DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1928 str. 35     <-- 35 -->        PDF

i najvrednijim hrastovim šumama Radiševo, Pastovo, Trizlovi, Boljkovo,
Sveno, Paovo, Kragujna i zavođenjem financijskog gospodarenja u mlađim
šumama mogla bi uprava raspoloživi kapital upotrebiti na spašavanje
tamošnjih pravoužitnika od poplave, na isušenje močvarnih terena, makar
i uz cijenu šuma.


U skupštini o d 25. i 26. s v i bn j a 1888. pod toč. 74/3. zaključeno
je, da se ogrijevne kompetencije od 5, 7, 9 i 11 met. povise na 12,
16, 20 i 24 pr. metra sa %, V*> 3. i 4A selišta. Ove su kompetencije bile
još g. 1924. na snazi. Taj ogrije v daje se besplatno kao i paša i žiro vina.


U skupštini o d 28. i 29. IX. 1888. tražilo se, da se od starih
hrastova, određenih za sječu, % prodaju, a Vs da se doznači pravoužitnicima.
Ovo nije odobreno.


U s k u p š t i n i o d 9. V. 1889. tražilo se, da se proračunom osigura
izvjesna svota za palenje opeka i razdijeli na selišta, jer samo imućniji
pravoužitnici imaju koristi od Imovne Općine. Siromašniji nemaju novaca
za uplatu pristojbe niti imaju marve, ni svinja, da ih napasuju i žire
u šumama. Pravoužitnici su dobivali drvo za palenje opeke. Danas više
ne dobivaju.


Zastupstvo traži, da se 2—3 puta godišnje sazovu šumari na konferenciju
u Vinkovce.


U s k u p š t i n i o d 28. i 29. VIII. 1889. zaključeno, da se ogrijevna
drva ne kupuju od Države i Investicione Zaklade iz treće ili četvrte ruke
već iz prve, tako, da Imovna Općina pristupi licitaciji. Iz više srezova
neka se izluči hrašća do 3,000.000 for. vrijednosti i od kamata da se plaća
porez pravoužitnicima. Neka se osnuje poseban kreditni zavod i pravoužitnike
oslobodi lihvara. Potonja dva predloga nisu odobrena.


Iz zapisnika o d 30. X. 1889. vidi se, da je Brodska 1. O. posuđivala
novaca od privatnika (n. pr. od Veselinovića 20.000 for. uz 6%
kamata). Zaključeno je, da se ne prodaje šuma ispod cijene, jer je proda
bila časovito slaba. Na poticaj vlade odlučeno je sagraditi´ »bubaru«
(svilaru) u Vinkovcima, sa troškom od 50.000 forinti.


U v a n r e d n o j skupštini od 12. VII. 1890. u načelu se pristalo,
da će pomoći gradnju vojarne u Vinkovcima; za izgradnju drž.
željeznice Vinkovci—Mitrovica, prodano zemljište kroz Almaš uz cijenu
od 50 forinti.


Pošto se raspravljanje o šumskim štetama odugovlačilo zbog preopterećenosti
vlasti sa šum. prijavnicama, odobren je kotarskim oblastima
Vinkovci i Županja po jedan pisar sa 300 for. godišnje, a kot. oblasti u
Brodu sa 150 for.


Na sjednici o d 28. i 29. VIII. 1890. g. zaključeno, da se iz kamata
nepotrošne šumske glavnice plaća školski namet za pravoužitnike.
Za god. 1890. platila je Brodska I. O. školskog nameta 56.855 for. 31 novč.
Nisam mogao ustanoviti, do koje se godine taj namet plaćao.


Na sjednici od 30. VI. i 1. VII. 1891. raspravljalo se o kupu
vlastelinstva Paka-Pleternica. U istoj sjednici zaključeno je, da se mekana
čamova građa, koja se počela nabavljati, daje pravoužitnicima besplatno,
čim odpočnu s gradnjom. Uprava je s tom novinom jedva uspjela.
Pravoužitnici nisu mogli, da se s tim sprijatelje, jer nema seljaku drveta
nad hrastovinom i jer su se bojali, da će gospoda sve hrastove prodati,
a novac da će se rastepsti. Negodovanje bilo je tako veliko, da je uprava
u posebnoj knjižici god. 1892. narodu stvar rastumačila i obrazložila.


145