DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 55     <-- 55 -->        PDF

drži neki kontinuitet današnjeg i ondašnjeg naziranja na oporezovanje šuma. Konačno
je zaključeno, da se o ovome predmetu izradi zaseban referat, koji će se iznijeti na
vanrednu glavnu skupštinu.


Ad. 9. — Eventualija:


Točka 1. Štampanje »Šumarskog Lista« u godini 1928.


Tajnik čeovi ć izvještava, da je od raznih štamparija zatražio oferte za štam


panje »Šumarskog Lista« U godini 1928. Kao najpovoljnija pokazala se Nadbiskupska
Štamparija u1 Zagrebu, čiji je ofert i primljen pak moli, da se to uzme na znanje. Prima
se jednoglasno.


Točka 2. Tajnik Čeovi ć čita dopis profesora dra. N e n a d i ć a, kojim se žali,
što njegov govor sa prošle glavne skupštine nije u »Š. L.« donesen u cijelosti već
manjkav. Konstatuje se, da su svi govori pisani samo u izvacima i u skraćenom obliku,
što se ima priopćiti dru Nenadicu tim, da može svoj govor u cijelosti dati štampati
u »Šumarskom Listu«. (Br. 922.)


Točka 3. Čita se dopis Uredništva »Šumarskog Lista«, kojim se predlaže, da se
saradnicima povisi honora r i to za originalne članke od 20 na Din 40.— a za prevode
od Din 10.— na Din 20.—. Većinom glasova se ovaj predlog usvaja. (Br. 921.)


Točka 4. Čita se prijedlog Uredništva »Šumarskog Lista«, da se izvac i iz
sjedničkih zapisnika gl. uprave štampaju odmah u narednom broju
»Šumarskog Lista«. Tajnik čeović dokazuje, da je dosele to uvijek bivalo.


Zaključeno je, da se po mogućnosti sjednički zapisnici u izvacima
štampaju u narednom broju »Šumarskog Lista«. (Br. 920.)


Točka 5. čita se dopis Uredništva »Šumarskog Lista«, kojim šalje izjavu direktora
vinkovačke direkcije, Ing. Mark a Šebetića , koji se žali na postupak njegovog
isključenja iz Udruženja i traži, da se ta izjava štampa u »Šumarskom Listu«.
Pošto je i ovaj predmet riješila glavna skupština, on se skida sa dnevnog reda. Zaključuje
se, da se izjava ne ima štampati u »Šumarskom Listu«, jer je pisana uvredljivim
tonom. (Br. 915.)


Točka .. čita se dopis starješine Šumarskog Odsjeka Poljoprivrednog Fakulteta
u Beogradu, kojim moli, da se žalba studenata beogradskog šumarsko
g fakultet a proti profesoru Đordeviću ustupi Šumarskom odsjeku fakulteta,
koji će stvar ispitati i svoj prijedlog Udruženju staviti. Prima se. (Br. 923.)


Čita se dopis Lovačke sekcije Udruženja studenata u Zagrebu, kojom


mole da se J. Š. U. začlani kao član utemeljitelj spomenute sekcije. Zaključeno je, da


se Udruženje za sada ne začlanjuje, jer neima finansijske mogućnosti. (Br. 541.)


Točka 7. Čita se molba Udruženja studenata agronoma u Zagrebu,


kojom mole, da se njihovoj biblioteci besplatno šalje jedan primjerak »Šumarskog


Lista«. Odobrava se. (Br. 896.)


Točka 8. Čita se dopis odbornika J. Š. U. Ing. Mihajla L Suštine, kojim se


zahvaljuje na časti odbornika .1. Š. U. Uzima se na znanje. (Br. 816.)


Točka 9. Čita se dopis dra Ugr eno vica glede začlanjenja J. Š. U. u Narodnu


Obranu na osnovu zaključka skupštine u Beogradu od oktobra 1927. Kako su glavnoj


upravi predložena pravila N. O., koja su pročitana, zaključeno je da J. Š. U. pri


stupi Narodnoj Obrani kao član utemeljač. Podjedno je za delegata


pri Središnjem odboru u Beogradu izabran: dr. Dok a Jovanović , profesor uni


verziteta, a za njegovog zamjenika dr. Josip B a 1 e n, profesor univerziteta. Za dele


gata u Oblasnom odboru u Zagrebu, izabran je dr. Aleksandar U g r e n o v i ć,


profesor univerziteta, a za njegovog zamjenika Ing. Iva n Čeović , kr. šum. nad


savjetnik. Za delegata u Oblasnom odboru u Sarajevu Ing. Jova n Savin , šum.


savjetnik, a za njegovog zamjenika Ing. Alfre d Forkapić , šum. nadsavjetnik.


(Br. 880.)


53