DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 6     <-- 6 -->        PDF

ALEKSANDAR UGRENOVIĆ:


ŠUMARSTVO PRED PARLAMENTOM


„.......... — .........., do ......... jero ..."
......., ...... 136.


O
O
vih se dana u našem parlamentarnom životu odigrao jedan
događaj, čija ogromna važnost nije u široj javnosti ni dovoljno
zapažena ni ocijenjena. Narodna je Skupština izglasala zaključak,
kojim se valjanost č 1. 133. Zakona o Šumama
od 30. Marta 1891., koji je do sada vrijedio samo za državne šume na
teritoriji predratne Kraljevine Srbije, proteže na čitavu državu i to nesamo
na šume državne, već i na one, koje stoje pod državnim nadzorom.
Ovo je prvi put u devet godina naše nacionalne države što šumarsko
zakonarstvo dolazi pred parlamenat. Mi šumari morali bi da se uzradujemo
činjenici, što je Narodna Skupština, makar i kasno, priklonila svoju
pažnju šumarstvu. No nažalost mi to ne možemo učiniti. Vjerni tradicijama
naših predratnih srbijanskih drugova smatramo, da izglasavanje
pomenutoga predloga znači golemu negativnost po našu šumarsku privredu.
U toj osudi saglasni su svi šumari bez razlike pokrajina i stranačke
pripadnosti.


Da prikažemo duboku važnost ovoga pitanja i svu njegovu štetnost
po šumarsku privredu, mi ćemo kritički izložiti njegova
suštinu.


Teks t čl. 133. Zakona o Šumama od 31. marta 1891. glasi:


»Šumar, podšumar ili čuvar šuma kad uhvati nekog u gorosječi ili
s drvima na putu iz državne šume, dužan je o tome podnijeti pismeni
referat opštinskom sudu u roku od 24 sata a najdalje za pet dana. Kad
opštinski sud primi referat, dužan je u roku od 24 sata izići na lice mesta
i u prisustvu šumara ili čuvara šuma i okrivljenog izvršiti uviđaj, koji će
potpisati šumar, kmet ili predsjednik i dva prisutuika. Ovaj uviđaj sud
opštinski dužan je sprovesti nadležnoj vlasti u roku od 5 dana. Takav
protokol cenit će se kao javna isprava po krivičnom postupku. I on je
potpun dokaz protiv učinioca djela. No okrivljenom je dopušteno da se
brani svima zakonim sredstvima, propisanim u krivičnom postupku.*


Dakle čl. 133 normira postupak u isljeđivanju kažnjivoga
djela po Zakonu o Šumama. On od organa šumarske službe traži, da oni


— mimo svoga nadleštva — predlažu prijave (referate) općinskim vlastima.
On normira izuzetan način utvrđivanja krivičnoga djela, neobično
kratak rok za podnešenje prijave (24 sata) i izvršivanje uviđaja na licu
mjesta (24 sata). Naročito traži, da se uviđaj mora izvršiti u prisutnosti
šumarskoga lica i okrivljenoga. Odnosni akt moraju pored predstavnika
općine, čuvara i okrivljenoga, potpisati još i dva prisutnika.
4
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Oštrina ovih zakonskih naređenja, naročito ona, koja se odnose na
eventualno slabljenje dokazne moći referata, podvučena je brojnim riješenjima
nadležnog Ministarstva.1


Da bismo mogli shvatiti pravne, moralne i ekonomske posljedice
ovakvog zakonskog naređenja, potrebno je da zagledamo u i s t o r i j a t
ovog a član a Zakona o Šumama u predratnoj Kraljevini Srbiji.


Pfvi projekat Zakona o Šumama, što ga je izradio Jevrem Novaković,
2, sadržava posve drukčije propise o isljeđivanju krivičnih djela.
Evo tih propisa:


»Čl. 105. Istraživanje i hvatanje gorosečaca i drugih šumskih štetočina,
vršit će po zvaničnoj dužnosti na dostave okružne šumarske uprave
one policijske i općinske vlasti, u čijem je području kaznivo delo izvršeno,
u svemu, po postojećim pravilima, kao što se ostala kazniva dela izviđaju,
u koliko to ovim zakonom ne bude drugčije naređeno.


Čl. 106. Policijske vlasti dužne su svako dostavljeno im po ovome
zakonu kaznivo delo, odmah u postupak uzeti i čuvarima šuma u pogledu
hvatanja goroseča i drugih štetočinja, brzo i bez odlaganja ukazivati
pomoć.«


Po Novakovićevu projektu isljeđivanja krivičnoga djela, istina, vrše
policijske i općinske vlasti, no na osnovu prijave nadležne šumske uprave.
Po tom projektu šumarska lica dobivaju dominantan položaj, jer su im
policijske vlasti dužne »brzo i bez odlaganja ukazivati pomoć«. Drugi
projekat Jevrema Novakovića3 još jače naglašava ovaj dominantni položaj
šumarskih lica. Čl. 139. toga projekta kaže: »Protokoli šumara,
pomoćnika ili čuvara, koje ova lica sastave kad krivca uhvate na delu.
punovažan su dokaz o učinjenom delu i kakvoći (čl. 21.)«. Očito je, da
je Novaković već pred ravno 40 godina bio svjestan važnosti zaštićivaaja
vjerodostojnosti protokola i iskaza šumarskih lica, a naročito njihovih
posljedica.


No već u prvoj narednoj redakciji, tačnije u Zakonu o Šumama od


2. avgusta 1898., koji je nešto dopunjen i izmijenjen 16. maja 1902., nalazimo
kobnu ustanovu današnjeg čl. 133. Znači da sva dalekovidnost
Jevrema Novakovića. sva njegova ljubav za šumarsku privredu otadžbine
i svo nastojanje i borba ostalih šumarskih lica nisu mogli da nose
ploda dulje od 7 godina. Ali naročito godine 1904. počinje žestoka borba
između šumara na jednoj a poslanika na drugoj strani. Važno je znati
kakvo je bilo opće raspoloženje i mišljenje naroda u Srbiji o šumarskoj
privredi uopće a Zakonu o Šumama napose te pod, kakovim je prilikama
donesen sam zakon odnosno njegoye izmjene i dopune. Ovo je važno
znati, da bi se moglo rasuditi, da li je i današnja situacija uistinu takova,
da bi se moglo opravdati ovo protezanje čl. 133. na cijelu državu odnosno
na sve kategorije šuma.
Mi ćemo prepustiti da o tome govore kompetentni znalci srbijanskih
prilika.


1 .......: „........ .............". ....... .1925. .... 77—81.


2 Novaković: »Nacrt šumskog zakona za Kraljevinu Srbiju«. »Š. L.« 1884. Str.
183—204.
3 Novaković: »Predlog za Zakon o Šumama«. »Š. L.« 1888. Str. 277—290330—347.


5
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Ćirković,4 prikazujući prepreke u radu i borbe oko donošenja Zakona
o Šumama kaže ovo: »Razni i mnogobrojni demagozi uticali su sa
sviju strana da se donašanje ovog tako potrebnog zakona pošto po to
omete, navodeći kao razlog da bi.taj Zakon bio samo jedna reakcijonarna
mera uperena čisto protiv naroda i njihovih interesa.« Divjak5 ovako
karakteriše opći borbeni stav naroda prama šumi: »Velike mase neupućenoga
naroda od dana novoga stanja u Srbiji pa do dana donašanja novoga
Zakona o Šumama (misli onaj od 23. marta 1904.) sa žudnjom je
očekivala čas, kad će biti ukinute šumske uprave u zemlji i dozvoljeno
slobodno rukovanje sa šumama.« Srećom ta žudnja — zaslugom srbijanskih
šumara — nije postala realnošću.


Dakle je karakteristično za prosuđivanje prilika, pod kojima su se
donosili Zakoni o Šumama u Srbiji, da je osnovna tendencija bila: dokinuti
svako upravljanje šumama i izručiti šume slobodnoj raspoložbi
naroda. Tu se jasno vidi ona vječno ista slika, da u času rađanja ili proširivanja
slobode naroda šume mora da proživljuju najteže i najveće
kušnje. Sa gledišta prilika predratne Kraljevine Srbije, tačnije sa gledišta
tadanjih šumara, moglo se sa pravom reći, da je za ono vrijeme
pridržavanje čl. 133. manje zlo nego bi bilo posvemašnje ukidanje šumskih
uprava.


Da vidimo sad kakovim je posljedicama urodilo
praktično provođenje čl. 133. Iz mišljenja srbijanskih šumara konstatovali
smo, da se odredba čl. 133. pokazala u isti čas neumjesna, protivna
osnovnim intencijama Zakona o šumama, štetna po šumu kao opće dobro,
štetna po ugled šumarskih organa i štetna po moral. Upravo klasičnim
načinom crtao je ove zle strane Doka Jovanović." Jednako se na taj član
obaraju Divjak, Bukovala i Marković (Milan Dr.).


Izložit ćemo zle posljedice čl. 133 Zakona o Šumama, od 30. marta
1891., koji je danas na snazi za čitavu našu državu.


Odredbe čl. 133. n e u m j e s n e su sa pravnih razloga. U postupku
oko isljeđivanja protupravnih djela po Zakonu o Šumama dvije su načelne
mogućnosti. Ili prijava čuvara šume ima snagu dokaza ili je nema.
Svi savremeni Zakoni o Šumama priznaju prijavama i iskazima zakletih
šumarskih lica snagu dokaza. To je već učinio i projekat Jevrema Novakovića.
No ako se već ne priznaje ova snaga dokaza, onda zakon može
propisati samo takav postupak pred vlašću, koji uzima kao ishodište
prijavu nadležnog šumarskog organa ili oštccenika. No pravnički je
apsurd, da isljedna vlast uzima učešća u uviđaju o nekom kažnjivom činu,
koji za sobom povlači i odštetni zahtjev, prije nego je on uopće prijavljen.
Treba uočiti, da uviđaj po čl. 133. nema cilj, da se utvrdi visina počinjene
štete, već samo da se uglavi postojanje protivpravnog djela i njegov
obim. (Po Jovanoviću »broj drveta i ništa više«).7 Sve ostalo ima tek
da utvrdi redovni postupak odnosno istraga. Ako se uvaži, da se ovaj
član primarno odnosio samo na državne šume, jasno je da ovdje — pra


* ........: „......... . ........ ....... y ......". „.... ....... .........".
...... 192G. .... 101.
5 Divjak: »Izmjene i dopune u srpskom Zakonu o Šumama«. »Š. L.« 1904. Str. 362.
6 .........: „... ........ ...... . ......". ....... 1911.
7 .........: „Loc. cit." .... 176.


6
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 9     <-- 9 -->        PDF

vnički — imamo posla sa jednom zasebnom, evropski jedinstvenom
formom nepovjerenja države kao imperija naprama državi kao sopstveniku.
Praktički je to očito i tendencijozno tutorisanje organa državne
šumske uprave, koje vuče svoje podrijetlo iz borbe, koju smo malo prije
ocrtali. Istina, spominju se kao povod donošenju 51. 133. i tužbe »da čuvari
optužuju ljude iz osvete, bez da kakvo djelo i postoji«.8 No sve kad
bi to i bila istina, onda se takovo zlo može i mora liječiti samo ozdravljivanjem
šumske uprave uopće, a njenim emancipovanjem od partijske
politike napose. Nikako se to ne može doseći donošenjem zakonskog
člana, na kojemu ima toliko crnih strana.


Čl. 133. protivan je intenciji samoga Zakona. Intencija
zakona jest: da se mjerama represivne prirode što bolje zaštiti šuma
od protivpravnih djela. Da bi se to polučilo potrebna je prije svega brzina
samoga postupka. Mi smo na drugom mjestu objasnili važnost ove
brzine.0 Baš u tom pogledu čl. 133. opasan je instrumenat za umanjivanje
brzine postupka. On je onaj faktor, koji je kočenjem samoga postupka
u isljeđivanju šumskih krivica, nanio toliko štete srbijanskom šumarstvu,
da je Milorad Drašković, kao Ministar Narodne Privrede, u svoje vrijeme
mogao srbijanskim šumarima reći: »Nisam vas pozvao da kritikujemo
novi zakon o šumama, jer je on ispod svake kritike, nego sam vas pozvao,
da se dogovorimo, kako ćemo sačuvati naše šume od odredaba toga
zakona.«10


Da prikažemo mehaniku toga kočenja, evo klasičnih primjera po
Jovanoviću.


»I, ako je optuženo lice prijatelj predsednikov, kmetov ili opštinskog
pisara, čine se ogromne smetnje, kako bi referat izgubio svoju zakonu
važnost. Tako n. pr. nadležki kmet pa nijedan od opštinskih časnika
neće da primi referat i čuvar ne može protiv toga ništa da radi. Da bi
dokazao, da mu ni jedan od opštinskih časnika nije hteo primiti referat
treba da su to videla dva svedoka, dok čuvar ne može da nađe ni jednog,
1er niko neće a i ne sme, da svedoči protiv svojih časnika opštinskih.
Čuvar ostaje usamljen. Krivca nije mogao optužiti, jer mu referat nije
primljen, a da ga šalje preko sreza ili Uprave proći se rok od 24 sata
odnosno 5 dana i izgubiće važnost.


Dalje se dešava da opštinski sud primi referat, ali n e ć c d a izađ e
n a uviđaj u roku, međutim čuvaru saopštava, da se na licu mjesta
nađu i izvrše uviđaj. Čuvar izlazi u šumu i vas dugi dan čeka, ali časnika
nema. Čuvar je za sve vreme vezan za to mesto; ne može na drugu
stranu, što znaju i kmetovi i ostali seljani, pa komotno ili u šumi na sasvim
drugu stranu izvrše goroseču, jer su sigurni, da ih čuvar neće naći.
Međutim kmet napravi protokol uviđaja u sudnici konstatujući, da čuvar
nije hteo izaći, da prisustvuje uviđaju i time slabi važnost referatu, jer
čuvar nema mogućnosti da dokaže, da je baš on bio na licu mjesta, a da
kmet s prisutnima i okrivljenim nije bio. Prostom njegovom tvrđenju ne
poklanja se ni malo vere, međutim više se veruje kmetu i od strane kmeta


8 Divjak: »Šumarstvo u Srbiji«. »Š. L.« 1903. Str. 328.


9 Ugrenović: »Šumarsko-politička osnovica Zakona o Šumama«. Ljubljana 1923.
Str. 95, 96.


10 Divjak: »Član 133. srbijanskog Zakona o Šumama«. »Drvotržac« 1927., br. 33.


7
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 10     <-- 10 -->        PDF

potpisanim prisutnicima, koji i ne sanjaju, da su bili prisutni. Biva i to,
da sud učini uviđaj u šumi u prisustvu čuvara, ali ne pozove okrivljenog
ili i ako pozove okrivljenog, utvrđuje da šuma, u kojoj je goroseča učinjena,
nije državna, već opštinska, seoska ili privatna, i time onemogućava,
da se isledi i resi krivica okrivljenog, jer se pojavljuje građanski
spor.«^


Čl. 133. onemogućava vršenje zaštite šuma po
šumarskim licima. Fizički je nemoguće čuvaru šume svakodnevno i u
velikim masama izvršavati pored ostalih redovnih dužnosti ove radove:
najprije konstatovati protivpravno djelo u šumi, vraćati se najbližoj općini,
sačiniti referat, sačekati dok budu obavješteni i dok stignu okrivljenik
i dva prisutnika, vratiti se na lice mjesta, izvršiti uviđaj i vratiti se kući.
Nije štetnost samo u tome, što šumarsko lice mora na taj način da prevaljuje
najmanje dva puta veći put i da troši najmanje dvaput više vremena.
Zlo je naročito u tome, što za vrijeme njegova trajnog i pravilnog
osciliranja između općinskog suda i šume štetočinje, znajućL da čuvar
mora izvjesno vrijeme da se bavi van šume, mogu bez strahovanja da
pustoše šumu. Dok je osnovica svake čuvarske službe propis, da se
čuvar što dulje zadržava u svom rejonu, ovdje zakon direktno oduzima
tu mogućnost. Upravo izgleda, kao da je zakon išao za tim, da državna
šuma bude što dulje i što češće bez čuvara. Posve je razumljivo, da
ovakovo postupanje traži bar dva puta veći broj čuvara nego normalna
služba.


Čl. 133. otvara vrata nemoralu. Prepustit ćemo da o tom
govori kompetentniji od nas.11


»Kompromis s gorosečcima biva u tome, što čuvar zna za goroseču.
ali ne ide namerno u šumu, i ne hvata ih ili ih šta više čuva, dok seču
izvrše i goru izvezu. Dobiveni novac za osečenu građu i drva oni posle
dele. Po izvršenoj seči čuvar izveštava Upravu, da je te i te noći u reonu
njegovom posečeno toliko i toliko drveta; no da krivce nije mogao pohvatati,
ali će za njima tragati, ili optuži sasvim druga lica, za koja zna,
da im sud ide na ruku. Sem toga, dešava se i to, da se pogode koliko će
mu oni dati, pa da ih tuži za jedno, dva ili tri drveta, a dopusti im da
odseku po 20 do 30 drveta.


Kompromis s časnicima je neverovatno komplikovan, da mu se
nikako ne može ući u trag. Nama su poznata samo dva slučaja. Naime,
da se dogodi, da kmet potpisuje sve referate bez i da ide u šumu, samo
da bi čuvar mogao da tuži i sebe opravdao pred Šumskom Upravom,
međutim je u sporazumu s gorosečcima. Prisutne potpisuju sami, jer su
nepismeni, a i ne pozivaju ih, pošto ne čine uviđaja. Istina, bilo je slučajeva,
da se ovome uđe u trag i da časnici i čuvari budu osuđeni na robiju
za falsifikat, ali vrlo retko i to možda 2—3 slučaja na hiljadu.


Drugi je kompromis u tome, što čuvar i kmet pomoću svojih radnika
seku i prodaju šumu, a za to optužuju ni krive ni dužne imućnije ljude u
selu, koje posle kmet ucenjuje i s njima se pogađa, da ih kod vlasti brani
ili što je mnogo običnije optužuju poslednje propalice u selu, koji nemaju
ništa svoga, te im se i ne može ništa prodati za goroseču, a plaćeni su da
priznaju po zakonu, ali država plaća ceh.«


u .........: „Loc. cit." .... 178—180.


8
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Cl. 133. ruši autoritet šumarskih i čuvarskih lica


i čini od njih prostu igračku funkcionera općinskih vlasti. Lice, kojemu
je povjerena uprava i čuvanje šuma poprima vid nemocnika, koji ne
može ništa da uradi bez općinskih funkcionara. Rušenje autoriteta
očituje se u tome, što je provođenje 51. 133. očito lično unižavanje akademski
obrazovanog stručnjaka te prosvjetom jačeg inteligenta predneobrazovanim i prosvjetom zaostalim nestručnjakom-laikoui.


Sad znamo, da se 51. 133. Zakona o Šumama od 30. marta g. 1891.
rodio u .vrijeme žilavih borbi naroda u Srbiji, koja je išla za vraćanjem
pune slobode u iskorišćavanju šuma, što sa gledišta šumarske privrede
znači reakciju i destrukciju. Znamo, da je pomenuti član uistinu služio
kao instrumenat upropašćivanja šuma u Srbiji.x Znamo, da je praktično
provođenje toga člana pokazalo čitav niz najcrnjih posljedica. Zato je i
razumljivo, da su s r b i j a n s k i šumari već davno tražili,
da se ovaj član izmijeni, kako se ne bi haračenjem upropa


1S 14


stile šume.12 Ovo traženje dobilo je svoju najkonkretniju formu u
projektu Doke Jovanovića od god. 1911. a u njegovom čl. 179.


Kad ovo sve znamo, nastaje pitanje: da li je bilo stvarnih
i opravdanih povoda i razloga, da se ovako destruktivni
zakonski član 133. Zakona od 30. marta 1891.
protegne na čitavu državu?


Odgovor je posve kratak i jasan. Nije bilo ni razloga ni povoda, da
se to protezanje izvrši. Mi moramo biti svjesni, što je zapravo tim protezanjem
učinjeno i koje posljedice čekaju našu šumarsku privredu. Za
nas šumare van svake je sumnje, da naše šume, ako se čl. 133. bude
faktično u praksi provodio, idu u susret svom potpunom slišćavanju.
Tragika je u tome, što je jedan destruktivni član proširen na veliku teritoriju,
na kojoj će moći da ugrožava velika prostranstva šuma, da poništava
velike vrijednosti te da zatalasava i one mase naroda, koje su
dosad bar nekako respektovale šumu. Taj će prošireni član porušiti
današnji i onako maleni autoritet šumarskih lica; on će poljuljati osnove
solidne šumarske uprave i voditi ravno u ekonomsku propast.


Naposljetku, mi ćemo se zadržati i na načinu, kojim je izvršeno
izglasavanje ovoga člana. Narodna Skupština izglasala je
ovo proširivanje u formi hitnoga predloga, ma da za hitnju nije bilo nikakova
razloga. Hitnja je omogućila, da se o samom pitanju nije mnogo ni
raspravljalo, da nisu bili konzultovani šumarski stručnjaci ili bar ne oni,
koji imaju budnu šumarsku savjest i koji su u privrednim pitanjima prosti
od partijskih pogleda. Narodna Skupština, tačnije velik broj narodnih
poslanika, nije mogao ni da sluti, kako je dubok potres naše šumarske
privrede, što joj ga donosi ovaj član. Zato se moglo i desiti, da su se neki
narodni poslanici prosto užasnuli, kad su im šumarski stručnjaci, predočili
kobne posljedice člana 133. Hitnja na jednoj a strah da ne bi vlada dala
narodu više slobode nego opozicija, rodili su parlamentarno čudo, da su
se u ovoj tužnoj raboti našla i vlada i opozicija na jednoj liniji. Nas


12 Divjak: »Šumarstvo u Srbiji«. »Š. L.« 1923. Str. 330.


13 ........: „....... ...... y ...... o ......". „.. ..," 1909. .... 322.


14 ........ ..... ...: „.... ....... ...... . ......". ,.II1. ..." 1909. ....
287—289.


9
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 12     <-- 12 -->        PDF

šumare naročito boli, što jedini šumarski poslanik nije ustao da brani
šumarsku privredu od ovoga padanja u natražnjaštvo. Naša bol je još i
veća, što je baš na traženje poslanika šumara15 taj član, koji je vrijedio
samo za državne šume, proširen i na sve ostale šume te tako se samo
zlo još uvećalo. Posve se neobično doima ovo protezanje čl. 133. u času,
gdje novi Zakon o Šumama treba da bude u najkraćem vremenu iznesen
pred Narodnu Skupštinu. Zar ne bi bilo ispravnije ovo pitanje riješiti
novim Zakonom o Šumama, nego ga ovako na prečac lomiti preko koljena.
Da to nije možda nagovještanje, da ni u desetoj godini parlamentarnoga
rada ne će doći na red Zakon o Šumama, već će se regulisati
samo »najvažnije pitanje«.


Čim smo saznali, da se radi o ovom velikom i važnom pitanju,
skrenuli smo pažnju uprave Udruženja na potrebu protesta u Skupštini i
kod Ministarstva Šuma i Rudnika. 1 šira javnost raspravila je ovu temu.10
No nama se čini, da je ovo pitanje tako veliko i teško, da je trebalo sazvati
vanredan zbor Udruženja i na njemu dići svoj glas za spas naših
šuma. Tek se bojimo, da će i taj glas ostati glas onoga, koji vapije u
pustinji. Ne će nam ostati ništa drugo, već da i mi zakukamo sa Jeremijom
prorokom: .........., .......... .. ......... .... .. -Razarajte,
razarajte ga do temelja .. .


Les affaires forestieres devant le parlement. Un article (133) de la Loi sur les Forets
de 1891 vient d´etre étendu sur tout le territoire du Royaume. Par cet article


— chose unique en Europe — l´administration forestiere est tenu en tutelle par des
organes de la police. L´auteur affirme que cette nouveauté réactionaire doit fair périr
i économie forestiere en Yougoslavie.
Rédaction


15 „........" .. 25. ........ 1927. ... 7033.


16 Nenadić: »Primjena člana 133. srbijanskog Zakona o Šumama«. »Novosti« 1927.
Br. 348.


10
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 13     <-- 13 -->        PDF

.... ........ ......


....... ......... . ...... .......*


.
.
...... ..... .............. ......... ........ ....... ..
je ....... .... .. ....... .......... ... ........., .... je
....... .... ....... y ......, .... ... ..... ..........,
....... y ...... ........ ......... ....... ..... .........
y ...... ....... ........... ce ........ ..... ........ ...
.... ....... .. Bac ....... y .... ...... ............. .........,
.. ......... ......... .. ...., . .. ............. .... .......
....... .. ...... .... ........, y ..... ...... ........ ......
....... .... ..... .. ... ..., no .... ....... ....... ........ je
.. ce ....... ....... ..... ..... ......... ....., jep .......
........ y .... ..... .... je y ...... .... .. .........., .....
........ ............ .... je ....... .. ........... ......
......... .. ce ..... ...... ......., ....... . .......... y .....
...., .. ce .......... ......... y ...... ......, y .... .... ce ...
...... y ..... ........... ..... ..... .......... ............, .......
.. ...... ...... . ..... ..... ........... .. .... .... ..........
......... y ...... ......, ......... ... ........ . ...... .........
...... .. .. . ...... . ........ ......... ....... ....... ......


........ je ......... ......... ........ ..... ...... ...
.......... ......... .. .... .......... ......... . ... ............
....... ......... .... .. ...... .......... ........... ..
........... . ...... ...... ... 70% ............ .... .... ....
.. ......... ....... ........, .... je ......... .. .........,
...... ........ ..... .. ...... .... ..... y ...... ........
.......... ... ..... ........... .... ........ ........ .... ......
.. ...., .... .... .... ...... ......... ... ce ......-........
....... .. ....... .. ..... .... .... ..... . ....... .. .... .....
......... ....... .. ..., ......, ..... .. ......... .. .. ........
. .. ...... ..... ... .. ..... ... ......... ....... .........
....... ..... .......... ...... .. .. ...... ......... .. ... ....
.... .......... .. ..... ..... .. ......, a ..... .... .. ......
... .... .... ... je ... .... ........ ....... je . ... ...... . ...
...... — .... fce ..... ...... ... .... ... ce ... .... .. ......
..... ...........


* ......... ......... ..... ....... .. ........ ..... y .........
..........
11
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 14     <-- 14 -->        PDF

........ . ...... ..... ...... ... .... .... . ........ .....


........ je .. ...... ..... .......... ....... y ........ ........


..... ...... ....... ..... ... ........ .......... . ....
.......... ..... ...... ... je ... ..... ....... ..... .... ..........
....... ... je .... .... ... ...... .... ... .........
........ ........ ...... ..... ............ ........ .... .... je
. ... .... .......... .......... ....... ... ... ...... ..... ....
.. ...... ..... ..... ..... ............ .. ...... .. ...... ....
.. y .... ..... ...... ...... .... ...... ....... . ... ... je
.... ...... ............ ......... .. ......, .... je, y .... ....
...... .... ........ ....... .......... ..... .. ....... .....
....... . ..... ....... ......... .. .. ... ......... . ......
...... . .......... ... . y ....... ......... ..... ........ ....
.... je .... ....... ......... ..... ........ ......., ..... ...
. y ..... ..... .... .... ... je .... ....... .. .......... ....
.......... .......... y ....... ....... .......... ..... .......
......... ....... ..... .... je ...... ...... .. ......... .......
...... . .. ....... ...... ....... ..... ... .......... ......
...... ce .... .......... ....... ... je .. ........ .. ....
........ ...... y ...... ...... ........ ..... ....... To .......
.......... je ....... ......... ..... . ...... ...... .... je ....
... ....... ....... y .......... ...... ..... ......... ...
....... ......... .... .... je .......... .... ........... ........
.... ... ........ . ......... ....... a ..... ... ....... .......
........ .. .. ce ... ........., ....... je ..... .... ... ......
.. .... ........ ..... . ..... .........-......... ..........


.......... . ........ ........ ..... ...... .... .... ........
.. ..... ... .. ........ ........ 19. ..... ... ...... . ........
..... ...... ........ je . ......... ............. . ..........
...... ... ........ ... .. ....... ....... ........... ....... ce
.. ...... ...... .... .. ........ ....... ........ .. ... je ....
...... ....... ....... .. ...-......., ...... . .......... .....
.... .......... .. . ....... ....... y .....-........... ......
.. ...... ...... ... ....... ....... ....... je y ...... ......
....... .......... ..... .. ....... ...... . ....... .. ........
....... ........ ...... ...... .. ... ..... ... .... ...... . ........
........ ........... ....... Ha ......... ........ ...... ce .....
..... ...... y .... ........... ... je ..... .... y ..... .... .....
....... ........... .. .......... ...... ..... ...... .. .......
....... y ........ ......... ... .... ....... ..... .. .......
Ha ......... ........... ....... ......... je .. ..... ..........
.......... ...... ......


. ..... ......... . .......... ......... ........ ce .....
.... .. .......... ........ .... .. ....... .... .... .........
....... .......... ..... ......... ..... ...... ce ....... ...
.. ..... ...... .......... ..... na . ..... ....... .... .... ......
.. ........ ........... ......... ..... .... . ......., .... ..
............ ...... .... ....... ....., ...... . ....... ........
.. ....... ....... ..... ...... ... ......, ...... . .............
..... ...... ............ . ...... ...... ...... ....... y .......
....... ...... y IV. .... ... ...... ......... je ......... ....
.. .... .......... ...... .. ........ y ......... . ........ .....


12
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 15     <-- 15 -->        PDF

....... je ....... .... .. ...... . ....... y ........... ......
........ ........ ...... ..... ........ ......... ..........
....... y ...... ...... .... je .... ....... ........ ..........
.. ...... ...... ...... y ...... ...., ....... ce .... ... .. .....
.... ....... ...., ... y ..... ........ ..... ....... .. je .............
.... .... ... ....... ....., ........ ....... . .......
.. ...... .......... ..... ... . y ....... . ...... ..... ........
..... .. .... ..... .... je ........ ....., no ..... ....., ... ....
....... .. .... ....... .. ...... ........ .......... .......
......... . ...........


. ....... ..... .... ......., ...... ....... y ......
......... ... ..... ....... ...... : .... . ......


..... ...... ...... ..... ....... .. . ....... y ....
.......... .......... ... ...... ...... ..... ...... je ... 10.
...., a .. ... .... ....... ....... .. je ....... ......., ... ...
.... ........ 13. .... ..... je ...... .... ...... ........... ..
........ ..... ....... III. .. ...... .... . ......, .... .. ....
...... y ...... ...... ......., ....... . ..........


... .. ....... .... ..... je y ...... ....... . ...... ......
.... — .... ..... .... y ...... ...... . ........ ........


.. .... .......... ............ ce .. .. ....... ..... ..
......... ..... ...... ........ .... . .. .. .... y ....... .....
........ ....... .. .... .... 14. ..... .... ... je ............. ...
y ........ ...... |.... ......... . ......... ....... je ..........
...... a ... ........ ....... . ...... .......... . .... . .......
........ ..........


. ...... .. ce ...... .......... .... y .... ......... .........
....... ..... ........... ...., .. ...... ..... . ........
...... ....... .. ..... .......... ...... ........ .... .. ......
..... ........ ...... ........ ...... ...... .. ............ .......,
..... je y ...... ....... ...... .. ........ ......... ........ ....
.. ....... ..... ........... ....... ............. .... ... ...
.......... . ....... ......., .... .... ..... ..... ........ .......
...... .. .......... ........... . ........ ..... ........ .
...... . ....... ........., .... je .......... ........ ....... ..
ce ...... .... ....... .... ........... .... . ....... ........
.... ....... ....... ..............


.. .... ........ ............ ....., .. je ....... ........
........ .......... ...... . ......... ........ ........ . ....
.. ........ ....... ... ..... ...... ....... ..... ........ ...
.. ...... ....... . ...... ... je ......... .... . ..... . ......
... y ...... ....... ...... ........... je ........... . .........
... ......, . ..... ce .. ..... ........ ........ ......... y ......
.......... ..... . ........ ....... . ........ ..... ....... .. ....
. ........ ....... je ... .... .......... ...... . ........... .
........... ...... ce .... . ....... .. .... ......... .........
... ..... .... je ........ ..... ......... ........ .......... .
......... ....... ..... ..... .... je ......... .... ... .......
......., ....... . ..........., ....... ........ . ........... ....
je .... . ........ ........ ... 74. ......... ........ ..... : ....
.. ..... .... ...., .... ..... .... ..... . ..... : .... ........
....... . ...... .. .. .... ..... .. .... ce .... .. je ...... ....


15
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 16     <-- 16 -->        PDF

.... ..... .... .... .......... .. ......... .... .. .........
.... ... ... .... ... ... ....... ........, .. . . ....... ........
....... .. ........ ............. ..... ....... . ....... .......
..... . ... .. y ... ..... ......... ......... . ..........


...... ..... ....... .... je ......, .... ....... .. .... ......
(....... .......) ............ . ......., ... .... je . .........
....... na . ........... .... .. ..... ..... . .... ......... ...


190. ......... ........ ...... .. ce .. ......... y ......... ......
... ...... ........ .... a ........ .......... ... .........
........ je y ...... ......... . .... ...... ........ ... je .......
......... ........ .... y ..... ........ ......... .... y ........
......, .... ...... ....... ...... ..... .. je ..... .... ......
..... ........... y ...... . .. ........., ... je ........ .....
.... .... ........., a . .... ..... ...... ce ...... y ... .....,
.. ... ...... ...... .. .......... .... .... ......... . ............
..... ...... ......., ....... .. ...... . ... .. ce ......
..... ........ .. je .... ..... ....... ........ Ho y .... .......
..... ce ...... . .......... ........... ......, ... ....... ......
je ......... . ....... ........... ........ ............ . .......
....... .. ........... . ......... ... je ... .... ....... ......
je ....... ...... .......


.., .... je ...... ...... .... ......... . .... je ..........
... ...... ... .. ce ........ ..... ... .... ......... .. ce ......
......... .. .... ........ .. .. ... ....... . .... ....... ........
. ...... je ..... ..... ...... ...... ... ....... . .. ........
. ... .. ...... ..... .... ......... ..... ............ ... ....
....... ......., .... .... ...... ...... — .... ....... ...........
.. .... ........ ..... ....... .. ..... .... ..... ........ .... ..
........ .... ... ....... .......... ......... ......... ..........
....... ......, ... .. . .... .... .. ......... ....... ......,
... ..... ......... ....... ......... ........ ..... ... .........
........ ... ....... ............ .... ......... y ...... .......
....... .... .. ..... ......... .... .. je ..... .... ..... .....
.... ... ........ ......., ... je .. .. ........ .......... ........
y ......... .... .... ....... ...... ......... .. ..... ...... .
....... ....... ... ........ ....... . ...... .. ...... .....
........... .......... . ..... .... je ...... ........ ..... ....
.... ......... ....... ....... ...... ...... ...... .... ........
..... ....... ...... .... ........ — .. je ... ..... .......,
... .. je .... ...... .. ce ....... ....... .. ....... ..... ....
.... ........ ...... ...... . ........ . ... ...... ...... ..........
..... . ..... ......... ..... ..... ...... ............ ......
......, .. ......... ........ ...... je .... ....., a ..... je .....
. ........ .......... . ......... ...... y ...... ........ ........
.... . ....... ......... .. ......... ........ ...... ......
.. ...., .... .... ........ ..... ......... . .......... ............
.... ...... ........ ...... y ... ........... . .............
..... ...... ce ........ ... .......... ........... ... .. .. ...
..... Koje .. ...... ... — ...... — ....... ....... ....., ....
.... ........ ....... ... ..... .... . ....... ...... je .... y
......... ..... ....., ... ..... ......


14
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 17     <-- 17 -->        PDF

. ... je y ...... ...... ......., .. je ..... .. .... ce ...
...... ....... ......., .. je .... ... ce .... ......... ..... ....
..... ........ .. ..... .... ......... ... .. ce .. ......... .....
...... . ....... ........... ..... .. ..... ...... .... ......


..... je ......... .... ........ .... je ...... .. ............
..... ....... .. .... . ....... ... ..... ...... .. ..... ... ..
je ...... ...... .... ........ ........, ........ no ..........
........ — ........ bona fide .. .. .. ... ....... ...... ..... ..
.... ....... . ...... ...... ..... ..... y ...... ....... .... je
. ......, ......, ....... . ........ .... ....... „........ ....."
... ..... ...... ..... — ...... ...... ... ........-...... .........
..... je .. ..... ...... ...... ........ ..... .... y ...., .....
...... ....., ....., ..... . ......... ...... ....... . ......,
......... ...., ... ... ......... ........, .. ......... ... je
...... ...... ....... ... ...... ..... je ..... ........ .......
....... . .... .......... 1912. ...... ...... ..... ....... y....... ....... ..... ........ ......... ..... ..... ..........,
..... ce ..... ............ .. ...... ...... .... .... ........
.......... .... . ....... ........ ... .... .... .. ..........,
.... ............. ..... ...... ......, .... .. ..... ....... ....
......... ... ........


...... ...... .... ........ .... .. ... ..... ..... ......
........ ... .. .... ..... ........ .. ........... . .... ce ....
......... ..... ....... ..... ...... ...... .. .... . ......., ...
.. y .... ... je .... .......... ......... ..... ... .........
.........., ... ... .. ..... ..... ........ ........


...... ..... ............... ....... .......... .. .....
.......... ... .... . ...... y ...... ´...... ........ .........
..... ... ...... ... ce ........ ...... ...... .. .......... .......
. ............ ........ ..... . .... .... .... ....... ........
........, .. .... .. ......... ... ......... ....... ...... je ...
....... . ..... . ....... ...... ..... .. .......... na .....
..... .... ..... .. ...... ...... ..... ...... .... je ... ....
..... ...... ....... . ...... je .. ...... .. ....... ...........
. .............. .... je y ...... .... ....... y ...... ce ....
........ ...... ............ ..... ........ ......, ..........
.... ..... ...... ..... ......., a .... ... je ... ....-.... ......
.... ce y ......... ..... ..... . ..... ........ .... ....... je
........ .... ce .. .... ........ — ......... ..... ........ ......
je .. ....... ...... .........., y ............... ......... ....
........ ......... ........ ...... .. ... .... . ...... ........
..... .... ....... .. ............ .........., ....... je .. .........
.. .. ... .. ..... .... ........ ....., ....... ..... ..... ......
......, a .. je .... ...... ...... ......... .... ....... . .. ......
.... .. ........ ...... ...... .... ..... . ....... ... ..... . .....
............ .. .... ce ........ ....., ... ce .... ...... .......
.... ......... ...... .. ........ ....... „........ ....." ....
........ ...... ... .... ..... . ..... ........... ... ........,
...... .. ..... . ....... a ........ ..... je y ...... ..... .........
..... a .. ......... ...... — . .... je .. .... ...... ........ .....
cnop y .... je ......... ..... ........ ....... .. ..... ........
. ........


15
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 18     <-- 18 -->        PDF

............ .... y ...... ......, ...... .... ...... .....
.. ...... .......... ....... ...... ..... .. ........ ..........
. .......... ......... ...... .... ... y ...... ........ ...........
.... .. .... ..... ... ....... .... .......... ....... .... ... je
... ....... ...... ........ ..... ......... ...... ...... ..........
... je .... ......... ...... .. ...... .... .. ....... .... ...
..... ..... ..... ...... ..... ......... ..... ......., a .. no ......
......... . .......... ......, ... ...... .. ...... ......... ......
........ ..... je .... .... ....... ... ......... ....., ......
...... ...... ....... je ........ ...... ..... ......-....... .......,
... ce .... ... ..... ..... .... .. ......... ...... ............
.... y ...... ....... ..... ...... .... no .... ...... ... je ...
y .... ... ce ...... .... ....... .. ........... ... ....... ......,
... ... .... ...... ........ ...., ... .. ...... ... ....... .............
........ ......... ...... ... ce ...... ...... . ...........
....... ..... ......... ......... ....... no ... 23. ..... ......
.. 200 ....... .. ........ ......... ... ... ........ .. ... ......
.....« .... .... ....... .. ......... .... .... .... .. ..........
. .. .........


..... . ... ......... ........ ... ............ ..... ......
y ..... ........ .......... .. ...... ce .... y ..... ......
........ ....... oprana ... ..... .... ....... .. ..... .. je ......
... .... ....... .....


........ ce .. ... .. ............ .... .... . no ..... ...
.. .... ....... (...... .. ..........) . .. ... ...... ........
.... ....... .... ........ .......


Ha ............ .... ...... ce y ...... ......... .... ..
........ ........ ........ ......... ....... ... ....... ........
y ......... .... ... ce ...... ....... ....... ...... .. y ........
...... a ..... ...., ........... ........, ... . ...... ...... ..
y ...... ............. ...... .... ...... ...... ........ .... ..
....... ..... .. ......, .. .. .. ...... ........... .. ..... .......
....... ..........., ... .. ... ........ .............. ... ......
y ...... ......... ...... .... .. ne .... ...... ....... .. .....
....... .. ........ . ...... ...... ..... . ... ........ ......
je ....... ...... .. ........ .... y ...... ....... ..... .. .
.... ......... .......... ...., ..... .... ne ........ ......
......... ..., ...... ne ce ......, a ..... .... .. ........ ........
.. ..... ....... ..... .......... ........... ...... ............
y ....... ....... .. ce ..... ...... .... . ......... .... .......
y ..... ...... ......, .. .. ce ....... ............ ..... .........
.... ......


............ .... .... ce .. 1922. ...... ..... ..... . ...
........ ......... ............... ........ ..... ...... ......
.. ........ ... ...... y .... ... .... ...... a .... je ..... .....
. ....... .. je ... .... ..... ...... .... je .. ....... ..........
........ (.........., ........., ......, ......, ............,
..........-.......... ......... . .........., ........ . .......,
....... ............ ... ........ ... je ...... ... .... .. ..........
.... .. ....... .............


....... ....... .. ............ .... ......... .. ... 1. .... 2.
...... . ............, ... ..... ce .... .......... . .... .... ..


16
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 19     <-- 19 -->        PDF

.... ........ ..... .... ce ....: „....... .. .... . ... ......
je ...... .. .... ... .. ..... ........ ........ . y ...... .....
.... ............. a .. .... .... .... ..... ......... ..... ........
..... ............". .. ..... .... y ...... ...... .... y .....
......... ..... ........ ..... ............ .. .... .. ...... ......
....... ... .. ...... ....... .........


.. ..... ......... ... .. .... y ...... ...... ..... .......,
na ..... .... ..... .. no .... ...... ....... ......., a .. je
........ .. ...... .........., ........ . ........... ........
. ...... . ............ .... .... je ........ ...... .........
..... ...... .. .... . ...... ........, a .. je ...... no ...........
.... .. ............ .... . no ...... .... je ... .....
...... .. ............, ..... ...... ...... ....... ...... .........
...... y ...... ...., . ....... .. ......... ........... ....
..... .... . .. ......... ....... ....... ....... y ...... ......
......... y ..... ......, ............ .... y ...... ...... .....
je ........ .......... .... ....... ............ y ....... ......
ce ..... ........., a .......... ............, .... je .........
..... ....... .......... je ..... ............ .. .... . ........
...... ..... ....... .. ....... ...... y ....... .... ... ......
...... ....... ..... ....... . ..... ......, .. ce ..... ..... ....
...... ........ ........ y ........ ...... ...... y .........
.........


. ....... .. .......... ....... . .. ......... .........., ...
. .. ... ............. ............... ............ y .......
........, ..... ........ .... .......... ............ .. .. ..... .
..... .... . ..... ....... ......... ...... . ....
......... .... . ........ ......, .. je y ...... .
............ .... .... .... ......... ...... ........
....... . ........ ........... — ........ ... ....
..... ........ ..... ......... ...... y .........
.........


........... .... y ...... ...... ...... je no .... ....... ...


..... 12. ...., ... .......... je ..... ....... ....... ..... ........


...... ...... ...... 14. .....


. ......... ........ ....... ........ ....... ..... ce .........


......, .......... ....... ........ . .......... .. .........


.........., y ...... .. ce .... ...... : ... 123. ..... : „... ..


.... ....... .... .... .. ...... .. ......, .... ..... .. .. ......


AKO .. .... .......... ... ...... ..... ..... .. ce .... .. ...


........ ....... ....... .....* A .. .... ....... ..... .. .. ....


a ... ce ...., .....-.. .. .. ...., .. .... .. .. ...., ..... .. .....


..... .. ..... ....". ....... .. ........ ....... ..............


....... ...... .... .. ..... ..... .... . .... ...... .. ce .........


.......... .... .... .. ..... ....... ........... .. ..... .....


.......... je ....... .......... ...., ... y ...... ......, ....
.... .......... ......... .. ...... ......., ... . .. ........
..... .. ............ ....... ........ ........ ..... ..... ..
..... .... ...... je .... ............. Jep ..... ...... ........
..... ..... .... ce ........ ..... ..... ......, ... ce .. ..... ..
... ...... ....... ........ . ......... ce .... .. ce ..........


* ..... ..... ........ . ...... . .......
17
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 20     <-- 20 -->        PDF

.. ..... ........... .. .. .. ...... ...... ........ ...... .


....... ..... ...... ..... ...... .. ........ . .. ........ ......


.. ...... ce .... ..... .. ...... ....... ....., ...... ...... .......


.......... .... .. ...... ........ .. ........ .... .... ..


........ .... .... je .... .... ...... ... ............ ..... ......


........... .... ..... .... y ....... .........


....... ........ ...... .. y .... ......... .... .. .......
.......... ........ ......... .. ............ ...... . .... je
..... .......... ...... ........ ..... ....... .. ........ ..........
. .. .... ...., ... .... . .. .. ...... .. ...... ........ ......
y ........... ...... .... ...... ........ ..... ........ .. .......
.. ..... ...., ..... .... ........ y ......... ......... ..... .......


... .......... ....... je ....... ..... . .... ...... ....
....... ...... ........ y ...... ......, ........ ..... ..... .........
rope. Ha ............ .......... .... ce ........ ..........
.... ... ... .... ...... ............ ......... ..... je .... ....,
.......... .... ........ ... ....., ........... ...... .... .... y
........ ........., .. . ... ... ce ......, .... . ....... ......
...... ........ ...... je ....... a ...... ...... — y ........ ....
..... ...... .... je ... ........ ............ ............ .....,
.. je ..... ..... ...... ..... 9 ...... y .....


..... ...... ............, ..... je .. ..... ......... ... ....
....... y ............ .......... ...... .... .. .... .... .....
........ ..... ..... ... .... .... ..... ......... ... .. .... ....
......... a ..... ... .. je ..... .... ....... .......... .. .....
. ....... .... .... ..... ...... . ..... ........


....... ............ ....... .... .. ...... ...................


.......... ......... . .... ce .......... ....... .. ....... ........


......... ......... ... .......... ...... .... je .... ..........
......... ......, ... .... .. ..... 14. .... ......... ......
..... y ..... ......... . ......... ...., .. ....... .... je ..........
....... ... ......... . ......... ce .......... y ..........
........ ........... . .... 16. . 17. .... ........ .. ....... .......
..... ...... .. .... ......... .......... a ........ .. ..... .....
....... .........., ......, ......... . ............. Ha ....
......... y ......... .... ....... ..... ...... .. ..... ........
....... y ..... ......


...... .. ..... ....... ..... ..... . ...., . .. ... .... ..
... ..... .. .... .... .. ..... ....... .........


. .... 18. .... ...... .... .... ........, ... je .... ......
.......... ...... ............ .... ........ ..... je y .... 18.
.... ..... 100.000 ....., .... ........ .. ......... ... 90.000 . .. ..
... ... ....... ..... ......... .. ........ ..... y ...... ........
....... . y ....... ...., ... .. .. ...... ........ ... y
...... ........ ...... .... .... ..... .... ce ...... .....


.. ......... ........... ...... .. .......... ..........
.......... je ...... ....... . ... je y ........... ... .... ......
...... .. ....... ....... ......


.... ....... ...... ...... ...... ce ...... ....... ...........
... .... .... ........ ...... ........ ...... ..... ......... ......
...... ...... .. ........ ........ .......... ...., .. ..
..... ... .... . ......... .. ...... ........... ......, .... .. ce


18
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 21     <-- 21 -->        PDF

...... ...... .... ....... .... je ..... .... .........., ...... je
.......... ......... .... ......... . .......... . .... je .....
...... ..... ...... ..... ........ .........


. ......-........... ....... ..... ...... .... ce ........
... ........ ...... ...... ...... ........... .... y ...... je
........ ..... .... ....... ........ . ........ ......... .......
....... . .... ........ ..... ...... ...... ... ......... .........
........ y ...... .. ....... ....... ..... ....... .. ...........
.. .... ..... ........., ... y ......... ...... ...........


........ .... ........ je ......... ........ ..... ..... ....
........-......... ........ .......... .... ........ .. .... ..
.... ........., ... ........ .... ... .... ........... ..........
.... ......... je ..... .......... y ....... .... y ..... ......
...... .. 1200 ...... ......... ....... . .... .... ..........
...., .... .. ......... .. ....... .......... ....... ce .............
..... ...... y .... je .......... ...... ...... ........ ...
. ......


...... .......... y ...... ...... .... ... ......... ..
.......... ........ .... ce ...., .. ....... ........ ... ..
70% .. ...... ........ .. . . ... 2,500.000 ........ .. ... ........
............ ce .. ... :
....... .... ....... . .......... 230—250.000 .
...... .......... . ....... .... .... ....... . . 600.000 „
...... . ...... .... .... ..... .. .... .... . ...... 800.000 „
...... 100.000 „
.......... ...... 670.000 „


....... ........ ....... ...... ..... ......... .........
........ . ...... ..... ....... ........ .......... ....... ......
.. 1600—1700 .......


......... ..... je .......... . ....... . ........ ......
.......... .... ....... je ...... .....


..... .......... ......... .... ce, .. ....... .... ... .....
.... .... ... .. .... ......... ....... ..... ........... ....
.......... ...... .... .. 700.000 ........ ... .. .... .... .......
.......... ...... ...... . 800.000 ....... ...... ......, .... .....
.. ....... ...., .... .. ce .... ......... ......, .... ..... .....
........... ......... ....., a ..... ...... ..... ....... .....
.. 1,400.000 ......., ...... ce ..... ....., .. ... ...... ..........
...... y ...... ....... .. ... .. ... ..... ......... .... .........
......, .... ..... ........ ......... ..... .. .... ......
.......... ........, .... .. ........... . ....... .. ...........
....... ..... . ........., .... ...... ........ .. 700.000 .......
.......... ......, .... ce ........... ...... ... ......... . .....
......... ........ ... .. ...... ........ .......... .. . ........
....... ......, .... ce ...... ..... ......., ..... .... .. ......
... ...... . ... ....... ........ ........ ... .... ........ ......
...... ...... y ..... .........


.. ........ ........, no .. .... ......... ............ ....
y ........ ...... .. ...... ..... ...... ..... ... 80%—90%
...... . .... ... ...... . ....... ..... ...... . ......... ......
...... .. y ....... .... . ........ ..... tie ......... ..... ......
..... .. ...... ........ ...... ce y .......... ..... ..... .......


19
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 22     <-- 22 -->        PDF

......, .... ce ........ Ho .... ............ .... ...... .. ......


........ ......... . ......... ....... .... ce .. .... ... ......


....., ...... .. ........ .... . ...... ...... y ........ .......


......... ce ....., .. ce .......-...... .......... ..... ..


....... .... . .. ... ........... ......... y ...... ...... ........


ce ...... .. ...... ............ y ...... .. ce ........ .........


........


........... ...... . ....... ...... .... ......... je ..........
... .. .... y ....... ........ y .... ......, ... . ..
.... ..... ....... .......... .... ...... y .... ...... .....
....... .. ... y 1925. .... ...... ce ........... ...., .... je ..
......... ..... ........ ... ......... ......... ........ .... ce
..... ..... ....... .. ..... ..... ........, ...... je ........ ..
........... .. .... ... je ........... ...... y ...... ...... .....
..... ....... . ....... .. ....... ...... ....., ... ....., ... ..
........ ......... ......... ... ...... .... ....... ........ ..
............ ..... ..... ce ....., ...... ..... .......
......... ......, na ..... .... ....... .. .... ce
..... . . .. . .. .... .... ........ . ...... je ....
........ ....... .. ..... ...... ...... .. .........
..... ...... ..., ... ......... .. ...... ..............,
.... y ........ ........ ......, na ..... ....
..... ....... ..... ... y ........ ..... .... .......
...... ...... ...... ..... ...... ............ .........
......... ....... ... ........ .............
..... ... . .... je ........... ...... ....... ......
... .... ....., .... ce .... ...... ..........


....... ce .. ........ ........ ............ .. ...........
......, .... .. .... ........ ......... ...... .. ............ ..
..... ....... ........ .... ........ .. ........... .... .........
....... ......... .... .. ..... ...... . ... ...... ....... y ....
........... ....... ......... ....... ... ........... .......
.. ...... je ..... ....... . ........... ........ ... .. y ....
....... ........ ...... ..... .........


... .... ce ........ . ......... .... ....... .. ....... ......
...... y ........ ...... .... ........ ........ ........ . .........
.. ..... ..... ..... .. ..... ............... ...... ... ...
........ ........ .. ..... ...... ........... y .... ....... ...
ce ............ .. ...... ....... .... ........ . ........ .........
. ........ ..... y ... .......... ......... . .......... .......
... ce .. ........... .... ..... . ....., .... .... ... y ......
....... ......... .... . ... ... ....., ... ...., ... y ..... ......
.... ..... .......... ........ .. .......... ...... ..........
....... ........... ..... ........ ...... ...... .... .........
. .. .... .... ....... ......... ..... ....... .... ......... ....
..... .........


. ....... ........ ............ ...... ...... .. ..... ...
...... ...... ......., a .. .. .... ....... ..... . ...... ..........
............... .... ..... .... ....... ........... je .........
......... ..... ........... je ...... .. ........
.. 316 ........ .. .. ........ ....... .. ..... .......
..... ............ ........ .. ........ ..216...


20
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 23     <-- 23 -->        PDF

...., .... . a je ........ ......... ... ...... ......
.... 100 ....... ...... ........ .. ........... .... 316
....... ........ je 324.000 ....... Ha ..... ...... ..... .... ........
je 1025 ....... ... ce ........ ..... .. 100 ....... ......
... ........ ......, ........... ....... ....... ....... je 3240
....... .. .... 316 ....... 126 ....... je ....... ......., a 190
....... ............ .... . ......... ..... ..... .... .........
........... ........ je ... ....... 114 .... ...... ...., ....
....... . ...... y ..... .....


... ......... ........... ...... .. y ....... .........
..... y ...... ........ . .... .............. ....... ...........
....... .. ....... ....... je ..... ......... ......., ........
(Ailanthus), ........., ....... ....... . ....... .. ........ .. .....
..... ..... ...., ......, ..... ...., ..... . ..... ... ...... je
.... ... y ....... ........... ........ .... ....... .. .... ......
.. .. .. 1919. .... .. 1927. ...... je .........
...... 100 .... ... ....... ...... ........ 11 .......
....... .... .. ............ .... y ...... ......
... 14 ....... ...... ..... je ...... .... .. ......
.. 9 ...... ........ 7 ....... ...... ....... ...
..... .. ..... ...... ...... ....... .... .... ..
... ...... ......... .........* ...... ...... .... ..
........... ...... y ...... ...... ......... je ...... .......,
.... ....... .. ..... .. ........... ........-....... ...... .... ce
.... ........... ....... ..... ......., a ..... .... .... . .....
.... .......... ..... ........ ... ..... ....... ........ y .....
.............. y ........... ......... ...... ..... y ............
...... .... ... ......... . ....... .......


. ....... ...... ...... .. ........ . .......... ........


....... je ..... .........


. ....... ...... ...... je ...... y ...... . y .........
.. .........-......... .......... ........ .. ..... ..........
.... ....... .. ......... ....... y ...... .. ...... . ........
........... .. 80%- . ....... ......... ....... je ..... 240,0.


. ....... ......... ........ ....... ... je 39%´ .... ........
je ......... . .. .......... ....... .. ..... .. ce .. .... ........
.... ... .. ..... ...... ...., ... ..... .. .. ......... ...... y
......... .... ..... .... y .......... ............. ..........
.. ......... ...... y ....... . ..... ..... ....... .. ..........
. ....... ......... ........ .. .... ........ ... ........, ........
. .. ..... .... y ....... ...... ....... . ...... .....
...... y ......... .... ce ........... ... ....... ....... ....
........... y ......... .. ............. ......... ..... je
....... ...... .. ........ ....., ........ ...... ........., ....
.... ... ......... .... y .......** .... ce ........, .. .. ...
........ ... ........ .... y ....... ...... ..........., .... .
y ...... ...... ... ... ......... .. .... ce ......... .. .....


* .......... ........... ..... .... ...... y ..... ....., ... ........
.........., ...... .. ....... ....... .. ce — ........ ...... — ...... ...........
.... 670.000 ....... ....... ....... .. ......... 60.000 .... ..........
** .... . .... ..... : „........... y ...... ......" ........ ....
1926. .... — ..........


21
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 24     <-- 24 -->        PDF

..... ...... ....... ........ je, .. ce ... ... ... ......... ....
y ...... .....^.. ..... .. ........... ...... . ....... ......,
... ...... ... ....... ......... Taj ..... .. .... ..... ..........
...... .......... ..... .... ...... ... ..........., ... ...........
...... y ...... ......, .... ...... .... ...... ........, ...
. ....... y .......... ...... . ..... .. ........ . ...........
............. . ......... ........ ....... .... .... ce ....., ....
ce ....... ........... ...... ....... .. ....... .............
...... ... .... ...... ...... je ..... ........... ...................
......, ........... . ........ ...., .. ..........
. ........... ........, .... je .... ..... ...... ...........
....... ..... ....... .... ......... ........... .. ...., .... ........
........ ............ ............ . ...., ..... .. ........
. ...... .. ........... ...... .. ...... ............ .... .
....... . .. ce ....... .. ...... ............ ...... ........
......... ..... ........ ............ ... ........ ........... y
......... .... ..... ......, ... ........, .. ..... ... ..... ........
...... ...... . ........ Ha ........ ......... .... y ......
....... 24 ...... ......... .. 8 ....... ........ ........ . ........
........... .. 3—3,500.000 ....... ........ ....... ..
....... ......... ...... ce ...... .......... .... ...... ........
....... je 1913. .... y ......... . ...... 1919. .... ..... y ......
1922. ...., a ...... y ....... .. 1924. .. 1927. ....


Ha ....... .... y ...... ...... .... ..... ....... .. ....
... ....... .... ... je ............. ..... ...... . ....... ..
........ ............ . ......... ............. ........ .. ..............
......., no ...... ce ....... .... ..... ..............
............... ......... .. ...... ce .. ....... ...., ... ..
... ..... ......... ....... .. ...... ... .... ........... .............
. ...., y .... ..... .... ce .. .... ... .......... .......
.... no ........ ........ .......... .... .. ........ ..............
....... .. ..........-......... ...... .... .. ..........
.. ..... y ........ ..... ...., .. ......... .... . ...................
.... ........ . ...... ............. .... y ...... ......
........ je .. ...... .......... Ha ..... ..... ..... ........ y
...... ........ . .......... .. ........... ......, a ..... .....
..... ........ ......... ...... y ....... ........... ... ......
..... ...... ........ ........ ........ ............. . ......
............. ..........., ..... .. .... .... ........ .........
...... ....... y ............. je ...... .... .......... ..... ..
.......... .... y ..... .... .... ......... ce .... .. ........
.......... y .... ......... . ....... ..... ... ... ....... ........
....... ... 40 ........... ........ ........, .. ...... ce
......... .... .. ....... ...... ........ .............


..... ..... .......... ..... ...... ............ ........
...... .......... je ....... no ...... ......... y ........... .
.............. ........., .. 1913. ....... ..... ... ...... .... ....
........... ....... ......, ... je ... ...... ........ .........
....... no ..... ........ ......, .... je ... ....... . ........
..... .. ... .... y ........ ....... ......... ....... ........
je ...... .... no .......... ..... ......... ...... .... ....
.. .... ......., ........, ..........., ....... . ......... .....


22
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 25     <-- 25 -->        PDF

. ....... ... .. .... .... ......., ... je .. . ....... 1919. ......
.......... ......... ......., no ..... ... .... ..... ...... .......
... ce .. ...... .............


..... ...... .......... 1918. ...... .. ... ........ ......
y ......... ........ .. 1919. ...... a y ..... ce .......... ........
....... ......, ...., .. ..... ..... y ...... ...... 14 .......
...... ... .. ...... ........ ........... ........ ....... je
1919. ...... a ......... y ......... 1922. ....... .......... .......
...... .. .... ....... ..... ....... no 100—150.000 ....... .......
........ . .... . .... ce ...... ..... ......., .. ce ...... ....
...... ......, .... .. ... .... ........ ..... .......... ........
.... .. .......... ..........


Les forets de la Serbie Méridionale. L´auteur secrétaire de la Direction des Forets
a Skoplje (Uskub) donne une description de l´économie forestiere de la Serbie
Méridionale. L´administration des forets n´a pu en neuf années reboiser que 100 hectars
d´une totalité de 670.000 hectars a reboiser. Rédaction


23
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 26     <-- 26 -->        PDF

ANDRE PERUŠIĆ


NEPOTROŠNE ŠUMSKE GLAVNICE
I VANREDNI PRIHOD.*


U
U
broju 5. Šumarskoga Lista od g. 1926. izvolio se gosp. profesor
dr. Gjuro Nenadić osvrnuti na onaj dio moje rasprave o Krajiškim
Imovnim Općinama, koji se odnosi na njihovo uređivanje
uopće, a na egzistenciju nepotrošnih glavnica i vanrednoga
prihoda napose, jer „da moji pogledi, predloži i zaključci u tom pitanju
nisu ispravni, te da je potrebno stvarno i objektivno prikazati stvar, da
se ne bi moji pogledi smatrali teorijski ispravnima. Raduje me, što se
na ovo moje razlaganje osvrnuo profesor uređenja šuma, dakle jedna od
najpozvanijih u tom predmetu ličnosti. Zbog preopterećenosti u službi
nisam dospio, da se ranije osvrnem na spomenuti članak i prigovore.
Kako ne bi suviše zamarao čitaoca, osvrnut ću se prije na nepotrošnu
šumsku glavnicu i na vanredni prihod. U zasebnom članku osvrnut ću se
na umjereno sastojinsko gospodarenje u komunalnim šumama kao i na
sve ostale primjedbe gosp. N. Ovakova je razdioba materijala preglednija
i bolje odgovara prirodi stvari.
G. prof. Nenadić izvolio je (str. 302. Š. L. 1926.) napisati, da ja poričem
»pravni i moralni osnov za opstanak nepotrošne glavnice Jmovnih
Općina«. Ovakova stilizacija ne odgovara ni formalno ni stvarno. Ja
sam porekao egzistenciju izvjesne nepotrošne glavnice Brodske Imovne
Općine, jer za to nije ona imala pravnoga ni ekonomskoga, dakle bitnoga
uslova. Moral nema s ovim veze niti sam to igdje spomenuo. Ne radi se
dakle o svim Imovnim Općinama već samo o izvjesnoj nepotrošnoj glavnici
jedne Imovne Općine, a to je velika razlika. Nigdje nisam negirao
sam opstanak nepotrošnih glavnica. Ni o kakovoj kontradikciji nema
govora! Ja sam napisao ovo: »I ako je za stare hrastike iz uređajnih
razloga a s obzirom na buduće uređenje šuma neuputno, da se izdvoje
i za njih sastavi jedna posebna gospodarska jedinica, ipak nema opravdane
zaprjeke, da se obuhvate kao jedinstveni uporabni objekti i po nalazu
o vrijednosti i izdržljivosti sastavi pro domo osnova o iskorišćavanju
onih jedinica, u kojima se pojedine hrastove šume još nalaze«.


* Ovaj je članak stigao prekasno za posljednji broj »Šumarskog: Lista« u g. 1927.
pa ga donosimo tek u ovom broju. Stojeći na gledištu objektivnosti i poštujući svačije
slobodno uvjerenje, rado ustupamo mjesta svakoj kritici, koja je strogo stvarna.
Uredništvo


24
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Gosp. N. piše, da sam upao u kontradikciju, što u početku te rečenice
ističem, »da je iz uređajnih razloga neuputno stare hrastike izdvajati
od ostalih sastojina« a dalje da dopuštam, da »nema opravdane zaprjeke,
da se obuhvate kao jedinstveni uporabni objekat«. Gosp. N. kao da ne
voli citirati sve, što se mora citirati, o čemu ćemo se i kasnije uvjeriti.
Svaki savjestan čitalac opazit će, da je gosp. N. izostavio drugi sastavni
dio te rečenice, po kojoj se vidi, da se ima pro domo, dakle u granicama
već postojeće gospodarske osnove sastaviti ad hoc osnova o iskorišćavanju
onih jedinica, u kojima se pojedine stare hrastove šume još nalaze.
Radi se dakle o relativnom i apsolutnom izdvajanju starih hrastika. Nadalje
riječ »neuputno« nije isto što i riječ »opravdano«. Kad bi mi rekli:
»iako je neopravdano«, »ipak nema opravdane zaprjeke ...« i kad bi zagovarali
apsolutno izdvajanje hrastika, moglo bi se govoriti o kontradikciji.
Ovako moramo reći, da nas gosp. N. nije shvatio. Krive premise,
kriva konkluzija!


Natpis »jedinstveni uporabni objekt« za stare hrastike nisam upotrebio
u smislu separacije već unifikacije postupka. Što su po navodu
gosp. N. »hrastike odnjegovala stoljeća i u amanet ostavila današnjoj
generaciji, da i ona za potomstvo nešto ostavi«, to su sentimentalnosti,
koje u realnom životu ne igraju uloge, jer šumarstvo je privreda, realnost,
proza.


Daljnja napomena gosp. N., da bi u ovakovim slučajevima, gdje se
moraju stare šume u kratko vrijeme iskoristiti, trebalo stvoriti zaklade
za korist budućih generacija, dobra je. Ponavljam, da to treba učiniti
od višaka ukoliko ih ima. Ukoliko se ne radi o višcima, stvarati zaklade
značilo bi uskraćivati sadanje generacije, a to ne bi bilo pravedno.


Moja rasprava ne bazira na hipotezama i eventualnostima. Ne razumijem,
zašto je gosp. N. izvolio napisati, kako moja »rasprava pogoduje
sadanjoj generaciji u neograničenom uživanju tako velikih i vrijednih
dobara, kao što su stare hrastove šume«. — »Neograničeno uživanje«
zaista je malo preširoki pojam za navode u mojoj raspravi. Pravoužitnici
danas zaista još uvijek rasipavaju drvo, jer su kulturno i ekonomski
zaostali. Ali priznajmo i to, da seljak u posljednje vrijeme ipak počinje
štediti. Mi ga zakonskim sredstvima prisiljavamo donekle na štednju, a
potpuno će ga prisiliti samo kultura i nužda, a to će biti s vremenom.


Na str. 561. napisao sam: »Obratno, skraćeno uporabno doba zbog
starosti, slabije kvalitete i teže izdržljivosti neke hrastove šume neka se
kao prehvat užije na račun budućega gospodarskoga razdoblja«.


Gosp. N. drži, da se teorijski ne može govoriti o »skraćenom« ili
»neskraćenom« uporabnom razdoblju. Nisam teoretičar u stvarima uređivanja
šuma i vjerujem, da to teorijski stoji. Poslužio sam se uređajnim
izrazima, kako smo ih zatekli u službi za to, jer se inače ne bi mogli razumjeti.
Kod brodske Imovne Općine jest operisanje sa »skraćenom«
uporabnom dobom starih hrastika vrlo važno. Ono je bilo, a možda je i
danas, temelj gospodarskih osnova. Pošto hrastici kvalitativno propadaju,
skraćeno je njihovo vremensko iskorišćavanje, jer se nije mogao
bez štete za vlasnika šume provesti ni približno neki razmjer a kamo ii
poredaj dobnih razreda. Drugoga izlaska nije bilo.


Tu su osnovu preispitali i odobrili oni šum. stručnjaci, koje gosp. N.
velikom pohvalom ističe. Mi nismo bili saglasni ni sa duhom osnove ni


25
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 28     <-- 28 -->        PDF

sa metodom uređivanja. Zato smo i napisali predmetnu raspravicu. Zbog
boljega razumijevanja služili smo se i tehničkim izrazima postojeće
osnove. Nastojao sam, da ostanem, koliko je moguće, na terenu nauke
uređivanja šuma. Rekao sam za stare hrastike: »Nema opravdane zaprjeke,
da se sastavi pro domo osnova o iskorišćavanju onih jedinica, u
kojima se pojedine stare hrastove šume još nalaze«. Ovu moju težnju,
da se stani hrastici izdvoje i s njima posebno postupi, kao da gosp. N.
ili nije zapazio ili nije razumio, iako smo se ovdje našli kod isti misli.


Iznenađuje nas kritičarev novum, da stari hrastici ne čine sa mladim
hrastovim sastojinama gospodarsku cjelinu u smislu nauke o uređenju
šuma. Nisu to znali ni naši predšasnici kod Brodske Imovne Općine
i za to su sastavili gospodarsku osnovu na slaboj podlozi.


Dosad sam držao, da jedna gospodarska osnova čini jednu uređajnu,
gospodarsku cjelinu i da se ti pojmovi poklapaju. Smatrao sam,
da ima teškoća s uređajne strane u tom, da rastavimo mlade i srednjodobne
hrastove sastojine na suvislim površinama i da stare hrastove
šume izlučimo iz pojedinih jedinica i sa njima posebno gospodarimo pa
makar su prostorno rastavljene. Zato ne razumijemo, kako nam gosp. N.
spominje kontradikciju. Ja sam ranije uživanje starih hrastovih sastojina
nazvao prehvatom na račun mlađih dobnih razreda, a kod toga i ostajem,
na što ću se još osvrnuti.


Ukoliko i teorija o uređenju osporava svaku vezu mladog hrastika
sa starim, otpada i svaki razgovor o prehvatu u starim hrasticima na
račun mlađih dobnih razreda. Gosp. N. ustvrdio je naime, da po svojoj
konstituciji (treba reći konstrukciji) prestari hrastici i mlade sastojine
nemaju ništa zajedničkoga do imena.


Ne mogu se pozvati na autoritete uređenja, niti mogu da ovo specijalno
studiram, jer za to nemam vremena, ali, moj; se šumarski razum
ovomu protivi. Kako da niži dobni razredi u hrastovim šumama nemaju
ekonomski nikakve veze, ništa zajedničko sa prestarim hrasticima zbog
njihove fiziološko-tehničke osebujnosti?


Naši predloži išli su za tim, da se smjesta prekine sa vršenjem propisa
sadanje gospodarske osnove kod Brodske Imovne Općine u starim
hrasticima i da se u granicama postojećih osnova sa hrasticima gospodari
ne samo sastojinski već s t a b 1 i m i č n o, kako bi se na što duže
vrijeme protegla njihova sječa, a taj vremenski period ima biti u kauzalnoj
vezi s faktičnom vrijednosti drveta na panju. Ovo smo u knjižici
dovoljno ilustrovali t. j. da se s njima naročito postupa do kraja upotrebe.
Prema tomu za kontinuitet iskorišćavanja prestarih hrastika ne mora biti
odlučna samo njihova fizička starost i propadanje, kako to gosp. N. piše.


Gosp. N. ispravlja moju konstataciju (str. 563.), da »vrijednost starih
hrastika ne raste«, dok (str. 636.), da dalje tvrdim, da je »slavonska hrastovina
sve skuplje drvo«. Gosp. je N. prebrzo pročitao moju raspravicu.
Citat sa str. 563. nije moja konstatacija već konstatacija uređajnog zapisnika
i podataka gosp. Agića (Š. L. 1905. br. 11). To je sve malo niže
u raspravi spomenuto. Na str. 636. ustvrdio sam, da je stara slavonska
hrastovina sve vrjednije drvo, i da je treba oprezno iskorišćavati. Nije
dakle bilo razloga da se ovdje ma što ispravlja.


Iz rasprave: »Slavonske stare hrastove šume« od gosp. Metlaša
(Spomenica 1926., str. 416. i dalje), vidimo, da je cijena hrastovim počela


26
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 29     <-- 29 -->        PDF

osjetljivije rasti od g. 1910. dalje. Iako starih slavonskih hrastika sve
više nestaje, ne raste hrastovini cijena u očekivanom razmjeru, prema
nacionalno-ekonomskom zakonu o potražnji i ponudi.


Pošto je nepotrošna glavnica Brodske Imovne Općine u visini od
cea 36,500.000 zlatnih kruna (god. 1917.) propala, misli gosp. N., da je
uprav zbog te propasti naš otpor protiv vanrednoga prihoda a potom i
protiv nepotrošne šumske glavnice.


On to samo misli, a to nije dosta. U kritici treba svaku tvrdnju
dokazati, a to gosp. N. nije učinio i ne može učiniti. Propast nepotrošne
glavnice dala nam je povod za razmišljanje o naravi i postojanju vanrednoga
prihoda i njegovoj aplikaciji na naš slučaj. Raspravljali smo
samo načelno. Nije nam bila nakana »rekriminirati čine« bilo pravnih ili
fizičkih lica, koja su morala pisati ratne zajmove za vrijeme svjetskoga
rata. Sve je prije nego rekriminacija, ako sa par hladnih redaka prikažemo
sudbinu nepotrošne glavnice, ne dirajući nikoga. Nama je bilo pred
očima, da se pokaže, kako je s propašću te glavnice znatno umanjen
imetak Brodske Imovne Općine i kako je nastalo toliko poremećenje u
prihodima, da je postojeća osnova postala pravno i gospodarski bez valjanosti,
te izbila potreba glavne revizije.


Isto tako ne razumijemo, zašto gosp. N. drži još manje »opravdanim
tužiti se danas, što Brodska I. O. prima kamate u papirnatim dinarima,
koji su isto tako mnogo manje vrijedni od zlatnih dinara.«


Ovo je samo jedna konstatacija, upoređenje sa pretrpljenim gubitkom
u gospodarstvu, jer vlasniku ne može biti svejedno, primati 27.000
Din. u papiru ili 600.000 kruna ili dinara u zlatu u ime godišnjih kamata.
Kakva je to rekriminacija?


Iz ovakovoga pisanja kritike svaki trijezan i hladan čovjek mora
da zaključi, da mi gosp. N. nešto predbacuje, »jer rekriminiram prošlost«,
jer s takvim raspravljanjem nanašam štetu Imovnim Općinama, čiju je
»upravu danas zbog poratnoga mentaliteta proužitnika teško voditi«. Ja
naprotiv o tom ovako mislim: Pravi taksator mora da posluša svoga
učitelja iz uređenja šuma, koji mu kaže, promatraj svaku promjenu u
tvojoj šumi, pogotovo svaku promjenu u imovini, sve bilježi, studiraj,
upoređuj, kako bi na istinskim podacima iz prošlosti mogao da gradiš
sigurniju budućnost. Mislim, da nije rekriminacija prikazati u par redaka
prošlost, razvitak i propast nepotrošne glavnice i kamata. Zar to nije
prvi zahtjev kontrole gospodarstva?


Ostavimo lične osjećaje u polemici o tako realnim poslovima,
uzmimo olovku u ruke i računajmo! Više je Imovnim Općinama naškodilo
nedostatno i nepravilno uređivanje šuma nego mnoge sjekirej sve
ma kako istinski i objektivno pisane rasprave o Imovnim Općinama!


Prelazimo navanredni prihod.


Ja sam (str. 631. i 632.) napisao ovo: »Ne stoji računanje sa vanrednim
užitkom u finansijskom gospodarenju; ne postoje vanredni užitci
ni nepotrošna glavnica, već se radi o predhvatu.« Gosp. N. na to tvrdi:
»To je mišljenje iz osnova pogrješno. U finansijskom pogledu iskorišćavanja
šuma postoji vanredni prihod u punoj svojoj mjeri. Ta to proizlazi
iz pojma definicije vanrednog prihoda, koji nastaje: ako je zbiljni etat
veći od normalnog zbog suviška prezrelih starih sastojina; ako se ophodnja
skraćuje, zbog čega je zbiljna drvna zaliha veća od normalne;


27
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 30     <-- 30 -->        PDF

ako se visoki šumski uzgoj pretvara u srednji ili niski i t. d. A zar ne


siječe danas Brodska I. 0. prestare sastojine, koje reprezentiraju veliku


vrijednost i to daleko veću od vrijednosti normalnih sastojina, koje se


uzgajaju u 140-godišnjoj finansijskoj ophodnji? U toj1 razlici vrijednosti


postoji i te kako vanredni prihod, a o prethvatu tu nema ni govora, jer


se prethvat može principijelno da odnosi samo na sastojine, koje bi u


uređenoj šumi došle na red za sječu u najbližoj budućnosti.«


Ponovno priznajem, da se ne bavim teorijom uređenja i ne mogu,


da se služim sa citatima raznih autora, već ponavljam, da sam imao pred


očima u prvom redu Brodsku Imovnu Općinu i da sam to propustio


naročito dodati u citiranoj tvrdnji. To činim ovim i nema razloga ne


priznati i vjerovati, da vanredni prihod postoji kod svake vrsti gospo


darenja uopće pa i kod finansijskoga, u koliko takovoga zaista i ima.


Ukoliko nema, ne postoji.


Baza za moju tvrdnju, da u šumama Brodske I. 0. nema vanrednoga


prihoda a prema tomu ni nepotrošne glavnice, bio je Naputak za sastav


gospodarskih osnova odnosno programa kao prilog C. k §-u 29. Naredbe


bivše hrvatske vlade od 23. travnja 1903. (§ 36.)


Nisam dakle ustvrdio ništa novo, već sam nastojao, da svaku stvar


postavim na svoje mjesto.


Ja ću ovom prilikom sastaviti definiciju vanrednoga prihoda nave


denu po gosp. N. sa onom iz §-a 36. i reći, da vanredni prihod nastaje,


ako je ustanovljeni godišnji prihod (etat) neke gospodarstvene jedinice


veći od normalnoga bilo iz kojih razloga; kod skraćivanja ophodnje; kod


pretvorbe uzgoja visokog u niski ili srednji, ako se šumska površina


trajno otuđuje šumskoj kulturi; drvna masa sa prosjeka, koji su izlučeni


kao posebni odsjeci, kao i sa onih površina, na koje nije uzet obzir kod


ustanovljenja prihoda za dotično desetgodište.


Ispravio sam dakle i definiciju gosp. N. u pogledu starosti sastojina,
izostavivši riječi »zbog suviška prezrelih starih sastojina«, jer zbiljnji
etat može biti veći i u mlađim dobnim razredima, dok u prezrelim starima
ne mora. Jer n. pr. u prezrelim starim hrastovim sastojinama ne
mora po jedinici površine biti suvišaka drvne mase, dapače, ja sam se
u svojoj radnji pozvao na izvještaj interparlamentarne komisije od god.
1869., koja je konstatovala, da te, već i onda prestare hrastove šume,
nisu imale normalnu drvnu zalihu po jutru.


Qosp. N. tvrdi, da imaju! Tvrdnja pomenute komisije bazirala je
na utvrđenim podacima, a te podatke nije gosp. N. do danas nigdje, pa
ni u osvrtu na moju radnju, oborio. Ja ću mimo toga dodati još samo
ovo. Normalna hrastova sastojina u 140 godišnjoj ophodnji u Posavini
ima .po jutru prosječno 300 nr totalne drvne mase. Prosječna totalna
drvna masa naših prestarih hrastika iznaša 200 m3 po jutru. Razlika je
dakle u kubaturi totalne mase 100 nr. Razlika u kubaturi tehničkoga
drveta 50 nr. Razlika u vrijednosti jedinice drvne mase iznaša 35.000
dinara.


Uostalom vrijednost nije odlučna. Ne bazira nauka o uređenju samo
na vrijednosnim jedinicama ili vrijednosnim dobnim ili debljinskim razredima,
već ona operiše i sa vremenom i prostorom, a žetvu određuje kad
produkcija postizava kulminaciju svoje vrijednosti. Ovo se kod slavonskih
hrastika nije desilo, već su zbog nestašice komunikacija birana naj


28
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 31     <-- 31 -->        PDF

bolja stabla. Tako su ostajala lošija stabla, koja su nakon postignutoga
kulmena tekućega prirasta vegetirala, vegetiraju još i danas kraj minimalnoga
prirasta od 0.5 do 0.9 ms po jutru, a vegetirati će još vrlo dugo.
I upravo zato se živo zagovaralo, da se njihovo uporabno doba što više
produži u pretpostavci, da će slavonska hrastovina postati luksus drvo
i da će biti sve skuplja, što je bude manje.


Treba da se još upitamo, da li danas zemljišna renta starih hrastovih
sastojina nosi u opće jedan pozitivan kamatnjak? Ja za sebe ne vidim
tako daleko veću vrijednost u starim hrasticima nego normalnim hrastovim
sastojinama u 140-godišnjoj ophodnji, kako to gosp. N. navada.


Kad uvažimo i to, da se kod sadanjih prestarih hrastika radi o produkciji
u periodu od neko 200—350 godina, da treba u tom periodu vremena
naći i odgovarajuću rentu tla, onda nam ta daleko veća vrijednost
biva mnogo manja.


Pa kad bi ona i bila znatno veća, kakve bi to veze imalo sa abnormalnim
razmjerom dobnih razreda, sa potpunom prazninom srednjodobnih
sastojina?


Nauka o uređenju šuma smatra izvjestan šumski kompleks kao
jednu produkcionu cjelinu. Nekad su sve šume izgledale stare i jednolike.
U njima se probiralo. Po izvršenoj sječi digle su se mlade šume, najmlađi
dobni razred, i tako je išlo redom. Sječa prostorna po šestarskim
metodama kod Imovnih Općina novijega je datuma i mi, jasno, nismo još
stigli do srednjedobnih sastojina, već se u starim vrlo proređenim sastojinama
u onom slabom tekućem godišnjem prirastu nalazila djelomice
fiktivna masa srednjedobnih sastojina, kako smo to u našoj raspravi i
naveli. Mi dakle moramo ostati na terenu nauke o uređivanju šuma i
držati se njezinoga kompasa, inače zapadamo u kaos.


Dakle pošto ne postoji velika razlika vrijednosti sadanjih prestarih
i normalnih 140-godišnjih hrastovih sastojina, te pošto bi i eventualni
višak takvih vrijednosti imao po principima nauke o uređenju šuma u
šumama, a po načelima stroge godišnje potrajnosti, ići na račun vakantnih
dobnih razreda — ne može se u starim hrasticima raditi o vanrednom
prihodu. Pošto ne postoji vanredni prihod, ne postoji ni nepotrošna
glavnica, kako sam to u svojoj radnji naveo. Nastojat ću, da ovo i konkretno
dokažem čim prikupim podatke.


Što su dobri stručnjaci onoga doba (Durst) stvarali zakon o Imovnim
Općinama i u §-u 27. Naputka A. uvrstili ustanovu o vanrednom prihodu
u prestarim šumama, a što su noviji još bolji stručnjaci (Borošić) donošenjem
pomenutoga Naputka od g. 1903., dakle poslije 30 godina, taj
propis o postojanju i zaračunavanju vanrednoga prihoda u starim hrastovim
šumama posve dokinuli i na osnovu novijih i ispravnijih načela u
nauci o uređenju šuma propisali određeniji i jasniji pojam vanrednoga
prihoda — znak je rada i napretka u toj1 grani šumarstva. Moje je
mišljenje, da su potonji u pravu i na tome sam bazirao
svoje glavno tvrđenje u pogledu negacije
vanrednoga prihoda u starim hrasticima.


Poznato mi je, da su ovi potonji propisi na snazi i da su za mnoge
šume, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom, sastavljene osnove i
obračunavani vanredni prihodi po Naputku iz g. 1903. Za to ne razumijem,
što je gosp. profesor istom povodom mojega pisanja uzeo u raspravu


29
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 32     <-- 32 -->        PDF

pitanje egzistencije i zaračunavanja vanrednoga prihoda, dok mu je


dužnost bila, da povede o tom stručnu kritičku raspravu, da se tako


važni propisi dovedu u saglasnost sa naukom i dnevnim potrebama na


šega šumskoga gospodarstva.


Gosp. N. spominje i Zakon od g. 1894. i Naputak od g. 1903., koji da
poznaje vanredni prihod i primjerom ga obračunava. Ovo
posljednje ne odgovara istini, već se tamo primjerom obračunava p r e-
h v a t. Ovo neispravno navađanje činjenica vodi me pomisli, i da je
kritika napisana u brzini i da joj se već stoga razloga ne može prikloniti
potrebna pažnja u cilju, da se moje stanovište kritički ocijeni. Qosp. N.
nema dakle pravo ni sa teorijskoga ni sa zakonskoga gledišta. Zato očekujemo
daljnju i konačnu diskusiju u ovom predmetu.


Radi pravilnijega prosuđivanja čitavog ovoga predmeta osjećamo
potrebu, da se osvrnemo još na jednu stvar.


Qosp. Metlaš god. 1903., dakle baš one godine, kad je izišao poznati
Naputak, sastavio je za neke stare hrastove šume obračun vanrednoga
prihoda. Pošto je gosp. Metlaš napisao u uređajnom zapisniku, da vanredni
užitak nastaje »ako je zbiljna zaliha jednaka ili manja od normalne
ali se mora sjeći preko etata zbog prestarelosti najstarijih sastojina« —
slijedi, da mu ili nije bio poznat § 36. Naputka od god. 1903., koji decidirano
i konkretno govori o vanrednom prihodu i prehvatu, ili, ako jest,
da je i on osporavao teorijsku ispravnost principa, izraženih u tom paragrafu
i ako ne tako rezolutno kao gosp. N. Kako je gosp. Metlaš vrlo
oprezan, naše je mišljenje, da mu prilikom sastavka spomenutoga uredajnog
zapisnika nije bio poznat § 36. Naputka od god. 1903. 0 tom nas
uvjerava i dodatak njegovom uređajnom operatu, kako ga citira gosp.
prot N.


»Ovo jasno zakonsko određenje ne stoji doduše u saglasju sa teorijom,
po kojoj bi se taj, u novac pretvoreni dio šumske glavnice, smio
potrošiti u ono doba, kada se usljed nezrelosti sastojina bude sjeklo
manje, nego što redoviti prihod iznaša ili makar u ono doba, kad se
šumska glavnica usljed tih sječa (se. nezrelih sastojina, opaska P.), koje
su manje od redovitih, u naravi nadopuni do normale.«


Jer još nije bio donesen savremeniji teorijski i praktično ispravniji
način utvrđivanja i zaračunavanja vanrednoga prihoda po § 36. Naputka
od g. 1903. Naprotiv, pošto je bio u zakonskoj snazi § 27. Naputka za


Imovne Općine od g. 1881., nije mogao gosp. Metlaš da drugačije kvalifikuje
vrst prihoda već jedino onako, kako je to zakon određivao.


S ovim konstatuje gosp. M. vrlo važnu činjenicu, da propis §-a 27.
Naputka A., koji ranije uživanje starih hrastovih šuma smatra vanrednim
prihodom, nije u saglasju sa teorijom, već da se ima taj, u novac pretvoreni
dio šumske glavnice, utrošiti u vrijeme parcijalnoga ili totalnoga
vacuuma na redovitim prihodima.


Ova reservacija gosp. M e 11 a š a vrlo je značaj na.
Ona moju tvrdnju — da se ne radi o vanrednom prihodu
nego o pred h vat u, dok u ment u je bolje od svih
mojih ostalih argumentacija.


Qosp. je Metlaš dakle posve saglasan s mojim teorijskim pogledom
na postojanje vanrednoga prihoda i to je htio naročito naglasiti, jer kao
da mu ta zakonska odredba nije bila u volji, ali, vezan jasnim zakonskim


30
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 33     <-- 33 -->        PDF

propisom odredio je tako i pored svojega boljega uvjerenja. Ovdje mi
je vrlo dobro došao citat dodatka gosp. Metlaša, jer afirmira moju tezu.
Gosp. prof. citirao je ovaj dodatak gosp. M. očito u pometnji.


Poslije toga citata gosp. Metlaša dodaje gosp. prof. ovo:


»Ako bi se dakle i moglo osporiti, da se u novac pretvoreni dio
šumske glavnice, a to je svakako vanredni užitak, ima ostaviti kao nepotrošna
glavnica za »sva vremena«, neosporno je, a i potrebno je, da
ga treba sačuvati makar do vremena, koje gosp. Metlaš označuje.« Ovaj
kratki navod gosp. profesora vrlo je odlučan u ovoj polemici, jer nam
otkriva sve. Njime gosp. prof. potvrđuje mišljenje gosp. Metlaša odnosno
kaže drugim riječima ovo: ne mora se apsolutno u novac pretvoreni dio
šumske glavnice ostaviti kao nepotrošna glavnica za sva vremena, već
se može, dapače potrebno je, da se potroši za vrijeme vacuuma. Idem
peridem!


Za tim smo mi stvarno išli. To je težina našega pitanja. Čemu ovo
okoliša vanje? Treba stajati na čvrstom tlu i ići sigurnim, otvorenim,
pravim putem! U slavonskim starim posavskim šumama nema normalne
drvne zalihe, normalne šumske glavnice, već nastaje sve veći ekonomski
vacuum zbog prekidanja kontinuiteta u dobnim razredima, odnosno pomanjkanja
srednjedobnih sastojina. Ovaj, vacuum mora se ispunjavati, a
to se može učiniti jedino, da se višak u sječama prestarih hrastika mimo
normalnog etata kontira pod naslov mladih dobnih razreda za vrijeme
iscjeljivanja i popunjenja vacuuma odnosno, njim se imaju popuniti svi
i materijalni (drvni) i financijski manjci i totalno i parcijalno vakantnim
dobnim razredima, dok se, kako kaže gosp. Metlaš, »šumska glavnica
usljed manjih sječa zbog nedozrelih sastojina, a koje su sječe manje od
redovnih, u naravi nadopuni do normale.« Sic!


Čast gg. Barišiću i Metlašu, koji su odlični stručnjaci. Oni su zaista
živili za struku i službu. Tim veća im čast, što su spoznali teorijsku
neispravnost propisa §-a 27. Naputka A. od god. 1881. Zamjeriti im se
može, što nisu baš kao dobri stručnjaci stupili u borbu za svoja načela.
Nisu isključivo oni krivi, što taj § nisu mogli staviti van snage. Ukoliko
su i gosp. Nenadić, Barišić i Metlaš, a s njima i mnogi drugi, htjeli da
iskorišćenje starih hrastika zategnemo na što duže vrijeme i s tim zatezanjem
jedan dio novčanoga kapitala otkinemo za buduće generacije, to
je razumljivo s obzirom na naše prilike. Otkini, uštedi, gdje možeš i
ostavi za kasnije! To je već i specijalitet nas šumara, koji nije svagda
i svagdje umjestan ali je teorijski neispravan, kako smo dokazali, jer
stručno opravdanje nalazimo jedino u tom, da se prehvat u starim hrasticima
ima izravnati popunjenjem vacuuma.


Kao i pređašnja gg. kod Petrovaradinske Imovne Općine tako je
tadašnja naša uprava Brodske I. 0. na predlog gosp. Markića odmah
sistirala dvanaest redovitih sječina, obustavila daljnje neracionalno iskorišćavanje
starih hrastika, zavela čišćenje i proređivanje sastojina, a to
svakako i samo za to, jer smo, kao i gg. kod Petrovaradinske I. O., imali
. vidu interese Brodske I. 0., koji su bili ugroženi. Pače. obustavljen je
pravoužitnicima i jedan dio pripadnosti. O tomu je detaljnije pisano u
posebnoj brošuri: »Brodska Imovna Općina«, zbog koje smo imali neugodnosti
i štete, premda do danas nijedan od tadašnje gg. činovnika
Brodske I. O. nije našao za vrijedno, da u stručnom listu barem pokuša
pobiti naše konstatacije.


31
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Šteta, što gosp. N. nije pročitao tu knjižicu, da se uvjeri, što se
počelo raditi kod Brodske I. 0. nakon što su konstatovani mnogi propusti,
nedostaci i štetni čini.


Gosp. N. navada dalje, da ja nisam otkrio ništa novo, ako negiram
egzistenciju vanrednoga prihoda i nepotrošne glavnice. Niti sam ikada
išao za slavom ili za kakvim otkrićem, niti sam se kada ikome nametao,
Išao sam da konstatujem istinu, iako je to stvar nauke i profesora. Nisam
nadalje ničim i nigdje »naškodio potrebnoj štednji današnje generacije«
pravoužitnika i time oslabio njenu brigu za bolju budućnost svoga potomstva.
Ja sam upravo zbog toga, što sam nastojao oko zavođenja reda
i štednje, imao više neugodnosti nego ugodnosti.


Od šefova Brodske I. O. bio sam ja prvi, koji je odredio privremenu
obustavu jednoga dijela ogrijevne kompetencije pravoužitnicima,
a to mi je pomoglo da budem krenut iz Vinkovaca. Uvijek sam zagovarao
princip, da se badava ne daje ništa i da treba postepeno članove


I. 0. nato priučavati, a eventualno novčani višak upotrebiti u investicije
korisne cijeloj Imovnoj Općini. Dapače ja sam u spomenutoj svojoj knjižici
pledirao i za prošireni zadatak I. Općina. Na sve se to nažalost nitko
nije obazreo, jer valjda nema staleža, koji tako malo čita kao mi šumari.
Qosp. je Divjak spomenuo, da sam ja prvi počeo javno raspravljati


o pitanju vanrednoga prihoda. Sa svojim sam taksatorom gosp. Mar-
kićem često raspredao ovakova pitanja. Intra muros tangiran je ovaj
predmet i ranije, ali se javno raspravljao nije, kako uvjeravaju i prednji
citati gosp. N. Osporavanje istinitosti navoda gosp. Divjaka po gosp. N.,
mislim da. nije trebalo ni spominjati. Ovo nije otkriće Amerike ili lijet
preko Okeana, već mnogo, mnogo sitnija stvar. Nije važno, tko je o njoj
počeo prvi raspravljati, već je važno, da se približimo istini i da se po
njoj u našem radu upravljamo.
Argumentujući svoje gledište protiv egzistencije vanrednoga prihoda
kod prastarih hrastika, i uzimajući za osnovicu zemljište, kao jedini
i ispravni kapital u šumskom gospodarstvu, postupio sam to po diktatu
zdravog razuma. Ukoliko bude trebalo, proučiti ću stvar i sa teorijskog
nacionalno-ekonomskoga gledišta i pokušati dovesti u saglasnost s kapitalima
u šumskom gospodarstvu.


Mojem izlaganju nemam zasad što da dodam.


Qosp. se N. poziva na nauku, koja priznaje postojanje dvaju kapitala
zemljišta i drva. Čast nauci! Držim, da je ona to iskonstruisala iz
praktičkih razloga, jer je trebalo naći model normalne šume i na njemu
podići zgradu uređenja šuma. Taj drugi šumski ili drvni kapital jest po
našem mišljenju fikcija, koja ne mora a redovito i ne postoji u šumama.
Možda je nezgodno, što je nauka nazvala drvnu masu u šumama šumskom
glavnicom. Kad bi nacionalni ekonom ili pravnik proučio temeljito
nauku o uređenju, možda bi došlo do promjene u nazivu, a možda i u
čitavom sistemu uređenja.


Na to daje naslućivati i gosp. Dr. Ing. Rudolf Haša\ koji između
ostaloga kaže i slijedeće, što je potrebno i ovdje ponoviti:
»Istina je, da je zemljoradnja starija vrsta ljudskog zanimanja nego
šumarstvo, koje je šta više dugo vremena bilo podređeno zemljodelstvu


1


Dr. ing. Rudolf Haša: Uređenie šuma i niegov odnos prema proizvodnu šuma.
»S. List« 1927. br. 4. i 5. str. 213. do 215.


32
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 35     <-- 35 -->        PDF

kao usavršenijem od sebe. Pri ovakvom odnosu ne možemo se ni u kom
slučaju čuditi, što je šumarstvo počelo da gleda na šumu isto onako, kao
što gleda . zemljodelstvo na svoje njive. Zemljoradnik polazi od gole
zemlje, poseje u nju na pr. repino seine: kad ovo nikne, oplevi ga i proredi,
posle čega čeka izvesno vreme, dok mu gospodarski sazre; žetva
mu vrati zajedno sa interesom sve izdatke — a u onom što mu pretekne
daće mu »rentu od zemlje« kao od jedinog kapitala, koji u njegovom gospodarstvu
trajno ostaje. Ovo je gledište bilo preneto na šumu i postalo
je više manje sve do danas oficijelno gledište. Prema njemu i šumar
polazi od gole zemlje, posije u nju seme, i kad ovo nikne i pređe u sastojinu,
oplevi ga i probere; na taj način sastojina pre no što mu ekonomski
sazre, postaje za njega izvor za iskorišćivanje seče, eventualno i slučajno
iskorišćivanje, i pružiće mu najzad mogućnost kad proteče izvestan broj
godina od njenog osnivanja, da je iskoristi glavnom završnom sečom. U
ovakvom shvatanju leži skoro svuda ukorenjeno mišljenje, da šumaru
nije dato da uživa plodove svoga rada, da žanje što nije sejao, seje, što
neće žnjeti — mišljenje, koje na jednoj strani, gdje se osećaj odgovornosti
u toliko više probudi, vodi ka najvećem naprezanju i upinjanju, ali isto
tako s druge strane vodi i ka nemarnosti i zaboravljanju dužnosti. U
svetlosti finansijske nauke prikazuje nam se vrednost
sečne sastoji ne tog proizvedenog dobra kao ekvivalent
celokupne p r o d u k c i o n e naklade, dakle kao
nagomilan i dug, koji sastojina vrednošću svoje sečne eksploatacije
mora da plati; sastojine su dakle u svetlosti ovoga shvatanja o b r t n i
kapital; jedini kapital, koji u šumskom gospodarstvu t r a j n o
ostaje i stalno nove vrednosti stvara, to je zemljište;
između poljske privrede i šumskog gospodarstva
dakle nema nikakve razlike, sem možda te, što
dužina p r o d u k c i o n o g procesa iznosi o v d e na p r. u
godina a tamo samo jednu godinu ili samo jedan d e o
godine; ovo vreme zvano ophodnja, i z m e r i ć e m o a
n a p r e d tako, da bi nam o m o g u ć i 1 a, stvarajući okvir gazdinstva,
da postigne m o najveći prihod od z e m 1 j i š t a
kao ekonomskog cilja.«


»T 1 o i sastojina ne stvaraju o y d e c e 1 i n u za sebe
već su to po karakteru dva potpuno raznoroda sastojka;
šumsko tlo osnovni kapital, sastojina pak
nagomila n dug, koja ga mora s vremenom na vreme otplaćivati
svojom smrću, prinudnim odvajanjem od tla, posle čega šumar opet polazi
od gole zemlje. To je dakle prvo gledište na šumu, izvedeno veštački
u opšte iz analogija i elemenata, koji su izvan nje, koji su daleko od suštine
šume, ali na neki način oficijelno gledište; suprotno ovome drugo
gledište trudi se, da se formira iz same šume i njenog života.«


»Biollev gleda na šumu kao na t r o j e d n i c u kao na živu
formaciju , u kojoj su tri komponente intimno medu sobom spojene;
tlo, atmosfera i biološka zajednica drveća; do ovog
pojma dolazi on na osnovi života šume i njenih manifestacija, kao i na
osnovi sastava njenog proizvoda, drveta.


Glavni pak izvor za stvaranje drveta jeste
atmosfera ; iz vazduha i iz tla uzete materije transformiraju se uz
asitenciju svetlosti i toplote poglavito u atmosferi . drvo, ali ne sam e


33
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 36     <-- 36 -->        PDF

od sebe ; pokretna sila za ovu transformaciju jeste u ovom slučaju


biološka zajednica drveća.«


Kako je ovim citatima poljuljano štošta u dosadanjoj vjeri u tobože


sakrosanktnu nauku o uređenju šuma, dužnost je u prvom redu gg. pro


fesora uređenja šuma, da se osvrnu na ovo žigosanje dosadanje predomi


nantne pozicije nauke o uređenju šuma prema proizvodnji. Mi smo se


često u praksi također tomu opirali, ali, jer nemamo naučne rutine, a što


je važno, nama se praktičnim šumarima nerado priznaje autoritet u teo


rijskim pitanjima, na naš se rad malo tko obazire. Ako to učini, čini se


to s visoka tako, da čovjeka iole slabije šije, prođe volja da se hvata u


koštac sa ljudima autoriteta.


Nas raduje, što naše šumarsko osjećanje, dosad sapeto krutim oko


vima uređivanja, dolazi po malo do slobodnijega izražaja, što se otvaraju


polemike i kritike, kao znak interesa, mišljenja, rada i izgleda za napre


dak šumarstva.


Činjenica, da su Brodska i Petrovaradinska 1. 0. od kamata nepo


trošne glavnice kupovale šume, koje će biti od koristi sadanjoj i budućoj


generaciji, dakle, da će kamati uepotrošne glavnice biti korisno upotreb


ljeni, ne mijenja na našem mišljenju ništa. Šteta, što naši predšasnici nisu


svu novčanu »nepotrošnu glavnicu« pretvorili u šume ili druge nekretnine


a ne u državne papire, za čim je prijašnja državna uprava u prvom redu


išla, a što možda gg. Durst i Zigmundovsky nisu znali!


Ponavljamo, što smo već rekli, da sve šume novo kupljene imaju


karakter potrošne glavnice, da se s njima kao potrošnim dobrima može


gospodariti slobodno po načelima produkcione potrajuosti,2 kako će


zahtijevati gospodarske osnove za matične šume Brodske Imovne Općine.


Vjerujem, što gosp. N. tvrdi, da se pitanje vanrednoga prihoda i
nepotrošne šumske glavnice Imovnih Općina kod šumarskoga odsjeka
hrvatske vlade temeljito raspravljalo i oprezno rješavalo. Ali, da li je
ono rješavano stvarno ispravno i dolazi li ovamo u pitanje pače i ugled
šumarske nauke. Najposlje, jesu li mlade šume Krajiških Imovnih
Općina dokaz uspjeha njihovoga pozitivnoga rada u svakom dakle i u
ovom našem pitanju, o tom neka sude i kažu svoju poštovani čitaoci.


Errare humanum est! Da su gg. naši odlični predšastnici — što tuđinci,
što domaći — ispravno shvatili narav i postojanje vanrednoga prihoda,
da su dakle malo više mislili na narod i njegovo dobro, naročito na
njegovu budućnost, ne bi nekoje Imovne Općine izgubile ogroman nacionalni
imetak, već bi ga danas mi imali u svojoj vlasti i uživanju.


Iz ovoga slijedi, da nas g. prof. nije mogao uvjeriti o teorijskoj i
oficijelnoj egzistenciji vanrednoga prihoda u starim slavonskim hrasticima
i o legalnosti nepotrošne glavnice nastale iz takvih nrihoda.


Završujemo zasada i blagodarni smo g. profesoru, što je pokrenuo
kritičku raspravu o ovom važnom pitanju kao i o nekim drugim manje
važnim predmetima.


Des capitaux impérissables et des revenus extraordinaires. Une réplique concernant
les capitaux et les revenus des grandes communautés des bienfonds dans les
anciens confins militaires. Rédaction


2 Ovdje pisac ili nije tačno shvatio pojam produkcijone potrajnosti ili ga je
neispravno primjenio na šume, koje su svojina pravnih lica. — Uredništv o


34