DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1928 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Broj 1920/1927.


OGLAS DRAŽBE


Dana 3. januara 1928. u 11 sati prodavati će se na javnoj dražbi putem.pismenih
ponuda kod Direkcije Šuma II. banske imovine opštine u Petrinji u srezu Nartak procijenjenih
1807 hrastovih i 39 drugovrsnih stabala procijenjenih na 3411 m3 grade uz
iskličnu cijenu od Din 834.852.—. Pobliži uvjeti mogu se saznati kod Direkcije Šuma


II.
banske imovne opštine u Petrinji i kod Šumske uprave u Dubici.
U Petrinji, dana 22. novembra 1927.
Direkcija Šuma II. banske imovne opštine


V 1 a t k o v i ć, direktor


Broj 2.003/1927.


OGLAS DRAŽBE


Kod Šumske uprave u Han-Kumpaniji izdavače se putem javne pismen e
dražbe dne 21. januara 1928. god. u 14 časova sječa i dobava oko 20.000 (dvadeset
hiljada prost, metara bukovog ogrijevnog drvcta i 6000 (šest hiljada) m3 četinjastih
balvana iz šume »T r e m o š n i c e« do na glavno stovarište u Kruščici.


Isklična cijena za 1 prost, metar bukovog ogrijevnog drveta iznosi franko stovarište
63.— (šestdeset tri) dinara, a za 1 ms četinjastih balvana 105.— (stotinu pet)
dinara.


Svaki nudioc mora prije početka dražbe položiti vadij u iznosu od 50.000.—
(pedeset hiljada) dinara u g o t o v o m.


Pismene ponude moraju stići ovoj upravi zapečaćene i providene sa propisanim
vadijem, te taksenom markom od Din 100.— najkasnije do 13.30 časova dne 21. januara
1928. god., sa naznakom: »Ponuda za izradu drveta u šumi Tremošnica«.


Ponude koje kasnije određenog vremena stignu, zatim ponude bez propisanog
vadija, bez taksene marke, brzojavne ponude i nadalje naknadne ponude i očitovanja,
neće se uvažiti.


Posebni uvjeti o izradbi i dobavi drveta mogu se za vrijeme uredovnih časova
kod ove uprave razgledati. Svakom reflektantu stoji do volje, da prije dražbe razgleda
predmetno šumsko područje.


Dostalac snosi troškove oko raspisa ove dražbe.


Direkcija Šuma u Sarajevu bira slobodno između ponuda i može sve bez
navadanja razloga odbiti.
Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude.
U Han Kum pa ni j i, 10. decembra 1927.


Šumska uprava


....
40.933/1927.


..... ..........


......... ......... .... y ........ ....... ..... ......... ..........
.. ... 23. ....... 1928. .... y ........ ..... „..........-......... ......." ...
........, ..... .... .. ...... ................ ..... ......... ....... .........
........ .... . ....... ... 40.933 .. 15. ........ 1927. .... .. ........
3215 .. .. ......... 495.653 .3 ....... ...... y ......... 7,434.795 .... .............
ce ........ .. 10 ...... . .. ...., .. he ce cehu ... 50.000 .3 .........


........... .... .. .... ..... .......... ....... . ........ .......
......, .... he ...... ... ......... ......... .... y ........, . no .... he
..... ....... ....... ....... .......... ......... .......


......., ........ .......... ...... ..... .. ........ .......... .........
.... y ........ ....... .... 23. ....... 1928. .... .. 10 ......, ... he ce .... y


10.30 ...... ......,...;. .........
60