DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1928 str. 45     <-- 45 -->        PDF

...... ........... .. ....... .... ........... „......." (........) .. ......
......... y ........... ..... ........ .. .......... ....... ........... ..........
.. ......... ..... ............ je ........ ......... .... .. .. ..........
.........., ........ ce ......-........... (... ........ . ........ .........).
....... .... .......... ........ . .... .......... ..... .............
........ ..... ...... „....... ......", „......-.............", „..............",
„.........", „..........", „........ ...........", „......-....-........." . „.......".
.. .... ........ „....... ......" . „......-............." ........ ..
... . .. ........ .. ......... je, ... ......... ........ .... ......... ...........
.., ........ .... ......-........ ..........


»Lesnickâ Prâce«. Čislo 1. 1928. — Dr. Jul. Komârek: »Boi letadly a arsénem
proti ranišce ve Slezsku roku 1927.« (Borba aeroplanom i arsenom protivu Lisimacha
monacha u Šleskoj god. 1927.) — A. Pfeffer: »Kurovci nejzapadnëjsiho Slovenska.
(Kornjaši zapadne Slovačke.) — Aut. Frendl: »Strpi rozluštčni problemu sypavkové
nâkazy Mdici v našich lesich jihoceskych dalšiho odkladu? (Riješavanje problema
borbe protivu nametnika u šumama juga Čehoslovačke.) — Ing. .los. Czimra: »O
udržovani lesov Slovenska«. (() sačuvauju slovačkih šuma.) — Ing. K. Anderle:
Prevod cistych bukbvych porostu na porosty dfevin cennčjšich. (Pretvaranje čistih
bukovih sastojina u sastojine vrjednijeg drveća.)


F. Vidron »Le pin sylvestre de race noble de Hanau«. Paris, 1927. (»Blagorodni«
bor u Ana-u). To je jedna monografija, gdje su opširno opisana uzgojna i tehnološka
svojstva toga bora i prikazana njegova vrijednost za preradu. Edicija je popraćena
brojnim diagramima, tabelama i foto-slikama.
.....


....... ....... ......... ........ .... . ....... ... 31.844 .. 13. .........
1927. .... ...... je ..... .. III. .......... ... ......... .... y ........,
.. ... 21., 22. . 23. ........ 1927. ...., .. .. ..... ........ ....... .........:


...... .........., ...... .......... y ............;


....... .....-..... ......., ...... .......... y .........;


........ ........, ...... .......... y ........;


..... ........, ...... .......... y .... ....;


.... ....., ...... ........... y .......;


........ ........., ...... .......... y ......;


...... ....., ...... .......... y ........;


....... ........ . .... .........


Knjižica »Krajiške imovne općine«, preštampana iz broja 9. i 10. Mjesečnika
pravničkoga društva u Zagrebu, rasprodana je. Sama se rasprava može dobiti kod
uprave »Mjesečnika«, Zagreb, Dalmatinska ulica br. 4. III. kat.


»Das Zentralblatt fiir Walderzeugnisse«, Wien, najstariji austrijski stručni list drvarske
struke i sve njegove krugove čitalaca preuzeo je »Internationaler Holzmarkt«,
Wien. Na molbu posljednjega donosimo ovu noticu.


155