DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 59     <-- 59 -->        PDF

»Revue des Eaux et Forets«. No 11. Novembre 1927. — »Note sur le dépérissement
du chene pédoncule« par Truc (Bilješka o propadanju hrasta-lužnjaka). —
>;Le pin de Geneve«, par Hickel (Ženevski bor). — »Statistiques allemandes de production
et de consommation des bois«, par Arnould (Njemačka statistika o produkciji
i potrošnji drva). — »Les protection des forets au Japon«, par Paillié (Zaštita šuma
u Japanu). — »Le mouvement forestier a l´Étranger«, par Huffel (Šumarska pitanja u
iuostranstvu).


»L´Alpe«. No 10. Ottobre 1927. — A. Pavari: »Le piantagioni di Eucalipti
eseguite dalle Ferrovie dello Stato in Sicilia« (Kultura eukalipta u Siciliji). — G. P.:
»La valorizzazione del nostro Demanio Forestale (Iskorišćivanje naših državnih šuma).


— »La nuova strada Paradisino-Groce Vecchia nella Foresta di Vallombrosa« (Dizanje
vrijednosti naših dršavnih šuma — Nova cesta Paradisimo-Groce Vecchia kroz
šume u Vallombrosi).
»Glasnik Ministarstva Poljoprivrede i Voda«. Br. 19. Juli—Septembar 1927.
Beograd, — Dr. Stjepan Filipović: »Planina Vlašić i mlijekarstvo na njoj«. — Ilija
Bošnjak: »Analiza i dijagnoza jednog abnormalnog vina«. — Dr. Pavle Kvakan: »Rezultati
ogleda sa pšenicama na Agro-botaničkom Odseku u Dobričevu 1925/26«. —
Dr. Želj. Kovačević: »Crveni pauk na hrnelju«. — »Adaptacija i afinitet američkih
podloga upotrebljenih kod nas u obnovi vinograda«.


»Gospodarski kalendar« Hrv.-slav. gospodarskog društva kao središnje zadruge
u Zagrebu za godinu 1928. Urednik prof. dr. Alber t Ogrizek . — Sadržajem je
bogat. Kalendar je urešen sa 29 slika iz stočarstva i voćarstva. Zastupano je: zadrugarstvo,
ratarstvo, stočarstvo, peradarstvo, kunićarstvo, pčelarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo
i pivničarstvo. Pored toga sadržaje gospodarske radnje za pojedini mjesec,
sve potrebne skrižaljke i upute. Za članove Gospodarskih društava kao zadruga i za
točne pretplatnike »Gospodarskog Lista« stoji s poštarinom Din 7.50 a za nečlanove i
nepretplatnike Din 11.50. Za Hrv. seljačke zadruge, Agrarne zajednice te Marvogojskc
udruge vrijedi ista cijena kao i za Gospodarska društva k. z. Dobiva se kod Hrv.-slav.
gospodarskog društva k. s. z. u Zagrebu, Gundulićcva ulica br. 18., te u svira
knjižarama.


......... ............. ...... . ...... ....... .............. .......
y ........ a ... ........... .. .... ..........., ......... .... ............,
...... je .. ...... ..... „......... ............. ....." .. .......... .. 1928.
......, .... ......:


1. ........ . . .. — ..... .........: .... ce ....... . ........
.... ........ uama ........ ..........? — . . . . a II . u . . . h: 0 ......... ...
......... ....... 0 .......... — ... . . .. ..... : ........ ........ ...... ..
............ — D. . . . . . . . h: ..... .. .............
2. . i . . a . . . . . . .. — M . . a . ......: ..... .. ........... ..... ..
............ — ... .. .........: ..... .. ........... ........ crnja .. ro.....
0 ....... ............ jaja, ...... .......... — . . .. .. H . . . h: 0 .........
....... ....., ....... . ..... ....... — ..... ..........: .......
........ .....
3. ............ .... — ... .... .........., ..... .........:
..... .. ....... ..........
4. . . u . . . a . a . . . . - . o h a . . . . . . .. — M . .. ..........: 0 .........
......... .. ......... . ........ .......... ..... . ....... . ........
..... — .. ........ . .. ........: ....... ......... . ....... ......
57