DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 2     <-- 2 -->        PDF

.» » 4P V « W "4F


ŠUMARSKI LIST


]! IZDAJE JUGOSLÔVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE


f Ureduje redakcioni odbor


i


Glavni i odgovorni urednik: profesor dr. Antun Levaković


ŠUMARSKI LIST


izlazi svakog prvog u mjesecu na 2-^-4 štampana ...


Članovi REDOVNI J. S. U. dobivaju ga besplatno nakon podmirenja članskog go


dišnjeg doprinosa od 100 Din, «


Članovi POMAOACf a)_ kategorije plaćaju godišnje 50 ....


b) « ´ « « 100 Din,


Članovi UTEMELJITELJI i DOBROTVORI dobivaju ga nakon jednokratnog dopri


nosa od 2000 odnosno 3000 Din.


Pretplata za, nečlanove iznosi godišnje 100 Din.


ČLANARINA I PRETPLATA SE ŠALJU na ček J. Š. U. 34*293 111 na adresu


Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja: Zagreb, Vukotinovlčeva ulica 2.
UREDNIŠTVO I UPRAVA nalazi se u Šumarskom domu Zagreb, Vukotinovlčeva
V ulica 2. Telefon 3339.


I» ZA OGLASE PLAĆA SE:


i - ZA STALNE oglase (inserate) kao,! za đražbene oglase:


1/l


|> strana 500 (petstotina) Din,.— */, strane 173 (stosedamdesetpet) Din.I1
i/ 2 strane 300 !(tri9to*irie) Dhr — ´ l/ 8 strane 90 (devedeset) Din.
I1 Kod trokratnog oglašavanja daje se 15%, kod šestkratnog 30%, kod dvanaestih
kratnog; 50% popusta. ,
*´ Sakupljači oglasa dobivaju nagradu. UPRAVA.


|> ´ ´% ®/


I» . GOSPODI SARADNICIMA


´ Da bi se uređivanje «Šumarskog Lista« moglo provesti što lakše ) brže, upravljamo
(I ovu molbu gospodi saradniclma. \´/´´
0 ČLANCI neka obraduju što savremenlje teme, u prvom redu praktična pitanja,


1 » Teorijski radovi dobro su nam dOšli. Svakom originalnom članku neka se po mogućnosti


.) priloži kratak résumé u francuskom jeziku. — Za svaki prevod treba pribaviti dozvolu


\ autora. — Dobro su nam došle sitne vijesti o svim važnijim pitanjima i događajima, u vezi


I´ za šumarstvom. — RUKOPISI neka su pisani što čitljivije. Pisati treba samo na neparnim


stranicama. S desne Ivice svake stranice treba ostaviti prazan prostor od tri prsta širine.


Rečenice treba da su kratke i jasne. Izbor dijalekta i pisma prepušten je piscu. Rukopisi se
\ štampaju onim dijalektom i pismom, kojim su napisani, ukoliko autor ižrično ne traži nro´
mjenu. — SLIKE, u prvom redu dobri pozitivi na glatkom papiru, neka ne budu ulliepljene
f u tekst več zasebno. Ako se šalju negativi, treba ih zapakovatl u čvrste kutije. — CRTEŽI
11 neka budu izvedeni Isključivo tušem na bijelom rlsačem papiru. Mjerilo na kartama treba
a označiti samo, olovkom. —HONORARI za originalne članke 40 Dm, za prevode 20 Din po


I ! štampanoj stranici. — SEPARANTNI OTISCI moraju se zasebno naručiti. Trošak snosi pisac.


I


\ — Oglase, lične I društvene vijesti treba slati Upravi, a ne Uredništvu.
(´ | , ; s UREDNIŠTVO,


REVUE FORESTIERE


\\ POUR LES AFFAIRES FORESTIERES, DE L´INDUSTRIE ET DU


\\ COMMERCE DES BOIS.v 5
i1 Rédigée par le Comité de Rédaction . ´ ´il


1 Rédacteur en chef: Prof, dn Ant Levaković
|i Edition de l´Union Forestiere Yougoslave 2, Rue Vukotinović Zagreb,
f Yougoslavie. — Parait chaque mois. Conditions de l´abonnement pour


l´étranger Din 120 par an. — Résumés en langue française.