DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 12     <-- 12 -->        PDF

ili možda sa velikim koordinatografom (vidi katalog tvrtke Neuhöfer i sin
iz god. 1927.). Postupak je taj, da se kod kopije katastralnog lista tačno
izračuna postotak stegnuća ili rastegnuća papira u smjerovima istok—
zapad i sjever—jug.


Koordinate svih nama potrebnih tačaka najprije snimimo sa kopije
katastralnog lista pomoću koordinatografa. Onda ih preračunamo sa poznatim
postotkom stegnuća odnosno rastegnuća papira, a zatim ove nove
koordinate ponovno nanesemo u novi nacrt. Time smo nacrt rastegnuli
ili stegnuli za toliko, koliko se deformisala kopija katastralnog lista. Dakako
da kod ovog postupka moramo za svaku kopiju katastralnog lista
izračunati postotak deformisanja i s tim postotkom preračunati koordinate,
koje nanašamo u originalni nacrt.


Ovaj način sastava originalnog nacrta ne daje ni malo točniji rezultat
nego opisani način pomoću malih kvadrata, ali zato zadaje puno
više posla. Naročito ako imamo stalnu nepromjenljivu mrežu malih kvadrata,
onda je postupak sa malim kvadratima kud i kamo brži. Kada radimo
sa malim kvadratima, imademo odmah gotov originalni nacrt na
prozirnom papiru, dok ovdje moramo praviti najprije nacrt na risaćem
papiru i sa ovoga praviti kopiju na prozirnom papiru.


Rekao sam, da kod izmjere apsolutne, matematske točnosti ne može
biti, već su svi ti poslovi manje ili više kompromisne naravi, dakako u
granicama dopustivih pogrešaka.


Ako počnemo sa prvobitnom izmjerom, koja je obavljena mjeraćim
stolom i sastavom nacrta u mjerilu 1 : 2880, umnažanje tih nacrta litografijom,
deformacija kopija usljcd sušenja ili rastegnuća papira, zatim
ispravak toga deformisanja kao i sadanji naši poslovi, ispravak kuteva,
dužina, izjednačenje koordinatnih diferencija, orijentacija objekta prema
stalnim tačkama, snimanje detalja sa nacrta i njegovo iskolčenje u naravi:
sve su to poslovi, kod kojih se mogu dogoditi manje ili veće pogreške,
pa kada su svi ti poslovi skopčam sa dopustivim pogreškama,
onda nam je jasno, da sve te poslove moramo nastojati što savjesnije i
što pedantnije obaviti, ako hoćemo, da nam se kompromisi kreću u granicama
dopustivih pogrešaka.


Savjesnost kod poslova ovakove naravi nikada se ne može dovoljno
naglasiti i preporučiti. Naročito za poslove, koje sada obavljamo,
moramo biti sigurni, da su tačno obavljeni, jer istom onda možemo preći
na kompromise, za koje krivnja neće ležati na nama.


Kod opisanog načina omeđašivanja imao sam uvijek posla sa originalnim
nacrtima t. j . sa nacrtima, koje smo mi načinili, da budu jednaki
originalnima. Ali hoću ovdje da istaknem i to, da nekoji ne rade sa nacrtima,
već rade sa kopijama onakovima, kakove jesu, t. j . sa đeformisanim
nacrtima: i to tako, da nastoje narisati u nacrt deformisani poligon
onako, kako su i kopije deformisane, a onda iz ovako deformisanog nacrta
i poligona — računajući sa tim deformisanjem — prenašaju nacrt u
narav. Deformisani poligon još bi se mogao urisati u deformisani nacrt
dovoljnom točnosti, ako se poligon riše pomoću izračunatih koordinata.
Jer za taj slučaj dade se dosta točno izračunati deformisanje u smjeru
istok—zapad, sjever—jug, dok ovakav deformisani poligon sa transporterom
u opće se ne može točno narisati. Nemoguće je naime tačno izra


156