DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI JU sr


COO/NA S2. FBBR^UAK. 192A*


ALEKSANDAR UORENOVIĆ


ZAKON 0 ŠUMAMA


R
R
ezultat šumarskog zakonarstva od dana stvaranja naše nacionalne
države do danas, dakle nemalo jedan decenij, posve je negativan.
Najveća je negativnost ovoga rada u samoj činjenici, da se i sam
projekat Zakona o Šumama još uvijek nalazi u teškim porođajnim
mukama. Nije koristilo, da je Ministarstvo Šuma i Rudnika od najprvih
početaka nailazilo na živu inicijativu i konzultativnu saradnju najjačeg
foruma šumarskih stručnjaka, Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja.
Nije koristilo, što je to Udruženje donijelo dva gotova projekta sa opširnim
i temeljitim obrazloženjem (Ružićev i Ugrenovićev). Nije vrijedilo
ni to, što je u taj nesebični rad uložen golem trud, i što su predstavnici
našeg Udruženja, pored toga rada, uzimali učešća u brojnim sjednicama
i anketama, sazivanim po vlasti a u cilju pretresanja Zakona o Šumama.
Uvijek su sa promjenom političkoga kurza odnosno režima zastali
radovi oko izrade zakona ili su se pomaljali u vidu novih redakcija.
Posve je razumljivo, da je u ovako dugom procesu stvaranja Zakona o
Šumama morao da pretrpi kojekakove izmjene u pozitivnom i negativnom
smjeru.


Izgleda kao da bi ove godine Zakon o Šumama, na kraju krajeva,
ipak morao da dođe pred Skupštinu. Naše Udruženje, čim je saznalo za
ovu mogućnost, smatralo je potrebnim, da i ovaj put rekne svoje mišljenje


o najnovijem projektu Zakona o Šumama, koji je izrađen u Ministarstvu
Šuma i Rudnika. Upravi Udruženja uspjelo je da dobije jedan primjerak,
da ga umnoži, da ga razdijeli među svoje članove i da ga stavi na dnevni
red svoga vanrednoga zbora, koji bi se imao uskoro održati u Beogradu.
Upravni Odbor Udruženja pozvao me da izradim mišljenje o tom
najnovijem projektu i da preuzmem dužnost izvjestioca na odnosnom
zboru. Ja sam se prihvatio prve dužnosti, da iznesem svoje mišljenje o
pomenutom projektu. No nažalost nisam mogao da preuzmem druge
dužnosti — dužnosti izvjestioca na samome zboru. Da udovoljim prvoj
i važnijoj želji nagnao me osjećaj moralne odgovornosti, da kao autor
projekta, koga je u svoje vrijeme prihvatilo Udruženje odnosno njegova
65
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Uprava kao projekat većine, istrajem do kraja u borbi za načela, koja
sam i dosada branio, No nisam mogao da prihvatim, za me častan poziv,
da budem lično izvjestilac na samome zboru. Tko poznaje moje zdravlje
i moj rad u Udruženju zna vrlo dobro, da ja već čitav niz godina otklanjam
sve one funkcije i časti u Udruženju, koje su vezane o fizički napor
putovanja. Kako je poznato, ja sam posljednji put uzimao učešća na zboru
u Ljubljani godine 1923. No i onda sam, radi oboljenja, morao da ostavim
zbor i da se vratim u Zagreb. Na zborovima u Sarajevu (1924.), Dubrovniku
(1925.), Zagrebu (1926.), i Beogradu (1927.), uopće nisam uzimao
učešća, osim što sam o proslavi 50-godišnjice Udruženja prisustvovao
samo otvaranju zbora u Zagrebu. Ovo sam dužan naglasiti, da se ne bi
i ovaj put našlo ljudi, koji bi iz ovih činjenica povlačili posve proizvoljne
i tendencijozne zaključke.


Povodom toga što ne ću moći da sam lično branim projekat Udruženja
i prigovore, koji su izneseni protiv najnovijeg ministarskog projekta,
zamolio sam druga gosp. ing. dr. Žarka Miletića, inspektora Ministarstva
Šuma i Rudnika, da on u ime moje preuzme funkcije izvjestioca.
Ovo sam učinio iz razloga, što je gosp. ing. dr. Žarko Miletić najistrajnije
zajedno samnom branio prvotni projekat našeg Udruženja, pa i onda, kad
su odnosne ankete kod Ministarstva Šuma i Rudnika trajale i po nekoliko
sedmica.


Da bi omogućio i široj šumarskoj javnosti da se za vremena upozna
sa sadržinom moga referata odnosno mišljenja, iznosim ga evo u Šum.
Listu. Prirodno je da pretpostavljam, da je čitalac proučio moje dosadanje
radove o Zakonu o Šumama, koji su izlazili u Šumarskom Listu u
posljednjih 5 godina, a naročito publikacije iz godine 1923.1 2:


U ovom referatu ograničit ću se samo na najvažnije. Jedno iz
razloga, što beogradski zbor, koji ima tako obilni dnevni red a vrlo malo
vremena, ne će nikako moći da uđe u onaj detalj, kako je to moguće na
sjednicama i anketama, koje traju ne samo dane i sedmice već i mjesece.
Drugo iz razloga, što je sav detalj, u kojem su izneseni prigovori i gledišta
Udruženja, razrađen u pomenutim publikacijama, pa bi posve suvišno
bilo ponavljati sav taj detalj. No radi preglednosti ja ću ovo svoje
mišljenje razraditi u dvije zasebne grupe kao opće i kao specijalne primjedbe.
Na kraju svojih izvoda povući ću iz tih primjedaba zaključke
načelne prirode odnosno iz njih izgraditi predlog: kakovo gledište treba
da zauzme naše Udruženje prema najnovijem projektu Zakona o Šumama.


OPĆE PRIMJEDBE


Zakon nema obrazloženja (motiva). Ovo je najveći njegov nedostatak.
Izrađivači´ kao da su pregledali fundamentalnu važnost obrazloženja,
iako je i publikacijama i na anketama svagda naglašavana ta
važnost. Dok je za provođenje nekoga Zakona, koji je već stao na snagu,
odlučan u prvom redu njegov tekst, dotle je za raspravljanje nekoga
Zakona, koji se nalazi tek u stadiju stvaranja, daleko važnije obrazloženje
nego sam tekst. Zakon sam kao takav nije krajni cilj. On je samo


1 .........: „..... o ......" (.....). ....... 1923.


s


Ugrenović: »Šumarsko-politička Osnovica Zakona o Šumama« (Motivi).
Ljubljana 1923.


66
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 5     <-- 5 -->        PDF

sredstvo, samo instrumenat, kojim se misli doseći neki cilj. Zakon o
Šumama samo je instrumenat šumarske politike. Poznavanje instrumenata
još nikako ne mora da znači poznavanje cilja. Zakon ne smije da
bude prosta i mrtva brojanica ili šareni mozaik zakonskih članova. On
treba da je sistematski izgrađeni te šumarsko-političkim, nacionalnoekonomskim
i pravnim načelima duboko oduhovljeni organizam, koji je
tačno podešen cilju, za kojim ide zakonodavac.


Nestašica obrazloženja povlači za sobom čitav niz defekata. Prije
svega iz gologa teksta nije moguće prosuditi, kojima se načelima rukovodio
izrađivač najnovijega projekta Zakona o Šumama, da bi dosegao
izvjesni šumarsko-politički ili nacionalno-ekonomski cilj. A ne vidi se ni
koji su to sve ciljevi. Ovaj defekat ima još zasebnu važnost za najnoviji
ministarski projekat. Istorijska je činjenica, da je naše Udruženje, rukovođeno
interesom otadžbine, jednoć već porušilo jedan ministarski projekat
i izgradilo novi svoj projekat, kojega je Ministarstvo Šuma i Rudnika
uzelo za osnovicu svoga rada. No prebačeno je težište rada na obrazloženje
a ne tekst. U tom obrazloženju opširno su objašnjene sve neispravnosti
i svi nedostaci prvog ministarskog projekta. Najnoviji projekat
Ministarstva Šuma i Rudnika trebao je obrazloženje iz dva naročita
razloga. Jedno, da se oslabe ili obezkrijepe svojevremeni argumenti
Udruženja, a drugo, da se opravdaju i odbrane argumenti Ministarstva.


Zakon o Šumama obuhvata suviše heterogenu i komplikovanu materiju,
da bi se moglo napuštati obrazloženje a iznositi tu materiju u formi
suštoga zakonskoga teksta. Bez obrazloženja težak je studij nekoga
Zakona i samim stručnjacima a kamo ne će biti Narodnoj Skupštini, čiji
su poslanici u pitanjima šumarstva laici. Naposljetku, obrazloženje jest
od neosporno velike važnosti za provodjenje zakona. Baš se njega hvata
praksa, kadgod nedostaje mrtvo slovo zakona i kadgod treba utvrditi,
koje su intencije rukovodile zakonodavca kod stvaranja samoga zakona.


Grupisanje materije provedeno je u glavnome prema projektu
Udruženja. No učinjene su ipak dvije promjene. Prije svega šumarskopolicijska
naređenja, pod imenom »šumsko-zaštitne odredbe«, zamijenila
su svoj položaj sa propisima o šumskoj upravi. Drugo, umjesto samih
prelaznih naređenja nalazimo u posljednjem dijelu najnovijeg ministarskog
projekta još i završne odredbe.


Permutacijom šumarsko-policijskih i šumarsko-administrativnih
naređenja poremećen je prvotni logički i sistematski slijed grupa. Iz
zakonskog teksta nije moguće da se razbere, zašto je to učinjeno. No
neopravdanost ovoga permutiranja posve je očita. Ne samo sa gledišta
nauke (veća važnost tla nego sastojine po šumarsku privredu) već i sa
čisto praktičnog zakonskog gledišta (veća važnost policijskih ograničenja,
koja vrijede za sve kategorije sopstvenika) ovo je permutiranje
posve neumjesno. Donositi propise o organizaciji šumarske službe prije
nego li je izložena priroda i´ obim onih radova, s kojima se ima da se bavi
ta služba, bilo bi od prilike onako, kao kad bi se u tehničkom opisu neke
mašine najprije prikazivalo funkcionisanje neke mašine, a onda tek opisivale
njene česti i rad tih česti — umjesto obrnuto1. Ova nezgrapnost
naročito iskače, kad se uoči, da administrativni postupak (čl. 39. do 48.)
govori o formalnostima samoga postupanja vlasti a da čitaocu nije jasno,


o čemu se zapravo govori. Da je ostao nedirnut prvotni raspored ma67
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 6     <-- 6 -->        PDF

terije, ne bi došlo do ove neumjesnosti. Mi ne znamo, da li su to premještanje
izvodili šumarski stručnjaci ili partijski ljudi. Ako su to učinili
stručnjaci, onda su dokazali, da ne poznaju niti naučne osnovice toga
pitanja niti savremenog zakonodavstva. Najsavremeniji evropski Zakon


o Šumama, švajcarski," govori o šumarskoj policiji prije čl. 1., 2., 3. i 4.
nego; i o jednom drugom pitanju. Ako je u igri upliv partijskih ljudi, onda
je to, izgleda, učinjeno, da se ne bi odmah na početku Zakona povredila
ona osjetljivost naroda u pitanju zaštite šume, pred kojom strahuju svi
narodni poslanici bez razlike, kako nas je poučilo protezanje čl. 133.
Šumarska policija. U ovoj glavi ima jedna osnovna i golema grješka.
Iz osnova je pogrešno izuzimanje državnih šuma ispod šumarsko - policijskog
nadzora, kako je to učinjeno kod zabrane krčenja, zabrane pustošenja,
dužnosti zašumljavanja i šuma trajno i privremeno zaštitnih. To
pogrešno shvatanje posljedica je nelučenja države kao imperija) od države
kao sopstvenika. Šumarsko-policijski nadzor jest funkcija države ka´o
imperija. Uprava i ekonomisanje državnim šumama jest funkcija države
kao sopstvenika i privrednika. Ovakovo nelučenje je neodrživo. Projekat
Ministarstva morat će se i u ovoj tačci vratiti na redakciju Udruženja.
To bezuslovno traže načelni pravni razlozi, potreba saglasnosti
sa Zakonom o Opštoj Upravi, koji je već na snazi, i diktat pravde u
odnosu države kao privrednika prama građanima kao privrednicima.


Sa pravne strane ovo je pitanje jasno i njemu ne treba zasebnog
komentara ni u ovom slučaju. Pravnički se ne može dopustiti, da šumarska
policija ne bude čest opće državne policije. To će reći, ona mora
da bude funkcija one državne vlasti, koja se stara o općem i javnom
interesu te javnom poretku. Da ta funkcija nije identična sa privrednim
funkcijama, što ih provodi državna šumska uprava kao organ države
kao sopstvenika i privrednika, mora da je jasno i svakom laiku. U toj
distinkciji nema razlika ni u savremenom šumarskom zakonodavstvu.
Švajcarski Zakon odmah u uvodu (čl. 2. tač. a.) izrično propisuje, da pod
šumarsko-policijski nadzor spadaju i šume državne.


Izuzimanje državnih šuma ispod šumarsko-policijskog nadzora bio
je jedan pravnički i šumarsko-politički kuriozitet, što ga je praktikovala
Austrija u bosanskim šumama.4 U tome je neosporno ležala vješto prikrivena
tendencija jedne antinacionalne i policijske države, da si osigura
što slobodnije ruke u postupanju sa državnim šumama uopće a u načinu
njihova eksploatisanja napose. To je mogla da učini nenarodna država,
gledajući u Bosni i Hercegovini svoju koloniju, koju treba što bolje iskoristiti,
ne pitajući za posljedice toga iskorišćavanja po sam narod i njegova
naselja u budućnosti. Ta valjda ne misli naša nacionalna država
da udari istim putem kao i Austrija, proširujući tu crnu bosansko - hercegovačku
praksu na čitav teritorij današnje naše države.


3


»Eidgenossisches Forstgesetz vom 11. Oktober 1902. inklusive Revision der


Art. 30 und 46 Ziff 7 vom 5. Oktober 1923.
»Die Forstlichen Verhâlttiisse der Schweiz«. Zurich 1925. Anhang.
»Loi fédérale sur les forets«, du 11 octobre 1902 y compris la revision du


5 octobre
1923 (art, 30 et 46, chiffre 7).
»La Suisse Forestiere«. Lausanne. 1926. Appendice.
4 Dimitz: »Die forstlichen Verhâltnisse und Einrichtungen Bosniens und der
Hercegovina). Wien 1905. Str. 143.


68
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Evropski klasičan no pozitivan primjer lučenja države kao imperija
od države kao sopstvenika jest pravni odnos bivše madžarske države
kao posjednice državnih šuma prema maloj Hrvatskoj. Makar su Madžari
tako energično zavitlavali bič državne misli nad autonomijom Hrvatske,
ipak je madžarska državna šumska uprava u pitanjima šumarske policije
morala da se pokori šumarskoj policijskoj vlasti autonomne Hrvatske i
bila pred njom tretirana kao i svaki drugi sopstvenik šume.5´G Ta valjda
nitko ne misli da u našoj rođenoj demokratskoj i nacionalnoj državi treba
biti reakcionarniji od bivše nedemokratske i antinacionalne madžarske
države.


Tačno lučenje države kao imperija od države kao sopstvenika mora
se bezuslovno provesti i u Zakonu o Šumama prosto iz razloga, jer je
to diktat Zakona o Opštoj Upravi od 26. aprila 1922., koji je već na snazi.
Neunošenjem ove distinkcije prosto bi se derogirao pomenuti Zakon, što
parlamenat ne će dopustiti. Opširnije vidi o tom precizna pravnička izlaganja
Krbekova.7


Naposljetku, izjednačenje države kao sopstvenika šuma sa ostalim
sopstvenicima šuma postulat je pravde i osnovni uslov da se otklone
konflikti između države i njenih građana. A van svake je sumnje, da u
protivnom slučaju mora doći do sporova i pravnih zapletaja između
državne i njenih građana, što nikako nije u interesu njenog prosperiteta.


Poznato je, da je opći i javni interes nekoga kraja uvelike zavisan


o tome, kako se postupa sa šumom u izvjesnim područjima. Hidrološki
i mehanički učinak po poljoprivredno zemljište, po ljudska naselja, objekte
i živote ljudi, što živu pod tim šumama, tako je velik, da su sve evropske
države o ovoj zaštitnoj funkciji šume vodile zasebnog računa u svojoj
šumarskoj politici i zakonodavstvu. Jasno je, da se ne može prepustiti
postupanje sa šumom isključivo samom sopstveniku. 0 tom, do izvjesne
granice, imaju prava da govore i svi oni, čiji su životi i imetak ugroženi
even-tualnim lošim i nesavjesnim postupanjem sopstvenika šume pa bila
to i sama država. Mi vjerujemo, da će se i sam osjećaj našega naroda
i njegovih samoupravnih tijela, buniti protiv toga, da se u pitanjima općeg
i javnog interesa postupi tako da njegov upliv bude posve eliminovan.
Da bi osvijetlio ove načelne i teorijske izvode, ja ću se poslužiti
jednim konkretnim primjerom. Uzet ću ga iz one oblasti šumarske policije,
koja primarno predstavlja najmanji stepen ograničenja, a to je
oblast, na koju se proteže zabrana krčenja.


No prije ulaženja u tipični šumarski primjer, a u želji da objasnim
opću funkciju policije, učinit ću jedno opće poređenje između građevne i
šumarske policije. Svaki građanin, koji gradi kuću, mora da zatraži i da
dobije dozvolu za građenje od nadležne građevno-policijske vlasti. To
traženje dozvole uslovljeno je na jednoj strani interesom onih, koji će se
zadržavati u tom objektu, a na drugoj strani interesom onih, koji se zadržavaju
ili prolaze pored toga objekta. Qradevno-policijska vlast u
interesu javnom i općem utvrditi će i propisati sopstveniku, koji kani
graditi, izvjestan niz građevno-tehničkih ograničenja (regulatorski pravac,


5


Goglia: »§ 2. Šumskog Zakona». »Š. L.«, str. 560.


6


Goglia: »Uredovna zbirka gumarskih propisa«. Zagreb 1912., str. 13.


7


Krbek: »Šumar i pravnik kao saradnici«, »Pola stoljeća šumarstva«. Zagreb
1926. Str. 188 do 201


69
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 8     <-- 8 -->        PDF

debljina temeljnih zidova, nosivost greda, dopustivo opterećenje, opasnost
od požara i t. d.) i izvjesna pravna ograničenja u interesu javnom ili privatnom.
Ako država (n. pr. Direkcija Šuma) hoće da gradi, i za nju će se
provesti sa strane građevno-policijske vlasti jednak postupak i propisati
slična ograničenja kao za svakog privatnika. Opasnost eventualnog rušenja
kuće, poništavanja ljudskih života i susjednih objekata, potreba
pridržavanja regulatorne osnove, jednako postoje za kuću privatnu kao
i državnu. Dakle iz ovog općeg primjera vidimo, da nema govora o
tome, da bi u nekoj pravno uređenoj državi mogla da država sama podiže
neku građevinu a bez prethodnog provođenja propisanog postupka
i donošenja punovažnog riješenja nadležne policijske vlasti.


Šumarska policija puni je aualogon građevnoj policiji. Da bi osvi


jetlio opću važnost šumarske policije, poslužit ću se jednim tipičnim


školskim primjerom, čije osnovice poznajem iz ličnog praktičnog rada.


Kroz neku državnu šumu prolazi željeznica normalnog kolosjeka.
Željeznica je svojina nekog dioničarskog društva, no služi javnom saobraćaju.
Šuma i željeznica leže na tlu, koje je izloženo otiskivanju (glissement,
RiUtschung). Dioničarsko društvo utrošilo je u posljednjih 40 godina,
a troši i danas, velike sume za smirivanje i učvršćivanje tla građenjem
prokapnica i terasiranjem. Sastojina poviše željezničkog tijela
nosi karakter šume zabrane, iako formalno kao takova nije proglašena.
Ona, posve očito, zaštićuje objekat ispod nje. Ona svojim korijenjem
mehanički vezuje tlo, priječi naglo oticanje vode površinom tla i usporuje
prodiranje vode u tlo.


Jednoga dana dolazi nadležnoj šumskoj upravi nalog Ministarstva
Šuma i Rudnika, da u toj šumi na nagnutom terenu, koji se nalazi iznad
željezničkog tijela a duž državne ceste, iskrči 10 ha šume kao deputatno
zemljište za šumarsko i čuvarsko osoblje. Nadležna državna šumska
uprava striktno udovoljava nalogu Ministarstva i izvršuje krčenje.


Kod prve navale jakih i trajnih proljetnih kiša silaze velike mase
vode, naglo otječu prema željezničkom tijelu, odnose uzoranu zemlju i
zatrpavaju prugu i objekte. No, što je mnogo važnije, jedan dio vode
razmekšao je uzorano tlo i prodro do nepropusnog sloja, što je nagnut
prama željezničkom tijelu. Voda, koja je prodrla do nepropusnog sloja,
omogućuje utiskivanje velikih masa zemlje — ukratko izvodi tipično
odronjivanje tla. Ta se masa zemlje spušta na željezničko tijelo, zatrpava
prugu i objekte te zaustavlja saobraćaj. Nastaje potreba da se pruga
očisti, objekti uspostave, a pruga konsoliduje. Saobraćaj se uspostavlja
tek postepeno i vrši se samo upotrebom malene brzine. Čitav dotadanji
rad oko stabilizovanja željezničke pruge dolazi u pitanje i traži nove
žrtve. Po sopstvenika pruge nastaje šteta od milijuna. I sad se rađa
pravni zapletaj. On kulminira u traženju naknade za pretrpljenu štetu,
što ga prema državi podiže sopstvenik željeznice tvrdeći, da je šteta
nastala nepravilnim postupanjem sa šumskim tlom. Stvar dolazi putem
korespondencije pred državnu šumsku upravu, a zatim pred sudske
vlasti.


Kako se vidi iz ovog tipičnog primjera, jedna na oko prosta stvar
uvelike se komplikovala. A komplikovala se zato, jer se u začetku stvari
nije vodilo računa o širem i javnom interesu. To je bilo moguće samo
zato, jer je državna šumska uprava bila »iudex in causa propria« a na


70
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 9     <-- 9 -->        PDF

osnovu neispravnog gledišta, da u pitanju krčenja odlučuje Ministarstvo
Šuma i Rudnika u prvoj i posljednjoj instanciji.


Iz ovoga se primjera tačno vidi, kako nelučenje pojmova države
kao imperija od države kao sopstvenika te nelučenje šumarsko-policijskih
funkcija od privrednih funkcija državne šumske uprave može dovesti do
vrlo velikih neprijatnosti. Vidi se posve očito, kako bi izgledalo u praksi,
kad bi se pridržalo gledišta najnovijega projekta Ministarstva Šuma i
Rudnika.


U posve drukčijoj slici ukazala bi se stvar, kad bi se u ovom konkretnom
slučaju postupilo po propisima našega projekta. Po našem
projektu državna bi šumska uprava zatražila od nadležne sreske vlasti
dozvolu za krčenje onih 10 ha. Sreska vlast pozvala bi intercsovana lica
(predstavnika državne šumske uprave, predstavnika željezničke uprave).
potrebne šumarske stručnjake, izvidila stanje stvari u terenu, saslušala
želju molitelja, prigovore interesovanih strana, mišljenje šumarskih
stručnjaka i na osnovu svega toga donijela riješenje, držeći u vidu opći
i javni interes. Protiv toga riješenja bio bi nezadovoljnoj stranci otvoren
put na još dvije instancije (oblast i Ministarstvo Šuma). Na taj je način
dana mogućnost da stvar bude riješena najobjektivnijc, najpravednije i
da se a priori otkloni mogućnost pravnoga spora između države i njenih
građana.


Kad bi se prihvatilo načelo nelučenja šumarske policije od privrednih
funkcija, kako to hoće najnoviji ministarski projekat, onda bi mi


— pored gornjih negativnosti — imali zakon, koji bi bio u tom smjeru
najlošiji od svih evropskih zakona. Ta i najstariji zakon o Šumama,
francuski Code Forestier od godine 1827., propisuje ovakav šumarskopolicijski
put, o čemu smo na drugom mjestu već govorili.8
Prelazna naređenja, što ih sadržaje najnoviji projekat Ministarstva
Šuma i Rudnika, nisu to u običnom smislu riječi. To je jedan čitav specijalni
Zakon, koji je očito tečajem brojnih redakcija priklopljen samom
Zakonu o Šumama, jer u prvim redakcijama odnosnih članova uopće nije
bilo. Ta prelazna naređenja u bitnosti sadržavaju zakonske propise o
izdvajanju općinskih i ostalih šuma i ispasišta te o odvajanju kolonizacionih
objekata u Bosni i Hercegovini. U šumarsko-političkom odnosno agrarnopolitičkom
smislu ta prelazna naređenja zapravo normiraju čitav postupak


o uređivanju servitutnih odnosa, o kolonizaciji, arondaciji i komasaciji u
Bosni i Hercegovini.
Smatramo da je posve deplasirano o Opći Zakon o Šumama, koji
bi imao da vrijedi za teritorij čitave države, vezivati specijalna agrarnopolitička
pitanja, koja drže u vidu samo jednu pokrajinu. Logički bi bilo,
da se pitanje regulisanja servitutnih odnosa riješi zasebnim zakonom i
to prije donošenja općeg Zakona o Šumama. No izgleda kao da su neki
zasebni politički računi diktovali ovo uturivanje specijalnih i pokrajinskih
pitanja u opći Zakon o Šumama.


Zakon o Šumama ima da reguliše postupanje sa šumama uopće
(policija, privreda, nadzor, unapređivanje, uprava, kažnjavanje) i odnos


.........: ........... ........ ....... „.. JI." 1925., .... 387. — ....
joui: Loi du 18 juin 1859 art 219.


71
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 10     <-- 10 -->        PDF

toga postupanja prama javnom interesu i poretku. On kao takav treba
da nađe sređene pravne odnose i regulisane prilike svojine, a ne da ih
tek on sređuje i reguliše. Sa gledišta jedinstvene državne agrarne politike
nema opravdanja, da se pristupa nepotpunom regulisanju servitutnili
odnosa, kolonizacije, komasacije i arondacije samo u jednoj pokrajini.
Te odnose treba regulisati i u ostalim pokrajinama. Mi imamo neuređenih
servitutnih odnosa i u drugim pokrajinama, a naročito u Hrvatskoj i Sloveniji.
Iako ti odnosi po istorijskom podrijetlu, po pravnoj, a možda ni
po ekonomskoj prirodi nisu posve identični sa onima u Bosni i Hercegovini,
ipak nema dovoljno jakih razloga, da se ta pitanja tretiraju zasebno.
Na taj način se mi svjesno udaljavamo od jedinstvenog agrarnopolitičkog
zakonarstva.


Ukratko, naše je uvjerenje, da pitanje servitutnih odnosa, kolonizacije,
komasacije i arondacije nije samo bosansko-hercegovačko pitanje,
već opće agrarno-političko pitanje, koje treba obuhvatiti jedinstvenim
zakonom, a ne smije se tek uturivati u opći Zakon o Šumama.


POSEBNE PRIMJEDBE


U ovoj ćemo se glavi zadržati samo na onima zamjerkama, koje se
odnose na najvažnije negativne strane samoga projekta. U sam detalj
nije moguće da ulazimo iz više razloga. Prije svega, suviše je kratak rok
za jedan dublji studij detalja. Kako to svjedoči prvi naš rad, ovakav studij
traži redovno i posve novo redigovanje teksta. Uslijed grješaka u prepisu
na mnogim mjestima nije moguće razabrati tačan smisao izvjesnoga
zakonskoga člana. Svakako se u čitavoj redakciji zakonskoga teksta
razbire, da je on mnogo puta prepravljan i popravljan, da mu je štošta
dodavano i oduzimano i da je mijenjana stilizacija samoga teksta. Usljed
toga ne dostaje samom Zakonu potrebna i dosljedna uniformnost, a naročito
mu fali ona do krajnosti izbrušena pravnička konciznost i pregnantnost,
kojom mora da se odlikuje svaki Zakon.


Među posebnim primjedbama podcrtat ćemo samo najvažnije.


Pojam šume (šumskog zemljišta) [čl. 1.] nepotrebno je i nelogično je
proširen. Kad je već dana definicija šumskog zemljišta, onda je posve
izlišna zasebna definicija šume. Jer postupak sa zemljištem, a ne sa sastojinom
bez obzira na zemljište, jest pravni kriterij za utvrđivanje pojma
šume u zakonodavnom smislu. Neka šumska čistina, koju je sopstvenik
s jeseni zasijao žirom, jest šuma u zakonskom smislu — a samo o tome
se ovdje radi — iako se još na njoj ne vidi drveće. Šuma je to u smislu
zakona iz razloga, jer je sopstvenik zasijavanjem te čistine manifestovao
odluku, da će mu to zemljište služiti za proizvodnju šumskih produkata.
Naprotiv zamislite livadu, na koju je vjetar iz susjedne šume zanio lako
brezovo sjeme te je ona — za vrijeme, dok je sopstvenik 10 godina bio
na ratištu — obrasla brezovom 10-godišnjom sastojinom. Sopstvenik
želi da, odstranivši brezu, tu livadu i dalje iskorišćava za produkciju
trave odnosno sijena. Ovo zemljište, ma da je obraslo šumskim drvećem,
nije šuma u zakonskom već samo bijološkom smislu. Zato je naivno i
laički, kad projekat kaže »Pod šumom u smislu ovoga Zakona podrazumeva
se svako zemljište obraslo šumskim drvećem« (čl. 1.).


72
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Definicija apsolutnog ili relativnog šumskog tla posve je izlišna.
Prije svega zato, što je pojam apsolutnog i relativnoga šumskoga tla
čisti stručni a ne pravnički ni zakonski pojam. A stručni se pojmovi
nigdje na svijetu ne kodifikuju. Njihovo kodifikovanje značilo bi vezivanje
ruku stručnjaka i tutorisanje same struke. Sa jednakim opravdanjem
moglo bi se u Zakonu o Šumama unijeti tumačenje stručnih pojmova
visoke, sitne i srednje šume. Na taj način Zakon o Šumama postao bi
neobična stručna instrukcija, u kojoj stručne pojmove kodificiraju nestručnjaci.
Uostalom čl. 2. alineja 2. prosto — i to nepotpuno i loše —
ponavlja alineju 2. člana 1. Naposljetku, na drugom smo mjestu opširno
dokazali, da je pojam apsolutnog i relativnog šumskoga tla i u stručnom
smislu vrlo rastezljiv i promjenljiv prema prilikama. Prama tome taj
pojam nije lako ni stručno obuhvatiti, a kamoli koditikovati. Dakle čl. 2.
treba u cijelosti izostaviti.


Šume zaštitne i zabrane. Pobrkano je nazivlje tih šuma. Čl. 130.
nije kongruentan sa čl. 131. i 132. U čl. 130. treba da glasi tekst a) stalno
zaštitne, b) privremeno zaštitne.


Šumsko zaštitne odredbe. Projekat je zadržao naš tekst, tek je
raspored izvraćen. Sve to uprkos važnih stručnjačkih i pravnih razloga,
koji traže, da se zadrži naš raspored. To znači naš poredak: krčenje,
pustošenje, zašumljavanje šume zaštitne i zabrane teče sada natraške.
Ne vidi se zašto je to urađeno.


Propise o opraštanju poreza za izvjesne šume unositi u Zakon o
šumama ne koristi. Oni treba da uđu u Zakon o Porezima, ako hoćemo
da oni budu zaista efikasni. Propisivanje i ubiranje poreza ne izvršuje
Ministar Šuma i Rudnika već Ministar Finansija i to na osnovu Finansijskog
Zakona. Ministar Finansija moći će lako mimoići Zakon o Šumama
izgovarajući se, da o toj pogodnosti za šume nema riječi u Finansijskom
Zakonu. Dosljedno tome potrebno je pogodnost opraštanja poreza
unijeti u Zakon o Porezima.


Zaštita šuma od vjetra. U toj tačci zadržani su naši argumenti. No
fali osnovni uslov, da se ograničavanje u interesu zaštite od vjetra može
susjednom vlasniku nametnuti samo onda, ako mu još nije izdana dozvola
za sječu. . U protivnom slučaju može naknadno traženje susjedovo da
ometa pravilni rad oko iskorišćavanja šuma to jest čini smetnje, ma da
je već dozvola za sječu izdana pa čak dovesti do pravnih sporova.


Sječa šume. Odredbe o sječi šuma po našem uvjerenju ne spadaju
uopće u Zakon o Šumama. To su mjere čisto stručno-tehničke i administrativne
prirode. U savremenom zakonodavstvu one se i ne unose u
zakone. Zato treba članove 36., 48., 49., 59. do 66. u cijelosti izbaciti, a
eventualno neke od tih odredaba unijeti u pravilnik. Uostalom te su
odredbe izbačene u redakciji ministarskog projekta u godini 1925.


Šumarska nastava i prosvjećivanje. Nemoguća je alineja 2. čl. 118.,
da se za akademsko fakultetsko stručno obrazovanje imaju donijeti odnosni
propisi u sporazumu sa Ministrom Šuma i Rudnika. Kome se to naređuje?
To može biti samo Ministar Prosvjete ili fakultetski savjeti šumarskih
fakulteta. Razumljivo je, da ni Ministar Prosvjete, koji odlučuje o organizaciji
prosvjete uopće, a univerziteta napose, a ni fakultetski savjeti


73
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 12     <-- 12 -->        PDF

šumarskih fakulteta, dakle predstavnici autonomnih jedinica univerzitetske
nastave, ne bi dopustili ovakovo presizanje u njihovu kompetenciju.
Akademsko stručno obrazovanje u nas je danas na univerzitetima
i može se regulisati samo zakonom o univerzitetima. Pomaganje Instituta
za naučna šumarska istraživanja (Opitnih stanica) posvema je ispušteno.
Pri tome je zaboravljeno, da su ti Instituti u savremenom svijetu veza
između šumarske prakse i nauke.


Šumarski Savijet. Pridržana je instancija Šumarskog Savjeta, kako
smo je mi predložili. Samo je smanjen broj1 njenih članova od 15 na 9.
Naročito je broj predstavnika šumarskih fakulteta smanjen sa dva na
jednog, a i predstavnika Šumarskog Udruženja sa dva na jednog. Posve
je suvišno davanje zasebnih mjesta u šumarskom savjetu predstavnicima
trgovačko-obrtničkih i industrijskih komora. Kako je poznato, njima je
osigurano mjesto u Privrednom Savjetu, koji je za njih od većeg interesa,
dok predstavnika šumarstva ondje uopće nema. A sad se predlaže, da
se i u isključivo šumarsko stručnom savjetu, dakle konzultivnom organu
u užem šumarskom smislu, da mjesta predstavnicima trgovine, zanata i
industrije. Uostalom interes trgovine i industrije, ukoliko on dolazi ovdje
do izražaja, bio bi zaštićen po predstavnicima Šumarskog Udruženja, čiji
su članovi i industrijalci i trgovci, i po predstavnicima posjednika šuma.
Da bi se popravio ovaj nedostatak^ treba se vratiti na prvotnu cifru te
zasigurati šumarskim fakultetima, Šumarskom Udruženju i posjednicima
šuma svakome po dva predstavnika. Samo na taj način bit će moguće
da Šumarski Savjet bude zaista konzultativni organ vlasti, koji će jednako
pravedno zaštićivati interese šumarske privrede.


Zašumljavanje krša. Tu je učinjeno jedno važno odstupanje od
načela, koja su se iskristalizovala tečajem prethodnih studija o zašumljavanju
krša. Utvrdili smo, da zašumljavanje krša nije samo šumarskotehnički
problem. Naprotiv, to je široko nacionalno-ekonomsko pa čak
i socijalno pitanje. Dalje smo utvrdili, da je pitanje paše zapravo težište
krškoga pitanja. Vodeći računa o tim neobičnim značajkama krškoga
problema, mi smo dali zakonskim propisima o kršu posve zaseban položaj
unutar Zakona o Šumama. Mi smo smjestili zakonske odredbe o zašumljavanju
krša posve odijeljeno od dužnosti redovnog zašumljavanja.
Dosljedno tome mi smo iz ruku policijskih vlasti na jednoj a samovolje
krškoga posjednika na drugoj strani prebacili problem zašumljavanja u
ruke zasebnih krških komisija. Naročito smo u njene ruke predali sve
radove oko utvrđivanja zemljišta potrebnog za poljoprivredne (stočarske)
ciljeve i zemljišta, koje će se privesti kulturi šume, dalje, utvrđivanje
roka za zašumljavanje i načela za gazdovanje šumom, raspored troškova
zašumljavanja i doprinosa za upravu i čuvanje, naposljetku i mjere za
melioraciju pašnjaka. Vjerovali smo, da je to najpravednija forma za
rješavanje ovoga osjetljivoga problema. No najnoviji ministarski projekat
uzima iz ruku komisija izvjesne zadatke i predaje ih u ruke Ministarstvu
Šuma. To je: pitanje upotrebe i iskorišćavanja izdvojenih i utvrđenih
objekata (čl. 96.) te rok za pošumljavanje (čl. 97.). Time se slabi ona
načelna mogućnost sporazuma sa posjednicima krškoga zemljišta. Da
nam je pred očima obrazloženje ovoga projekta, možda bi se mogli i mi
dovinuti ispravnosti ovoga gledišta. Ovako nam ono izgleda nepravedno
ili bar nemotivisano.


74
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Šumski Fond je načelno dobra institucija. No novi projekat donosi
u tom smjeru jedan novum. Predviđa se osnivanje zasebnog šumskoga
fonda za šume javnopravnih lica ili kako projekat kaže za »opštine i
sela«. Projekat naređuje (51. 128.), da 6% od svih prodaja tih šuma uđe
u taj fond, U isti čas (čl. 20. alineja 1.) projekat, govoreći o nedržavnim
šumama, naročito naglašava, da se ne smije dirati u nijedno »pravo raspolaganja
prihodima«. Dosljedno tome ne može se ni putem zakona nametnuti
pomenutim pravnim licima neko prisilno raspolaganje prihodima.
Zato se prva četiri stava čl. 128. moraju izbaciti, jer zadiru u privatnopravnu
sferu javno-pravnih lica kao posjednika šume.


Protivni smo tome da se iz Šumskoga Fonda plaćaju »radovi za
ograde oko novih kultura«. To iz razloga što držimo, da je baš podizanje
ograda jedan rad, koji može radom u naravi izvršiti posjednik.


Protivni smo tomu da se prihodom iz Šumskoga Fonda plaćaju
troškovi zašumljavanja redovnih sjecišta, jer je to posve nepravedno1.
Prije svega čitava glava o »unapređenju kulture tla« nema na umu redovna
sjecišta već samo krševe i goleti. Troškovi zašumljavanja redovnih
sjecišta moraju se namirivati iz redovnih prihoda šuma i nikako ne iz
Šumskoga Fonda.


Tačka 2. d. čl. 128. suviše je uzana, govoreći samo o naučnom radu
oko podizanja šuma i njihovom racionalnom gazdovanju. Trebalo bi, da
se zadrži njen prvobitni tekst t. j . da se kaže, da se Šumski Fond ima
upotrijebiti: d) »za pomaganje šumarske nauke, nacionalne stručne literature,
Šumarskog Udruženja te za opće šumarsko prosvjećivanje i propagovanje.
« Ovamo se naročito računaju šumarske opitne stanice.


Uprava. Krivo je proširen tekst čl. 8. i 9., koji kaže: »najviša vlast
u poslovima šuma i šumarstva kao lova i lovarstva i saveznih lovačkih
udruženja u zemlji jest Ministar Šuma i Rudnika.« Mislimo da su lovačka
Udruženja slobodne organizacije, nad čijim radom ne može Ministar Šuma
i Rudnika da ima nikakova nadzora izuzev onaj po Zakonu o Lovu, a o
tome se ovdje ne radi, već o Zakonu o Šumama. Iz činjenice da Ministar
Šuma i Rudnika eventualno odobrava pravila lovačkog udruženja još se
ne može zaključiti, da mu pripada pravo posebnog nadzora. Kažemo namjerno
»eventualno«, jer je uopće pitanje ne će li odobravanje pravila
Udruženja pasti u resor posve drugog Ministarstva. Isto je tako krnja i
nepotpuna stilizacija stava 2. čl. 8., koji za; Ministra Šuma i Rudnika kaže:
»on je najviša nadzorna vlast nad svim šumarskim i lovačkim ustanovama
« treba da bude »on je najviša šumarsko-policijska i nadzorna vlast
nad svim šumarskim ustanovama i šumama u smislu ovoga zakona«.


Zemljoradničko pitanje. Čl. 41. Ustava propisuje, da će se Zakonom


o Šumama odrediti uslovi »pod kojima se zemljoradnici i oni koji se
uzgred bave zemljoradnjom mogu koristiti sječom drva za gradnjuogrev, kao i za ispašu stoke u državnim i samoupravnim šumama«. Kako
izgleda Ustav je, donoseći ove propise, držao na umu pravedno riješenje
zemljoradničkog pitanja, ukoliko je ono zavisno o šumarskoj privredi. No
Zakon o Šumama mora da drži na umu pored ove još i drugu intenciju.
Ta je, da se pored zaštićivanja interesa zemljoradnika zaštiti još i interes
šume i šumarske privrede. Svakako treba podvući, da Ustav govori o
šumama, koje su svojina države i samoupravnih tijela. Jasno je, da se
pojam samoupravnih tijela nikako ne smije identifikovati sa pojmom
75
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 14     <-- 14 -->        PDF

javnopravnih lica. Samoupravna lica (tijela) samo su jedna zasebna ka


tegorija javnopravnih lica. Neispravno bi bilo ono, što je Ustav predviđao


samo za jednu kategoriju javnopravnih lica, propisivati za sve kategorije


javnopravnih lica.


Uprkos odredbama čl. 41. Ustava ministarski projekat (čl. 46.) ne


određuje uslova, kojim će se zemljoradnici koristiti građevnim i ogri


jevnim drvetom te ispašom. Mišljenja smo da treba udovoljiti propisu


čl. 41. ustava i donijeti u Zakonu o Šumama načelne odredbe, a detalj


prepustiti pravilniku, kako to predviđa čl. 46 ministarskog projekta.


Opći uslovi za regulisanje zemljoradničkog pitanja sadržani su u


čl. 43. našega projekta. Mislimo da ih je potrebno donijeti u formi, kako


smo ih onda f ormulisali. Ona glase : »U slučaju ekonomske nužde uzeti


će državne šume učešća u podmirivanju obaveza, propisanih čl. 41. Ustava,


ukoliko to stanje šume i racijonalno gazdovanje šumom bude dozvolja


valo. Kod toga mogu da dođu u obzir isključivo one potrebe na glavnim


i sporednim produktima šume, koje čine minimum egzistencije intereso


vanoga lica. ukoliko ne mogu ta lica da namire tih potreba iz svojih vla


stitih šuma ili iz šuma samoupravnih i onih javnopravnih lica, kojima su


pripadnici. Za te produkte plaćaće se njihova vrijednost na panju.«


Šumske krivice. Moramo primjetiti, da su prilike, pod kojima je
izrađen ovaj najnoviji ministarski projekat Zakona o Šumi nešto drukčije,
no što su bile onda (početkom 1923.), kad smo mi izrađivali naš projekat.
Nama je bio pri ruci samo prvi projekat Kaznenog zakonika od g. 1922.
Naprotiv, danas je već dovršena konačna redakcija »Zakona o Istupima«,"
»Krivičnog Zakona« i »Krivičnog postupka«. Šta više, sva tri ova zakona
već su predana Skupštini. Oni će biti izglasani prije Zakona o Šumama.
Prirodno je, da će se konačna redakcija ove glave o šumskim krivicama
moći definitivno redigovati tek po prihvatu pomenutih zakona. Iz toga
razloga mi ćemo se ovdje ograničiti samo na primjedbe najhitnije prirode,
prepuštajući glavnu riječ onima, koji će dovoditi u saglasnost Zakon o
Šumama sa pomenutim zakonom. I ovdje je u glavnom zadržana naša
obrada. Granična linija između istupa i prestupa nešto je drukčije udešena
no je to bilo u našem projektu. Ta je granična linija spuštena od


5.000 na 2.000 dinara. Administrativne krivice nisu dovoljno jasno određene
pa .ih treba pobliže označiti. Naročito treba povući granicu između
administrativnih krivica na jednoj strani, a policijskih istupa i prestupa
na drugoj strani.
Ni pitanje naknade štete, počinjene izvjesnim protivpravnim djelima,
nije dovoljno precizirano. Čl. 180. govori samo o djelima iz čl. 142. do 172.
Po našem mišljenju treba bezuslovno da se ovim članom obuhvate još
čl. 130. do uključivo 141. Baš oni u pitanju naknade štete mogu predstavljati
najkomplikovanije slučajeve, kako se to razbire iz konkretnoga
primjera, kojega sam izložio govoreći o sporu između sopstvenika šume
i njegovih susjeda. (Vidi str. 70.).


Rok zastarjevanja (čl. 183.), koji je za istupe propisan sa tri mjeseca,
bezuslovno je prekratak. Uostalom nema razloga da on bude kraći od
roka. koji je u najnovijem projektu Zakona o Istupima fiksiran sa 6 mjeseci


" ....... ...... o ........ .. ......... ...., ...... . .......... ............
...... ... 70.342 .. 3. ........ 1927. ........


76
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 15     <-- 15 -->        PDF

(61. 30). Nama je svima iz prakse poznato, da prekratak rok zastarjcvanja
šumskih krivica povlači za sobom vanredno štetne posljedice. On
onemogućava progon krivaca, traženje naknade za počinjenu štetu ostaje
bez uspjeha, a s njim propadaju strahovito visoke sume na štetu sopstvenika
šume. Uostalom i dosada je u pokrajinama sa valjanom administracijom
taj rok iznosio 6 mjeseci.
Predviđeno kažnjavanje (čl. 221.) činovnika, koji skrivi zastarjevanje
krivice, po Ministru Šuma i Rudnika lakše je zamisliti no provesti.
Koliko mi znamo, u tom će smjeru biti uvijek važniji propisi zakona, koje
nadležni ministri provađaju. Nemoguće je zamisliti da bi Ministar Unutarnjih
Djela, u čiji resor spadaju upravni činovnici, mogao pristati da
izricanje kazni činovnicima njegovog resora izvrši Ministar Šuma i Rudnika.
Još je apsurdnije pomišljati, da bi Ministar Šuma i Rudnika mogao
kažnjavati sudije, čija je nezavisnost zagarantovana Ustavom.


Za šumsko-policijske istupe predviđena je u prvom stepenu nadležnost
sreske vlasti, a u drugom stepenu nadležnost redovnih sudova.
Nama ne izgleda, da je ono riješenje sretnije no što je prepuštanje drugostepenih
presuda oblasnoj! vlasti, kako je to bilo zamišljeno u našem
projektu.


Od aktualne je važnosti, da je zadržana bitnost čl. 238. našega projekta
u čl. 233. najnovijeg projekta. Prema tome propisu prijava šumarskih
organa ima snagu potpunog dokaza po djelu i krivične odgovornosti
učinioca. Taj bi član imao da bude remcdura protiv kobnog čl. 133. Zakona
o Šumama od god. 1891.


Udara u oči da u krivičnim odredbama fale važni uslovi za vršenje
službe u cilju zaštite šuma. Prije svega čuvarima šuma nije dano pravo
apšenja i predvođenja nadležnoj vlasti onih krivaca, koji su zatečeni na
činu a nepoznati su. Jednako ne vidimo, da je čuvarima šuma dano pravo
progonjenja krivaca, pretresa kuća i dvorišta, zapljene i transferacije
ukradenih produkata. Lako si je zamisliti, da bi bez ovih prava čitava
zaštita šuma i sav autoritet šumarskih lica bili vrlo oslabljeni. Čini se,
da se ovdje vodilo više računa o drugim obzirima nego o šumarskoj
politici.


ZAKLJUČAK


Na osnovu proučavanja projekta Zakona o Šumama, što ga je izradilo
Ministarstvo Šuma i Rudnika godine 1927. i poređenja toga projekta
sa projektom Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja iz god. 1923., izložili
smo gornje opće i zasebne primjedbe te u njima iznijeli najvažnije prigovore
tome najnovijemu projektu Zakona o Šumama. Na osnovu svega
izloženoga mogu se povući ovi zaključci:


Jugoslovensko Šumarsko Udruženje izradilo je i publikovalo god. 1923.
kompletan projekat Zakona o Šumama, angažujuči za taj rad šumarske stručnjake
iz sviju naših šumarsko-privrednih oblasti. Taj je projekat, istina, poslužio
kao baza i najnovijem projektu Ministarstva Šuma i Rudnika, no
učinjena su izvjesna načelna odstupanja te izvršene neke izmjene i popravci,
koji daju posve novu sliku Zakonu o Šumama. Smatramo potrebnim, da se
konačna redakcija vrati onim osnovnim smjernicama i načelima, koja su utvrđena
u projektu Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja od god. 1923.


Naročito je potrebno, da se Zakonu o Šumama izradi detaljno i stručnjačkisolidno fundirano obrazloženje. Potrebu takvog obrazloženja diktira ne samo


77
ŠUMARSKI LIST 2/1928 str. 16     <-- 16 -->        PDF

opći zakonsko-pravni i zakonsko-tehnički uzus već to traže interesi što uspješnijeg
raspravljanja u samom parlamentu kao i mogućnost konzultovanja obrazloženja
kod provođenja samoga Zakona.


Grupisanje materije treba vratiti na prvotnu njenu formu. Naročito
treba da se izvrši permutacija položaja šumarsko-policijskih odredaba sa
položajem odredaba, koje se odnose na organizaciju šumarske uprave.


Šumarsku policiju, tačnije njene odredbe, treba dovesti u potpunu suglasnost
sa općim upravno-pravnim normama, a napose sa Zakonom o Opštoj
Upravi od 26. aprila 1922.> koji je već na snazi i koji je već ozakonio lučenje
policijskih funkcija od privrednih.


Iz prelaznih naređenja treba izlučiti propise o regulisanju servitutnih
odnosa, o kolonizaciji, arondaciji i komasaciji u Bosni i Hercegovini. U interesu
jedinstvene državne agrarne poltike i agrarnog zakonodavstva potrebno
je pomenuta pitanja regulisati specijalnim zakonom no ne samo za jednu pokrajinu
već za čitavu državu.


Definitivnoj redakciji Zakona o Šumama treba dati uniformnost u pogledu
širine, kojom se razrađuju pojedina pitanja, te u pogledu jedinstva pravne
terminologije i savršene konciznosti i pregnantnosti zakonskoga teksta.


U detalju treba izmijeniti, popraviti i dotjerati ona mjesta, koja su posebno
naznačena u našim zasebnim primjedbama. Naročito podvlačimo da u
tekst treba da uđu odredbe o obaveznom pomaganju šumarskih stanica za
naučne opite i pomaganju Šumarskog Udruženja.


La loi sur les forets. Une critiQue d´un projet officiel le plus récent (1927).
L´auteur de cette critique est en meme temps l´auteur du projet de l´Union Forestiere
Yougoslave (1923). Les défauts principaux a reparer sont les suivants. La
loi doit etre motivée. On doit faire une distinction d´entre l´état comme imperium et
l´état comme propriétaire. Les droits d´usage doivent etre réglés par une loi spéciale.


Rédaction


78