DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 10     <-- 10 -->        PDF

moyenne de toutes les tiges d´essai, h leur moyenne hauteur. Les formules 111 h VI sont
construites pour le cas de séparation de quelques ^classes d´ arbres" d´ apres leur rang dans le
peuplement (dominants, moyens, dépassés). Ce mode de cubage devrait etre plus exact que les
méthodes connue jusqu´ a présent.


«O»
Prof. Dr. A. LEVAKOVIĆ, ZAGREB:


O KUBISANJU SASTOJINA POMOĆU
SLOBODNO IZABRANIH PRIMJERNIH
STABALA


(NOTES A L´ARTICLE PRÉCÉDENT)


Novost, što je prednji članak pokazuje prema dosadanjem stanju
u dendrometriji, bile bi te´k formule, što ih gosp. Maletić navodi pod .
do VI. Ali one nemaju nikakove prednosti pred dosadanjim formulama,
koje se upotrebljavaju za izračunavanje s a s t o j i n s k e drvne mase iz
drvnih masa ob lični h primjernih stabala. Rekao bih rade,
da one prema dosadanjim formulama !imaju i dosta i bitnih mana.


Dosadanja, jednostavna i praktična formula, što je gosp. Maletić
označuje sa I, počiva, kako to spominje i gosp. Maletić, na pretpostavci


hf = UF (1)


t. j . da je umnožak srednje visine i srednjeg obličnog broja za sv a
primjern a stabl a jednak umnošku srednje visine i srednjeg ;obličnog
broja za cijelu s a s t o j i n u. A ta pretpostavka može lako
da izborom primjernih stabala prema unaprijed za njih utvrđenim dimenzijama
bude i ostvarena u tolikoj mjeri, koliko je to potrebno za točnost,
štono se želi da postigne kubisanjem sastojine. Jer ako smo za primjerna
stabla izabrali one individue, od kojih svaki zasebno i debljino m i
visino m dovoljno točno predstavlja — u prosječnom smislu naravski —
cijelu sastojinu, pak ako pored toga svaki od njih ima prosječan, a ne
možda ekstreman kakav oblik debla i krošnje, onda gornja jednadžba
postoji približno već kod svakoga od njih z a s e b i c e, a još
više kod svih njih kao cjeline. Poznato je naime, da oblični
brojevi (punodrvnost, jedrina) stabala zavise najviše od visin e i od
debljin e stabala u prsnoj visini, pak da su stoga kod osovnih stabala
ove dimenzije najsigurnije, a većinom i jedino realn o m j e r il´ o za
određivanje obličnih brojeva.
Nema li u sastojini faktično stabala, koja i debljinom i visinom
dovoljno točno odgovaraju matematičkom (pravom) srednjem stablu,
onda se toj neprilici dade, kao što je poznato, lako doskočiti raz mjerno
slobodnijim izborom primjernih stabala. No njihov
b r o j mora onda da bude razmjerno veći. Ujedno moraju ona


492
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 11     <-- 11 -->        PDF

da budu onda i raspodijeljena tako, kako bi izvjestan broj njih ponešto
nad masiva o dimenzije srednjeg stabla, a izvjestan (po mogućnosti
podjednak) broj ponešto z a o staja o za dimenzijama toga stabla.
Sve ovo dade se lako postići do praktički potrebne mfere, jer to činimo
imajući sveder pred očima izvjesna, već unaprijed utvrđena mjerila, t. j .
srednju sastojinsku debljinu i srednju sastojinsku visinu. 1 onda počiva te


žište još samo na nešto povećanom broju obličnih primjernih stabala,
pa da se dovoljno točno izjednače ne baš znatne razlike medu matematičkim
srednjim stablom i pojedinim konkretnim prmjernim stablima.


Formula II, što je gosp. Maletić želi da postavi na mjesto dosad uobičajene
formule I, počiva na jednostavnijoj pretpostavci.


f == F (2)


Ali ako se ispusti iz vida izbor obilnog broja obličnih primjernih
stabala i ujedno kubisanje sastojine pomoću t. zv. v o 1 u m e n s k e kri vulje
, što uostalom čini i gosp. Maletić, onda i pretpostavka (2) može
da se sa sigurnošću ostvari u dovoljnoj mjeri samo uz isti uslov kao i
pretpostavka (1), t. j . uz izbor primjernih stabala prema unaprijed za
njih utvrđenim dimenzijama. Jer jedino uz taj uslov možemo za ostvarenje
pretpostavke (2) upotrijebiti izvjesna realn a m j e r i 1 a, t. j .
srednju debljinu i srednju visinu sastojine, bez upotrebe kojih se ova
pretpostavka dade samo slučajno ostvariti u dovoljnoj mjeri.


Kod slobodno g biranja obličnih primjernih stabala, t. j , bez
obzira na dimenzije, ne mogu debljine i visine velike većine tih stabala
ni p r i b 1 i ž n o da odlgovaraju srednjoj debljiini i srednjoj visini
sastojine. Tu stoga nema niti kakove svrhe, da se unaprijed određuje
srednja debljina dotično srednja visina sastojine, pa prema tome ne može
tu da bude niti kakova mjerila za izbor primjernih stabala.
Stoga smo kod ovakcvog izbora primjernih stabala bczuslovno upućeni
na razmjerno prevelik n j i h o v b r o j kao na jedino sredstvo
za dovoljno ostvarenje pretpostavke (2). [ taj broj mora stoga da bude
mnog o veći , nego kad se oblična primjerna stabla biraju prema unaprijed
utvrđenim dimenzijama.


Naročito iskače ovdje potreba što većeg broja obličnih primjernih


stabala s razloga, što je po gosp. Maletiću u principu potrebno, da se za


primjerna stabla uzmu i oni individui, koji imaju abnormalan oblik debla


i krošnje, kojih dakle upotreba više kvari, nego li bi poboljšavala ko


načan rezultat kuhisanja. Gosp. Maletić dozvoljava doduše na jednom


mjestu ispuštanje abnormalnih stabala, ali se ovo dozvoljavanje ne da


složiti s principom izbora svakog n-tog stabla ili svih stabala u jednom


vertikalnom profilu. 1er ako izbor u principu ima da padne na svako


— recimo -- dvadeseto stablo ili na sva stabla u jednom vertikalnom
profilu, onda se to ne može des´iti, a da se pritom ne upotrijebe i abnormalna
stabla. Inače su širom otvorena vrata i subjektivnosti i slučajnosti,
a tome se u principu baš želi da izbjegne izborom svakog
n-tog stabla dotično svih stabala u vertikalnom profilu.
Cio postupak sastojinskog kubisanja, kako ga zamišlja gosp. Maletić
u vezi s uporabom svoje formule 11, zaostaje dakle (u svim svojim
niansama) i u točnosti i u praktičnosti, a i u logičnosti za dosadanjim
postupcima. Što je rečeno za formulu II i za mogućnost njezine primjene,
važi još u većoj mjeri za formule . do VI i njihovu primjenu u praksi.


498
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Ako se već hoće da primijeni princip slobodnog odabiranja odličnih
primjernih stabala, onda u vezi s time ima smisla samo kubisanje sastojine
na osnovi prosječnih drvnih masa (p o s t a b 1 u) z a
svaki pojedini debljinski stepen. Ove se pak dadu dovoljno
pouzdano odrediti samo grafičko m metodom1 (na osnovi
»volumenske krivulje«) ili još bolje po metodi najmanji h kva drat
a (»posredna opažanja«). Drvna masa sastojine izlazi onda kao
zbroj drvnih rrasa dobivenih ukupno za svaki pojedini debljinski stepen.


Pod točkom IV. 2. stavlja doduše i gosp. Malene u izgled mogućnost,
da se za svaki pojedini debljinski stepen odredi prosječna drvna
masa po stablu, pak da se drvna masa sastojine dobije zbrojem pojedinih
stepenskih drvnih masa. No to bi bilo opet nešto, što bi u točnosti mnogo
zaostajalo za rezultatom sastojinskog kubisanja na osnovi prosječnih
stepenskih drvnih masa, dobivenih grafičk i rr izjednačivanjem dot.
izjednačivanjem po metodi najmanjih kvadrata. Pri postupku po recepta


g. Maletića može naime da se zbude izvjesno (tek naravski djelomično)
izjednačenje samo unutar svakog pojedinog d e b 1 j i n s
kog ste p ena z a s e b i c e. Jer lako može da se desi, a to treba
da se i očekuje s velikom vjerojatnošću, da primjerna stabla jednog
debljinskog stepena — recimo prvog — predstavljaju (po visini) ba š
samo niži dio, a primjerna stabla drugog stepena baš samo
viš i di o svih stabala u stepenu i t. d. U prvom slučaju bit će aritmetička
sredina od drvnih masa svih primjernih stabala u stepenu preniska,
u drugom previsoka i t. d. To isto bit će naravski i s u k up n i m drvnim
masama dotičnih debljinskih stepena.
Ove bi se diferencije prema pravim iznosima mogle dovoljno izjednačiti
u zbroj u svih tih stepenskih drvnih masa samo onda, kad
bi svi debljinski stepeni imali isti broj stabala, istu prosječnu visinu i isti
prosječni oblični broj. A taj je slučaj jednakosti medu pojedinim debljinskim
stepenima u pogledu broja stabala, u pogledu prosječne visine i u
pogledu prosječnog obličnog broja zaista potpuno već nemoguć u naravi.


Ako se naprotiv prosječne drvne mase pojedinih stepena određuju
grafički (na osnovi volumenske krivulje), onda je izjednačivanje pojedinih
individualnih drvnih masa unutar svakog pojedinog debljinskog stepena
mnogo potpunije, nego li bi ono bilo moguće po gosp. M.aletiću. Jer onda
se ne dešava samo to, da se drvne mase pojedinih primjernih stabala
izjednačuju jedna s drugom tek unutar jednog te istog
debljinskog stepena. Onda se šta više izjednačuju međusobno
i ti — više ili manje nepotpuno izjednačeni --iznosi pojedinih
susjednih stepena. T. j. ako je aritmetička sredina od drvnih
masa svih primjernih stabala u prvom stepenu — recimo — niža, u drugom
viša, u trećem opet niža, u četvrtom viša i t. d. od z b i 1 j a p r o s
j e č n e drvne mase dotičnog stepena, onda jedina pravilna volumenska
krivulja, povučena što bolje kroz taj sistem točaka (koje bi inače međusobnim
spajanjem dale jednu nepravilnu krivulju ili jednu isprekidanu
liniju) ispravlja prvobitne, nepotpunim izjednačenjem dobivene aritmetičke
sredine pojedinih debljinskih stepena na mnogo ispravnije iznose.


Još naravski sigurnije dade se ovo izjednačenje izvesti po metodi
najmanjih kvadrata. Princip je ovdje u glavnom isti kao kod grafičkog
izjednačivanja, samo je rezultat mnogo pouzdaniji, ali - - naravski - -i
posao nesravnjlvo veći.


4.94
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 13     <-- 13 -->        PDF

S obzirom na ovo dvostruk o izjedmačivanje, što nam ga
jednim te istim mahom omogućuje konstrukcija volumenske
krivulje dot. izjednačavanje po metodi najmanjih kvadrata s jedine strane,
kao i s obziirom na tek jednostruk o (u gdjekojem debljinskom
stepenu i nikakovo) izjednačivanje, koje bi bilo moguće po g. Maletiću.
jasno je samo po sebi, da je — za postignuće iste točnosti
´u konačnom rezultatu sastojinskog kubisanja — po Ma´etićevcm receptu
potreban uvijek mnogo veći broj primjernih stabala, nego inače. Taj
broj morao bi da bude veći i s ranije spomenutog razloga, što bi među
primjernim stablima moralo da bude i onakovih stabala, koja su za bilo
kakove représentante nesposobna. K tome i znatno veća zamršenos t
cijeloga poslovanja, kako bi ga tražila primjena Maletićevih kubikacionih
formula, nikako ne može da govori u prilog toj primjeni, a na uštrb


dosad u dendrometriji običajnih formula i metoda.


Résumé. En analysant les idées de l´article précédent, l´auteur arrive a la conclusion
que la méthode proposée ci-devant pour le cubage des peuplements par M.
Maletié ne représente aucun perfectionnement des méthodes déja connues et appliquées,
mais au contraire qu´elle possede, vis-a-vis de celles-ci, des divers désavantages
aussi bien en vue de la pratique du cubage qu´en vue de l´exactitude.


« o »
... .. ....... (.......):


........... ....... .........
KAPAKTEPA ....... . ........
. ....


(LA SIGNIFICATION ÉCONOMIQUE DES PEUPLEMENTS DU
CARACTERE DE FORET-VIERGE ET LEUR TRAITEMENT)


. ....... ........... ..... ..... ......... ......... .........
....... . ... ....... ..........., ................. ............
....... ........ .. .......... y ....... ... ........
...... ....... ..........., y .... ce .. .. oceha . ..... .........
............ .......... To y ....... .... ..... . .. .... ........
15.... je ..... .. ce ......, ...... ce ......... ....... ..........
...... ............ ......, .... ce . .... ........., .. .... je .....
..... ........ . ... .. ....... ......., .. ce ...... ....., ... ne
.........., .. ...... ...... . ........ To ...... ..... .. .......
......... .... ........ ......, y ...... .. ... ..... .... ...
....... opojne . ...... ............., na ce . ....... na ......... ...


495


\