DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 33     <-- 33 -->        PDF

NASTAVA I NAUKA


O fakultetima i studiju šumarske privrede. U »Šumarskom Listu« br. 5. iz 1928. g.
štampan je komentar rezolucije o šumarskom i rudarskom fakultetu u Sarajevu, koji
je napisao g. profesor dr. Ugrenović. Neka mi je dopušteno na ovom mestu da se
osvrnem na taj komentar.


Najpre da objasnim postanak i razloge sarajevske rezolucije. Medu intelektualcima
u Sarajevu, a naročito u inženjerskim krugovima i uz vrlo živo učešće šumara
i rudara, dugo se raspravljalo pitanje koji bi fakultet najbolje zadovoljio potrebe
centralnih oblasti države, i došlo je do zaključka da bi to bio pre svega šumarski
fakultet. A evo zašto. Glavno šumsko bogatstvo naše države leži u ovim oblastima,
gde su šume najveće prirodno blago i glavni izvor rada i bogatstva u opće. Tako je
danas, a tako će biti i u buduće, jer se šumsko zemljište ovih oblasti po svom položaju
i sastavu tla ne može inače racionalnije iskoristiti. Šume se ovde rapidno otvaraju
industriji i ne eksploatišu ekonomski i po načelu potrajnosti. Malo je učinjeno da se
šumska privreda intenzivira i usavršuje. Svi problemi pravilno organizovane šumske
privrede: katastar sa premeravanjem, ograničavanjem i arondiranjem šuma u vezi sa
kolonizacijom, razdeoba servitutnih i slobodnih državnih šuma sa uređenjem šuma,
pretvaranje prašuma, kržljavih šuma i šikara u više privredne oblike, uz pomoć prirodnog
i umetnog pošumljavanja, pomeranje razmera u korist boljih vrsta drveta,
pošumljavanje krša i goleti sa zaštitom od bujica, problem male drvarske industrije,
problem dugoročnih ugovora i rada u državnoj režiji, problem učešća države u velikoj
šumskoj industriji, oslobođenje stručne šumarske službe od političke uprave, gradnja
šumarskih upravnih i poslovnih zgrada, izgrađivanje šumske saobraćajne mreže, organizovanje
saobraćaja na šumskim industrijskim željeznicama, stoje ovde otvoreni i
ispremešani. Veliki je državni interes da se ti problemi shvate i rese pravilno, jer su
u pitanju milijarde narodnog imetka, pa i egzistencija naroda na našoj planinskoj i
rasnoj hrptenjači, na kojoj drvo zamenjuje pšenicu. Razmišljali smo o tome, može li se
poveriti našoj jadnoj upravi, u kojoj su i dobri stručnjaci nemoćni pred terorom političkih
i partijskih vlasti, da isključivo sama rešava te probleme, a da oficielna naša
nauka ostane posve po strani u tome poslu. I došli smo do zaključka da je potrebno
da i praksa i nauka´ uzmu učešća u velikim zadaćama naše šumske privrede. Nacionalna
šumarska nauka treba da shvati da je njezino učešće u ovome radu prva njezina
dužnost i da se radi te dužnosti treba da useli ovamo, da bi mogla na samome terenu
izučavati probleme i izabirati i pripremati stručne sile koje već od kuće donose sposobnosti,
volje i razumjevanja za teške poslove svoga budućeg poziva. To su razlozi
radi kojih se traži šumarski fakultet u Sarajevu.1


Obzirom na veliko rudno bogatstvo centralnih oblasti, koje se također privodi
eksploataciji, osetiće se uskoro i iz sličnih razloga da im treba i rudarski fakultet. I
jer je jedan fakultet preskup, postavljeno je pitanje, da li bi se obadva fakulteta mogla
da udruže. Najbolji šumarski i rudarski stručnjaci iz ovih krajeva složili su se jedno


1 Za širu javnost ja sam ovu stvar objasnio u članku: ...... ......... ..
...... . ........ ......... Beogradska „...", br. 1213. od g. 1928,


359