DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 54. ..... 1930.


Prof. Dr. A. PETRAČIĆ, ZAGREB:


ZAŠTITA BILJAKA PRIJE SADNJE*


(CONSERVATION DES PLANTES A REPIQUER)


Zaštita mladih šumskih sadnica — izvađenih iz zemlje radi presadnje
u šumskom vrtu ili radi sadnje u šumi ili u svrhu prodaje — zadaje
nam izvjesne brige od časa, kad su biljke izvađene iz zemlje, pa
do časa, kada budu opet u zemlju zasađene.


Svaki šumar znade, da je potrebno korijenje mladih biljaka što
više štititi od osušenja, da uspjeh pošumljivanja bude što povoljniji, no
redovno ne zna točno, u kojoj mjeri mora tu zaštitu provesti, da mu postupak
bude dobar, osobito kod velikih sadnja i velikog posla, gdje je
potpuna zaštita biljaka jedva moguća.


Praksu uvelike zanima, kako dugo izdrže mlade nezaštićene
biljke pojedinih vrsta drveća na suncu, a kako dugo u hladu
ili uopće na zraku uz razne vremenske prilike, da budu za pošumljenje
još dovoljno upotrebljive. To je pitanje važno poradi toga, da se znade
udesiti pravilan postupak kod vađenja, čuvanja, otpreme i presadnje
biljaka. Praksi je nužno znati, kako dugo smiju iz zemlje izvađene biljke
sa golim korijenjem ležati nezaštićene, prije nego ih zagrtanjem žilja u
zemlju zaštitimo od osušenja; praksi je potrebno znati, kako daleko možemo
otpremati sadnice bez posebnog pakovanja i omatanja u vlažnu
´mahovinu i si.; praksi je potrebno znati, kako se moraju štititi biljke
pri samoj sadnji.


Posve je jasno, da trajanje valjanosti (života) nezaštićenih biljaka
fuvelike zavisi o vremenskim prilikama u doba nezaštićenosti, o vrsti
drveća i o razvitku biljaka, a uspjeh ponovne sadnje i o stanju tla
(vlaga, plodnost), u koje se biljke zasade. Najbrže poginu one sadnice,
kojima je žilje bilo izloženu suncu, a zavisi opet o jakosti sunca, o dnevnoj
temperaturi, o smjeru i jakosti vjetra, kako dugo izdrže biljke na
suncu. Kod kišovitog vremena i veće vlage u zraku, te za oblačnih i
hladnih dana, održat će se biljke mnogo dulje u životu nego u suhim vremenskim
prilikama u doba nezaštićenosti. Starije i bolje razvite biljke
mnogo su otpornije od mlađih i slabije razvitih biljaka.


0 zaštiti žilja mlađih iz zemlje izvađenih sadnica raspravlja se


gotovo u svim djelima o »Uzgajanju šuma«; u nekima vrlo kratko, a u


drugima nešto opširnije, no ipak za praksu premalo. Poznata nam šu


marskim djelima bogata njemačka stručna literatura govori manje više


tek općenito o zaštiti biljaka pri vađenju iz zemlje, pri transportu i pri


njihovu čuvanju do sadnje ili kod same sadnje, no ne daje nam dovoljno


pobližih podataka o tom, kako dugo mogu mlade sadnice raznih vrsta


drveća ostati nezaštićene na zraku pri raznim vremenskim prilikama


bez pogibli za njihov život i za uspješno pošumljivanje, a to je za praksu


od velike važnosti.


* Vidi Godišnjak Sveučilišta u Zagrebu 1924/25.—1928/29., str. 629.
161
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Donosimo ovdje poradi potpunosti podatke o tom pitanju iz važnijih
djela.


Dr. Gwinne r u svom djelu »Waldbau« iz godine 1858. (str.
359.) kaže ovako: »Što kraće vrijeme ostaje korijenje biljaka nezaštićeno,
tim je to za njih manje štetno. Ovu bi rečenicu trebao svaki
radnik pri sadnji znati na pamet i svako je jutro ponoviti. Nepažnja u
tom pogledu uzrokuje, da mnoge kulture nijesu uspjele ili su godinama
kržlj,ale. Za vrijeme od vađenja biljaka iz zemlje do ponovne sadnje moraju
se biljke, koliko je moguće, čuvati, da se ne posuše. Sitno se korijenje,
koje je presađenim biljkama nužno za što pospješnije primanje
vode, osuši na zraku vrl o brzo , i to brže kod sadnica četinjavog, a
polaganije kod sadnica lisnatog drveća. Znademo doduše, da često neke
biljke, koje po tjedne na polju leže, ipak još rastu, ako se zasade. No
pitanje je, kako bi one rasle, da se je s njima bolje postupalo.«


Dr. K. G a y e r1 kaže u svom odličnom djelu o uzgajanju šuma:
»Biljke s golim žiljem ne smiju ostati niti 10 minut a izložene suncu i
vjetru; one trebaju neprestano zaštitu.«


Iz djela H e y e r - H e s s o v a" o uzgajanju šuma vadimo o tom
pitanju ovo: »Mlade iz zemlje izvađene biljke prime se ponovno dobro
samo onda, ako im sitno žilje ostane svježe do časa ponovne sadnje.
Kadi toga ih ne smijemo prije same usadnje stavljati uz jame ili u lame,
a naročito se to ne smije činiti na sunčanom danu, jer se sitno žilje za
kratko vrijeme posuši.«


Prof. Dr. S c h \v a p p a c hs misli o tom pitanju ovako : »Zagrtanju
izvađenih biljaka do same sadnje u zemlju svrha je očuvati žilje
od isušenja. Na ovaj posao valja polagati najveću važnost od časa vađenja
biljaka iz zemlje do časa presađivanja. Osobito je važna zaštita žilja,
ako se biljke moraju otpremati na velike udaljenosti. Sitno se žilje osuši
neobično lako, često već nakon nekoliko minuta, ako je izloženo
suncu i suhom zraku. Biljke su često unatoč dobrog izgleda mrtve već u
času sadnje. Neuspjeh novih pošumljivanja često je posljedica nemarnog
postupka s biljkama kod vađenja, transporta i kod same sadnje. Iz
ovog je razloga vrlo štetno i opasno stavljati biljke u iskopane jame
prije same usadnje.«


Prof. Dr. H. Mayr* piše o tom pitanju ovako : »Ako se posao
vađenja i ponovnog sađenja biljaka vrši kod oblačnog neba ili možda u
maglovitom ili malo kišnom danu, osušenje je žilja isključeno. Vadi li
se i sortira velika količina sadnica kod vedroga sunčanoga dana, mora se
vrh žilja osušiti. Da se spriječi daljnje sušenje žilja, treba ga zagrnuti u
zemlju na hladnom mjestu te ga dobro zalijevati zajedno sa izbojcima i
zaštititi sadnice od sunca pokrivanjem. Stavljanjem biljaka u hladne vlažne
podrume postiže se ista svrha. Najbolje bi bilo čuvati izvađene biljke
do presadnje u ledenicama. I potpuno štavljenje biljaka u hladnu vodu
(u hladovini) zadrži biljke dugo od izbijanja pupova, a ne škodi biljkama.
«


Iz Uzgajanja šuma od A. B ti h 1 e r a5 vadimo o tom pitanju ovo:
»U velikom se gospodarstvu ne da posve spriječiti osušenje žilja od vrc


1 Dr. K. Gayer: Der Waldbau, 1898., str. 368.


2 Heyer-Hess: Der Waldbau, 1906., str. 334.


3 Prof. Dr. Schwappach: Neudammer Förster-Lehrbuch, VII. Auflage, Waldbau,
str. 513.


4 Dr. H. Mayr: Der Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage, 1909. str. 414.


5 Dr. A. Bühler: Der Waldbau, II. Band, 1922., str. 387.


162
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 5     <-- 5 -->        PDF

mena vađenja biljaka iz zemlje do zavrtanja u tlo, kod transporta i kod
ponovne sadnje. Jedan pokus neka nas pouči o utjecaju insolacije: Izvađene
biljke su 2, 3, 4 i 6 sati položene na tlo i izložene suncu. Od onih
koje su bile izložene 2—3 sata, nije se ni jedna u vlažnom tlu osušila;
od onih pak, koje su bile izložene 4—6 sati, posušilo se 33 dotično 50%,
a 17 do 33% pokazivalo je slab rast, prema čemu se mora računati s gubitkom
biljaka od 55 do 80°/«.« Ovi se podaci tiču smrekovih 5-godišnjih
biljaka visokih cea 30 cm.


Iz citata sprijeda navedenih razabirc se, da se u šumarskoj literaturi
ponajviše spominje vrlo brzo osušenje nezaštićenih sadnica, ali
se ne spominje — osim kod Bühlera za smreku — kako se pojedin e
vrste biljaka u tom pogledu vladaju. Tek ü w i n n e r navodi, da
se četinjave biljke brže osuše nego listače.


Iz razloga, što pitanje zaštite biljaka nije još točno proučeno, čine
se kod nas pokusi o upotrebi i trajanju nezaštićenih sadnica, a dosadašnje
rezultate tih pokusa donosimo u ovom članku.


Naši su pokusi izvođeni biljkama lisnatoga drveća, i to zato, što
se kod nas provode mnoga pošumljivanja biljkama lisnatog drveća, a
točnih podataka o upotrebljivoj vrijednosti sadnica lisnatog drveća izloženih
na zraku nijesmo našli u literaturi, pa je bilo potrebno i to pitanje
istražiti. Naši pokusi u tom pitanju nijesu nipošto već završeni, te će se
nastaviti i slijedećih godina.


Pokusi su se vršili u fakultetskom šumskom vrtu u Maksimiru


kraj Zagreba, 120 m. nad morem i to godine 1927. i 1928. u starijem


šumskom vrtu, na vrlo dobrom, rahlom tlu (hum. pjesk. ilov.), a god.


1929. u novom šumskom vrtu, na lošem i još slabo obrađenom tlu (teško


glin. ilov. tlo, koje se duboko raspucava). Biljke su g. 1927. i 1928. iz


vađene iz gredica i ostavljene da leže određeno vrijeme na tlu posve ne


zaštićene, izvržene djelovanju sunca, vjetra, rose, kiše i t. d. po danu


i po noći, a godine 1929. štićene su jedino od vlaženja po kiši. U godini


1929. izložen je jedan dio izvađenih biljaka suncu, a drugi je dio isto


vrsnih biljaka stavljen na sjenu,´5 da se tako dobiju podaci o trajanju va


ljanosti biljaka izloženih na suncu, odnosno u sjeni. Zasađene biljke ni


jesu bile g. 1927. i 1928. vještački zalijevane, dok su one kod pokusa u


godini 1929. zalijevane nekoliko dana nakon presadnje. Kakvo je bilo


vrijeme u doba, kada su biljke bile izložene i u prve dane nakon pre


sadnje, vidi se iz priloženih meteoroloških podataka mjerenih u samom


vrtu.


Pokusi iz godine 1927:


Jednogodišnje biljke hrasta lužnjaka (Ouercus robur, pedunculata)
i pajasena (Ailanthus glanđulosa) bile su izložene na zraku (na tlu)
od 24. III. do 5. IV. 1927., i to neke 1 dan, neke 2, 3, .. . do 12 dana
i onda ponovno zasađene u obrađenu gredicu u šumskom vrtu. Kako je
u to cijelo vrijeme bilo malo sunca, a vladalo ponajviše kišno i oblačno
vrijeme, primile se sve biljke (100%), dakle i one, koje su ležale na zraku
12 dana, t. j . koje su zasađene dne 5. IV.


Pokusi iz godine 1928.
U godini 1928. provedena su opažanja o trajanju na zraku izloženih
biljaka sa više vrsta listača, ali sa malim brojem biljaka. Vremen


6 Rano . jutro i pred zalaz sunca đopiralo je kratko vrijeme sunce i na ove biljke.


163
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 6     <-- 6 -->        PDF

ske su prilike bile u toj godini za izložene biljke nepovoljnije nego u godini
1927. Naoblaka je bila doduše dosta velika za cijelo vrijeme opažanja,
no ipak su popodnevi nekih dana bili vedri (dne 4., 7., 10. IV.).
Suhih je dana bez kiše bilo godine 1928. više nego 1927., a kiša nije
uopće padala od 5.—12. IV. Kako su pokusi vršeni u mjesecu aprilu, bili
su dani topliji nego kod pokusa 1927. Dne 10., 11., i 15. IV. 1928. ubilježili
su termometri u 14 sati: 19´4°, 18´2" i 19´8°C, dok su najtopliji dani za
vrijeme motrenja 1927. bili dne 25. III. sa 15°C i 29. III. sa 14"C. Osim toga
bilo je ljeto 1928. vrlo suho. Napose spominjemo, da je godine 1928. bilo
vrlo mnogo miševa i da je dne 3. i 9. maja susjedni potočić preplavio
vrt.


U godini 1928. provedena su opažanja o trajanju na zraku izloženih
biljaka s ovim vrstama:


a) jednogodišnji jasen obični (Fraxinus excelsior);
b) „ jasen američki (Fraxinus americana, alba) ;
c) „ brijest obični (Ulmus campestris);
d) „ hrast lužnjak (Quercus robur, pedunculata) ;
e) „ bagrem (Robinia pseud-acacia);


f) trogodišnji javor mliječ (Acer platanoides);
g) „ javor gorski (Acer pseudoplatanus).


Biljke su izložene na zraku, izvržene također djelovanju sunca
(na tlu) dne 3. IV. 1928., a sadnja je započela dne 5. IV. i nastavljana
kroz nekoliko dana. Zemlja se nije zalijevala.


Od tih pokusa imali smo u jeseni 1928. ove rezultate:


I. Jasen obični.
Biljke izložene dana
i! . o j b i 1 j a k a
% primljenih biljaka
sađenih primljenih
2 10 9 90%
4 10 9 90%
5 10 9 90%
6 10 10 100%
7 10 4 40%
8 10 8 80%
9 10 7 70%
10 10 . 50%
11 10 4 40%
13 10 6 60%


164
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IL Jasen američki.


Biljke izložene dana
B ro j b i 1 j a k a
% primljenih biljaka
sađenih primljenih
2 10 10 100%
4 10 10 100%
. 10 9 90%
6 10 10 100%
7 10 8 80"/,
8 10 8 80%
9 10 2 20%
10 10 4 40%
11 10 4 40%
13 10 3 30%


III. Briiest obični.
Biljke izložene dana
Bro j b i 1 j a k a
% primljenih biljaka
sađenih primijenili
2 10 10 100%
4 10 9 90%
5 10 8 80%
6 10 9 90%
7 10 10 100%
8 10 3 30%
9 10 3 30%
10 10 6 60%
11 10 . 50%
13 10 2 20%


IV. Hrast lužnjak.
Biljke
izložene
Broj biljaka °/
/o Napomen a
dana
sađenih primljenih
primljenih
biljaka
8 8 6 75% Od toga 1 kom. suhovrh, potjerao 1 cm. nađ zem.
9 8 a 37% „ „ 3 „ suhovrha, potjerala 1 „ „ „
10 8 i 12<>´ „ „ 1 „ suhovrh, potjerao 1 „ „ „
11
13
14
8
8
8
i
i
12%
w/.
t)
.
91
.
*
-l
n
,;
.

n
71
*
*
.
.
n

.
U
15
16
8
8
4 50° /
-%
„ „ 4: y, suhovrha, potjerali 1 „ v „
17
18
20
8
8
8
1 12%
0/
/0
0/
/0
—.0/
/0
Od toga 1 kom. suhovrh, potjerao 1 cm. nađ zem.
165
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 8     <-- 8 -->        PDF

V. Bagrem.
Biljke


Broj biljaka /0
izložene primljenih Napomen a
dana biljaka
sađenih primljenih


8 8 8 100»/, Od toga 1 ... i. Buhovrh, potjerao od zemlje


1 i n.
l„ „ 1 10 cm. nad zem.


9 8 7 87% |« « " .


10 8 8 100% 1 od zemlje

» 1 » 20 cm. nad zem.


1.
11 8 8 100%


1


U i « .. « n


13 8 7 87% ., _ 2 „ suh ovrha, potjerali 2 ., „
14 8 8 100% „ „ 3 V vi.
" »
15 8 8 100% 2 «
16 8 6 75% „ _ 3 „ ri 11 -.. f. «
18 8 8 100% 7 suhovrhih, „ 2—10 .


n _


20 8 6 75% j. 6 n 2—5 .» .> ~
21 8 8 100% . „ (! „ „ 2~10 „ „ „
22 8 8 100% « 7) 5 fl „ 1-20 rt . 1


VI. Javor mliječ.
Biljke Broj biljaka o/ /o
izložene primljenih Napomen a
dana


biljaka


sadenili | primljenih


2 10 10 100 %


4 10 8 80 % Od toga 2 kom. suhovrha, potj. 3 cm. nad zemlj.


. 10 6 60 o/0 . 8 „ , . 8-5» „ ,


6 7 1 14% 1 , suhovrh, „ 2 „ „


VII. Javor obični.
0/


Biljke Broj biljaka /0
izložene primljenih Napomen a
dana


biljaka


1 sadenili primljenih


2 10 10 100 %


4 10 5 50 »/„
5 10 1 10 % Od toga 1 kom. suliovrh, potj. 1 ein. nad zemlj.


6 10 1 10% rtn-ln » .´*..) .


7 10


-%


8 10 1 10% „ » 1 » -„ 1 „ „
9 10


-%


0/
/0


10 10


Pokusi iz godine 1929.:


Biljke su izvađene iz zemlje dne 12. aprila. Od tih je biljaka presađen
jedan dio odmah (nakon pola sata), a ostale su biljke položene na
zemlju i to jedan dio na sunce, a drugi u sjenu, te su nakon određenog
vremena presađivane u svježu obrađenu zemlju.


166
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Dne 12. i 13. aprila bilo je vedro i vrlo toplo (16°—18° C u 14 h),
tek se podveče dne 13. aprila naoblačilo i palo je malo kiše (vidi meteor.
podatke).


Vrst, starost i srednja veličina (bez žilja) upotrijebljenih biljaka:


a) Hrast lužnjak 1 god. 12,0 cm
b) Jasen američki 1 » 10.2 »
c) Javor gorski 1 » 17.6 »
d) Brijest obični 1 » 9.4 »
e) Bagrem 1 » 24.3 »


Dne 27. VII. 1929. bio je uspjeh sadnje ovakav:


VIII. Hrast lužnjak.
Biljke
izložene
dana
Izložene na suncu
ili u sjeni
Bro jsađenih
b i 1 j a k a
primljenih
% primljenih
biljaka
a b c d e
0
1
2
3
4
_
G
7
odmah zasađene
Ina suncu
(u sjeni
(na suncu
\u sjeni
(na suncu
(u sjeni
(na suncu
(u sjeni
[na suncu
\u sjeni
Ina suncu
(u sjeni
(na suncu
\u sjeni
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
18
19
15
16
8
11
1

1


1
100%
100%
100%
90%
95%
75%
80%
40%
55%
5%
-%
KOI
° /o 0/
-% /0
5%


IX. Jasen američki.
Biljke
izložene
dana
Izložene na suncu
ili u sjeni
Bro j b i 1 j a k a % primljenih
biljaka
sađenih primljenih
0 odmah zasađene 20 20 100%
1 (na suncu
\a sjeni
20
20
20
20
100%
100%
2 (na suncu
(u sjeni
20
20
20
20
100%
100%
3
4
Ina suncu
(u sjeni
(na suncu
|u sjeni
20
20

20
19
18
15
7
95%
90%
75%
35%
. (na suncu
\u sjeni
20
20
3
-
15%
-%
6 na suncu 20 G 30%
7 na suncu 20 4 20%
8 na suncu 20 — -%


167
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 10     <-- 10 -->        PDF

X. Javor gorski.
Biljke


dana


0


1


3
4
5


Biljke
izložene
dana


0


1


3


Biljke
izložene
dana


0
1—8
9
10
11
12
13


14
15
16
17
18


Izložene na suncu
ili u sjeni


odmah zasađene


(na suncu
ju sjeni
(na suncu


(u sjeni
u sjem
u sjeni
u sjeni


15 r o j b


sađenih


20
20
20
20
20
20
20
20


XI. Brijest obični.
Izložene na suncu
ili u sjeni


odmah zasađene
Jna suncu
ju sjeni
(na suncu
(u sjeni
(na suncu
(u sjeni


Broj b


sađenih


10
10
10
10
10
10
10


XII. Bagrem.
Izložene na suncu
ili . sjeni


odmah zasađene
(na suncu
(u sjeni
Ina suncu
ju sjeni
(na suncu
(u sjeni
(na suncu
ju sjeni
Ina suncu
ju sjeni
jna suncu
(u sjeni
(na suncu
ju sjeni
(na suncu


ju sjeni
u sjeni
u sjeni
u sjeni


15 roj b


sađenih


20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20


20
20
20
20
20
20
20
20
20


i I j a k a


primljenih


20
8
199
14
1i 1 j a k a


primljenih


10
10
10
10
10
9
9


i 1 j a k a


primljenih


20
20
20
17
20
16
20
17
19
17
19
15
18


4
17


2
14
11
10


(i


% primljenih
biljaka


ioo%


40%
95%


-/.


45%
´0%
5%


-7.


% primljenih
biljaka


ioo%
ioo%
100%
100%
100%
90%
90%


% primljenih
biljaka


100%
100%
100%
85%
100%
80´/,
100%
85%


95%
85%
95%


75%
90%
20%
85%
10%
70%
55%
50%
30%


´ 168
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Iz ovih se pokusa vidi, da su biljke lisnatog drveća mnogo otpornije
protiv osušenja žilja nego biljke četinjavog drveća. Dok se naime
ove druge posve osuše, često već nakon jednog sata, ako su na
toplom danu izložene suncu (što su mlađe, to brže), zadrže biljke većine
lisnatog drveća 1—2 dan a potpunu svoju upotrebljivost, makar
bile na toplim proljetnim danima (16"—18"C u 14 h) izložene kroz cio
dan suncu. Najotporniji je među njima bagrem, koji je — izložen suncu
kroz 8 dana — ostao dobar za sadnju sa 100"/0, onda dolazi brijest, zatim
jasen pa hrast. Javor se pokazao mnogo osjetljiviji nego ostale listace,
osobito one biljke, koje su bile izložene na suncu, jer ih se već
nakon 1 dana primilo tek 40%.


Ovdje još napominjemo, da biljke trebaju to više dana da prelistaju,
što su bile dulje izlagane.


Iz naših opažanja izlazi, da kod većine vrsta lisnatih biljaka pri
vađenju iz zemlje, pri njihovom transportu i ponovnoj sadnji nije prijeko
nužno postupati sa tako velikom opreznošću u svrhu očuvanja njihovog
žilja od osušenja, kao kod biljaka četinjavog drveća, osobito ako se to
radi kod oblačnih proljetnih dana i kod kraćih transporta.


Meteorološka Opažanja od 21. III. do 10. IV. 1927. god.


Pravac i
jakost vjetra


1 emperatura Oblačnost Kiš a


(0-10)


(0-12)


Količina


d
rt 7. 14h 21h 1« 7h 14h 21h 7h
l´aie
14h 21h . .
u m/m
mjereno
u 7h
Ođ kada do kada je padala
i u kojem obliku:
21 . III. 2´2 18-4 9-0 9-9 S a 1 .-.
9 0 2-8 19-e 10-2 10-9 — » . « i — — — o-o — —
23 . „
24,
25. „
20. .,
6 4
7-2
6´8
8-0
18-6
14-2
15-0
3-6
7-G 10-9
|10-8 10-7
7-0 9-0
3-4 5-0
sw3 s4 —
sw,
8W B
sw8 sw5
E 4
sw3 w,
8W,
w,

s
10
9
7
9
7
10
1
10
1
7
2-7
9-0
6-0
8-7


0-5

Kiša u noći
Tek pod večerKiša u 10h pacijelu noć
vedro.
kroz
27. „ 1-6 9-8 6-6 6-0 10 9 1 6-7 18-5 Vrlo malo kiše iza podne.
Tek pod večer vedrije.
28. „ 12-2 13-4 7-0 10-9 — NE 4 NE , 9 10 4 7´7 — Kiša ođ 8h pa kroz dan
89. „ 7-8 14-0 8-0 9-9 — E 2 E , 1 3 8 4 0 2-8 Do podne vedro, poslije
oblačno sa par kapi kiše
30. „
31 . „
1. IV.
- .
8-4
5-8
3"2
6-8
10 0
12-0
11-8
10-4
0-8
5-7-2
5´0
8-4
7-8
7-4
7-4
N 4


NE 5
w,
sw3
sw,
NE ,
W3
E,
SW 2

10
10
10
.
10
10
8
8
8
1
7
3
9-3
7-0
8-3
7-0

. .
1-5

Kiša kroz dan
Kiša poslije podne
Kiše par kapi
Malo kiše u 16h
3*
* *
5„
6. „
5-2
5-2
6-2
7-4
13-8
14-0
11-0
14-2
4-0
4-8
7-7
8-0
8-0 8-6
9-4 10-3
w,
sw3 —

8W3
E<
s3 —


NE 2

8
4
9
10
7
.
9
9

8
10
1
5-0
5*7
9-3
6-7
0-5Vedro tek pod večer
Preko dana uglavnom oblač.
— ´

7. „
s-„
9. „
9-2
10-2
7-4
17-0
18-6
14-2
12-412-9
9-0 12-6
9-610-4
s2 s2
E3 "
S 2
sw4 s 2
NE 2
NE 2
E 2 "
3
9
10
8
9
2
1
9
8
4-0
9-0
6-7


1-7
Kiša od—.
19h—20h

10. „ 10-0 14-2 5-8 10-0 s2 E , E 2 10 10 10 10-0 — Kiša od 9h p a kroz cio dan


169
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Meteorološka opažanja od 1. do 27. IV. 1928. god.


Pravac i


Temperatura


jakost vjetra


u °C


(0-12)


.. es


se


7. 14h 21h â´3 7. 14h 21h


a


1. IV. 8-6 17-6 12-2 12-8 — —
2. „ 12-6 16-6 13 6 14-3 NE, NE,
Ns


3. „ 11-0 14-6 11-8 12-5 NE3 NE4 NE,
4. „ 8-6 12-6 6"4 9-2 — — —
5. „ 7-2 18-8 11-6 12-5 SEj NW, NE,
6. „ 9-8 13-6 8-8 10-7 NE, NE, —
7. » 8-4 14-4 7-6 10-1 — N,
E3
» » 6´8 10-0 8-2 8´3 NB, SE, N,


9. „ 80 130 5-0 8-7 NE, — —
10. » 3-4 19-4 18-8 13-9 — 8Wj W"5
.. » 13-8 18-2 134 15-1 8WS 8W, —
12. » 10.6 124 10-0 110 SE, 8W, —
13. „ 7-2 18-4 7-2 10-9 sw3 N 8 NE4
14. „ 4-6 12-8 12-2 9-7 SW, 8W,
E2
1.-, 10-4 19-8 14-6 14-9 ôWj sw, 8W,


16. „ 12-4 16 8 8-6 12-6 — sw3 W,
I7-* 10-8 15-0 6´8 10-9 wa w3 —
18. , 3-8 .-. 8-0 7-6 E2 ., »i
19. „ 6-2 17-0 11-2 1.5 NE, 8Wj —
20. „ .-6 7-2 3-6 55 NE2 NE, —
21-„ 2-4 12-8 8-4 7-9 — NE, —
22. „ 8-8 16-4 11-4 12-2 — NE, E,
23. „ 11-6 14-8 10-8 12-4 — N3 N„
24. „ 9´8 14-8 14-4 13-0 NÔ N5 N5
25. „ 11-6 168 136 14-0 — Na —
26. „ 10-8 1.-8 12-0 12-9 — SE, —
27. „ 10-6 18-8 11-8 13-6 — O j S,
Obi ićnost Kiš a


fO--10)


Količina


u m/m Od kada do kada je padala


j4
mjereno


i u kojem obliku:


7S Uh 2 Hi


u 7h


03


9 9 9 9-0 — —
10 9 9. 9-3 — —


9 9 9 9´0 — Kiša kroz noć


i) 4 — 4-3 1-0 —


9 9 10 9-3 — Kiša u 17. do noći po malo


10 10 10 10-0 1-5 —


8 8 — 5-3 — —


9 10 10 9´7 — —
10 8 — 60 — —
10 5 — 5-0 — —


8 7 — 5-0 — —
2 10 8 6-7 — Kiša
4 6 6 5-3 10´0 —
9 3 7 6-3 — —
5 6 3 3-7 — —
8 9 10 9-0 — Kiša u 14h i 20—21.
2 8 10 6-7 5-7 Kiša kroz dan do 2Ih
10 8 1 6-3 7-1 —
10 9 8 9-0 — Kiša u 7b i u noći
10 10 3 7-7 4-9 —
-2 6 2 .-. — —


8 8 8 8-0 — —
3 9 10 7-3 — —
10 10 8 9-3 — —
9 7 3 6-3 —9 10 10 9-7 — Kiša u 14h
9 5 6 6-7 6-9 —


170
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Meteorološka opažanja od 11. do 30. IV. 1929. god.


Temperatui a Pravac i Oblačnost Kiš a
jak ast vjetra


..—101
0 -12)


(
Količina


u m/m Ođ kada đo kada je padala
mjereno


a i u kojem obliku :


7li
14h 21h 7h 14h 21h 7b 14h 2 Ih


u 7h


a


li. IV. 8-6 15-6 9-8 11-3 s, sw, M 9 1 6-0 U 14h par kapi kiše
12. » 56 16 2 9-0 10-3 — sw2 E2 — 1 1 0-7 — —
st —


13. . 8-0 180 11-0 12-3 SE, — 2 9 3-7 — U 20h malo kiše
14. . 9-8 14-6 9-4 11-3 NW2 s 3 7 6-0 1-4 —
w, »i


15. n 9-4 144 110 11-6 — — 5 10 10 8-3 — U 12h 30´, u 21h i u noći kiša
sw4


16. n 7-6 8-0 6-2 7-3 NE4 NE5 10 10 10 100 35-0 Kiša u 7h
N3


17. n 36 9-4 7-0 0-7 NE4 NE5 5 3 6 46 4-5 Kiša kroz cio dan po malo
E0
E,


18. n 3-0 10 0 2-6 5-2 SE, — — 1 1 0-7 — —
19. 30 15 6 7-2 8-6 — SE, —-1 3 4 2-7 — Mraz
n


20. . 10-422-2 14-6 157 NE6 2 4 5 3-7 — —
w» w,


21. „ 8-o[ll-8 5-4 8-4 E2 NE 5 NE3 4 9 10 7-7 — —
22. n 4-6 5-4 34 45 SE2 NE4 NE4 10 10 10 10-0 — Kiša kroz dan po malo i u noći
23. n 34 5-4 4-2 4-3 NE3 N 2 — 10 10 10 10-0 6-0 Kiša u 7h
S2
24. « 4-8 12-4 5´0 7-4 NE, — i 3 4 .-. 4-6 —
25. w 4-2 16-4 9-2 9-9 E, SE2 E4 .> 3 7 5-0 — U 20h par kapi kiše
n
26. 6-0 14-2 9-0 9-7 SE 2 SE, 10 8 10 9-3 0-4 Kiša ođ zore do 7h
E3


27. n 7-2 10-6 5-6 7-8 — — 10 9 — 6-3 1-6 Kiša ođ 7—8h po malo
E3


28. 6-4 142 128 11-1 —
^ 2 — 6 3 9 6-0 0-8 —
n


29. » 13-6 21-216-0 169 81 9 5 2 5-3 — —
S3
w,


30. 15-0 16-8 15-6 15-8 W, 10 8 10 9-3 Kiša u 7h po koja kap, ta»
w, w8


kođer oko .. a ođ 15h
dalje po malo.


ZUSAMMENFASSUNG.


Aufbewahren der wurzelfreien Pflanzen.


In dieser Mitteilung wird über das Ergebnis der in Angriff genommenen Versuche
über die Lebensdauer der Luft ausgesetzten Pflanzen von verschiedenen Laubholzarten
berichtet.


1. 1-jährige Pflanzen von Quercus robur (pedunculata) und von Ailanthus
glandulosa, die im Frühjahr 1927 durch 12 Tage (vom 24. III. — 5. IV.) unbeschützt
am Boden lagen, erwiesen sich nach der Versetzung alle vollkommen brauchbar.
Die Witterungsverhältnisse vom 24. III. — 5. IV. 1927 waren regnerisch und
kühl; das ganze Jahr war feucht.


2. 1-jährige Pflanzen von Fraxinus excelsior, Fraxinus americana (alba), Ulmus
campestris, Quercus robus (pedunculata), Robinia pseudacacia sowie 3-jährige Pflanzen
von Acer pseudoplatanus und Acer platanoides, die im Früchjahr 1928 (vom 3. IV.
weiter) unbeschiitzt der Luft ausgesetzt waren, sind am Leben erhalten geblieben im
%, die in den Tabellen I.—VII. angeführt sind.
Die Witterungsverhältnisse an den Aussetzungstagen waren: der Himmel war
trüb, doch zeitweise mit etwas Sonne, vom 6. IV. — 12. IV. ohne Regen, mehr warm
und trocken als im Jahre 1927 (siehe meteorol. Beobachtungen). Der Sommer 1928 war
sehr trocken.


171
ŠUMARSKI LIST 4/1930 str. 14     <-- 14 -->        PDF

3. 1-jährige Pflanzen von Quercus robur (pedunculata), Fraximus americana
(alba), Acer pseudoplatanus, Ulmus campestris und Robinia pseudacacia, die im
Frühjahr 1929 (vom 12. IV. weiter) uiibeschützt der Luft- und zwar ein Teil der Sonne
und der andere im Schalten ausgesetzt waren, sind am Leben erhalten geblieben im %,
die in den Tabellen VIII.—XII. angeführt sind.
Die Witterungsverhältnisse im Frühjahr 1929 sind aus den metereol. Beobachtungen
sichtbar. Der Sommer 1929 war trocken.
Die Rubriken der Tabellen sind folgende (siehe Tabelle VIII.): a. die Pflanzen
der Sonne ,_ ... T ..,. . , ,


waren ausgesetzt läge; b. Ausgesetzt . r-;— —(Tabellen I.—VII. sind ohne


im Schatten
Rubrik b.; c. und d. Anzahl der versetzten und erhaltenen Pflanzen; e. % der erhaltene
Pflanzen.
Die Bemerkungen (kroat. Napomena) in den Tabellen IV.—VII. sind folgende:
Davon Pflanze (n) Zopftrocken, ein neuer Trieb unmittelbar (kroat.: od) oder
Cm über dem Boden entwickelt.


172