DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 60     <-- 60 -->        PDF

..... — H . .. Ile i po inih: 0 ........ .. ..... ...... ........ — .......
..... : ........ ......, ......... ....... ....... ........ . .......... —
U a. . . ........ : 0 ........ ....... ....... .....


5. ............. ......... . ....... ......... — ...
......: .... ............. ..... . ...... ..... y ...... — ..... ......
a.: 0 ......... . .... .............. ......... — A. ......: .... .............
........... — ... . .. X. .......... : 0 .............. ........ —
. ... .. .....: ..... ........ .......... ..... .............
G. 11 u . . .) ni a Du . ...... . a . . . y. — ... . . a .. ..........: .....
. ...... ........ ........ 0 ........ . .......... .......... — ... .... .
.... . on on uh: ...... ........ — ..... .......... n ...... ..-........
: .... .. ...... ....... ...... ..... ...... ....... — -M. ...... .....
: ........ ........ . ..... ... .....
7. 11 a ni . ............. ......... — .... ........: ......
............. ......., ..... ... . ...... .........
s. ...... . ......... : ......, ........, ......., ....... .. ........
.......... ........., ......... ........ ..... ... 30 .......... ...... .. 20
..... y ...... .... ......... ........ ...... .... je ..... 15 .... ......... .
....... .. ....... 10 ...... .... .. 20% ......
LIČNE VIJESTI


Ivan Tropper, šumarnik u miru, slavio je ovih dana u Vinkovcima svoj 80. rođendan.
Slavi tog uzornog, vrijednog i dugogodišnjeg činovnika pridružuju se njegovi
poštovaoei sa željom, da pozivi još mnogo godina čio, zdrav i zadovoljan.


Ivan Tropper, rođen je u Hostialkovu u Moravskoj 1847. Kao šumarski vježbenik,
nastupio je službu 1863. koo vlastelinstva »liostialkov« (grof Chorinsky), a 1867. prešao
je u službu Brodskoj Imovnoj Općini u Vinkovcima, kod koje je umirovljen kao šumarnik
sa 1919. Pošto je po penzijonisanju nastupio službu kao blagajnik »Prve vjeresijske
banke« u Vinkovcima, bio je prema tome do svog 80-godišnjeg rođendana u
neprekidnoj službi preko 64 godine. Radi slabosti očiju napustio je službu i povukao
se u posvemašnji obiteljski mir.


.......... ..:
.......... ....., .... .... ...... ....... .. ...... ......... III. .... .. .....
... ..., ...... ......
........... ........., .... ......... ... ..., .... y .....,.. .. ...... .........
.. .... 4. ..... ... .... ...... y ........
.......... ....., ........ .... ......, .............. ........., .. .........


I. .... 7. ..... ... .... .... .....
........ ......., ........ ..... ......, .............. ........., .. .........
I. .... 7. ..... ... ...... ... .... y .........
.......... ......., .... ....... ........, .. ...... ......... .. .... 2.
..... ... .... .... .....
..... ........, .... ........... y ........, .. ......... I. .... 4, ..... ...
.... ..... .. .......
..... ........, .... ........, y ......., ... .... ......... I. .... 6. ..... ...
.... .... y .........
..... ....., ........ ...... ........ .... ........ .... .... ......... ..
.... ........ ....... .... . ....... I. .... .,. ......
.....
......, .... ......... y ....... .. .... ......... I. .... 0. ..... ...
.... .... y .........


58
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 61     <-- 61 -->        PDF

.......... ........, ........ ......... I. .... 4. ..... .. .......... I. .... 5.
..... ... .... .... ...., ... .. ce .... .. .. ..... .. G. ......... 1925. no
....... ........ ...... ..... ... ......


.......... ..:
..... ....., .. .... .......... 11. .... 3. ..... ... .... .... .......... II. 0.
y ..........


.......... ..:
...... ......., .... ...... I. .... S. ..... .. ......... .. .... .... ...... y


.......
........ ......., .... ....., I. .... 8. ..... .. ...... .... ...... y ..........
...... ...., .... ........, I. .... 6. ..... .. ......., .. .... .... ...... y


.........
......... ....., ...... ........ .. .... .. ..... .. ......... ......... ....,
....... ...... y .........
...... ....., ........ II. .... 2. ..... .. ...... .. ..... .... ......... .


.... ......
........ ......., .... ...... 11. .... 3. ..... .. ..... .. .... ...... y ........
......... ......., .... ..... II. .... 3. ..... .. ...... .... ...... y ....


..........
........ ......., ..... .... I. .... 8. ..... .. ...... .... ...... y .......
........ ........, .... ..... II. .... 4. ..... .. ..... .. .... ...... y .......


......
........ ......., .... ..... II. .... 3. ..... .. ..;..... .. .... .... ......


y ......
....... ...., .... .... 1. .... S. ..... .. ..... .. .... .... ...... y .......
...... ..., .... .... I. ..... .. .... ......... .... .. .......
......... ....., .... ..... I. .... 6. ..... .. .... .. ..... .... ...... y


..........
........ ......., .... ....... I. .... 7. ..... .. .... .... ..... .... .... y
.........
.......... ....., .... ....... I. .... 7. ..... .. .... .... ...., ......... ....
y .........


.......... ..:
... ......... ..., ...... ....... I. .... 5. ..... ... .... .... y .........
....}, ....., .... .........; I. .... 5. ..... ... .... .... y ........
........ ......, .... ........., I. .... 5. ..... ....... .. 0.
....... ...... ........ ......... .... y .........., I. .... 4. ......
.......... ......, ........ I. .... 2. ..... ... .... .... .....
.......... ....., ........ III. .... 1. ..... ... .... ...... y .........
..>...... ........., ........ III- .... 1. ..... ... .... .... y ......
........ .....-, ........ ILI. .... 1. ..... ... .... ...... y .....
..... ...., ........... III. .... i. ..... ... .... .... y ...........
..... ....., ........ .. .... 1. ..... ... .... ...... y .... .........
...... ....., ........ III. .... 1. ..... ... .... yiipamr y .... .........
....... ....., ........ III. .... 1. ..... ... .... ...... y ...........
.......... ........, ......... III. .... i. ..... ... .... ...... y ............
.......^ ....., ........ I. .... 4. ..... .... ..... y ..........


Dr. Ferdinand grof Attems imenovao je, obzirom na 30-godišnjc službovanje,
svoga šumarskoga nadupravitelja gosp. Franca Langa u Brezicama (Slovenija),
šumarskim savjetnikom.


59
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Broj 1920/1927.


OGLAS DRAŽBE


Dana 3. januara 1928. u 11 sati prodavati će se na javnoj dražbi putem.pismenih
ponuda kod Direkcije Šuma II. banske imovine opštine u Petrinji u srezu Nartak procijenjenih
1807 hrastovih i 39 drugovrsnih stabala procijenjenih na 3411 m3 grade uz
iskličnu cijenu od Din 834.852.—. Pobliži uvjeti mogu se saznati kod Direkcije Šuma


II.
banske imovne opštine u Petrinji i kod Šumske uprave u Dubici.
U Petrinji, dana 22. novembra 1927.
Direkcija Šuma II. banske imovne opštine


V 1 a t k o v i ć, direktor


Broj 2.003/1927.


OGLAS DRAŽBE


Kod Šumske uprave u Han-Kumpaniji izdavače se putem javne pismen e
dražbe dne 21. januara 1928. god. u 14 časova sječa i dobava oko 20.000 (dvadeset
hiljada prost, metara bukovog ogrijevnog drvcta i 6000 (šest hiljada) m3 četinjastih
balvana iz šume »T r e m o š n i c e« do na glavno stovarište u Kruščici.


Isklična cijena za 1 prost, metar bukovog ogrijevnog drveta iznosi franko stovarište
63.— (šestdeset tri) dinara, a za 1 ms četinjastih balvana 105.— (stotinu pet)
dinara.


Svaki nudioc mora prije početka dražbe položiti vadij u iznosu od 50.000.—
(pedeset hiljada) dinara u g o t o v o m.


Pismene ponude moraju stići ovoj upravi zapečaćene i providene sa propisanim
vadijem, te taksenom markom od Din 100.— najkasnije do 13.30 časova dne 21. januara
1928. god., sa naznakom: »Ponuda za izradu drveta u šumi Tremošnica«.


Ponude koje kasnije određenog vremena stignu, zatim ponude bez propisanog
vadija, bez taksene marke, brzojavne ponude i nadalje naknadne ponude i očitovanja,
neće se uvažiti.


Posebni uvjeti o izradbi i dobavi drveta mogu se za vrijeme uredovnih časova
kod ove uprave razgledati. Svakom reflektantu stoji do volje, da prije dražbe razgleda
predmetno šumsko područje.


Dostalac snosi troškove oko raspisa ove dražbe.


Direkcija Šuma u Sarajevu bira slobodno između ponuda i može sve bez
navadanja razloga odbiti.
Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.
U Han Kum pa ni j i, 10. decembra 1927.


Šumska uprava


....
40.933/1927.


..... ..........


......... ......... .... y ........ ....... ..... ......... ..........
.. ... 23. ....... 1928. .... y ........ ..... „..........-......... ......." ...
........, ..... .... .. ...... ................ ..... ......... ....... .........
........ .... . ....... ... 40.933 .. 15. ........ 1927. .... .. ........
3215 .. .. ......... 495.653 .3 ....... ...... y ......... 7,434.795 .... .............
ce ........ .. 10 ...... . .. ...., .. he ce cehu ... 50.000 .3 .........


........... .... .. .... ..... .......... ....... . ........ .......
......, .... he ...... ... ......... ......... .... y ........, . no .... he
..... ....... ....... ....... .......... ......... .......


......., ........ .......... ...... ..... .. ........ .......... .........
.... y ........ ....... .... 23. ....... 1928. .... .. 10 ......, ... he ce .... y


10.30 ...... ......,...;. .........
60
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 63     <-- 63 -->        PDF

...... .... .......... .... .. ..... ... ..... ..... no ......... uo....,
.... ce .... ......... ...... ... ......... ......... .... y .........


. ...... ... ....... ........, .. .. .. ...... ....... . .. .. y .......
...... ........ .... .... .... ........ y ....... ......... no ..... ...........
...... .. 10 .... ... .........., na .. ce .... ........ . y ....... ...
.. ....... ..... . ........ ......., .... y ...... .... .. .... . ..........


....... ce ...... y ....... ..... ... .......... ........., .... ......
........ a y ......... .... .. ...... ......... Ha ....... ...... nsia ce ........:
„...... .. ........ ..... .... y ........ ..... ,,..........-...........´\
....... ce .... ........ .. .. ..... ........ .... .... ...... .... .... ........
........ ....... . ..... ....... je .. ........ .... ...... 375.000 .......


...... ........ ...... ..... ...... ........


.-........, 3. ........ 1927. ....


......... ......... .... y .........


Broj 15.148/1927.
OGLAS


Kr. Direkcija Šuma u Zagrebu prodavati će ofertalnom licitacijom dana 30. januara
1928. u 11 sati niže navedeni izrađeni i na stovarištu kod željezničke stanice
Vojnić izvezeni drvni materijal i to:


Skupin a I. — 5.753 akova hrastove duge prve klase i 18-5 akova škart duge
uz iskličnu cijenu od 32 (trideset dva) dinara po akovu za prvu klasu i 14 (četrnaest)
dinara za škart dugu. V a d i u m 18.000 dinar a.


Skupin a II. — 1.859 komada hrastovih željezničkih pragova i to: 428 komada
po 2´70 metara dugih uz iskličnu cijenu od 32 (trideset dva) dinara; 312 komada po 2´50
metara dugih uz iskličnu cijenu od 28 (dvadeset osam) dinara; 528 komada po 2´20
metara dugih uz iskličnu cijenu od 12 (dvanaest) dinara i 591 komad po l-60 metara
dugih uz iskličnu cijenu od . (šest) dinara po jednom komadu. V a d i u m 3.000
dinara.


Sa 100 dinara taksirane i dobro zatvorene ponude, valja predati najzad do 11
sati dana 30. januara 1928. potpisanoj Direkciji, gdje se mogu vidjeti i dobiti dražbeni
i kupoprodajni uslovi, obrazac i omot ponude.


U Zagrebu, dne 14. decembra 1927.


Kr. Direkcija Šuma


.... 43.525./1927.


..... ..........


......... ......... .... y ........, ....... ..... ......... ..........
.. ... 3. ........ 1928. .... 2,000.000 .... .... ....... ...... .. .... y .........
.. 48,700.000 ... y ........ .... „........" .. ........ .. 8500 .., .. ..........
....... ...... y ........ . ......


............. ce ........ ... ....... ............... ....., ......... ..
......... ........ .... . ....... ... 43.525 .. 8. ........ 1927. .... no ...
je ... ............. ......... 20 ...... .. ........... ....... ........ ........


........... .... .. .... ..... .......... ....... . ........ .......
......, .... he ...... ... ......... ......... .... y .........


......., ........ .......... ...... ..... ce ....... .......... .........
.... (....... .. .............) 3. ........ 1928. .... .. 10 ......, ... he ce ....
y 10.30 ...... .......... .........


...... .... .......... .... .. ..... ... ..... ..... ......... ......
. ........ .. ..... ......... ..... ..... ........ ......, a no ........., ....
ce .... ......... ...... ... ......... ......... .... y .........


61
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 64     <-- 64 -->        PDF

........ .... .... .... ........ y ....... ......... no ..... ...........
...... .. 10 .... upe .........., na he ce .... .....&.. . y ....... ... .. .......
..... . ........ ......., .... y ...... .... .. .... . ..........


....... ci; ...... y ...... .. y .......... ........., .... ...... ...
..... ........, a y ......... .... .. ...... ......... Ha ....... ...... ... ce
........ „...... .. ....... ..... ..... y ........ .... „........".


....... ce .... ....... .. .. ..... ........ ...., .... .... .... . ....
.. ...... ......... ...........
........ je .. ........ .... ...... 2,435.000 ..., a .. ...... ........
..... .......
. ........, S. ........ 1927. ....


.. ........... ......... ......... ....


RAZGLAS


V založbi velikega župana mariborske oblasti je izšla karta o administrativni
razdelbi mariborske oblasti v merilu 1 : 200.000 z izkazom
političnih in katastralnih občin po stanju začetkom leta 1927. V izkazu
so navedene površine posameznih političnih in katastralnih občin, dalje
orožniške postaje, osnovne sole, župnijc in poštni uradi. Karte in izkazi
so izdelani na dobrem, trpežnem papirju. Cena karte z izkazom vred je
Din. 25.— in se dobi ražen pri velikem župan-oblastnem šumarskom
referentu — pri vseh sreskih poglavarjih mariborske oblasti.


Ker je zaloga mala, je v interesu vsakega reflektanta, da naročilo
čimprej izvede.
V Mariboru, dne 30. novembra 1927.
Veliki župan:
Dr. Schaubach, s. r.


ŠUMAR,


apsolv. vis. šum. sole z 7 leto prakso. Geodet. Jug. državljaji išče službe
pod značka »Energičen«. Naslov se dobi pri Redakciji Šum. Lista.


Upozorenje saradnicima!


UREDNIŠTVU se šalju samo rukopisi
članaka i stručnih vijesti.


UPRAVI se šalju sve lične, društvene
vijesti i oglasi.


62
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Sadnice šumskog iukrasnog drveća iil
!


Iz društvenoga rasadnika u Slivnici kod Maribora izdavati će se na


»


proljeće 1928. godine slijedeće m


m


SADNICE:


m


((( god. sjemenice za 1000 .... 110 Din. m


Smreka (Picea excelsa) . . m


» presađenice 1000 120ili Bijeli bor (Pinus silvéstris) » sjemenice 1UUU 1UU m


» » » m


Crni bor (P. laricio austr.) » sjemenice » 1000 » 90 » mGlatki bor (Pinus strobus) » presađenice » 1000 » 150 » Ariš (Larix europaea) ... . » sjemenice » 1000 » 180 » S
Ariš japanski (L. leptolepis) 2 » sjemenice » 1000 » 300 » m


m


Duglazija (Pseudotsuga I 2 » presađenice 1000 » 800 !!>


:


DouglasU var. viridis) . . I 3 » presađenice 1000 1000 m
Bagren (Robinia pseudo-i i » sjemenice » 1000 » 120 » acacia) I 2 » sjemenice » 1000 » 150 »
m


>î>


Jasen obični (Fraxinus m


excelsior) 2 presađenice » 1000 » 220 » »)
Jasen amer. (Frax. alba) . . 2 presađenice 1000 280 m
Crveni hrast (Ouereus m


m


rubra) sjemenice » 1000 » 240 » m


5)


Kesten pitomi (Castanea


»>


vesca) sjemenice 1000 220 » m
Kanadska topola (Populus m
canadensis, deltoidea) . . reznice » 1000 » 120 » m


m


Vrba (Salix ainygd. I. vrsta m


S


za pletenje košara) . . . reznice » 1000 » 100
Jaiša crna (Alnus glutinosa) sjemenice 1000 120 » m
Brest (Ulmus campestris) . sjemenice kon.po 50 para »f
Crni orah (Juglans nigra). . sjemenice » » 60 » )D
Crni javor (Acer platanoid.) 2 presađenice » » 30 » Jesenasti javor (A. Ne-m


gundo) 3 presađen, (do 2 m visok) » » 2 Din. !))
Platana (Platanus orient.) . 2 presađenice kom. po 2 » »!


}


Cipresa (Chamaecyparis I 2 sjemenice » » Î » ))!


Lawson.) I 3 presađenice » » 2 » )))
Picea sitcaënsis 3 presađenice » » 2 » )»
Picea alba 3 presađenice » » 2 »Pinus rigida 2 sjemenice » » 2 » !»
Pinus laricio corsicana . . .
Lipa velikolisna (Tilia i 2 »sjemenic
sjemenicsjemenice
ee » » 20 para


grandifolia) I 3 »sjemenic
sjemenicsjemenice
ee » » 3 Din.
Kod narudžbe pojedinih (do 50) naročito lijepili, izabranih komada za
parkove računa se dvostruka cijena.
Sadnice se šalju stručno pakovane i pomno prehrane kao brzovozna roba.
Sa predajom na stanici prestaje odg ivornost vodstva. Kod narudžbe treba 1!! označiti pored ostaloga točan naslov, željezničku stanicu i poštu. Cijene se
razumiju loko rasadnik. Za pakovanje i dovoz računa se prema vrsti i broju
sadnica 5 do 20% od naznačenih cijena. Kako stigne narudžba obavještuje se
naručitelj, da li će i od prilike kada će sadnice primiti. Sa obavijesti prima
ujedno ispunjenu čekovnu uplatnicu rasadnika. Sadnice će se otpremiti samo
onim naručiteljima, koji označenu svotu uplate najkasnije do 15. februara 1928.
() dnevu pošiljke obavještuje se naslovnik još posebice poštom, a po želji >»
i brzojavno o njegovu trošku.
in Za područje Ljubljanske i Mariborske oblasti važe cijene, koje su bile ».
određene za ostale javne rasadnike.
Narudžbe prima te izdaje sva potrebna detaljnija obavještenja:


Upravnik šumskoga rasadnika u Mariboru


(Slovenija), Jugoslovenski trg 1. m


\\\


Jugoslovensko Šumarsko Udruženje, Podr. Ljubljana , dne 14. XII. 1927. g. m


fi


63
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 66     <-- 66 -->        PDF

DIONIČARSKO DRUŠTVO
za eksploatacija drva


Zagreb, Trg N br. 3.
Telefon 16-34,12-38 - Brzojavi: „Exploitât"


Parna pilana i tvornica parketa:
VIROVITICA, KRUŠEVAC
Prodajni ured:
BANJALUKA


Proizvađja i eksportira :


hrastovu robu, parenu i rteparenu
bukovinu, mekanu
rezanu graciju, gorivo drvo
te parkete.


SOCIÉTÉ ANONYME
d´Exploitation forestiere


Zagreb, Trg N br. 3.


Téléph.: 16-34,12-38-Telegram : „Exploitât´


Scierie a vapeur et fabrique des parquets
VIROVITICA, KRUŠEVAC


...... de vente:
BANJA-LUKA


65R3


Produit et exporte:


matériaux en chene, hetre étuvé
et non étuvé, bois tendre matériaux
de construction, matériaux
sciés et bois pour chauffage et
parquets.


Sto neznaš pitaj Univerzalni informativni Biro „A. R G U S"
Knez Mihailova ul, 35. Tei. 6-25 — Beograd — {Pasaž Akademije Nauka)


KRNDIJA


d.
gospodarska i šumarska industrija d.
u Zagrebu


KOZE OD DIVLJACI


zečje, lisičje, kune, tvoraca i t d. kao i


sve vrste sirovih koža kupujepo najvišim Cijenama


64


Uprava gospodarstva i Šumarstva:


NAŠICE, SLAVONIJA.


Proizvodi i eksportira svekolike
gospoaarske i šumske proizvode


Makso Tandler


Zagreb


Boškovićeva ul. 40 Telefon far. tS-89
Brzojavi: TAURIA, Zagreb


^)