DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 19     <-- 19 -->        PDF

nicima drvne industrije i nastojati, da na izložbama u inostranstvu dođe
do izražaja i kulturn i ra d našeg šumarstva; jer svetske izložbe
imaju ne samo trgovački, već i reprezentativni karakter. Do sada su ti
poslovi bili često poveravani osobama, koje nemaju nikakve veze sa
šumarstvom i šum. privredom uopšte.


8. da se pruži prilika potrebnom broju šumarskih stručnjaka za
naročitu specijalizaciju u ekonomsko-političkim disciplinama i za proučavanje
prilika u šumsko-industrijskim i trgovačkim centrima u inostranstvu.
Do sada se na žalost posvećivalo malo pažnje specijalizaciji
u ovom području rada, premda bi to bilo potrebno barem za one, koji
su pozvani, da daju smernice celokupno j šumarsko-privrednoj politici,
dakle i šumsko-industrijskoj i šumsko-trgovačkoj, koje su međusobno
i sa šum. produkcijom tako tesno vezane, da je štetno jednostrano
vođenje ove politike za svaku granu zasebno i bez obzira na ostale.
9. da državna šumarska vlast uzme veću ingerenciju!, nego do
sada, u otvaranju još zatvorenih šumskih kompleksa, jer se pokazalo
teško stečenim iskustvom, da prepuštanje toga posla kupcu drveta vodi
neminovno do nesuglasica i nepotrebnih trvenja, a državni fiskus biva
često oštećen usled niskih cena za prodato drvo.
10. da se kod državnih šumskih preduzeća, koja prerađuju drvo,
iznad fiskalnog interesa postavi u prvi red zahtev, da ta preduzeća —
po modernom uređenju i savršenoj organizaciji svog poslovanja — služe
za uzor okolišnim malim preduzećima, a osim toga da služe i nastavnim
ciljevima.
11. da se s obzirom na veliku potrošnju drveta u seljačkom kućanstvu
preduzmu od strane drž. vlasti potrebne mere za pretvaranje otvorenih
ognjišta u moderne štednjake. U tu svrhu već je stavljana u budžet
Ministarstva šuma i rudnika izvesna suma — neznamo s kojim rezultatom.
Nema sumnje, da velika domaća potrošnja ogrevnog i grad. drveta
uništuje godišnje veće mase drveta, nego celokupna šum. industrija, a
velik deo toga drveta mogao bi se korisnije upotrebiti prodajom u inostranstvo.
Od strane same šumske industrije potrebno je preduzeti sledeće
mere:


1. da se u cilju pojeftinjenja proizvodnih troškova posveti potrebna
pažnja modernoj organizaciji rada, intenzivisanju prerade i racionalizaciji,
zatim kvalitativnom usavršavanju prerade i boljem iskorišćavanju
sirovina ;
2. da se prestane sa sistemom, empirije, te da se i ova grana počne
služiti napretkom moderne tehnike ; kod izbora personala da se u buduće
polaže veća važnost na tehničku naobrazbu, jer je do sada ova bila
zanemarena na korist trgovačke spreme; kod toga da se posveti veća
pažnja apsolventima naših šumarskih fakulteta, na kojima se dosta opsežno
predaju discipline iz celokupne šum. privrede (dakle i discipline
šumsko-trgovačke i šumsko-industrijske naravi), pa su to danas jedin e
visok e škole , koje daju naobrazbu za šumsku industriju i trgovinu ;
3. da se preduzmu sva potrebna sredstva, kako bi se što pre otupile
oštrice u današnjoj borbi između pojedinih grupa u šumskoj industriji.
Potrebna je hitna koncentracija snaga u cilju zajedničkog
istupa protiv opasnosti, koja preti celokupnoj našoj drvnoj trgovini
na svetskom drvnom tržištu.
492