DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Uredništvu i uredniku lično a bili su potpisani imenom bivšega tajnika Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja i bivšeg urednika »Šumarskog Lista« — gospodina ing. dra M.
Marinovića.


Pošto pomenuti gospodin ponovno pokušava da van stranica društvenoga
organa čini izvjesne zamjerke uredniku, i zalazi — kao i u prvim člancima — na
lično polje, dužni smo konstatovati ovo: Gospodin ing. dr M. Alarinović član je
Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja. Ako on želi, da se — u stvarima koje se
odnose na pisanje »Šumarskog Lista«, kao društvenoga organa ili njegova urednika
kao lica, koje uživa povjerenje uprave, — uzmu u pretres njegove zamjerke, potrebno
je da on to učini načinom i putem, koji je propisan pravilima Udruženja i
koji je obavezan sa sve čianove podjednako. Na prigovore, iznesene drugim putem,
nećemo nikako reagovati.


U g r e n o v i ć


DRUŠTVENE VIJESTI


Izvadak iz zapisnika I. sjednice glavne uprave Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja,
održane u Beogradu dana 16. i 17. decembra 1927. Prisutni: Potpredsjednici: Ing.
Vilim Čmelik, Ing. Pero Manojlović i Ing. Risto Stojanović. Tajnici: Ing. Ivan Čeović
i Ing. Žarko Miletić. Blagajnik: Milan Drnić. Odbornici: Ing. Hugo Saher, Sava Bojić,
Ing. Pero Rohr, Ing. Jovan Savin, Dr. Josip Balen, Ing. Josip Qrunwald, Ing. Mihovil
Markić, Ing. Aleksa Bogičević, Bozo Stamenković, Vilim Dojković, Ing. Milan Manojlović
i Ing. Roman Sarnavka. Ostali su se ispričali.


Dnevn i re d sjednice bio je ovaj: 1. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle
sjednice. 2. Izvještaj tajnika i blagajnika. 3. Rasprava o Zakonu o Šumama. 4. Rasprava


o ukidanju Gospodarsko-šurnarskog Fakulteta u Zagrebu. 5. Rasprava o protezanju
člana 133. Zakona o šumama Kraljevine Srbije na cijelu državu. 6. Rasprava o Uredbi
o iskorišćavanju vodenih snaga. 7. Rasprava o Zakonu o držanju i nošenju oružja.
8. Rasprava o oporezivanju šuma. 9. Eventualija.
Ad 1. i 2. — Nakon čitanja i o v j e r o v 1 j e n j a zapisnika prošle sjednice,
te saslušanja izvještaja tajnika i blagajnika, prešlo se na raspravu o Zakon u


o Š u m a m a.
Ad 3. ´— Tajnik čeovi ć izvještava, da je ovaj predmet stavio zato na dnevni
red, jer je u programu vlade, da se Zakon o Šumama iznese što prije pred Narodnu
Skupštinu. Pošto je pak Zakon o Šumama, kako ga je izradilo naše Udruženje, doživio
i pretrpio razne promjene, smatrao je za potrebno, da se prouči sadanji prijedlog Ministarstva
Šuma i Rudnika, po istomu otvori debata i upozore mjerodavni faktori na
eventualne nedostatke tog nacrta. Potom čita dopis odsutnog predsjednika Lenarčiča,
koji traži da Udruženje ostane pri svojem nacrtu Zakona o Šumama, kako ga je svojedobno
predložio Ministarstvu.


Budući da je kolega Sarnavka saradivao na Ministarskom nacrtu Zakona o Šumama,
to je isti zamoljen, da po dozvoli g. generalnog direktora izloži i rastumači
glavnoj upravi promjene, koje su učinjene na svojevremenom projektu našeg
Udruženja.


Kolega Sarnavk a razlaže, da se sadanji nacrt Zakona o Šumama dijeli na 8
dijelova i to: I. dio: Opće odredbe. II. dio: Organizacija šumarske službe. III. dio:
Šumsko-privredne odredbe. IV. dio: Unapređenje kulture tla i šumarstva uopće. V. dio:
Šumsko-zaštitne odredbe. VI. dio: Šumske krivice. VII. dio: Prelazna naređenja. VIII.
dio: Završne odredbe.


50