DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 14     <-- 14 -->        PDF

se elementima pridružuju i neka endemična drveta, kao što su Acer obtusatnm
W. K., pa mimika, Piniis leucodermis Ant. (u Bosni, crnogorskohercegovačko-
dalmatinskoj granici i t. d.), Pinus Peuce Oris. (na pr. u
Crnoj Oori) i Picea omorica (Panč.) Willk. (u istočnoj Bosni i zapadnoj
Srbiji), i neki ilirski grmovi, kao Daphne Blagayana Frey., Rhamnus fallax
Boiss., Lonicera glutinosa Vis. i dr. No naročitim se bogatstvom ilirskih
tipova i endema odlikuju subalpinske i alpinske (suvati) zadruge iznad
granice šume. U tim zadrugama pripada osim čisto alpinskog flornog
elementa najvažnija uloga upravo ilirskom elementu, kao što smo
već naprijed i spomenuli.


Prema svemu, što je do sada rečeno, možemo razlikovati ove biljnogeogr.
oblasti na području hrv. i dalm. krša.


I. JADRANSKA OBLAST MEDITERANSKOG PODRUČJA
Karakteristika: u vegetaciji igra dominantnu ulogu mediteranski flor. elem.


1. Južno-dalmatinska zona.
a) južno-dalmatinska regija makije.


Karakteristika: makija sa južnim elementima, šuma zimzelenih hrastova, šuma
alepskog bora (Pinus halepensis Mili), šuma, crnoga bora (P. nigra Arn.),
medit. kamenjara,


Geogr. područje: južno-dalmat- otoci i obalna zona kopita do Rta Ploča.


b) hercegov ucko-crnogorska prelazim regija.
Karakteristika:^mješavina listopadnog i zimzelenog drveća i grmova.
Geogr. područje: uski obrub izvan pređašnje regije i naročito dolina Neretve
i Skadarskog jezera.


2. Istarsko-sjeverno-dalmatinska zona.
c) istarsko-sjeverno-dalmatinska regija makije.
Karakteristiku: makija bez južnih elemenata, šuma crnike (Quercus ilex L.),
medit. kamenjara.
Geogr. područje: kopno uz Šibenik, zadarski otoci, Lošinj, južni Cres, dio
Paga, Rab.


d) istarsko-sjeverno-dalm. prelazna regija.
Karakteristika: mješavina zimzelenog i listopad, drveća i grmova.
Geogr. područje: srednji Cres, Plavnik, dio Paga(?), sjevierno-dalmat. kolpno,
submediter. visinski pojas Raba, Lošinja, Cresa.


II. TRANSALPINSKA OBLAST EVROPSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA
Karakteristika: veliki udio ilirskog flornog elementa (u širem i užem smislu).


3. Ilirska zona.
e) liburnijska regija.
Karakteristika: krška šuma, šikara i kamenjara sa primjesom méditer, elem.
Geogr- područje: Sjeverni Cries, Krk, obalna zona kvarnerskog kopna.


408