DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Uredništvu i uredniku lično a bili su potpisani imenom bivšega tajnika Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja i bivšeg urednika »Šumarskog Lista« — gospodina ing. dra M.
Marinovića.


Pošto pomenuti gospodin ponovno pokušava da van stranica društvenoga
organa čini izvjesne zamjerke uredniku, i zalazi — kao i u prvim člancima — na
lično polje, dužni smo konstatovati ovo: Gospodin ing. dr M. Alarinović član je
Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja. Ako on želi, da se — u stvarima koje se
odnose na pisanje »Šumarskog Lista«, kao društvenoga organa ili njegova urednika
kao lica, koje uživa povjerenje uprave, — uzmu u pretres njegove zamjerke, potrebno
je da on to učini načinom i putem, koji je propisan pravilima Udruženja i
koji je obavezan sa sve čianove podjednako. Na prigovore, iznesene drugim putem,
nećemo nikako reagovati.


U g r e n o v i ć


DRUŠTVENE VIJESTI


Izvadak iz zapisnika I. sjednice glavne uprave Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja,
održane u Beogradu dana 16. i 17. decembra 1927. Prisutni: Potpredsjednici: Ing.
Vilim Čmelik, Ing. Pero Manojlović i Ing. Risto Stojanović. Tajnici: Ing. Ivan Čeović
i Ing. Žarko Miletić. Blagajnik: Milan Drnić. Odbornici: Ing. Hugo Saher, Sava Bojić,
Ing. Pero Rohr, Ing. Jovan Savin, Dr. Josip Balen, Ing. Josip Qrunwald, Ing. Mihovil
Markić, Ing. Aleksa Bogičević, Bozo Stamenković, Vilim Dojković, Ing. Milan Manojlović
i Ing. Roman Sarnavka. Ostali su se ispričali.


Dnevn i re d sjednice bio je ovaj: 1. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle
sjednice. 2. Izvještaj tajnika i blagajnika. 3. Rasprava o Zakonu o Šumama. 4. Rasprava


o ukidanju Gospodarsko-šurnarskog Fakulteta u Zagrebu. 5. Rasprava o protezanju
člana 133. Zakona o šumama Kraljevine Srbije na cijelu državu. 6. Rasprava o Uredbi
o iskorišćavanju vodenih snaga. 7. Rasprava o Zakonu o držanju i nošenju oružja.
8. Rasprava o oporezivanju šuma. 9. Eventualija.
Ad 1. i 2. — Nakon čitanja i o v j e r o v 1 j e n j a zapisnika prošle sjednice,
te saslušanja izvještaja tajnika i blagajnika, prešlo se na raspravu o Zakon u


o Š u m a m a.
Ad 3. ´— Tajnik čeovi ć izvještava, da je ovaj predmet stavio zato na dnevni
red, jer je u programu vlade, da se Zakon o Šumama iznese što prije pred Narodnu
Skupštinu. Pošto je pak Zakon o Šumama, kako ga je izradilo naše Udruženje, doživio
i pretrpio razne promjene, smatrao je za potrebno, da se prouči sadanji prijedlog Ministarstva
Šuma i Rudnika, po istomu otvori debata i upozore mjerodavni faktori na
eventualne nedostatke tog nacrta. Potom čita dopis odsutnog predsjednika Lenarčiča,
koji traži da Udruženje ostane pri svojem nacrtu Zakona o Šumama, kako ga je svojedobno
predložio Ministarstvu.


Budući da je kolega Sarnavka saradivao na Ministarskom nacrtu Zakona o Šumama,
to je isti zamoljen, da po dozvoli g. generalnog direktora izloži i rastumači
glavnoj upravi promjene, koje su učinjene na svojevremenom projektu našeg
Udruženja.


Kolega Sarnavk a razlaže, da se sadanji nacrt Zakona o Šumama dijeli na 8
dijelova i to: I. dio: Opće odredbe. II. dio: Organizacija šumarske službe. III. dio:
Šumsko-privredne odredbe. IV. dio: Unapređenje kulture tla i šumarstva uopće. V. dio:
Šumsko-zaštitne odredbe. VI. dio: Šumske krivice. VII. dio: Prelazna naređenja. VIII.
dio: Završne odredbe.


50
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Iz razlaganja kolege Sarnavke razabralo se, da se sadanji projekat zakona
znatno udalečio od nacrta našeg Udruženja. Radi toga se došlo do spoznaje, da je nemoguće
u kratkom zasjedanju glavne uprave proučiti čitav taj nacrt, već je zaključeno,
da se on umnoži i razašalje članovima glavne uprave, da ga prouče.


Per o R o h r predlaže, da se obzirom na predmete dnevnog reda, koji se nalaze
u sadanjoj sjednici, a koji je svaki sam za sebe od velike važnosti po čitavo šumarstvo
— sazove u što kraće vrijeme vanredna glavna skupština Jugoslovenskog Šumarskog
Udruženja, do koje bi valjalo u detalje proučiti sve ove predmete, te o njima
referirati glavnoj skupštini, koja će imati zadaću, da nakon diskusije o svakom predmetu
donese potrebne rezolucije, koje će se odmah u audijencijama predati nadležnim
iaktorima, i upozoriti ove na sve koristi i štete, koje iz pojedinih zakonskih nacrta i
uredaba proizlaze.


Glavna uprava je jednoglasno usvojila ovaj prijedlog, te
je zaključila da se vanredna glavna skupština sazove za 22. i 23.
januara u Beogradu i to sa slijedećim dnevnim redom:


I. Rasprava o članu 133. Zakona o Šumama predratne Kraljevine Srbije, koji je
protegnut na cijelu državu i o njegovim katastrofalnim posljedicama, prigodom primjene
u praksi.
II. Rasprava o Zakonu o Šumama.
III. Rasprava o ukidanju Gospodarsko-Šumarskog Fakulteta u Zagrebu.
IV. Sudbonosne posljedice dosadanjeg gospodarenja sa šumama.
V. Rasprava o zakonu o držanju i nošenju oružja.
VI. Rasprava o novom nacrtu zakona o lovu.
VII. Rasprava o prijedlogu zakona o neposrednim porezima po izmjenama učinjenim
u poreskom odboru Narodne Skupštine.
VIII. Rasprava o nestalnosti šumarskog osoblja, i
IX. Rasprava o budžetu Ministarstva Šuma i Rudnika za 1928/29.
Glavna uprava je odmah zaključila, da se izaberu referenti, koji će na glavnoj
skupštini o ovim predmetima referirati, pak da se isti zamole da se kao članovi Udruženja
ove dužnosti i prihvate.


Prema ovom zaključku izabrani su za referente i to:


za tačku I. Dr. Doka Jovanović, profesor univerziteta;
» » H. Dr. Aleksandar Ugrenović. profesor univerziteta:
» » III. Dr. Andrija Petračić, profesor univerziteta:
» » IV. Dr. Đuro Nenadić, profesor univerziteta;
» » V. Vilim Dojković, direktor;
» » VI. Vilim Dojković, direktor;
» » VII. Dr. Đuro Nenadić, profesor univerziteta;
» » VIII. Dr. Josip Balen, profesor univerziteta;
» » IX. Ing. Pero Manojlović, direktor.


Podjedno su ovim referentima određeni i zamjenici, koji će preuzeti referat ako
to nikako ne bi nominirani referenti mogli sami učiniti.


Zaključeno je, da se dan prije skupštine (21. januara 1928.) sastane na sjednicu
glavna uprava i referenti, na kojoj će se pretresti svi referati i rezolucije spremljene
za skupštinu.


Ad 4. — U k i d a n j´ e Gospodarsko-Šumarskog Fakulteta u
Zagrebu.


Tajnik čita dopis profesora Ugrenovi ć a, kojim predlaže, da se na sjednici
Upravnog Odbora donese zaključak, kojim se protest u je sa strane
Upravnog Odbora protiv ukidanja Gospodarsko-Šumarskog
Fakultet a u Zagrebu , te taj zaključak sa opširnim obrazloženjem predloži go


51
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 54     <-- 54 -->        PDF

spodinu Ministru Prosvjete, Ministarskom Savjetu i Narodnoj Skupštini. Podjedno upo


zorava, da bi bilo potrebno formulirati zaključak Upravnog Odbora tako, da bi on


kulminirao u traženju, da se povriče član 44. finansijskog zakona za godinu 1928/29.,


kojim se daje ovlaštenje Ministarskom Savjetu, da on odluči o dokidanju fakulteta


uopće. Nadalje treba naglasiti, da se pitanje organizacije Univerziteta ima smatrati


suviše krupnim kulturnim, prosvjetnim i privrednim problemom, a da bi se to pitanje


moglo rješavati tek kao sporedno i utureno u Finansijski Zakon. Ta pitanja imaju se


rješavati demokratski i parlamentarno u Narodnoj Skupštini prilikom rasprave o uni


verzitetskom zakonu, a nikako ne pored toga i prije toga.


Tajnik dalje čita dopis otsutnog predsjednika Ing. Lenarčiča , koji u ogorčenom
protestu traži, da Udruženje zauzme što energičniji stav i poduzme sve korake,
kako bi se mjerodavnim faktorima dokazala neispravnost njihove nakane
za ukidanje šumarskog fakulteta.


Potpredsjednik Č m e 1 i k predlaže, da se predsjedništvo Udruženja stavi u sporazum
sa profesorima univerziteta, da se od strane glavne uprave podnese predstavka
na nadležna mjesta, a po tom da se taj predmet ponovno iznese pred narednu vanrednu
skupštinu. Zaključak je primljen jednoglasno.


Ad 5. — Rasprava o protezanju člana 133. Zakona o Šumama
predratne Kraljevine Srbije na cijelu državu.


Tajnik Č e o v i ć izvještava, da je glavna uprava, čim je saznala, da je pred
parlamenat iznesen prijedlog, da se član 133. protegne na cijelu državu — odmah uputila
predstavku Predsjedništvu Narodne Skupštine, kojom je odlučno protestovala protiv
donošenja ovoga člana, ukazujući na sve štetne posljedice, koje će nastati po šumu
i šumsko gospodarstvo, ako se bude uredovalo po tom članu. (Ovu predstavku donosimo
u cijelosti na drugom mjestu ovoga lista).


Nakon što je pročitana predstavka Udruženja, glavna uprava ja zaključila, nakon
svestrane debate, da se predstavka štampa u »Šum. Listu«, da se ta i
predmet iznese pred vanrednu glavnu skupštinu, da se pozovu
svi kolege, koji imaju iskustva o tome članu, da odmah jave kakove
posljedice nastupaju, kada se ureduje po njemu, naro-,
čito kakav je on u provedbi u praksi. Kolege neka svoja iskustva i opažanja
jave Dr. Doki Jovanoviću, profesoru univerziteta, Beograd, Poljoprivredni
Fakultet.


Ad 6. — Rasprava o uredbi o i s k o r i š ć a v a n i u vodenih snaga.
Tajnik čita uredbu i obrazloženje o toj uredbi, a po tom primjedbe ovoj uredbi,
koje je poslao predsjednik Ing, L e n a r č i č.


Obzirom na važnost ovoga projekta zaključila je glavna uprava, da se povjeri
gg. Rohru, Manojloviću i Saheru, da izrade primjedbe o ovoj uredbi, koje će
se u obliku mišljenja dostaviti Ministarstvu Poljoprivrede i Voda.


Ad 7. — Rasprava o zakonu za držanje i nošenje oružja.


Kako glavna uprava uza sva potraživanja nije mogla doći do nacrta ovoga zakon,
skinut je ovaj predmet sa dnevnog reda sjednice, a ujedno je zaključeno, da se o
njemu povede debata na vanrednoj glavnoj skupštini.


Ad 8. — Rasprava o predlogu zakona o neposrednim porezima.


Tajnik Mileti ć tumači i razlaže, na koji način bi se mogle šume oporezovati.
Ističe da bi princip oporezovanja imao da bude taj, da se za oporezovanje uzme čisti
šumski prihod pri čemu valja bonitirati vrijednost i vrst drva, da se dođe do šumske
rente. Šume zaštitne i zabrane imale bi se posve izlučiti od oporezovanja. Paljevine bi
valjalo oprostiti od poreza na 20—30 godina, a isto tako i kulture na kršu. S a h e r
tumači, da je Jugoslovensko Šumarsko Udruženje tretiralo to pitanje već godine 1923.,
te je o tome i pisano u broju 11. »Šumarskog Lista« iz godine 1923. Traži, da se za


52
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 55     <-- 55 -->        PDF

drži neki kontinuitet današnjeg i ondašnjeg naziranja na oporezovanje šuma. Konačno
je zaključeno, da se o ovome predmetu izradi zaseban referat, koji će se iznijeti na
vanrednu glavnu skupštinu.


Ad. 9. — Eventualija:


Točka 1. Štampanje »Šumarskog Lista« u godini 1928.


Tajnik čeovi ć izvještava, da je od raznih štamparija zatražio oferte za štam


panje »Šumarskog Lista« U godini 1928. Kao najpovoljnija pokazala se Nadbiskupska
Štamparija u1 Zagrebu, čiji je ofert i primljen pak moli, da se to uzme na znanje. Prima
se jednoglasno.


Točka 2. Tajnik Čeovi ć čita dopis profesora dra. N e n a d i ć a, kojim se žali,
što njegov govor sa prošle glavne skupštine nije u »Š. L.« donesen u cijelosti već
manjkav. Konstatuje se, da su svi govori pisani samo u izvacima i u skraćenom obliku,
što se ima priopćiti dru Nenadicu tim, da može svoj govor u cijelosti dati štampati
u »Šumarskom Listu«. (Br. 922.)


Točka 3. Čita se dopis Uredništva »Šumarskog Lista«, kojim se predlaže, da se
saradnicima povisi honora r i to za originalne članke od 20 na Din 40.— a za prevode
od Din 10.— na Din 20.—. Većinom glasova se ovaj predlog usvaja. (Br. 921.)


Točka 4. Čita se prijedlog Uredništva »Šumarskog Lista«, da se izvac i iz
sjedničkih zapisnika gl. uprave štampaju odmah u narednom broju
»Šumarskog Lista«. Tajnik čeović dokazuje, da je dosele to uvijek bivalo.


Zaključeno je, da se po mogućnosti sjednički zapisnici u izvacima
štampaju u narednom broju »Šumarskog Lista«. (Br. 920.)


Točka 5. čita se dopis Uredništva »Šumarskog Lista«, kojim šalje izjavu direktora
vinkovačke direkcije, Ing. Mark a Šebetića , koji se žali na postupak njegovog
isključenja iz Udruženja i traži, da se ta izjava štampa u »Šumarskom Listu«.
Pošto je i ovaj predmet riješila glavna skupština, on se skida sa dnevnog reda. Zaključuje
se, da se izjava ne ima štampati u »Šumarskom Listu«, jer je pisana uvredljivim
tonom. (Br. 915.)


Točka .. čita se dopis starješine Šumarskog Odsjeka Poljoprivrednog Fakulteta
u Beogradu, kojim moli, da se žalba studenata beogradskog šumarsko
g fakultet a proti profesoru Đordeviću ustupi Šumarskom odsjeku fakulteta,
koji će stvar ispitati i svoj prijedlog Udruženju staviti. Prima se. (Br. 923.)


Čita se dopis Lovačke sekcije Udruženja studenata u Zagrebu, kojom


mole da se J. Š. U. začlani kao član utemeljitelj spomenute sekcije. Zaključeno je, da


se Udruženje za sada ne začlanjuje, jer neima finansijske mogućnosti. (Br. 541.)


Točka 7. Čita se molba Udruženja studenata agronoma u Zagrebu,


kojom mole, da se njihovoj biblioteci besplatno šalje jedan primjerak »Šumarskog


Lista«. Odobrava se. (Br. 896.)


Točka 8. Čita se dopis odbornika J. Š. U. Ing. Mihajla L Suštine, kojim se


zahvaljuje na časti odbornika .1. Š. U. Uzima se na znanje. (Br. 816.)


Točka 9. Čita se dopis dra Ugr eno vica glede začlanjenja J. Š. U. u Narodnu


Obranu na osnovu zaključka skupštine u Beogradu od oktobra 1927. Kako su glavnoj


upravi predložena pravila N. O., koja su pročitana, zaključeno je da J. Š. U. pri


stupi Narodnoj Obrani kao član utemeljač. Podjedno je za delegata


pri Središnjem odboru u Beogradu izabran: dr. Dok a Jovanović , profesor uni


verziteta, a za njegovog zamjenika dr. Josip B a 1 e n, profesor univerziteta. Za dele


gata u Oblasnom odboru u Zagrebu, izabran je dr. Aleksandar U g r e n o v i ć,


profesor univerziteta, a za njegovog zamjenika Ing. Iva n Čeović , kr. šum. nad


savjetnik. Za delegata u Oblasnom odboru u Sarajevu Ing. Jova n Savin , šum.


savjetnik, a za njegovog zamjenika Ing. Alfre d Forkapić , šum. nadsavjetnik.


(Br. 880.)


53
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Točka 10. Čita se Praviln i k za upravo in oskrbovanie društvene gozdne
drevesnice v Slivnici, kojega je izradila Podružnica J. Š. U. u Ljubljani.
Uzima se na znanje. (Br. 625.)


Točka 11. Za poslovnog tajnika izabran je ponovno Ing. Iva n Č e o v i ć.
Točka 12. Za članove su primljeni i to:
za redovite : Milinković Drago, podšumar, Bajina Bašta: Ing. Đorde Bar


lakov, šef inspektorata šuma, Cetinje; — za članov e pomagače : Novicki Ivan,
slušač šumarstva, Beograd: Šarić Božidar, slušač šumarstva, Zagreb: Sučić Jakov,
slušač šumarstva, Zemun: Bogdan Šepa, slušač šumarstva, Zagreb; Vladislav Stevković.
slušač šumarstva, Zagreb, Ninoslav Lovrić, slušač šumarstva, Zagreb.


...... ......... . ....... ........ . ........ 1927.


........ .......: lliir. ..... ......, ........, ... 50 .. 1927. ..; ......
....., ........, ... 50 .. 1928 ..; ....... ...., ......, ... 50 .. 1927. r.; .....
......., ........, ... 50 .. 1928. r.; Jocim ......., ............, ... 105 ..
192S ..; 3 lur. ...... ........, ......, ... 50 .. 1927. r.; ..... ......, ......, ...
57 .. 1927. r.; ... ........ ......, ......, ... 150 .. 1925., 1926. . 1927. ..:
...... Kpini. ......, ... 50 .. 1927 ..; .......... ........, ......, ... 60 ..
1927. ..; ... .. .........., ......., ... 100 .. 192R. . 1927. ..; .... ........,
.....>., ... 50 .. 1927. ..: .... .. ........, ........, ... 50 .. 1927. ..


........: ..... ....., ....., ... 30 .. 1927. ..; ..... ......., .......
... 25 .. 1927. i.; ...... ......., ......, ... 25 .. 1927. ..; ........ .....,
....... ... .. .. 1927. ..


.........: .... ...., ......... .. .... .... ......, ......., ... 100 ..
1927. r.: .... ........., ......., ... 100 .. 1928. ..


Potpore iz Kereškenjijeve zaklade. Kao svake godine tako će se i
ove godine dijeliti potpore iz Kereškenjijeve zaklade udovama i siročadi
umrlih članova iste zaklade. Molitclji treba da podnesu nebiljegovane
molbe najkasnije do 15.. siječnja 1928. Jugoslovenskom Šumarskom Udruženju,
Zagreb Vukotinovićeva ulica 2.


UpozorenjeI


Ovom broju Šum. Lista priložena je Uplatnica poštanskog
čekovnog zavoda u Zagrebu broj 34293.


Molimo gg. redovite članove, pretplatnike i pomagače, da
se posluže tom Uplatnicom i da što prije namire članarinu,
odnosno pretplatu za 1928. godinu.


Po zaključku glavne skupštine, održavane u oktobru 1927.
god. u Beogradu, imaju za god. 1928. platiti redoviti članovi
i pretplatnici po 100 dinara, a pomagači po 50 dinara.


Na predlog g. proî. Dr. Đure Nenadića zaključila je ista
skupština, da svaki redoviti član osim članarine uplati još po
10 dinara za pomaganje oskudnih studenata šumar, fakulteta.


Članovima, koji duguju članarinu obustaviće se dostava
Šumarskog Lista.
UPRAVA


54