DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 35     <-- 35 -->        PDF

gledišta o njihovoj struci. Jedno je gledište, objavljeno nedavno kao neko gledište iz
Generalne Direkcije Šuma, po kome šumarsko osoblje nije tehničko osoblje. Kao da
je i g. dr. Ugrenović toga »hvatanja, kada forsira tieko isključivo prirodnjačko šumarstvo
na univerzitetima. Ako se šumari degradiraju na administrativno osoblje, kojemu
je zadaća da vrši samo šumarsku poticajnu službu, te da čuva i podiže šume, onda se
ovo »hvatanje može i da razume i prirodno je donekle, da se budući šumari obrazuju
jedino na univerzitetu sa pravnicima, filozofima i teolozima. Ali ima i jedno drugo
shvatanje, po kome je šumar inženjer, koji treba da vlada svima poslovima šumske
privrede, t. j. svima poslovima proizvodnje drveta i podmirenja ljudskih potreba u
drvetu, počinjući od proizvodnje i sejanja šumskog semena pa sve do izrađivanja i
prodaje drvenih polufabrikata. Po ovome shvatanju nije dosta, da šumar pozna samo
šumsko tlo, geologiju šumskih raslina i metode uzgoja, nego mora biti verziran i u
svima tehničkim poslovima svoga privrednoga procesa, kako mu kad dolazi, jednom da
meri, procenjuje i štiti svoje područje, drugi put da izrađuje i prerađuje sortimente
drveta, treći put, da gradi ubikacije i saobraćajne puteve, četvrti put da izrađuje plan
svoga rada u jednom ili drugom pravcu i t. d.2 Za tog šumara je nauka o šumskoj
privredi primenjena nauka, koju je bolje učiti na tehničkim školama i uz pomoć ostalih
tehničkih struka.


1 doista se šumarska nastava ne razvija danas samo na izgrađenim univerzitetima,
nego i na visokim tehničkim školma i na izolovanim specijalnim školama.
Sasvim je pogrešno mišljenje, da su izolovane škole najnezgodnji tip visokih škola, jer
se ne mogu pomagati profesorima sa univerziteta. To su upravo idealne škole, samo
ako´ se osiguraju specijalistima i za pomoćne struke. A specijaliste ne moraju biti samo
profesori univerziteta. Na visokim tehničkim školama postoji tendenca da i matematiku
i fiziku predaju profesori inžinjeri, a ne profesori filozofije. Nezgoda je samo, što su
izolovane škole preskupe. Zato se kombinuje. Zato smo i mi u Sarajevu kombinovali
šumarski i rudarski fakultet. G. dr. Ugrenović je protiv te kombinacije. On kaže, da
je šumarstvo privreda, a rudarstvo industrija. I to mu nije tačno. Privreda je širi
pojam, pod koji se može podvesti i šumarstvo sa šumskom industrijom i rudarstvo
udruženo sa topioničarstvom. Ali o tome se ovde ne radi. Za kombinaciju nastave
odlučni su isti ili srodni nastavni predmeti, da bi se mogli da uštede i dopunjuju
profesori. A u tom pogledu su šumarstvo i rudarstvo najbolja kombinacija. Neka dokazuju
predmeti koje šumarski inženjer može kombinovati sa rudarskim: matematika,
fizika i mehanika, kemija, geologija, mineralogija i pctrografija, plansko i terensko
crtanje, građevna mehanika, geodezija sa crtanjem, deskriptivna geometrija, crtanje
deskriptivne geometrije, opća građevna nauka, nauka o mašinama, elektro-tehnika.
visoke gradnje, saobraćajne gradnje, građevne konstrukcione vežbe, hemijska tehnologija,
mehanička tehnologija sa gradnjom postrojenja, pravo, nacionalna ekonomija,
trgovina i knjigovodstvo. Nekoje od ovih predmeta trebalo bi predavati odvojeno za
svaku struku, ali bi jh sve mogli predavati isti profesori. Razume se da bi specijalne
stručne predmete predavali i pri ovoj kombinaciji, kao i pri svakoj drugoj, profesori
specijalisti. Naposletku ideja nije nova. Ima odličnih šumara u našoj zemlji koji su
studirali sa rudarima. To su živi dokazi dobre kombinacije, koju nažalost naši fakulteti
sa svojim đacima nisu ni dostigli ni natkrili.


Na koncu još nekoliko reći o izolovanosti Sarajeva. Ta je izolovanost više
umišljena nego li stvarna. Sarajevo ima odlične muzeje i biblioteke, geološki zavod,
fitopatološki zavod, te obilje inteligencije koja bi po potrebi mogla nadoknaditi univerzitet
i iz koje se i do sada regrutovao lep broj univerzitetskih profesora. Tu su ..~


- Ja sam o tom pobliže pisao u člauku: Die Technische Richtung der modernen
Forstwirtschaft. Zentralblatt f. d. gesamte Forstwesen, Heft 3—4, 1927. Wien.
361