DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1928 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Drugi šumski kotar iz Babine grede premješten je u Čemu, gdje se
ima kuća kupiti za 2.500 for. Razmještaj lugara ne smije premašiti daljinu
jedne »štacije«, a predpregu za preseljenje dužne su dati općine, ako se
to traži.


Gosp. ured smije sam bez odbora dražbovati do 300 for. vrijednosti.
Po podmirenju pravoužitnika ima se preostalo stabalje davati općinama
za drumove. U tu svrhu doznačivana su i krupnija hrastova stabla,
koja bi danas predstavljala veliku vrijednost. Bilo je dosta šume i nije
se vadilo i davalo za ogrijev samo krivo i za građu nesposobno. Godine
1923. vidjeli smo u Novom Selu kraj Vinkovaca već gotovo crne ostatke
nekadanjeg rasipavanja sa drvom, »hrastov makadam«, što ga kola izbacuju
iz posve razrivenoga temelja državne ceste. Ti su hrastovi komadi
odresci stabala u najljepšoj dobi.


Na predlog vladinog povjerenika ukida zastupstvo plaću predsjednika
od 720 for., jer je predsjednik u gospodarstvenom odboru suvišan.
U skupštin i od 22. IX. 1876. zaključeno je u načelu, da se
grade lugarnice, da svaka šumarija drži po jedan gospodarski list za
lugare; određen je prvi lugarski vježbenik za revir Istočne Kusare sa
15 for. mjesečne plaće i 3 for. stanarine; šumarija ovlaštena, da može


dražbovati do 100 for. vrijednosti.
U skupštini od 15. I. 1877. zaključeno je, da se u reviru Ada
Dionica proda 400 do 500 hvati prorede, jer ne treba toliko ogrijeva. U
god. 1924. u blizini toga revira, u susjednoj Zemljišnoj Zajednici Slakovci,
kupovali smo ogrijev za potrebe pravoužitnika sa 50—60 dinara za 1 prostorni
metar na panju. Dakle poslije 50 godina!
U skupštini od 4. V. 1877. izabran je za šefa ureda Mijo Radošević,
osnovan je fond od 20.000 for., od čijih će se kamata dijeliti stipendije.
(Poznato je, da je Brodska Imovna Općina iškolovala mnogo
pravoužitničke djece. Sveučilištarci imali su mjesečno 30 forinti).
U skupštin i od 12. IX. 1877. određena je velika prodaja od


27.996 m8 cijepanog hrastovog, 3.160 ms rezanog i 62.905 m3 ogrijevnog
drveta za svotu od 254.378.19 forinti.
Pedeset godina u šumskom gospodarstvu nije mnogo. Evo dokaza,
kako se u kratko vrijeme izmijenile prilike. U god. 1924. Imovna Općina
nema dovoljno ogrijeva iz svojih šuma, već mora da kupuje sa strane ili
da dobavlja ogrijev iz prikupljenih (rezervnih) šuma do 50.000 prostornih
metara, da može podmiriti današnje potrebe pravoužitnika i režije.


Koliku su važnost podavali sami pravoužitnici gradnji cesta dokazuje
zaključak u skupštini od 15. IV, 1878., da svaki pravoužitnik plaća
od komada raznovrsne marve po 5 novčića, a od primljene pristojbe da
se % doznače za izgradnju novih cesta a % za popravak postojećih ;
ribolov da bude bezplatan. Ali, zastupstvo nije usvojilo predlog uprave,
da se koze ne drže u I. šumskom kotaru. Cestari su ukinuti a tako ušteđeni
novac ima se upotrebiti za drumove. Državi je ponudjeno 75.000
hrastovih »podvaljaka« (pragova) za novu željezničku prugu Vinkovci
—Brod. Vježbenik Tropper (i sad živi) dobio je dvomjesečni dopust za
polaganje državnoga ispita. Potreban advokat sa 600 for. Kasnije ukinuto,
jer je to bio zaista luksus. Ni danas ga ne treba, već samo prigodice.
Stručno je osoblje i bolje i obrazovanije.


141