DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Dr. j . Baien i Dr. S. Sagadin: Zakon o šumama sa tumačem, uredbama i pravilnicima.
Ovih je dana izašlo iz štampe djelo pod gornjim naslovom. Izdalo ga je Ministarstvo
šuma i rudnika kao prvu knjigu skupine Šumarski zakoni i propisi, a popratili
su ga gg. Dr. Josip Balen, profesor univerziteta i Dr. Stevan Sagadin, državni savjetnik.
Djelo je napisano latinicom i ekavštinom, a sadrži 323 stranice štampanog teksta velikog
formata. Tvrdo je ukoričeno.


Predgovor ovom djelu napisao je g. Ing. Vilim Cmelik, načelnik šumarskog odelcnja
Ministarstva šuma i rudnika.


U djelu je sadržan doslovan tekst Zakona o šumama od 21. decembra 1929. godine
sa opširnim komentarom. U komentaru su obuhvaćene sve misli i intencije, koje je
imao zakonodavac u vidu pri izrađivanju samog zakona. Osim komentara sadržane su
u tekstu mnogobrojne naredbe, uputstva, formulari i pravilnici, koji stoje u vezi sa
Zakonom o šumama.


Izvan teksta Zakona o šumama donesen je:
1.) Pravilnik o uslovima, po kojima se daje dozvola za plavljenje i splavljenje
šumskih proizvoda od 14. jula 1930. god.
2.) Uredba o pošumljavanju krša, goleti i živog pijeska od 10. jula 1930. god.
3.) Pravilnik o uređenju šumarske službe kod opštih upravnih vlasti od 15. augusta
1930. god. Napose su odštampana 32 formulara, koji stoje u vezi sa propisima
toga pravilnika.
4.) Pravilnik za vršenje službe čuvarskog osoblja kod uprave državnih šuma od


17. jula 1900. god.
5.) Pravilnik o postavljanju kvalifikovanih šumarsko-stručnih lica za upravu
nedržavnih šuma od 27. septembra 1930. god. Ing. Anić Milan.


Revue des Eaux et Forets. No 7. — P. Buffault: La légende du Dévoluy (O
Dévoluy-u). — Faillie: Une question de politique forestiere (Jedno pitanje šum. politike).
—> Aubert: Une foret domaniale du Pin au Haras et ses cordons de futaie (Jedna
državna šuma). — Ducamp: A propos des cedres introduits par de Yussien (O cedrima
kraj Qenove)). — Hubault: Chronique entomologique (Entomološka kronika). — Qragner:
Notes sur l´Administration des forets sous le Consulat et l´Empire (Bilješke o upravi
sa šumama pod Konsulatom i Carstvom).


No. 8. — L´École nationale des Eaux et Forets décorée de la Légion d´houneur
(Legija časti za šumarsku školu u Nancy-u). — M. N. : La foret du Der et le réservoir
de Champaubert (Šuma od Dera i rezervoir Chaupaubert). — Buffault: A propos des
oiseaux (O pticama). — Arnould: Les forets et le commerce des bois dans la Sarre
(Šume i trgovina drvom Sarskoga područja).


No 9. — Bauby: La foret de la Sainte-Baume (Šuma Saint-Baume). — Potel:
Réponse a un forestier danois (Odgovor jednom danskom šumaru). — Lambert: Au
sujet des incendies de forets (O šumskim požarima). — Buffault: Note sur le Dévoluy
(Bilješke o Dévoluy). — Hirsch: Le droit de mutation sur les propriétés boisées (Pravo
pokretnog imetka na šumi). — De Larre: Étude de biologie forestiere (Studij šum. biologije).
— Arnauld: La transformation de P Institut forestier de Leningrad (Promjene
i razvoj šumarskog instituta u Leningradu).


Lesnickâ Prâce. Čs. 5. — Ing. Czimra: Vliv prirodnych činitel´ov a hospodârskej
činnosti na technické vlastnosti dreva (Upliv prirodnih faktora i gospodarske djelatnosti
na tehnička svojstva drveta). — Dr. Vincent: Jak luštiti modfinove šišky a
čistiti jejich semen (Kako valja trusiti češere ariša i čistiti njegovo sjeme). — Jar.
Rfižička: O mniiškovem nebezpeči r. 1930. (0 opasnosti od Liparis monaeha u god. 1930-).


513