DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 54     <-- 54 -->        PDF

spodinu Ministru Prosvjete, Ministarskom Savjetu i Narodnoj Skupštini. Podjedno upo


zorava, da bi bilo potrebno formulirati zaključak Upravnog Odbora tako, da bi on


kulminirao u traženju, da se povriče član 44. finansijskog zakona za godinu 1928/29.,


kojim se daje ovlaštenje Ministarskom Savjetu, da on odluči o dokidanju fakulteta


uopće. Nadalje treba naglasiti, da se pitanje organizacije Univerziteta ima smatrati


suviše krupnim kulturnim, prosvjetnim i privrednim problemom, a da bi se to pitanje


moglo rješavati tek kao sporedno i utureno u Finansijski Zakon. Ta pitanja imaju se


rješavati demokratski i parlamentarno u Narodnoj Skupštini prilikom rasprave o uni


verzitetskom zakonu, a nikako ne pored toga i prije toga.


Tajnik dalje čita dopis otsutnog predsjednika Ing. Lenarčiča , koji u ogorčenom
protestu traži, da Udruženje zauzme što energičniji stav i poduzme sve korake,
kako bi se mjerodavnim faktorima dokazala neispravnost njihove nakane
za ukidanje šumarskog fakulteta.


Potpredsjednik Č m e 1 i k predlaže, da se predsjedništvo Udruženja stavi u sporazum
sa profesorima univerziteta, da se od strane glavne uprave podnese predstavka
na nadležna mjesta, a po tom da se taj predmet ponovno iznese pred narednu vanrednu
skupštinu. Zaključak je primljen jednoglasno.


Ad 5. — Rasprava o protezanju člana 133. Zakona o Šumama
predratne Kraljevine Srbije na cijelu državu.


Tajnik Č e o v i ć izvještava, da je glavna uprava, čim je saznala, da je pred
parlamenat iznesen prijedlog, da se član 133. protegne na cijelu državu — odmah uputila
predstavku Predsjedništvu Narodne Skupštine, kojom je odlučno protestovala protiv
donošenja ovoga člana, ukazujući na sve štetne posljedice, koje će nastati po šumu
i šumsko gospodarstvo, ako se bude uredovalo po tom članu. (Ovu predstavku donosimo
u cijelosti na drugom mjestu ovoga lista).


Nakon što je pročitana predstavka Udruženja, glavna uprava ja zaključila, nakon
svestrane debate, da se predstavka štampa u »Šum. Listu«, da se ta i
predmet iznese pred vanrednu glavnu skupštinu, da se pozovu
svi kolege, koji imaju iskustva o tome članu, da odmah jave kakove
posljedice nastupaju, kada se ureduje po njemu, naro-,
čito kakav je on u provedbi u praksi. Kolege neka svoja iskustva i opažanja
jave Dr. Doki Jovanoviću, profesoru univerziteta, Beograd, Poljoprivredni
Fakultet.


Ad 6. — Rasprava o uredbi o i s k o r i š ć a v a n i u vodenih snaga.
Tajnik čita uredbu i obrazloženje o toj uredbi, a po tom primjedbe ovoj uredbi,
koje je poslao predsjednik Ing, L e n a r č i č.


Obzirom na važnost ovoga projekta zaključila je glavna uprava, da se povjeri
gg. Rohru, Manojloviću i Saheru, da izrade primjedbe o ovoj uredbi, koje će
se u obliku mišljenja dostaviti Ministarstvu Poljoprivrede i Voda.


Ad 7. — Rasprava o zakonu za držanje i nošenje oružja.


Kako glavna uprava uza sva potraživanja nije mogla doći do nacrta ovoga zakon,
skinut je ovaj predmet sa dnevnog reda sjednice, a ujedno je zaključeno, da se o
njemu povede debata na vanrednoj glavnoj skupštini.


Ad 8. — Rasprava o predlogu zakona o neposrednim porezima.


Tajnik Mileti ć tumači i razlaže, na koji način bi se mogle šume oporezovati.
Ističe da bi princip oporezovanja imao da bude taj, da se za oporezovanje uzme čisti
šumski prihod pri čemu valja bonitirati vrijednost i vrst drva, da se dođe do šumske
rente. Šume zaštitne i zabrane imale bi se posve izlučiti od oporezovanja. Paljevine bi
valjalo oprostiti od poreza na 20—30 godina, a isto tako i kulture na kršu. S a h e r
tumači, da je Jugoslovensko Šumarsko Udruženje tretiralo to pitanje već godine 1923.,
te je o tome i pisano u broju 11. »Šumarskog Lista« iz godine 1923. Traži, da se za


52