežnije govora na drugom mjestu.


Gosp. se N. na ovaj načelni predlog nije izvolio obazrijeti a to je jedan
nacionalno-ekonomski a donekle i uredjajni studij, koji će i te kako biti za Im. Opć.
aktuelan. On se je osvrnuo samo na jednu manje važnu stranu toga predloga naime na
sječu 80 god. hrastova.


1 ovaj je dio vrlo zanimljiv i važan sa gledišta šumske statike a ne malo i uredjenju
šuma. Ali, potrebno je, da se bolje proučava u smislu našega predloga a ne u
smislu ove primjedbe g. N., koju sam brojkama oborio. Ili, kritički prikazati uredjenje
jedne gospodarske jedinice, koja sastoji iz dvije vrsti kapitala, tla odnosno drva i
novca sa kombinovanim obračunom. Ili, da se g. N. obazreo kritički i stavio svoj
predlog o najrentabilnijem načinu iskorišćivanja preostalih imovno-općinskih i državnih
starih hrastika. Nabacili smo na pr. i t. zv. stablovni etat umjesto površinskoga,
našto je prvi podsjetio g. Markić ili Jovanovac. Ovo je jedan novum iako provizornoga
karaktera. U polemici o načinu iskorišćivanja slavonskih hrastika rado bi se čulo
mišljenje jednoga profesora uredjenja. Škola i praksa moraju biti čvrsto povezani.


Profesor hirurgije obično je i najbolji hirurg. Od njega traži mnogo život i nauka!
Tako i mi od gospodina profesora Nenadića.
Andre Perušić


Šume Madagaskara.2 Nekad je tlo Madagaskara u tri četvrtine svoje površine
bilo prekriveno velikim šumama. Danas se računa nekoliko milijuna hektara šuma.
Šuma je raznoliko porazdijeljena. U istočnom dijelu ostrva šuma sačinjava jednu
dugačku neprekinutu ali usku prugu, kojoj najveća širina iznaša tek 50 km. Centar
skoro i nema šuma, dok se na zapadu masivi šuma od male važnosti nalaze uz obalu.
Naprotiv na jugu ima samo grmlja.


Vrste drveta su mnogobrojne. Neke mogu se trgovački klasificirati kao meko,
druge kao tvrdo, treće kao luksusno drvo. II meko drvo možemo ubrojiti jelu i pičpajn.
Pored toga još neko pet vrsti drveća, podesnih za tesarske i stolarske ciljeve. Neke
pak vrste mogu poslužiti za izradu sanduka. Neke vrsti tvrdog drveta, količina kojeg
je znatna, mogu trgovački zamijeniti evropsku hrastovinu i orahovinu te poslužiti stolarima
i tesarima; a i za izradu željezničkih pragova.


U grupi luksusnog drveta nalazimo: 1. Ebanovinu, u istočnim i zapadnim šumama.
Drvo je fino i vrlo prikladno za poliranje. 2. »Harahara«, drvo tvrdo, velike
«


1


»Š. List« god. 1915.


- Ove informacije ustupa nam g. André Boissier, konzul francuske republike u
Zagrebu. — Uredništvo.
46