DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 2     <-- 2 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


IZDAJE JUGOSLOVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE


Uređuje redakcioni odbor
Glavni i odgovorni urednik; profesor dr. Aleksandar Ugrenović.


ŠUMARSKI LIST


izlazi svakog prvog u mjesecu na 3—4 Štampana arka


Članovi REDOVNI J; S. U. dobivaju ga besplatno nakon podmirenja članskog godišnjeg
doprinosa od 100 Din.
Članovi POMAGAČI a) kategorije plaćaju godišnje 50 Din.
b) > » » 100 Din.
Članovi UTEMELJITELJI I DOBROTVORI dobivaju ga nakon jednokratnog dopri


nosa od 500 odnosno 3000 Din.
Pretplata za nečlanove iznosi godišnje 100 Din.
ČLANARINA I PRETPLATA SE ŠALJE na ček J. S. U. 34.293 Ili na adresu


Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja: Zagreb, Vukotinovlćeva ulica 2.
UREDNIŠTVO I UPRAVA nalazi se u Šumarskom domu Zagreb, Vukotinovlćeva
ulica 2. Telefon 6-60.


ZA OGLASE PLAĆA SE:


ZA STALNE oglase (inserate) kao I za dražbene oglase:


Vi strana 600 (petstotina) Din -% strane 175 (stosedamdesetpet) Dio.


Vi strane 300 (trlstotlne) Din -«/ strane 90 (devedeset) Din


Kod trokratnog oglašavanja daje se \.%, kod šestcrokratuog 39% I kod dvanaesterokratnog
50% popusta.
Sakupljači oglasa dobivaju nagradu.
UPRAVA


88 S


GOSPODI SARADNICIMA


Da bi se uređivanje »Šumarskog Lista» moglo provesti što lakše i brže, upravljamo
ovu tnolbu Gospodi suradnicima.


ČLANCI neka obrađuju što savremenlje teme, u prvom redu praktična pitanja.
Teorijski radovi dobrih su nam došli. -Za. svaki prevod treba pribaviti dozvolu autora. —
Dobro su nam došle sitne vijesti o svim važnijim pitanjima i događajima u vezi sa šumarstvom.
— RUKOPISI neka su po mogućnosti pisani mašinom, samo izuzetno rukom. Pisati
treba samo na neparnim stranicama. Sa desne ivice svake stranice treba ostaviti prazan
prostor od tri. prsta širine. Rečenice treba da su kratke i jasne, izbor dijalekta 1 pisma
prepušten je piscu. Rukopisi se štampaju onim dijalektom i pismom, kojim su napisani,
ukoliko autor Izrično ne traži promjenu. — SLIKE, u prvom redu dobri pozitivi na alatkom
(ne hrapavom) papiru, neka ne budu ulijepijenl u tekst već zasebno. Ako se šalju
negativi, treba Ih zapakovatl . čvrste kutije. -» CRTEŽI neka budu Izvedeni Isključivo
tušem (nikako ne tintom) na bijelom (ne žutom) risaćem papiru. Mjerilo na kartama treba
označiti samo olovkom. — HONORARI za originalne članke 40 Din, a za prevode 20 Din
po štampano] stranici. — SEPARATNI OTISCI moraju se zasebno naručiti. 100 komada
200 Din po arku. Trošak snosi pisac. -Oglase, lične 1 društvene vijesti treba slati


Upravi a ne Uredništvu.
---: -UREDNIŠTVO


f REVUE FORESTIERE


POUR LES AFFAIRES FORESTIERES, DE L´INDUSTRIE Ef DU
COMMERCE DES BOIS.
Rédigée par le Comité de Rédaction
Rédacteur en chef: Prof. dr. Aleksandar Ugrenović.


Edition de l´Union Forestiere Yougoslave 2, Rue Vukotinovié Zagreb,


f Yougoslavie. — Par


slavie. — Paraît chaque mois. Conditions de l´abonnement pour


f l´étrange
l´étrangel´étranger Di
DiDin


r n 120 par an. — Résumés en langue française.


<.-^--<^-%-^.-%--%-^-..-^--^-%-.«