DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1928 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Tako je smrt svojom nesmiljenom grubošću istrgla iz redova naučnih radenika,
nastavnika, iskrenog i plemenitog druga, koji ostavlja vidna traga na polju nauke i
nastave te nezaboravnu uspomenu medu svima onima, koji su ga lično znali i s njime
sarađivali.


Slava Adolfu Seiwerthu! Ugrenovlć


Gustav Haueise, revirni šumar vlastelinstva Thurn-Taxis, umro je dne 18. januara


t. g. u dubokoj starosti od 84 god.
Pokojnik potječe iz stare šumarske porodice, lkoja je generacijama pripadala
zelenoj struci. Započeo je službovati kod vlastelinstva kneza Baćanija u našem Gorskom
Kotaru. Kad je to vlastelinstvo prešlo u posjed knezova Thurn-Taxis-a, preuzet
je pokojnik u novu upravu i ostao u toj uzornoj šumarskoj službi sve do svog umirovljenja.
Napose u Delničkom kotaru imade danas vidnih uspomena na skromno ali
marno i savjesno djelovanje ipokojnika na polju uzgajanja šuma.


Slava mu!


Milan Obradović, kotarski šumar u penziji, jedan od predstavnika najstarije generacije
šumara, umro je 3. februara o. g. u Donjem Miholjcu u starosti od 77 godina.
Neka mu je svijetla uspomena i medu nama šumarima!


.......... ..:


... ..... ......., .. ......... I. .... i. ..... ... .... .... ......
........ .........., .. ......... I. .... 7. ..... ... .... .... y .......
........ ......., .. .... ....... 1. .... 7. ..... n ....| .... ...... y .........
...... ....., .. .... ....... I. .... 7. ..... ... ..... ............ y .........
........ ......., .. .... ....... I. .... 7. ..... ... .... .... y .........


.......... ..:


...... ....., .... ........... I. .... 5. ..... .. ....... ......... .... y
.......
......... ....., ......... 1. .... 4. ..... .. ..... ......... ...... .... .....
...... ......., ........ 111. .... 2. ..... .. ........... .. .... .... ...... y
......
.... ....., .... ....... i. .... 7. ..... .. ...... ........ ......... .... y
.......
....... ........, ......... I. .... 6. ..... .. ........ .. .... .... ...... y
........
........... ........, ......... I. .... 0. ..... .. ...... .. .... .... ......
y .........
..... ......, ..... .. .... 2. ..... .. ........ ......... .... y ..........
..... ......, .... ........... 1. .... 5. ..... .. ....... .... .... y .........
........ ......., .... ........... I. .... 5. ..... .. ......... .... .... y
.........
...... ....., ........ I. .... 3. ..... .. .... .... ..... .. ......... .... .... y
...........
...... ....., .... ........ I. .... 0. ..... .. ......... .. .... .... ...... y
....... .......


157
ŠUMARSKI LIST 3/1928 str. 48     <-- 48 -->        PDF

........ ......., .... .... I. .... 7. ..... .. ........ .. .... .... ...... y
........
......... ....., ........ III. .... .3. ..... .. .... ......... ..... ......... y


........
.......... ....., ........ III. .... :s. rpyne .. ...... ..... ......... y ......
.......... ....., ........ III. .... 3. ..... .. ..... ..... ......... y ........
........ ......, ........ III. .... :s. ..... .. ....., Gpec. ......... y .......
........... ......, ........ .. .... 2. ..... .. ......... ..... ...... y ........
......... ........, ........ III. .... 2. ..... .. Kor. ......... .... ...... y


........


OGLASI


Broj 39/1928.
PRODAJA JELOVIH TRUPACA


Kr. šumska uprava u Krasnu (p. Otočac) prodaje 2.500 m3 jelovih trupaca i
200 m3 jelovog tesanog sitnog lijesa. Materijal je prvoklasan i izrađen u režiji. Nalazi
se složen u morskom pristaništu Sv. Juraj (kod Senja). Cijena je trupcima 220 Din po
1 m3 a lijesu 360 Din po 1 m3. Može se kupiti i u partijama po 100, 200 i više m8. U
pristaništu postoji u pogonu moderna pilana. Interesenti mogu dobiti sve informacije
besplatno kod Kr. šumske uprave u Krasnu, eventualno i Direkcije šuma na Sušaku.


U Krasnu, dne 16. januara 1929.
Šef uprave:


M. Grozdanić v. r.
Broj 954/1928.


OGLAS PRODAJE KESTENOVOG DRVETA ZA TANIN


Kod Kr. Direkcije Šuma u Zagrebu prodavače se dne 3. marta 1928. ul i sati do
podne javnom pismenom licitacijom izrađeno kestenovo taninsko drvo iz kampanje 1927.
cea. 3000—3500 prostornih metara na stovarištu na željezničkoj stanici na Majuru.


Kestenove cjepanice, oblice i komadi dugi su 120 crn što se ne priračunava u


mjeru za prostorni metar.
Isklična cijena za 1 prostorni metar Din 115.—.
Rok za izvoz traje tri mjeseca od dana odobrenja ponude.
Prodaje se kao viđena roba, tale quale.
Licitacija će se izvršiti po zakonu o državnom računovodstvu naročita člana 89.
Vadij se prima do 10 sati na dan licitacije, na blagajni potpisane Direkcije, a


iznosi 20.000 Din za domaće, a za strance 40.000´! Din.
Ponuda ima da sadržaje cijenu koja se nudi za 1 prostorni metar taninskog kestenovog
drva. Brzojavne ponude ili ponude sa uslovinia ponuđača ne primaju se.
Opći uslovi za licitaciju i nacrt ugovora može se viditi i dobiti kod potpisane
Direkcije, kod kr. šumske uprave u Kostajnci i kod kr. šumske režije u Majuru.
U Zagrebu, dne 20. januara 1928.
Kr. Direkcija Šuma


ŠUMAR,
apsolvent vis. šum. sole z 7-letno prakso. Qeodet. Jug. državljan išče
službo pod značko »Energičen«. Naslov se dobi pri Redakciji Šum. Lista.


158
ŠUMARSKI LIST 3/1928 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Sadnice šumskogi ukrasnog drveća


Iz društvenoga rasadnika u Slivnici kod Maribora izdavati će se na
proljeće 1928. godine slijedeće


SADNICE:
SmrPk* (Picea ......) 1 3 Lod- sjemenice za 1000 kom. 110 Din.


bmreka tPicea excelsa) . . j 4 s presadenice , 1000 » 120 »
Bijeli bor (Pinus silvestris) 2 » sjemenice » 1000 » 100 »
Crni bor (P. laricio austr.) 2 » sjemenice » 1000 » 90 »
Glatki bor (Pinus strobus) 3 » presadenice » 1000 » 150 »
Ariš (Larix europaea) ... . 2 » sjemenice » 1000 » 180 »
Ariš japanski (L. leptolepis) 2 » sjemenice » 1000 » 300 »
Duglazija (Pseudotsuga I 2 » presadenice » 1000 » 800 »


Douglas´i var. viridis) . . I 3 » presadenice » 1000 » 1000 »
Bagren (Kobinia pseudo- I 1 » sjemenice » 1000 » 120 »
acacia) I 2 » sjemenice » 1000 » 150 »
Jasen obični (Fraxinus


excelsior) . : 2 » presadenice » 1000 » 220 »
Jasen amer. (Frax. alba) . . 2 » presadenice » 1000 » 280 »
Crveni hrast (Quercus


rubra) 1 » sjemenice » 1000 » 240 »
Kesten pitomi (Castanea
vesca) 1 » sjemenice » 1000 » 220 »
Kanadska topola (Populus
canadensis. deltoidea) . . 1 » reznice » 1000 » 120 »
Vrba (Salix amygd. I. vrsta


za pletenje košara) .. . 1 » reznice » 1000 » 100 »
Jalša crna (Alnus glutinosa) 2 » sjemenice » 1000 » 120 »
Brest (Ulmus montana) . . 2 » presadenice kom. po 50 para
Crni orah (Juglans nigra). . 1 » sjemenice » » 60 »
Crni javor (Acer platanoid.) 2 » presadenice » » 30 »
Jesenasti javor (A. Ne


gundo) 3 » presađen, (do 2 m visok) » » 2 Din.
Platana (Platanus orient.) . 2 » presadenice kom. po 2 »
Cipresa (Chamaecyparis I 2 » sjemenice » » 1 »


Lawson.) I 3 » presadenice » » 2 »
Picea sitcaënsis 3 » presadenice » » 2 »
Picea alba 3 » presadenice » » 2 »
Pinus rigida 2 » sjemenice » » 2 »
Pinus laricio corsicana . . .
Lipa velikolisna (Tilia I 2 » sjemenice » » 20 para


grandifolia) I 3 » sjemenice » » 3 Din.
Kod narudžbe pojedinih (do 50) naročito lijepih, izabranih komada za
parkove računa se dvostruka cijena.
Sadnice se šalju stručno pakovane i pomno prebrane kao brzovozna roba.
Sa predajom na stanici prestaje odgovornost vodstva. Kod narudžbe treba
označiti pored ostaloga točan naslov, željezničku stanicu i poštu. Cijene se
razumiju loko rasadnik. Za pakovanje i dovoz računa se prema vrsti i broju
sadnica 5 do 20% od naznačenih cijena. Kako stigne narudžba obavještuje se
naručitelj, da li će i od prilike kada će sadnice primiti. Sa obavijesti prima
ujedno ispunjenu čekovnu uplatnicu rasadnika. Sadnice će se otpremiti samo
onim naručiteljima, koji označenu svotu uplate najkasnije do 15. februara 1928.
O dnevu pošiljke obavještuje se naslovnik još posebice poštom, a po želji
i brzojavno o njegovu trošku.
Za područje Ljubljanske i Mariborske oblasti važe cijene, koje su bile
određene za ostale javne rasadnike.
Narudžbe prima te izdaje sva potrebna detaljnija obavještenja:


Upravnik šumskoga rasadnika u Mariboru


(Slovenija), Jugoslovenski trg 1.
Jugoslovensko Šumarsko Udruženje, Podr. Ljubljana , dne 14. XII. 1927. g.


159
ŠUMARSKI LIST 3/1928 str. 50     <-- 50 -->        PDF

DIONIČARSKO DRUŠTVO
za eksploataciju drva


Zagreb, Trg N br. 3,


Telefon 16-3*, 12-38 - Brzojavi: „Exploitât"


Parna pilana i tvornica parketa:
VIROVITICA, KRUŠEVAC
Prodajni ured:
BANJALUKA


Proiz vadja i eksportira :


hrastovu robu, parenu i neparenu
bukovinu, mekanu
rezanu gradju, gorivo drvo
te parkete.


L


::


SOCIÉTÉ ANONYME
d´Exploitation forestiere


Zagreb, Trg N br. 3.


Téléph.: 16-34,12-38—Telegram.: „Exploitât1


Scierie a vapeur et fabrique des parquets
VIROVITICA, KRUŠEVAC
Bureau de vente :
BANJA-LUKA


Produit et exporte:


matériaux en chene, hetre étuvé
et non étuvé, bois tendre matériaux
de construction, matériaux
sciés et bois pour chauffage et
parquets.


Sto neznaš pitaj Univerzalni informativni Biro „A . R G U S "
Knez Mihailova ul, 35. Tel. 6-25 — Beograd — (Pasaž Akademije Nauka)


i!


KRNDIJA


gospodarska i šumarska industrija d. d.
u Zagrebu


KOŽE OD DIVLJACI
zečje, lisičje, kune, tvoraca i t. d. kao
sve vrste sirovih koža kupuje
po najvišim cijenama


Uprava gospodarstva i šumarstva :
NAŠICB, SLAVONIJA«


Proizvodi i eksporlira svekolike
gospodarske i šumske proizvode


Makso Tandler


Zagreb


Boškovićeva ul. 40 Telefon br. t3-89
Brzojavi: TAURIA, Zagreb


Šumarskog vježbenika


absolviranog šumskog inžinjera prima d. d. za vlastitu šumu. Ponude na
uredništvo pod broj 68.


160