DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 2     <-- 2 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


IZDAJE lUGOSLOVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE
Ureduje redakcioni odbor
Glavni 1 odgovorni urednik: profesor đr. Antun Levakovič
....................´


ŠUMARSKI LIST


izlazi svakog prvog u raiesecji na 2—4 štampana arka


Članovi REDOVNI J. S. U.
dobivaju ga besplatno nakon podmirenja članskog go


dišnjeg doprinosa od WO Din.


Članovi P0MA6AČI a) kategorije plaćaju godišnje 60 Din.


b) « « « 100 Din.


Članovi UTEMELJITELJI i DOBROTVORI dobivaju ga nakon iednokratnog-tlopri


noša od 2000 odnosno 3000 Din.


Pretplata´»% nečlanove iznosi godišnje 100 Din.


ČLANARINA I PRETPLATA SE ŠALJU na če)t J, S.U . 34.293 ili na adresu
Jugeslovenskog Šumarskog Udruženja: Zagreb, Viikotinovićeva ulica 2.
UREDNIŠTVO I UPRAVA nalazi se u Šumarskom domu Zagreb, VukotinoYtceva
ulica 2. Teleion 3339.


ZA OGLASE PLAĆA SE:


ZA STALNE oglase (Inserate) kao i za dražheneaglase:


.. strana 500 (petstotlna) Din — */, strane 175 (stosedamđeseipet) Dttt


i/ a strane 300 (tristotine) Din —,i/ g strane 90 (devedeset) Din.


Kod trokratnog oglašavanja daje se 15%, kod šestkratnog 30%, kod dvanaestkratnog
50% popusta.
Sakupljati oglasa dobivaju nagradu. UPRAVA.


8S% ´ ´ .. :"^;->
GOSPODI SARÂDNICIMA


Da bi se uređivanje »Šumarskog Lista« moglo provesti što lakše i brže, upravljamo
ovu molbu gospodi saradnicima. ~--: J


ČLANCI neka obraduju što savremenile teme, u prvom redu praktična pitanja.
Teorijski radovi dobro su nam došli. Svakom originalnom članku neka se po mogućnosti
priloži kratak résumé u Irancnskoni jeziku. 5* Za svaki prevod treba pribaviti dozvolu
autora. — Dobro su nam došle sitne vijesti o svim važnijim pitanjima i događajima u vezi
za šumarstvom. — RUKOPISI neka su pisani što čitljivije. Pisati treba, samo na neparnim
stranicama. S desne ivice svake Stranice treba ostaviti prazan prostor od tri prsta širine.
Rečenice treba da su kratke i jasne. Izbor dijalekta i pisma prepušten je piscu. Rukopisi se
štampaju onim dijalektom i pismom, kojim.su napisani, ukoliko autor izrično ne traži promjenu.
— SLIKE, u prvom redu dobri pozitivi na glatkom papiru, neka ne budu ulijepljene
u tekst već zasebne. Ako se šalju.negativi, treba ih zapakovati u čvrste kutije. — CRTEŽI
neka budu Izvedeni Isključivo tušem na bijelom risačem papiru. Mjerilo na kartama treba
označiti samo olovkom. — HONORARL za Nariginalne članke 40 Din, za prevode 20 Din po
štampanoj stranici. — SEPARANTNI OTISCI moraju se zasebno naručiti. Trošak snosi pisac.Ogiase, lične i društvene vijesti, treba slati Upravi, a ne Uredništvu.
:,..\<": ´ . UREDNIŠTVO.
REVUE FORESTIERE


POUR LES AFFAIRES FORESTIERES, DE L´INDUSTRIE ET DU
COMMERCE DES BOIS.
Rédigée par le Comité de Rédaction
Rédacteur en chef: Prof. dr. Ant. Levaković
Edition de l´Union Forestiere Yougoslave 2, Rué Vukotinovic Zagreb,
Yougoslavie. — Paraît chaque mois. Conditions dé l´abonnement pour
l´étranger Din 120 par an. — Résumés en Tangue française.


i
!


*\


il


J