DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Iz razlaganja kolege Sarnavke razabralo se, da se sadanji projekat zakona
znatno udalečio od nacrta našeg Udruženja. Radi toga se došlo do spoznaje, da je nemoguće
u kratkom zasjedanju glavne uprave proučiti čitav taj nacrt, već je zaključeno,
da se on umnoži i razašalje članovima glavne uprave, da ga prouče.


Per o R o h r predlaže, da se obzirom na predmete dnevnog reda, koji se nalaze
u sadanjoj sjednici, a koji je svaki sam za sebe od velike važnosti po čitavo šumarstvo
— sazove u što kraće vrijeme vanredna glavna skupština Jugoslovenskog Šumarskog
Udruženja, do koje bi valjalo u detalje proučiti sve ove predmete, te o njima
referirati glavnoj skupštini, koja će imati zadaću, da nakon diskusije o svakom predmetu
donese potrebne rezolucije, koje će se odmah u audijencijama predati nadležnim
iaktorima, i upozoriti ove na sve koristi i štete, koje iz pojedinih zakonskih nacrta i
uredaba proizlaze.


Glavna uprava je jednoglasno usvojila ovaj prijedlog, te
je zaključila da se vanredna glavna skupština sazove za 22. i 23.
januara u Beogradu i to sa slijedećim dnevnim redom:


I. Rasprava o članu 133. Zakona o Šumama predratne Kraljevine Srbije, koji je
protegnut na cijelu državu i o njegovim katastrofalnim posljedicama, prigodom primjene
u praksi.
II. Rasprava o Zakonu o Šumama.
III. Rasprava o ukidanju Gospodarsko-Šumarskog Fakulteta u Zagrebu.
IV. Sudbonosne posljedice dosadanjeg gospodarenja sa šumama.
V. Rasprava o zakonu o držanju i nošenju oružja.
VI. Rasprava o novom nacrtu zakona o lovu.
VII. Rasprava o prijedlogu zakona o neposrednim porezima po izmjenama učinjenim
u poreskom odboru Narodne Skupštine.
VIII. Rasprava o nestalnosti šumarskog osoblja, i
IX. Rasprava o budžetu Ministarstva Šuma i Rudnika za 1928/29.
Glavna uprava je odmah zaključila, da se izaberu referenti, koji će na glavnoj
skupštini o ovim predmetima referirati, pak da se isti zamole da se kao članovi Udruženja
ove dužnosti i prihvate.


Prema ovom zaključku izabrani su za referente i to:


za tačku I. Dr. Doka Jovanović, profesor univerziteta;
» » H. Dr. Aleksandar Ugrenović. profesor univerziteta:
» » III. Dr. Andrija Petračić, profesor univerziteta:
» » IV. Dr. Đuro Nenadić, profesor univerziteta;
» » V. Vilim Dojković, direktor;
» » VI. Vilim Dojković, direktor;
» » VII. Dr. Đuro Nenadić, profesor univerziteta;
» » VIII. Dr. Josip Balen, profesor univerziteta;
» » IX. Ing. Pero Manojlović, direktor.


Podjedno su ovim referentima određeni i zamjenici, koji će preuzeti referat ako
to nikako ne bi nominirani referenti mogli sami učiniti.


Zaključeno je, da se dan prije skupštine (21. januara 1928.) sastane na sjednicu
glavna uprava i referenti, na kojoj će se pretresti svi referati i rezolucije spremljene
za skupštinu.


Ad 4. — U k i d a n j´ e Gospodarsko-Šumarskog Fakulteta u
Zagrebu.


Tajnik čita dopis profesora Ugrenovi ć a, kojim predlaže, da se na sjednici
Upravnog Odbora donese zaključak, kojim se protest u je sa strane
Upravnog Odbora protiv ukidanja Gospodarsko-Šumarskog
Fakultet a u Zagrebu , te taj zaključak sa opširnim obrazloženjem predloži go


51