DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 36     <-- 36 -->        PDF

posletku najveća šumska i najveća rudarska direkcija u državi, koje i tako treba
dotirati sa najboljim stručnim silama i koje br valjda nešto značile i za stručne fakultete.


Bilo bi dakle dovoljno razloga da se koncepcija o visokoj školi za šumsku i
rudarsku privredu bolje razume, ali nema dovoljno volje i interesa zato, pa se iznalaze
svi mogući razlozi protiv. Zato se može razumeti, što nam jedan profesor šumarstva
sa fakulteta iz Zagreba, koji je inače protiv izolovanih visokih škola, preporučuje
izolovanu montanistiku, a drugi profesor montanistike sa univerziteta iz Ljubljane
upravo protivno. Nama u Bosni ostalo bi prema tome da čekamo, dok se gospoda
univerzitetski profesori iz Zagreba i iz Ljubljane putem naučne diskusije ne sporazume
za koji fakultet imamo manje uslova. Možda bi se tako uzgred utvrdio i pravi nivo
akademske objektivnosti u našoj zemlji. Ipak mi ne verujemo, da će na kulturni jauk
Bosne sav Zagreb i sva Ljubljana odgovoriti gestom pomenutih univerzitetskih
profesora. Ing. Dr. J. Zubović


Nama je milo, što smo našim primjedbama u broju 5. »Šumarskoga Lista« dali
autoru sarajevske rezolucije poticaj da osvijetli šumarsku stranu pitanja višeg
stručnog obrazovanja. Na taj je način odstranjen onaj defekat rezolucije, sa kojim je
ona ugleda svjetlo i po kojemu nam se moralo pričinjati da je šumarska nastava
imala da bude tek od sekundarne važnosti u kombinaciji sa rudarskom školom. Naši
su´ prigovori, izneseni u broju 5. »Šumarskoga Lista«, strogo načelni, stvarni i koncizni.
Zato nema ni razloga ni povoda da se na njih ponovo vraćamo. Mi ćemo se tek
zaustaviti na nekim pojedinostima gornjega obrazloženja u želji, da osvijetlimo naše
gledanje na te pojedinosti.


Mi priznajemo da će naša savremena šumarska politika i savremeno »stručno
gazdovanje« po čitavoj državi a naročito u Bosni stvoriti strahovitu množinu teških
sručnih problema, koje će morati da riješi budućnost. U toj je konstataciji saglasan
s nama i autor. Ova strahovitost tih problema iskače danas ne samo pred očima
šumarskih stručnjaka već i pred očima onih lajika, kojima je iskreno na srcu interes
otadžbine. Jaki intenziteti oplodnih sječa, od kojih je samo jedan korak do čistih sječa,
u oblasti uzgojno najtežih vrsti bukve i jele pa neracijonalnost paše, već sami po sebi
ruše u prah svako stručnjaštvo. No beznadno je tražiti liječenje toga zla u smještanju
šumarske nastave u centar bosanskih šuma. U Sarajevu bi mogli da rade svi mogući
naučni instituti najsavremenije visoke škole — posve je svejedno, da li u formi fakulteta
ili izolovane stručne škole — sa dovoljnim brojem snaga, pomagala, finansijskih sredstava
i t. d., pa se ipak problem »podizanja i obnavljanja šuma« ne bi krenuo ni za
pedali. To iz prostoga razloga, što »podizanje i obnavljanje« bosanskih šuma ne traži
nikakav neobičan i specijalan naučni rad već samo solidan stručnjački rad. A uslove
toga rada može da stvori samo valjana organizacija šumarske administracije, prosta
od svih partijskih upliva. To emancipovanje stručnjaka od partijskih upliva ne može
provesti ni nauka ni najsolidnije stručnjačko obrazovanje negledcći da li se ono stiče
na univerzitetima ili na izolovanim školama, da li u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani ili
Sarajevu. Dakle potreba podizanja i obnavljanja bosanskih šuma nije i ne može biti
argumenat, koji bi dovoljno opravdavao potrebu da Sarajevo bude sjedište šumarske
nastave.


Autor ima pravo kad tvrdi, da »ni klinike ne demonstriraju samo zdrave i
uzorne ljude«. No autor zaboravlja dvije važne stvari. Prvo, da se i na medicini prije
svega — i to vrlo temeljito — uči anatomija i fizijologija dakle građa i funkcionisanie
organizma zdravoga čovjeka, a tek onda patološka anatomija i bolesti i njihovo liječenje.
Ako ostanemo na našem gledištu, znači da i šumari moraju prije svega da
upoznaju i strukturu zdravog šumskog organizma i funkcionisanie zdravog gazdovanja.
A takve objekte, kako priznaje sam autor, ne može dati uprava bosanskih šuma.
Drugo, autor zaboravlja na osnovnu razliku između medicine (u običnom smislu riječi)


362