DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Jasen (Fraxinus excelsior) se nalazi kod nas najviše u srežu »üunja«,
gdje čini cijele sastojine. Pomiješan je sa hrastom lužnjakom, a po gdjegdje
sa cerom, brijestom i crnim orahom. U ovim sastojinama nalazi se
vrlo mnogo naravnog podmladka od opalog jasenovog sjemena, tako da
od toga proizvodimo godišnje velike zalihe sadnica. Zemlja je rahla
crnica, radi čega se biljke vade vrlo lako i jeftino, a upotrebljavaju se
kao sadnice za kultiviranje sječina u svim vlast, šumarijama. Iz ovih kao
i prije spomenutih razloga počelo se kod pošumljavanja i popunjavanja
upotrebljavati jasen u većoj mjeri od god. 1921./1922. No kako je dolazio
jasen sve više u naše kulture, počeo je i babak — do tada tek sporadički
opažan na starijim stablima — navaljivati na sadnice, tako da su jaseni
bili u cijeloj kulturi posve obršteni, te su preostale samo žilice lišća. Jaseni
se doduše nisu osušili, ali je dugo trajalo, dok su ponovno izlistali i
to većinom tek slijedeće godine, te su naravno radi toga zaostali u rastu.
Slijedeće godine bilo je lišće malo žućkasto, a jaseni su bili ponovno napadnuti
od babka. Ovo nas je prisililo, da ozbiljno pomišljamo na obranu.
Babaka je bilo mnogo, a oštete prema tomu znatne. Da stanemo na put
dalnjem umnažanju ovog fiziološki štetnog kornjaša, načinili smo od žice
sanduke, čiji su rubovi od drva i počeli sabirati babke. Prvi smo put sabirali
u srezu »Gjergaj« odj. A-ll sa dva lugara u 4 sata u jutro. Jedan
je držao otvoreni sanduk pod kutem od 45° prema biljci, a drugi je prignuo
biljku oprezno nad sanduk, udario rukom o biljku tako, da su babei
pali u sanduk. Drugi smo dan nastavili, a treći dan u jutro bio je već taj
odjel u površini od 21 kat. jutra od babaka očišćen. Tek tu i tamo vidio
se po koji babak. Dnevno se radilo samo od 4—6 sati. Prema ovom
uspješnom pokusu radi se sada sa više sanduka i sa radnicima. Babci se
mogu sakupljati i cijeli dan, ako je tmurno vrijeme pred kišu. Babke
usmrtimo u sanduku još u šumi na taj način, da se sanduk pomično drži
nad vatrom, koja ih oprži, a dalje se suše na suncu za prodaju. Cijeli taj
postupak izgleda dosta mučan, no dade se lako i jeftino provesti nakon
malo vježbe. Drugi kakav način uništavanja ovog štetočinje ne poznajem.
Štete nisu bezazlene, kada se babak pojavi u velikoj množini, jer
obrsti sav list jasena. Opazio sam, da su se biljke osobito iza višekratnog
brštenja i osušile. Ponovno su izlistali jaseni tek u drugoj godini, ali se
događa da nekoje biljke još iste godine slabo izlistaju — obično tek na
vršku pojedinih izbojaka, te ovo lišće ostaje zeleno do kasno u jesen, kad
je lišće sa drugih jasenova već davno opalo. Pronalazak babka u svrhu
uništavanja olakšava značajni njegov miris kao i to, što se saberu na
pojedinim mjestima u većoj množini, tako da na prvi pogled udaraju u
oči. Sa većih stabala babci se stresaju i gaze.


Kod nas se pojavljuju babci koncem maja ili početkom juna. U godini
1928. pojavili su se u srezovima: Mala Dubrava 3. V!., Gjergaj 6. VI.,
Gunja 8. VI., Šomodj 12. VI., Velika Lipovača 12. VI. Bilo ih je u Gjergaju
još i 14. VII., u Maloj Dubravi još 21. VII., u Velikoj Lipovači još 8. VII.,
ali tek u manjem broju. Ja sam sâm u Maloj Dubravi našao i stresao dne


20. VII. sa 5 jasenovih stabalaca oko 150 babaka. Biljke su stajale u redovima
jedna do druge.
Babak napada u šumi isključivo obični jasen (Fraxinus excelsior); na
crnom jasenu (Fr. ornus) nisam ga vidio. Do sada sam skoro svake godine
vidio mnogo babaka na jorgovanu pred zgradom sreskog poglavarstva
u Vukovaru, gdje obično obrsti sve lišće. I kod mene u dvorištu


158