DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 23     <-- 23 -->        PDF

bukove šume, na koji bi slijedio — kao u Alpama — pravilni pojas crnogorice,
nego se ovdje neprekidno izmijenjuju čisti bukovi i čisti crnogorični
sa tipskim miješanim sastojcima. Ipak se prema Bečku može u glavnome
reći, da jela i smreka počinju uspijevati prosječno u višim zonama
nego bukva, ali se razmak između donje granice bukve i donje granice
crnogorice povećaje prema moru, a sužuje postepeno prema unutarnjosti
kopna.


Najrašireniji su u našem području čisti sastojci bukve (Fagus silvatica
L.). U njima dominira Fagus silvatica L., kojoj se u manjoj ili većoj
količini, već prema visini, ekspoziciji i t. d. pridružuju Carpinus betulus L.,
Quercus cerris L., Qu. sessiliflora Salisb., Castanea sativa Mili., Ostryacarpinifolia Scop,, Ulmus campestris L., U. montana With., Betula alba L.,
Tilia tomentosa Mnch., T. platyphyllos Scop., Sorbus aucuparia L., Aria
nivca Host., Prunus avium L„ Acer obtusatum W. K., A. pseudoplatanusL., A. campestre L., Fraxinus ornas L., Abies alba Mili, Picea excelsa
(Latn.) Link., Pinus silvestris L., P. nigra Arn., Taxas baccata L. i dr. Od
niskog drveća neka je spomenuto tek nekoliko tipova, kao Corylus avellana
L., Daplme mezereum L., Crataegus monogyna Jacqu., Prunus spinosa
L., Rubus idaeus L., Cytisus laburnum L., Cornas mas L., C. sanguinea
L., Staphylea pinnata L., Lonicera xylosteum L., L. alpigena L., Viburnum
lantuna I.., Sambiicus nigra L., Juniperus commuais L. i t. d. U nižem
su rašću od naročitog interesa neki malobrojni ilirski tipovi, kao n. pr.
Dentaria trifolia W. K., Aremonia agrimonioides Neck. i dr.


Donja se granica bukove šume diže od sjevera prema jugu, te dopire
prema Beckovim mjerenjima u Liburnijskom kršu do visine od 584 m, a
u crnogorskim planinama do visine od 1050 m. Njezina gornja granica, na
kojoj stabla bukve poprimaju postepeno oblik kržljavih grmova, diže se
također od sjevera prema jugu (1620 m na Ličkoj Plješevici, a cea 2000
. u Crnoj Gori). Zanimljivo je međutim, da se širina pojasa bukove šume,
koja u liburnijskom kršu iznosi 1016 m, postepeno sužuje prema jugu, te
iznosi n. pr. u Crnoj Gori oko 565 m (isp. Beck, 1. c, 1901., p. 321).


Mnogo je u ilirskim planinama raširen i tip miješane šume, u kojoj
se sa bukvom bore o prevlast jela i smreka. Tom je tipu šume svratio
naročitu pozornost Horvat (1. c. 1925.) na Ličkoj Plješevici, te ustanovio
izvjesnu pravilnost u pogledu rasporeda triju dominantnih drveta.


U čistim crnogoričnim šumama dominiraju Picea excelsa (Lam.)
Link. i Abies alba Mili., kojima se pridružuju Pinus silvestris L., Taxas
baccata L„ Fagus silvatica L., Betula alba L., Ulmus montana With., Acer
obtusatum W. K., A. pseudoplatanus L., Sorbus aucuparia L. i t. d., a sloj
niskog drveća sastavljaju gotovo sami elementi bukove šume. Niže rašće
sastavljeno je od mnogo manjeg broja elemenata, nego kod čiste bukove
šume.


Medu crnogoričnim drvećem ilirskih planina zaslužuje naročiti interes
endemična munika, Pinus leucodermis Ani, čije prilično jednolične
sastojine čine gornju granicu šume n. pr. na Lovćenu i drugdje (isp. Beck,


1. c. 1901., p. 353., 354.). Osim munike, koja dominira, dolaze u tim sastojinama
pojedinačno još Fagus silvatica L., Acer obtusatum W. K. i Pirus
commanis L., a medu niskim drvećem n. pr. Juniperus nana Willd., /. Sabirni
L., Pinus pumilio Haenk., Rhamnus fallax Boiss.
417