DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 28     <-- 28 -->        PDF

ZAKONARSTVO, POLITIKA I ADMINISTRACIJA


Upravno sodišče v Celju je 9. novembra 1927. na tožbo X. Y. industrijalca v N..
ravnatelja rudarske družbe »N« y N. po dru N., odvetniku v N. zoper odločbo rudarskega
glavarstva za Slovenijo v Ljubljani z dne 1927., št., glede zastopstva v rudarskih
stvareh brez javnega naroka, katerega sta se stranki odrekli na podstavi pribavljenih
upravnih spisov v nejavni seji razsodilo tako-le:


Tožbi se ugodi in izpodbijani upravni akt razveljavi zaradi nezakonitosti. Razlogi:


V N. stanujoči X. Y., ravnatelj rudarske družbe »N« v N. je prijavil okrožnemu
rudarskemu uradu v N. drja N., odvetnika v N., za pooblaščenca za vse pravne posle,
ki se tičejo N. kot ravnatelja te družbe v smislu § 188. občega rudarskega zakona.


Okrajni rudarski urad z odlokoin od 1927., št., ni1 priznal drja N. za pooblaščenca
imenovanega direktorja, češ da se za pooblaščenca rudarskih podjetij priznavajo le
avtorizirani rudarski inženirji. Zoper ta odlok se je X. Y. pritožil na rudarsko glavarstvo
v Ljubljani, ker izpodbijani odlok ni imel pouka o pravnih sredstvih in ker je
pooblaščenec po § 188. o. r. z. upraven organ. Rudarsko glavarstvo v Ljubljani je izpodbijani
prvostopni odlok deloma razveljavilo in na osnovi čl. 8. točka 5. pravilnika o
pooblaščenih inženjirjih rudarske in topilniške stroke odločilo, da sme zastopati dr. N.
ravnatelja rudarske družbe »N« v vseh meščanskopravnih civilnopravnih poslih, dočim
sme v tehniških poslih in v poslih tehniškc-administrativne službe rudarske stroke
pri pristojnih oblastvih, kamor je prištevati tuđi vse posle rudarskopravne prirode, zastopati
ravnatelja le pooblaščen inženjer. Proti tej odločbi, ki je bila odpravljena na


X. Y. na dne 1927., je le-ta dne 1927. in torej v odprtem roku vložil tožbo na upravno
sodišče.
V tej tožbi navaja tožitelj, da toženo upravno oblastvo ni pravilno uporabilo zakona
in zakonitih uredb in da so se v predhodnem upravnem postupanju kršili prcdpisi
postopka, kajti


1. zastopanje strank pred rudarskimi oblastvi nikakor ni izključno pridržano
pooblaščenim inženjerjem;
2. v pritožbi uveljavljcnega nedostatka glede pouka o pravnih sredstvih pritožno
oblastvo ni saniralo;
3. tožitelj sploh ni zahteval od rudarskega oblastva izreka, da ga sme v vseh
meščanskopravnih poslih zastopati odvetnik, vendar pa je bil njegov predlog glede zastupanja
v poslih po rudarskem zakonu v celosti zavrnjen in se torej pritožbi ni deloma
ugodilo.
V danem primeru ni zadržkov v smislu čl. 24. zakona o drž. svetu in upravnih
sodiščih in torej ni bilo povoda, da bi se tožba kar kratkomalo z odlokoin zavrnila zaradi
nedopustnosti.


Pri presoji tožnih točk je upravno sodišče nastopno preudarjalo:


Po, § 188. občega rudarskega zakona od 23. V. 1854., avstr. drž. zak. št. 146., morajo
rudarski podjetniki, ki ne stanujejo v okraju rudarskega oblastva prijaviti v tem
okraju stanujočega pooblaščenca, ki naj oskrbuje upravo. Ta predpis velja tuđi za rudarske
družbe, kojih direktor stanuje izvun okraja rudarskega oblastva.


Pred vsem je treba preiskati, ali pravilnik o pooblaščenih inženjerjih rudarske in
topilniške stroke, rudarskih geologih in kemikih, na katerega se opira izpodbijana
odločba rudarskega glavarstva, sploh še velja.


Na osnovi čl. 14. uzakonjene uredbe od 27. VI. 1921. o izpremembah in dopolnitvah
uredbe o ustroju ministrstva za šume in rudnike je namreč izdal minister za
šume in rudnike pravilnik o pooblaščenih inženjerjih rudarske in topilniške stroke,
rudarskih geologih in kemikih od 15. I. 1923., Služ. Nov. št. 61. Ta pravilnik pa je, kar
se tiče pooblaščenih inženjerjev rud. in topil. stroke, izgubil moč in veljavo, in velja


90
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 29     <-- 29 -->        PDF

je še za rud. geologe in rud. kemike. Cl. 118. fin. zak. za 1. 1924/25. je namreč ministra
za gradbe pooblastil, da srne sporazumno z min. svetom predpisati začasno uredbo o
ustanovitvi inženjerskih zbornic, ki bo imela moč zakona, dokler se ne uzakoni v narodni
skupščini. Dalje se je s čl. 119. istega zakona minister za gradbe pooblastil, da
srne sporazumno z ministrskim svetom predpisati začasno uredbo o pooblaščenih inženjerjih
in arhitektih v kraljevini SHS, ki bo imela moč zakona, dokler se ne uzakoni
v narodni skupščini.


Da bi se ta pooblastitev ne nanašala tuđi na pooblaščene rudarsko-topilniškc.
inženjerje, je povsem neosnovano. Ker se pooblastitev za izdajanje uredbe ne omeji
morda le na one skupine inženjerjev, opravljajočih posle, spadajoče v upravno grano
min. za gradbe, marveč tuđi na inženjerje drugih skupin (na pr. rudarske in topilniške
inženjerje, šumarsk e inženjerje, kulturno-tehniške inženjerje), zlasti zavolio tega
ni smel minister za gradbe sam, izdelati uredbo, marveč je bilo treba sporazuma z min.
svetom in je min. svet na osnovi teh pooblastitev sporazumno z ministrom za gradbe
izdal začasno uredbo o ustanovitvi inženjerskih zbornic in začasno uredbo o pooblaščenih
inženjerjih in arhitektih od 8, X. 1924., Služ. Nov. št. 245.


Po čl. 1. uredbe o pooblaščenih inženjerjih in arhitektih ureja ta uredba dolžnosti
in pravice inženjerjev in arhitektov, ki nišo v drž. službi. Po čl. 5 te uredbe
se s posebnim pravilnikom predpiše razdelitev in področje poedinih strok pooblaščenih
inženjerjev in arhitektov a po čl. 11 se s posebnim pravilnikom izdajo predpisi
za izvrševanje poedinih odredb te uredbe, čemur je minister za gradbo ustregel s pravilnikoma,
od 27. X. 1925., Služ. Nov. št. 258 in od 14. V. 1926, Služ. Nov. št. 129.


V pravilniku o razdelitvi in področju poedinih strok pooblaščenih inženjerjev
in arhitektov se pooblaščeni rudarsko-topilniški iiiženjerji izrecno nastevajo in obseg
njih poslov navaja.


Po čl. 10. začasne uredbe o ustanovitvi inženjerskih zbornic ne sme nihče
izvrševati privatne inženjerske prakse brez dovolitve ministra za gradbe, po čl. ..
začasne uredbe o pooblaščenih inženjerjih in arhitektih daje min- za gradbe pooblastitev
za javno prakso, a po čl- 5. pravilnika za izvrševanje poedinih odredb ravnokar
imenovane uredbe je ta pooblastitev za javno prakso identična z dovolitvijo za
izvrševanje privatne inženjerske prakse po čl. 10. uredbe o ustanovitvi inženjerskih
zbornic. Iz naslova kakor tuđi iz ostale vsebine uredbe o pooblaščenih inženjerjih
in arhitektih in iz gorenje ugotovitve izvira, da se ta uredba kljub besedilu čl. 1. ne
nanaša na vse inženjerje in arhitekte, ki nišo v državni službi. Kakor se namreč ne
nanaša na inženjerje v državni, tako se tuđi ne nanaša na one v samoupravni službi.
Državnih in samoupravnih inženjerjev in arhitektov se tiče uredba o pooblaščenih
inženjerjih in arhitektih le toliko, da smejo državni in samoupravni inženjerji in
arhitekti opravljati posle pooblaščenih inženjerjev in arhitektov le z dovolitvijo pristojnih
gradbenih oblastev in le v onih krajih, kjer ni pooblaščenih inženjerjev in
arhitektov. Uredba sej pa tuđi ne nanaša na one inženjerje, ki kot nameščenci privatnih
podjetij opravljajo posle za podjetje, ki jih je namestilo. Pri tem ni razločka ali gre
za primer, da se mora dotičnemu podjetju postaviti javnim oblastvom odgovoren,
zadostno kvalificiran strokovnjak, ali pa da tega ni treba.


Kakor iz čl. 7. in 8. uredbe o pooblaščenih inženjerjih in arhitektih dokaj jasno
sledi, se ta uredba tiče edinole onih inženjerjev in arhitektov, ki vrše inženjerske
posle za tretje osebe kot samostojni podjetniki. Zlasti predpis o izberi stalnega
stanovališča, o vodstvu trgovskih knjig v lastni pisarni in o obračunu o vrednosti
izvršenih poslov se absolutno ne morejo uporabljati pri inženjerjih, nameščenih pri
privatnih podjetjih in najsi gre tuđi za primer, da morajo imeti privatna podjetja za
opravljanje inženjerskih poslov javnim oblastvom odgovornega strokovnjaka. Ker
pooblaščeni inženjer ne vrši te prakse v odnošaju nameščenca, ampak samostojno, gre
tu za privatno prakso, a ker je pravica opravljanja inženjerskih poslov za tretje osebe


91
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 30     <-- 30 -->        PDF

pač javnopravnega značaja, je ta praksa obenem tuđi javna. Da bi se izrazi »javna
praksa« in »civilna praksa« nanašali tuđi na poslovanje inženjerjev ta arhitektov
nameščenih pri privatnem podjetju, se tuđi ne sklada s pomenom teh izrazov, ki ga
jim pripisuje obča govorica. Nedoslednost v izrazih, rabljenih v obeh uredbah pa je
pripisati pač povojni manj točni zakonodajni in uredbodajni tehniki. Pravilnik za
izvrševanje poedinih odredb začasne uredbe o pooblaščenih inženjerjih in arhitektih
v drugem odstavku člena 12 pa vendar predpisuje, da srne biti pri podjetjih ali obratili.
ki opravljajo inženjerske posle in ki morajo imeti po veljavnih zakonih za strokovne
posle odgovornega strokovnjaka, ta strokovnjak samo pooblaščen inženjer ali arhitekt.
Ta predpis vsekakor nasprotuje; uredbi, na katere osnovi se je izdal, kajti uredba nima
v mislih teh inženjerjev. Ker se torej predmetni predpis ne sklada z uredbo, je
nezakonit in ga ne more vpoštevati upravno sodišče, ki je vezano na zakone, a na
uredbe in pravilnike le v toliko, v kolikor se na zakon opirajo in ne prekoračijo
danega pooblastila.


Ražen tega subjektivnega momenta se je ozirati tuđi še na neke stvarne momente.
Uredba o pooblaščenih inženjerjih ali arhitektih ima v mislih le tehniške posle,
in posle, ki so v zvezi z njimi, ter zastopanie pooblastiteljev pri vseh oblastvih
v teh-le poslih. Ni treba tu še razmotrivati, ali so se s predmetno uredbo izključno
pridržali pooblaščenim inženjerjem in arhitektom tuđi oni tehnični posli, ki se samostojno
vrše za tretje osebe, a za katere se poedini specijalni zakoni (.. pr. zakon


o koncesijoniranih stavbnih obrtih) zadovolje tuđi z manjšo strokovno izobrazbo. Ni
pa dvoma, da uredba o pooblaščenih inženjerjih in arhitektih v čl. 10, le prepoveduje,
da bi neopravičena oseba vršila posle pooblaščenega inženerja in prevzela priprav-
Ijalne ali izvršne inženjerske ali arhitektonske posle. Treba je torej, da se za
tretje osebe prevzamejo taki posli, nikakor se pa to ne nanaša
a) na posle, ki jih vrše nameščenci za podjetja ali obrt, pri katerem so
nameščeni,


b) ne na zastupstvo tretjih oseb pred oblastvi v stvareh, ki nišo izrazito inženjerske
ali arhitektonskega značaja, kar velja zlasti za pravne posle in najsi so ti pravni
posli tuđi v zvezi z onimi inženjerskimi in arhitektonskimi posli, za katere so dotični
inženierji pooblaščeni.


Iz navedenega dovolj jasno izvira, da uredba o pooblaščenih inženjerjih in arhitektih
nikakor izključno ne pridržuje zastopanje oseb v netehniških stvareh pri
oblastvih pooblaščenim inženjerjem in arhitektom.


Treba je še preiskati, ali morda zakon o namestitvi obratovodij in obratnih
paznikov v rudarstvu predpisuje namestitev pooblaščenih rudarskih in topilniških
inženjerjev. Po § 1. zakona od 31. XII. 1893. avstr. zak. št. 12. .. 1894. o namestitvi
obratovodij in pooblaščenih paznikov v rudarstvu je za tehnični obrat v rudniku oziroma
vsakega samostojnega obratuega oddelka namestiti sposobno osebo ter § 2. za
te osebe predpisuje posebno usposobljenost, dokazano z visokošolsko teoretično in
večletno praktično izobrazbo, a dopušča izjeme le za manjše in manj opasne rudniške
obrate tuđi osebe manjše kvalifikacije. Vendar se po naziranju upravnega sodišča za
opravljanje teh inženjerskih poslov pri rudarskih podjetjih še nikakor ne zahteva pooblastitve
v smislu veljavnih uredb o pooblaščenih inženjerjih in arhitektih in o ustanovitvi
inženjerskih zbornic. Kakor že gori navedeno gre pač le za nameščence, ki
moraio kot oblastvom odgovorni tehnični obratovodje dokazati svojo strokovno in
moralno usposobljenost, a ki nikakor nišo samostojni podjetniki vršeči posle za tretje
osebe. Ta zakon torej ne zahteva pooblaščenih inženjerjev, ter se nanaša zgoli rta
tehnične posle, vrhu; tega se pa položaj teh tehničnih nameščencev povsem razlikuje od
pravnega položaja pooblaščenca v smislu § 188. o. r. z.


Pooblastilo po § 188. o. r. z- je presojati raz vidik XXII. poglavja občega državlianskega
zakonika, namestitev kot obratovodja pa raz stališča XXVI. poglavja tega


92