DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 19     <-- 19 -->        PDF

njara genetski usko vezane. Pod utjecajem klimskih i biotskih faktora
prelazi postepeno jedna u drugu.


Heterogenost kamenjare ima svoj odraz i u velikom broju elemenata,
koji sastavljaju njezinu vegetaciju. Uz bezbrojno mnoštvo zeleni (jednogodišnjih,
dvogodišnjih i perenih) razasuti su kamenjarom tu i tamo i neki
grmovi, kao n. pr. Junipcrus oxycedrus L., Puliurus aculeatus Lam., Coronilla
emeroides Boiss., Cistus salvifolius L. i dr., a uz njih su vezane i
izvjesne povijuše (n. pr. Tamus communis L. i dr.). No svi ti grmovi predstavljaju
zapravo ili rezistentne ostatke nekadanje makije, koja je prešla
u kamenjaru, ili pak prve pionire makije, koja se na zaštićenim mjestima
iz kamenjare razvija. Olavna pak fizionomska uloga u vegetaciji kamenjare
pripada u prvom redu raznim kserofitskim zelenima i polugrmovima.
Dovoljno je da spomenemo tek nekoliko tipova, koji u ogromnom broju primjeraka
prekrivaju mjestimice velike površine područja.Među takove tipove
idu prije svega Salvia officinalis L., Inala candida Cass., Phlomis fruticosa
L.,(samo na jugu),Marrubium candidissimum,L.,EuphorbiaWulfeniiliowe,


E. spinosa L., E. dendroides L. (samo na jugu), Echinops Ritro L., Eryngiamamethystinum L., HeUchrysum itulicnm (Roth.) Quss., Carlina corymbosaL., Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv., Scolymus hispanicus L., Convolvutus
tenuissimus Sibth. et Sm., C. cantabricus L., Teucrium polium L.,
Reichardia picroides Roth. i još veliko mnoštvo drugih. Neki elementi kamenjare
dolaze više lokalno, ali su zato na dotičnim mjestima zastupani
vrlo obilno. Tako primjerice veliki dio kamenjare srednjeg i sjevernog
dijela otoka Paga ima skroz jednoličnu fizionomiju, koju mu u glavnome
podaje Cytisus spinescens Sieb. u društvu sa Euphorbia spinosa i nekolikim
travama. Trave su uopće u sastavu vegetacije kamenjare veoma
važni elemenat, jer se poglavito na njima osniva gospodarska vrijednost
kamenjare kao pašnjaka. U prvom redu dolaze u obzir ove trave: Andropogon
gryllas L., A. ischaemum L., A. hirtus L., Stipa pennata L., Bromus
erectus Huds., Brachypodium ramosum (L.) P. Beauv. i dr. Sve su te
trave raširene sad većim, sad manjim dijelom mediteranskog krša, ali važnost
pojedine od njih nije u vegetaciji svuda jednaka. Tako je n. pr. trava
Brachypodium ramosum raširena poglavito južnim dijelom Mediterana,
gdje —i prema usmenom saopćenju g. prof. Pevaleka — određuje fizionomski
karakter posebnoj asocijaciji, i to počevši već od zadarskih otoka.
Naprotiv je trava Andropogon gryllus L. raširena poglavito sjevernim dijelom
mediteranskog i submediteranskog krša (otoci Pag, Rab, Plavnik,
Krk, Istra i t. d.), gdje prema mojim vlastitim opažanjima pokriva mjestimično
upravo velike površine. Južnim dijelom otoka Paga prolazimo primjerice
čitave sate kroz kamenjaru, kojoj daje glavno obilježje Andropogon
gryllus L., a ovoj se tek mjestimično pridružuje Asphodelus microcarpus
Salzm. et Viv.
Na mjestima, gdje je zabranjena paša, i gdje se je iz bilo kojih razloga
nakupilo dovoljno plodne zemlje (n. pr. doline), znadu se mnoge trave
združiti sa nekim drugim elementima (poglavito krucifere, leguminoze i


t. d.) u posebni tip posve zatvorene livade. Takove su livade u mediteranskom
kršu vrlo rijetke, ali gdje dolaze, predstavljaju bez sumnje važni
gospodarski objekat. Za ovu vrstu livada imamo možda upravo klasičan
primjer na otoku Pagu, naročito u području Povijane, gdje i opet pripada
glavna uloga upravo travi Andropogon gryllus L. Sličan je tip livade opi413