DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 50     <-- 50 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA ,


UPOZORENJE.
Kako je predviđeno, da će se ovogodišnji zbor Udruženja održavati početkom
mjeseca septembra u Mariboru, mole se gg. članovi, koji žele šta reierisati na tome
zboru, da to na vrijeme jave Upravi. Po Pravilima naime mora Uprava da bar 6 nedjelja
pred skupštinu oglasi njen dnevni red. UPRAVA.


ZAPISNIK


III. redovite sjednice Upravnog Odbora Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja,
održane dne 12. maja 1929. u Zagrebu.
Prisutni: Potpredsjednici: Dr. Pet račić i ing. Lenarčić; tajnik: iiig.


B. M a u o j 1 o v i ć; blagajnik : M. D m i é ; odbornici : 1) o j k o v i ć, S a c h e r, P r p i ć,
Lang. G r ii n w a 1 d, S. B o j i ć, Dr. S k o r i ć, D u j i ć. S e v u i k, N. P o p o v i ć,
Francis,k ovi ć.
Sjednici predsjeda potpredsjednik Dr. Pe t račić .
Zapisnik vodi poslovni tajnik N. Neidhardt .
Ispričali su se: predsjednik ing. V. Čmelik ; potpredsjednik Čirković ;


odbornici : M a r k i ć, Baranac, M i o d r a g o v i ć, Détela, L j u š t i n a


Prije prelaza na dnevni red predsjednik Dr. P e t r a č i ć javlja prisutnima žalosnu
vijest, da je 23. IV. umro bivši potpredsjednik društva g. R i s t o Stojanović .
Odbor odaje posljednju počast svome vrlome drugu ustajanjem i jednodušnim »Slav u
mu!«


Prelazi se na dnevni red:


I. Poslovni tajnik čita zapisnik prošle sjednice, koji se prihvaća i ovjerovljnje.
II. Poslovni tajnik čita tajnički izvještaj. Sjednica prima taj izvještaj bez izmjena.
Blagajnik D r n i ć čita blagajnički izvještaj, koji se u cijelosti prima.
III. Rasprava o predstavci vlastelinstva Ilok glede nepravilnosti
kod snabdjevanja dobrovoljaca i agrarnih interesenata
d r v e t o m.
Zaključuje se:


a) Da se dostavi Ministarstvu Šuma i Rudnika molba, da naredi podređenim
organima neka se do konačnog rešenja toga pitanja striktno drže u predmetu snabdjevanja
dobrovoljaca i agrarnih interesenata drvetom postojećih naredaba. (Naredbe
broj 20.100 od 12. IX. 1921. i Naredbe broj 23.378 od 23. VI. 1926.) Da se izbjegnu
štete, što ih zbog raznih nepravilnosti trpe šume veleposjeda.


b) Da se zamoli vlastelinstvo Ilok, da sazove sva zainteresovana vlastelinstva
na konferencu, da se na toj konferenci donesu i dostave Upravnom Odboru predloži
za konačno regulisanje toga pitanja u budućnosti.


IV. Rasprava o projektu g. direktora Ing. L. P e t r o v i ć a glede
s a č i n j e n j a »Statistike šum, produkcije i k o n z u m a«.
Zaključuje se:
a) Da se zahvali g. Dir. L. Petroviću na trudu oko sačinjenja toga projekta.
b) Da se taj projekat dostavi Ministarstvu Š. i R., da ga ono razradi, kako bi


bio u saglasnosti sa općom državnom a i internacionalnom statistikom, uz zamolbu,
pošto ga je razradilo, da ga dostavi i J. Š. U-u na mišljenje.


V. Rasprava o prihvatu mišljenja g. dir. lug. Peru.šića »O
Krajiškim Imovnim Općinama«, (štampano u Š. L. broj 2. 1929.)
Zaključuje se: da se J. Š. U. ne smatra nadležnim za donošenje radikalnih predloga
po ovom pitanju. Naprečac se ne može dirati u sva teška pravna i socijalna


294