DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Do toga vremena ja ću se u svakom pojedinom konkretnom slučaju rado zauzeti,


da se pojednostavi i ubrza pregled rada po Mesnim Kontrolama.


Zahvaljujući na stručnoj saradnji, molim1 ugledno udruženje, da primi uverenje,


da ću svaki predlog za saniranje prilika u šumarskoj struci rado primiti i nastojati da


se oživotvori.


Beograd , 8. aprila 1929.
Ministar Šuma i Rudnika


Lazar Radivojević v. ..


Predseđništvu Jugoslavenskog Šumarskog Udruženja u Zagrebu,
Čast mi je saopćiti tom Udruženju, da sam predstavkom od 11. januara 1929.
broj 619 podnesenu mi rezoluciju Glavne Skupštine od 8. i 9. decembra 1928. godine


o zabrani izvoza hrastovih pragova uzeo u svestrano razmatranje i obzirom na veliko
značenje i zamašitost ovoga pitanja istu iznesao pred Šumarski Odbor Generalne
Direkcije Šuma.
Šumarski Odbor na svojoj plenarnoj sjednici od 12. februara 1929. našao je,


da činjenice iznesene u rezoluciji odgovaraju stvarnom stanju i da je hiperprodukcija


hrastovih željezničkih pragova kadra da ugrozi eksistenciju hrastovih šuma i moguć


nost snabdjevanja države hrastovim pragovima u najbližoj budućnosti.


Prava mjera za regulisanje pitanja leži po mišljenju Š. Odbora u glavnom na


regulisanju sječa, a kao sporedna mjera povišenje carine na izvoz pragova, odnosno


ustanovljenje izvozne carine do 25% od vrednosti hrastovih pragova, koji se izvažaju.


U tom pogledu podneta je predstavka Gospodinu Ministru Finansija.


Rešenjem Generalne Direkcije Šuma cd 1. IV. 1929. broj 4.970 upućenom Velikim
Županima sremske, osiječke, zagrebačke i primorsko-krajiške oblasti, odredjeno je,
da oblasni šumarski referenti kod odobravanja drvosječnih predloga za šume samoupravnih
tijela vode strogo računa o tome, da se u hrastovim visokim šumama na
glavnome užitku ne iskorišćuju stabla ispod 50 cm. prsnog promjera, osim u slučaju,
ako su odobrenom gospodarstvenom osnovom predviđeni.


Nadalje je ovim riješenjem određeno, da se predloži za iskorišćava´nje hrastovih
stabala iz visokih šuma prethvatom na glavnom´ užitku i ispod 50 crn prsnog promjera
iz šuma samoupravnih tijela neće u buduće odobravati po ovom Ministarstvu.


Ostali zaključci Šumarskog Odbora glede izvršenja revizije privrednih planova
onih hrastovih, mješovitih šuma nedržavnog posjeda, gdje je odobravana pretvorba
visokih šuma u nisku ili u drugu vrst kulture; glede uvjerenja o poreklu onih sortimenata
drva, a napose pragova, kao i glede mjera u pogledu nelegalnog iskorišćavanja
šuma, dostavljeni su nadležnim odelenjima, da spreme predloge za njihovo
izvršenje.


Zahvaljujuć se na saradnji u ovako krupnim pitanjima, molim uvaženo Udruženje,
da me i u buduće izvoli podupirati svojim stručnim predlozima za unapređenje šumarstva.


Ministar
Šuma i Rudnika:
Lazar Radšvoiević v. r.


PISMO UREDNIŠTVU


Uredništvu


Šumarskog lista


Zagreb.


Vrlo poštovani gospodine urednice!


U 4. broju Šumarskog lista o. g. na str. 183. i dalje, gdje se govori o statistici
i uma, iznose se izvjesne tvrdnje, koje treba razjasniti.


238