DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1928 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Prepis pisma


Maršalat Dvora


Upravi Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja
Zagreb


Po nalogu Njegovog Veličanstva Kralja, čast mi je dostaviti Upravi Jugoslovenskog
Šumarskog Udruženja Njegovu srdačnu blagodarnost na poslatoj Spomen-Knjizi.


Maršalat Dvora
Đeneralštabni pukovnik
Potpis nečitljiv


Nama
je neobično milo, što na osnovu iz zvanične potvrde Maršalata Dvora od


9. aprila 1928. možemo izvijestiti čitaoce,, da je Njegovo Veličanstvo Kralj, Visoki pokrovitelj
Jugoslovenskog Udruženja,
primilo svečano opremljeni primjerak Spomenice.
Nas samo čudi činjenica, da nitko do urednika nije primjetio da zvanična potvrda


o prijemu Spomenice nije stigla Udruženju. Naročito nam je mita, da je naša primjtedba
u uvodniku aprilskog broja potaknula Upravu, te je aktom od 6. aprila o. g. zatražila
potrebno objašnjenje. Uredništvo
Štampanje zapisnika. Konstatujemo reda radi ovo. Sjednički zapisnici od


12. februara te 2. i 3. marta ove godine predani su u štampu i bili složeni već za
aprilski broj a da urednik nije kontrolisao njihov obim. Tek po dovršenom slaganju
urednik je mogao konstatovati, da su zapisnici po svojoj formi i obimu u protivurječju
sa zaključkom Glavne Uprave od 16. i 17. decembra 1927. i skrenuo na to pažnju sekretaru.
Glavna je uprava u tom zaključku zaključila, a urednik aktom br. 920. 1927. od
12. januara 1928. o tom obavješten, da se »izvaci zapisnika« štampaju) »po mogućnosti«
u narednom broju. Pošto sa strane sekretarijata nisu predloženi propisani izvaci već
voluminozni zapisnici (jedan doslovan a drugi sa neznatnim promjenama) u obimu od
29 stranica smatrao je urednik taj postupak protivan pomenutom zaključku upravnoga
odbora i tražio (pismom od 28. marta 1928.) da se stvar ostavi in suspenso, dok Upravni
Odboir ne riješi ovo pitanje (odnosno ne preinači svoj zaključak od 16. i 17. decembra
1927. Ovo je bilo opravdano to prije, što u tom zaključku nije propisano bezuslovno
štampanje u prvom narednom broju već naprotiv rečeno »po mogućnosti«. Ako se u tom
respektovanju zaključka Upravnoga Odbora gleda neka krivnja Urednika, primam tu
krivnju. Ugrenović
SKUPŠTINA ČEŠKOSLOVAČKIH ŠUMARA.


Naše jidruženje dobilo je poziv za prisustvovanje
skupštini Češkoslovačkih šumara, koja će se održavati


19. do 22. jula o. g. u Hradci Kralove (Kraljevski Gradac).
Pozivaju se svi oni kolege, koji žele toj skupštini prisustvovati,
da se prijave našem Udruženju radi daljnjih
informacija.
294
ŠUMARSKI LIST 6-7/1928 str. 33     <-- 33 -->        PDF

295
ŠUMARSKI LIST 6-7/1928 str. 34     <-- 34 -->        PDF

296
ŠUMARSKI LIST 6-7/1928 str. 35     <-- 35 -->        PDF

297
ŠUMARSKI LIST 6-7/1928 str. 36     <-- 36 -->        PDF

298
ŠUMARSKI LIST 6-7/1928 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Podolja in nižje obronke gora do nadmorske višine ca 1600 pokrivajo bukovi
in igličasti gozdi. Še na visokih, ostrih robovih Črne gore vidimo prilično lepe mešane
sestoje bukve, jelke, smreke in macesna. Tam kjer nehavajo ti gozdovi vsled vremenskih
nepriliik ali sterilnih tal, jih zamenjava ruševje, ki tvori s svojo temnozeleno barvo
živahen kontrast sivobelim stenam. Žilavo ruševje je obraslo tudi številne, nižje
ležeče police in melišča, ker si zna pridobiti vsako trohico redilne prsti.


V še višjih legah, koder tudi ruševje ne more več uspevati, rasto prekrasne
alpinske cvetke in gorska zelišča.


Svojčas je bilo v Vratih več bukovine nego je je dandanes. Bukovino so polagoma
izsekali in podelali v oglje ter slednje zvozili v jeseniške plavže. Ko se je
koncem minuilega stoletja preobrazilo obratovanje jeseniške železne industrije, je
izgubilo oglje za te kraje svoijo prejšnjo veljavo.


Posamezni, večji gozdni kompleksi so bili sčasoma individualno razdeljeni. Tedaj
je pričela izraba iglavcev in je posebno dovški macesen užival dober sloves. Pravilno
gozdno gospodarstvo pa se pri posameznikih ni dovolj udomačilo. Sekalo se je večinoma
prebiraje, toda na nepravi način. Lepa debla so izsekavali, slaba in poškodovana
pa puščali. V gozdih so pasli številne črede koza, ki so ovirale dobro pomladitev
izčrpanih gozdov.


Gozdi, ki rasto na razmeroma slabih tleh, se ob neprimernem gospodarjenju ne
morejo primerno razviti in napravijajo posamezne parcele ali deleži na strokovnjaka
nepovoljen vtis.


V gozdarsko-policijskem oziru je smatrati večino teh gozdov zaščitenim .
Kar se tiče gozdno-posestnih razmer v davčni, ob enem krajevni občini Dovje,
h kateri spada tudi dolina Vrata, je omeniti sledeče:
Površina celokupne občine dovške meri 10.343 ha; produktivna površina 6.597 ha;
neproduktivna površina 3.746 ha; gozdovi merijo 4.466 ha.


Gozdovi so po posestvenih kategorijah takole razdeljeni: državna železnica
5 ha; Kranjski verski zaklad 152 ha; cerkev in nadarbine 40 ha; cementarna v Mojstrani
20 ha; občina Dovje 10 ha; skupna posest soupravičeneev iz vasi Dovja in
Mojstrane 1.570 ha.


Individualna last posameznih posestnikov (skupaj) 2.669 ha.


Gozdnih posestnikov v občini Dovje, v kalerej leže vasi: Dovje, Mojstrana in
selo Belca, je 137 in sicer: 20 takih, ki imajo do 5 ha gozdov, skupaj 76 ha; 16 takih,
ki imajo 6 do 10 ha gozdov, skupaj 124 ha; 92 takih, ki imajo 11 do 50 ha gozdov,
skupaj 2039 ha; 7 takih, ki imajo 51 do 100 ha gozdov, skupaj 505 ha; 1 ki ima 101
do 300 ha gozdov, skupaj 152 ha; 1 ki ima, 1000 do 5000 gozdov, skupaj 1570 ha.


Posestniki — večinoma kmetski — imajo torej prilično velike gozdne deleže, vsaj
ima — kakor je iz navedenih podatkov razvidno — prav veliko- posestnikov povprečno
čez 20 ha gozda, ne računši s tem, da je vsakdo izmed teh posestnikov tudi še pri
skupnem gozdnem posestvu soudeležen. Izmed navedenih 137 posestnikov je komaj 30
pravih kmetov, dočim so drugi kajžarji. Tudi kajžarji so torej z gozdom — kar se
ploskovne izmere tiče — dobro preskrbljeni.


O skupni posesti soupravičeneev iz vasi Dovja in Mojstrane je omeniti, da


obsega ista poleg navedenih 1570 ha gozdov se 434 ha planin, ca 300 ha pašnikov in


3476 ha nerodovitnega sveta, ; skupaj tedaj 5700 ha in jo je torej smatrati za največje


skupno posestvo na Gorenjskem.


Gozdovi teh soupravičeneev ležijo v najbolj oddaljenih, težko pristopnih, strmih


in močno ogroženih krajih v območju hudournikov, snežnih plazov in velikih melišč.


V Vrati h imajo soupravičenici: kompleks »Bukovlje pod Dovkom 176 ha;


kompleks »Pod Cmiriem« 175 ha; kompleks »Goričica-Tamenplaz« 67 ha; kompleks


»Nizka in Kravja dolina« 144 ha; in nekaj posameznih malih objektov 8 ha.


299
ŠUMARSKI LIST 6-7/1928 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Površina gozdov se v davčni občini DoVški — in tudi v Vratih — stalno širi,
Slabi, zelo oddaljeni rovti se polagoma zaraščajo z gozdom.


V Vratih so zadnja leta gozdove zelo izčrpali. Gospodarske prilike posameznih
malih posestnikov so postale tako neugodne, da se jim je morala izjemoma dovoliti
celo sečnja na golo. Neprilike so se lani, ko je cementarna v Mojstrani ukinila svoj
obrat, še dokaj poslabšale. Mnogo delavcev, — malih posestnikov — je sedaj brez
stalnega zaslužka ta išče v gozdu sredstev za preživljanje družine.


Za zopetno pogozditev v gozdih napravljenih goljav pa posestniki iz Dovjega ta
Mojstrane premalo storijo. Največ je temu krivo, ker so uspehi pogozdovanja slabi.
Dolga zima, ogromne množine snega, ki se spomladi pozno staja, hudi nalivi poleti,
v podolju skupna paša, neugodne talne razmere, i t. d., so vzrok neuspehom. Saditev
se večkrat zavleče tja v mesec maj.


Ponovno so bile omenjene vremenske neprilike, s kojimi se ima boriti vegetacija
v teh alpinskih krajih. Pozimi in na spomlad se pojavljajo snežni plazovi, ki
povzročajo včasi gozdom v bližini jarkov in drč precejšno škodo. Poleti in na jesen
pa-´narastejo ob hudih nalivih hudouniki, ki ogrožajo posebno vas Mojstrano in v dolini
ležeča poljedelska zemljišča in prometne naprave. Med hudournike je šteti tudi potok
Bistrico v Vratilh, ki je 1. 1926. napravila v vasi veliko škode, ki je še danes dobro vidna.


V obrambo proti nevarnostim, ki pretijo pri neurjih, je ohranitev nepretrgane
vegetacijske odeje v povirju potoka Bistrice neobhodno potrebna. Vegetacija, posebno
gozdna, blagodejno ovira — dasi v omejeni meri — hitro odtekanje in naglo zbiranje
padavin, zabranjuje rušenje skalovja in zavira prenaglo pomikanje grušča v doline. Za
naše visokogorske doline in selišča je torej ohranitev iz javnih ozirov prepotrebnih
gozdov vsesplošnega interesa.


Še vidneje, kakor neprevidno izsekavanje gozdov, pospešuje škodonosno delovanje
hudounikov, nepravilno spravljanje lesa po zemskih drčah in skladanje istega
ob strugah potokov. O tem nam jasno priča slučaj jesenske povodnji v Mojstrani:
Ob nepravem času so 1926. spravili les iz »Nizke doline« in zravnali hlode ob strugi
Bistrice. Naglo narasla voda je hlode odplavila in jih nesla do mostu pod Peričnikom..
Tamkaj so se zakljužili ter so povzročili — kakor je pripovedoval očividec — da je
nastalo veliko jezero. Zajezena voda je kesneje pretrgala nagromadeno lesovje ter se
je z veliko brzino valila, noseč hlode, proti Mojstrani. Tu so hlodi rušili mostove,
obrambne zidove, jezove, poškodovali nekaj hiš, i. t. d.


Kar se tiče lova spada občina Dovje med najlepša lovišča v Sloveniji. Lovišča
so sledeča:


1. Občinsko lovišče s površino 9.983 ha obsega območje doline Vrata, Kot,
južno pobočje Karavank, kotlini Belca, Mlince, nadalje del Mežaklje i. t. d. To lovišče
imata v zakupu Slovensko in Triglavsko lovsko društvo.
2. Lastno lovišče: Kranjskega verskega zaklada s površino 360 ha. To lovišče
tvori dele versko-zakladuih lovišč Belca i Mežaklja.
Obsežna samolastna lovišča skupnosti Dovje-Mojstrana še .niso izločena in se
oddajajo v zakup kot del obč. lovišča.
V teh loviščih je glavna lovna žival gams. Sedanje stanje gamsov se ceni na
500 do 700 komadov. Postreli se jih na leto povprečno 30—40 komadov. Marsikatero
leto jih veliko pokončajo snežni plazovi, tako so jih našli posamezna leta do 50 komadov
pod snegom. Mnogo pa jih je bležalo gotovo po nepristopnih policah. Visoki sneg
jih prisili, da pribeže včasi v bližino hiš.


V loviščih so poleg gamsov: srnjad, gozdni in planinski zajec, veliki petelin, ruševec,
gozdni jereb, lisica, jazbec itd. Planinski orel gnezdi navadno v pečeh nad
Peričnikom. Š.


300
ŠUMARSKI LIST 6-7/1928 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Dne 13. decembra 1927. je imel odbo r podružnice J. Š. U. sejo v Mariboru.
Po pozdravu predsednika vi. sv. Détel a je poročal ing. Šivic o določenih
tarifni h cena h za gozdne sadike, ki se bodo leta 1928. oddajale iz društvene
drevesnice u Slivnici. Cene je odbor sprejel ki so objavljene v »Šumarskem Listu«
med oglasi.
Obravnavalo se je dalje o posameznih točkah pravilnika za to drevesnico.
Glavna uprava J. Š. U. je dovolila, da sme podružnica smatrati drevesnico ko t
svoj o las t in razpolagati z dohodki, mora pa jo sama vzdrževati. Ker ta ukrep
nasprotuje besedilu »fonda o rasadnicima« iz 1. 1922., treba bi bilo slednje izpremeniti,
kar je odbor odobril. — Za drevesnico se je otvoril pri poštni hranilnici pose be
n račun , del glavnice pa se plodonosnejše naloži. — V smislu pravilnika bo
mogoče sčasoma realizovati ponovni predlog o premija h in diploma h za pogozdovanja.
O obliki in besedilu diplom bo treba kaj ukreniti.
Na vrsto so prišla razmotrivanja o predmetih, ki jih je postavila na svoj program
Glavna uprava, tako vprašanje ukinjenja gozdarsk e fakultet e v Zagrebu.
Odbor je sklonil, poslati glavni upravi protestno brzojavko, delegati podružnice pa so
dobili primerna navodila.
O razširjenju čl. 133. srb. gozdnega zakona je bila daljša debata in je
odbor naročil svojim delegatom, kako stališče naj zavzamejo v glavni upravi.
Debatiralo se je o projektirani uredbi o izkoriščanju vodnih sil in
načinu izdajanja koncesij v te svrhe. Storilo se je v tem pogledu veliko sklepov, ki
jih radi pomanjkanja prostora ne moremo objaviti.
O izpremembi predpisov za posest in nošenje orožja so se dala delegatom
primerna navodila.
V obravnavi je bil tudi načrt zakona o davkih.
Na razpravo je prišlo več točk o društvenem denarnem poslovanju,
o a v t o r i z a c i j a h, o gozdarski razstavi, o hmeljevkah,
posredovanju služb, društvenem lokalu, gozdarski šoli, društvenem
glasilu, i. t. d.
Ker je glavna uprava J. Š. U. sporočila podružnici, da ne more objavljati zapisnikov
v glasilu v celosti, omejujemo se le na glavno vsebino nekaterih obravnavanih
stvari.
O razstav i je poročal ing. agr. Lah, da bo 1. 1928. priredila Kmetijska družba
za Slovenijo jubilejno razstavo. Zeli, da bi se je udeležila tudi podružnica J. Š. U.
Z ev. pripravami za gozdarsko razstavo sta se po odboru poverila ing. Rustia in ing.
Urbas.
Producenti se pritožujejo, da ne morejo oddati pripravljenih hmeljev k po
primernih cenah. Pokazalo se je, da AXA milijona hmeljevk, ki jih je napovedovalo
Hmeljarsko društvo, ne bo potrebno. Cene hmeljevkam so nižje, nego lani. Cene
hmelju so padle na minimum. Ing. Lenarčič ml. je stavil konkretne predloge, ki so
bili sprejeti.
Podružnica je v dnevnikih objavila, da posreduje pri oddaji službeni h


mest . Na objavo se je zglasilo mnogo prosilcev, delodajalcev pa nobenih. Sklene se,
objavo v tem smislu obnoviti, naj se zglasijo delodajalci, ako imajo kako mesto prosto.
Sklenilo se je, naprositi gozdno direkcijo v Ljubljani, da bi prepustila podružnici


primeren prostor za knjižnico in poslovanje tajnika.
Ing. Urbas priporoča glede gozdarsk e šole , naj bi se podružnica obrnila
do samouprave, da ta pripomore k njeni ustanovitvi in utemeljuje svoj predlog.
Dne 28. februara 1928. se je sestal odbor podružnice v Ljubljani
, da obravnava predvsem o predmetih, ki bodo na dnevnem redu izredne
skupščine J. Š. U., ki bo v kratkem v Beogradu.


301