DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Pomagači: Zaluški Josip, Zagreb Din L0.—. za god. 1930. i upis; Rudeš Kamilo,
Zagreb Din 60.— za god. 1930. i upis; Šušković Viktor, Zagreb Din 20.— akonto za god.
1930.; Potkonjak Milan, Zagreb Din 60.— za god. 1930. i upis; Jovetić Radivoj, Zagreb
Din 40.— za god. 1930; Neu-hold Rihard, Zagreb Din 30.— za god. 1929. i za god. 1930.
Din 50.— ; Šafar Josip, Zagreb Din 20´.— za god. 1929: i Din 50´.— za god. 1930.


Pretplata: ,K-r. Banska uprava šurnarsko- qdjelenje Banja-Luka za II. polg. 1930.
i — «0» :


.! >:´ ; (. ´.-´ . ´ : " ; ´ ´.,´´´ ! : ´


UMRLI


t MAKSO BRAUSIL.


Dne 24. novembra o. g. umro je naglom smrću u Zagrebu Makso Brausil, kr.
šum. nadsavjetnik u. p.


Pokojnik se rodio u Jablancu u Hrvatskoi dne 3. decembra 1864. kao dijete
pokojnog upravljajućeg nadšumara Miroslava Brausila.´ Osnovnu školu polazio je u
Moroviću u Srijemu, gdje mu je otac tada služio kao upravitelj kr. drž. šumarije.
Realku je polazio u Osijeku i kako je bio vrlo dobar đak, maturirao je već sa 17 godina.


Ljubav za lijepu zelenu struku vodila ga je u Beč, da se posveti šumarstvu, te
je na tamošnjoj visokoj školi za kulturu tla svršio svoje studije kao 20 godišnji
mladić, položivši diplomski ispit za šumarsku struku.


Nakon svršenih studija i udovoljenja vojničkoj dužnosti stupio je u državnu


službu kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu, gdje je 25. svibnja 1886, imenovan


šumarskim vježbenikom. Nakon toga premješten je kr. državnoj šumariji u Ogulin, a


zatim je postao upraviteljem kr. drž. šumarije u Sokolovcu i službovao dalje u istom


svojstvu u Velikoj Vranovini, Rujevcu, Ivaniću i Dragancu kod Čazme. Na potonjem


mjestu sproveo je niz godina. Kao šumarski nadsavjetnik premješten je kr. Direkciji


Šuma u Zagrebu, gdje je nakon odslužene 41 godine, efektivnog službovanja ukazom


Njegovog Veličanstva Kralja od 21. novembra 1921. stavljen u stanje pokoja.


Ljubav za šumuvodila ga je i dalje, pa je stoga preuzeo upravu šuma plemićke


općine Turopolje, koju je službu vršio sve do svoje smrti.


Pokojni Brausil bio je dobar stručnjak i činovnik, te je bio vrlo obljubljen. U


svim mjestima, gdje je služio, ostavio je vrlo lijepu uspomenu. Kako je u narodu bio


obljubljen, vidilo se i za vrijeme prevrata. Kada su pljačkaši pljačkali u Dragancu i


Čazmi, nitko u njega nije dirao, jer su ga svi volili i štovali, što je uvijek i svakome


pomagao, koliko je god mogao.


Pokojnik je bio vrlo velik veseljak, uvijek dobro raspoložen i pun humora, pa


je i to bilo razlogom, da su ga vrlo voljeli svi, koji su ga poznavali. Umro je kao


udovac. Supruga Natalija rod. Lutteroti preminula mu je pred godinu dana. Ostavlja


tri kćeri i dva sina, koji su svi opskrbljeni.


Pokojnik je sahranjen 26. novembra na Mirogoju uz brojno učešće prijatelja,


znanaca i kolega šumara. Za života bio je dugogodišnjim redovnim članom Šumarskog


udruženja, a posjećivao je i šumarske skupštine. Dragom prijatelju i kolegi Maksi


neka bude laka zemljica i vječni pokoj njegovoj duši. D. Hradil.


«o»
517
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 36     <-- 36 -->        PDF

OGLASI


Broj: 10434—1930´.


LICITACIJA GGREVNOG DRVETA


26. novembra 1930 održaće se u kancelariji potpisane Direkcije u 10 sati pre
podne javna ofertalna licitacija novijih zaliha izrađenog ogrevnog drveta na stovarištima
Ilova, Brezinski lug, Lipovijani, Jasenovac, Novska, Okučani, Spačva i Obale
Save. Na licitaciju se iznosi bukovo, jasenovo, hrastovo, brestovo, johovo i topolovo
ogrevno drvo.
Pobliži uslovi i objava mogu se dobiti kod potpisane Direkcije.


Vinkovci , dne 24. oktobra 1930´. god.


KR. DIREKCIJA ŠUMA.


—´—«O»


OGLAS DRAŽBE


hrastovih, jasenovih i brestovih stabala.
Direkcija Šuma Imovne Općine Đurđevačke u Bjelovaru.


Broj 1867 — 1930. Direkcija šuma II. banske imovne općine.


Na osnovu drvosječne osnove za god. 1930/31., i odobrenja Kraljevske Banske
uprave Savske Banovine u Zagrebu — Poljoprivredno odelenje III. od 21. oktobra
1930. broj 74.101—111. prodavati će se kod Direkcije šuma Imovne općine Đurđevačke
u Bjelovaru putem pismene javne licitacije dana 2. decembra 1930. godine u 10 sati
prije podne i to:


Šumsk a
uprav a
aa,
ta
..
rt a
.. ota
0.
Šumskog sreza
I M E
2
Broj stabla
a
m
at
ce
CD
Frucc Jujeua
masa
građje
m3
Procenjena
vređnost kao
isklična
cijena
Dinara
Udaljenost od
željezničke
stani ce
49 66-75
264 391-25
1 Širine 24 4.7 485´ 149.430
Virje 12´5 km
41 56 —
D u r d e v a c
li r. ..
352 511-25
2 Širine 24 307 306-25 159.548
b2 127.29
123 170-76
3 Širine 24 406 414-31 113.129
Nov a Rac a 4 Jasenova 58 549 — 1250 532.450
Bulinac 5 km
br. V. 5 B r e s t i k 57 496 — — 933-72 363 366 Pavlovac-
Dražica 9 km
Ukupno . . . 1227 739 1140 4712.58 1,317.923


518
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Opći dražbeni uslovi:


1. Dražba će se obaviti jedino na temelju pismenih ponuda.
2. Ponude moraju biti taksirane sa 100 Din taksene marke, dobro zapečaćene,
te će se primati najkasnije do 10 sati prije podne kod direkcije šuma Imovne općine
dana 2. decembra 1930.
3. U ponudi valja1 naročito navesti, da su nudiocu svi uslovi dražbe sadržani u
đražbenim uvjetima, -koji zastupaju kupoprodajni ugovor dobro poznati i da ih u cjelosti
prihvaća. Uz to se ima priložiti u ime vadiuma 10% od procjenbene vrednosti.
Vadium se .polaže bilo u gotovom novcu ili u državnim vrednosnim papirima, u nominalnoj
vrednosti ili u drugim papirima, kojima je priznata pupilarna sigurnost u kraljevini
Jugoslaviji, a po njihovom burzovnom tečaju. Garantna pisma i uložne knjižice
novčanih zavoda ne primaju se. Osim toga ima se ponudi priložiti i uvjerenje, da je
nudioc platio državni porez za tekuće tromesečje i da mu je radnja protokolirana kod
sudskih vlasti.
4. Predmet prodaje je drvna masa grade dobivena od procjenjene tehničke duljine
stabla. Za svako stablo ustanovit će se procenjena tehnička duljina naknadnom
promjerbom prema procjenbenom elaboratu, koji stoji na uvid i uporabu kod šumske
upraveu Đurđevcu i Novoj Raci.
5. Ugovor traje do konca godine 1931. — Za sječu, izradbu i izvoz kupljenih
stabala ustanovljuje se rok do 31- marta 1931., i od 1. oktobra do konca godine. Sječa
i izvoz ne dozvoljuje se za vreme od 1. aprila do 1. oktobra 1931.
6. Kupovnina imade se uplatiti u gotovom novcu u 2 obroka, i to prva polovica
u roku od 14 dana nakon što je dostalac obavješten, da je dražba odobrena po Kr.
banskoj upravi Savske banovine u Zagrebu Poljoprivredno odelenje III. Druga polovica
kupovnine imade se uplatiti do konca mjeseca februara 1931. godine, no svakako prije
početka izvoza izrađene robe.
Kod uplate prvog obroka kupovnine dostajac je dužan uplatiti 8% na kupovninu
u ime raznih doprinosa.


7. Svi ostali dražbeni uvjeti kao i ostale informacije mogu se saznati za vreme
uredovnih sati kod Direkcije šuma u Bjelovaru, kao i kod šumske uprave broj III. u
Đurđevcu i broj V. u Novoj Ra.i
DIREKCIJA ŠUMA IMOVNE OPĆINE ĐURĐEVAČKE.


«o»
Broj 16.390—1930,


OOLAS DRAŽBE HRASTOVIH I JASENOVIH STABALA.


Na osnovu odobrene drvosječne osnove za god. 1930.-31., te na osnovu rijesenja
kr. banske uprave savske banovine Poljoprivredno odelenje III. šumarski odsjek u
Zagrebu od 15. IX. 1930. broj 65.282 prodavati će se na dan 3. decembra 1930. u 10 sati
prije podne kod Direkcije šuma Brodske imovne općine u Vinkovcima zdrava suha,
polusuha hrastova i jasenova stabla kako slijedi:


519
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 38     <-- 38 -->        PDF

i . CQ


´. CS


Broj stabala r´.jii c-


g a 4, : va w3 .S, » o a^ -os


e.´S »


0 Ime sječe CS ´S . Opaska


vi o i. — ..


o e Doe — O Č
g ´S


a*


O*
CO m (5, > . 2 S» 3


u


M ! 5 3


mdinara km pr, met.


c*i i ´~


1 Uijanska Trnjani 360 360 1018 178.495 3 4 ii 540 suharevi
2 Luščić Cerna 300 300 1995 815295 4-9 1.200
3 Ripača 320 320 1263 4S2.563 5-5 1.200 !


4 Čunjevci 186 186 1180 752.290 7— 910
5 Čunjevci M 51 51 278 79.774 7 -310 suharevi


o


6 Jošava 36 229 78.597 7´ — 220 suharevi.


36
7 Gradina 215 215 1392 521.713 12 -1.240


O


8 Ist. Kusare 175 175 1197 784.273 T— 1.000


9 Kragujna 112 112 763 490.028 9 9 565


o


10 Rađiševo 182 182 1160 769.812 17 908 od br. 1-182


es


11 Rastovo I. 200 200 1426 840388 3 -1.060 ođ br. 1-200


o


12 Rastovo II. 220 220 1611 1,255.405 8 -1.050 od br. 1-220


as


13 Trizlovi 150 150 1121 8.2.846 .8 720


132 869


14 Boljkovo


136 616 313 92 715
4 19


Ukupno ... . 2639 4 2643 |l5.521 8,537.792 — 11.638


Drvna masa


sposobna za


građu


Opći đražbeni uslovi:


1. Prodaje se samo za tehničku upotrebu sposobna drvna masa. Sve ogrijevno
drvo dužan je kupac predati u izrađenom stanju i složeno u hrpe sa 5% nadvisine brodskoj
imovnoj općini na raspoloženje i to u oglasu navedenu količinu besplatno, a za
preko te količine izrađeni složeni i predani ogrijev dobiva kupac odštetu od 7 Din
po 1 prostornom metru.
2. Pisane ponude moraju biti sa 100´ Din biljegovane ili sa odgovarajućim iznosom
obložene, valjano zapečaćene, te najkasnije do 10 sati gore navedenog dana predane
u uručbenom zapisniku.
3. Ponudi se ima priložiti žaobina u iznosu od 5% od procijenjene vrijednosti,
strani državljani 10%, uvjerenje poreske vlasti da je uplatio porez za sve zakonom
propisane rokove, te uvjerenje o nadmetačkoj sposobnosti.
4. Brzojavne, sa potpunom žaobinom ne obložene, nikako ili nedostatno biljegovane,
ispod isklične cijene, poslije ustanovljenog vremena predane, te uopće sa
dražbenim uslovima nesuglasne ponude, neće se uzimati u obzir.
5. Kupovninu ima kupac uplatiti u gotovom novcu u blagajnu brodske imovne
oipćine ili novčanih zavoda, koje Direkcija šuma odredi i to:
a) Ako je kupljena jedna sječina ./. .kupovnine nakon primitka obavijesti, da je
dražba odobrena t. j . kod potpisa ugovora (toč. 11).
Ostali dio kupovnine prije početka otpreme izrađenog drvnog materijala sa željezničke
ili parobrodarske stanice, nu najkasnije 90 dana poslije dospjelog roka uplate
prvog dijela kupovnine.


520
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 39     <-- 39 -->        PDF

b) Ako su kupljene dvije ili više sječina % sveukupne kupövnine po primitku
obavijesti o odobrenju dražbe t. j . kod potpisa ugovora (toč. 11.) .. sveukupne kupovnine
50 dana iza dospjelog roka prve uplate.


Preostali dio sveukupne kiapovntne prije početka otpreme izrađene robe sa željezničke
odnosno parobrodarske stanice, nu najkasnije 60 dana iza dospjelog roka
druge uplate.


6. Svi ostali dražbeni uslovi mogu se saznati za vrijeme uredovnih sati kod Direkcije
šuma u Vinkovcima, te kod nadležnih šumskih uprava.
7. Kupac je dužan, prije nego počne sječi, dati o svom trošku i po uputi šefa
šumske
uprave izraditi fotografsku snimku one hrpe, koju je na dražbi dostao.
U Vinkovcima, dne 8. novembra 1930.


DIREKCIJA ŠUMA BRODSKE IMOVNE OPĆINE.


«0»
Broj 1867/1930.
OGLAS DRAŽBE.
Dana 6. decembra u 11 sati do podne prodavati će se na javnoj dražbi putem
pismenih ponuda kod direkcije šuma II. banske imovne opštine u Petrinji, i to:


U srezu Riboštak 4.018 hrastovih, jasenovih i brestovih stabala, jedno vrbovo i
klenovo stabla, procjenjenih sa 5.501 m3 grade i sa Din 2,186.138 novčane vrijednosti.


U srezu Piškornjač predjel Velika Lasinja 6.666 hrastovih i 3 čamova stabla


procjenjenih sa 6.083 m3 grade i sa Din. 1,995.959 novčane vrijednosti.
U srezu Vranova glava 844 hrastova i 7 cerovih stabala procjenjenih sa 1.070 m3
grade i Din. 313.083 novčane vrijednosti.
Pobliži uvjeti mogu se saznati kod direkcije šuma II. banske imovne opštine u
Petrinji.
U Petrinji, dne 11. novembra 1930.


Direkcija šuma II. banske imovne općine.
Direktor.


——«o»


Broj 61)32/1930.


OGLAS DRAŽBE HRASTOVIH STABALA.


Kod križevačke imovne općine dne 22. decembra do 10 sati prije podne obdržavati
će se dražba hrastovih stabala kod Direkcije šuma križevačke imovne općine,
prema posebnom oglasu otisnutom u »Službenim Novinama« i »Narodnim Novinama«.
Dražbeni uvjeti, koji zastupaju kupoprodajni ugovor mogu se saznati za vreme uredovnih
sati kod Direkcije šuma imovne općine križevačke u Bjelovaru i kod šumske
uprave u Oarešnici.


U Bjelovaru, dne 15. novembra 1930.


Direkcija šuma križevačke imovne općine.


Direktor:


Ing. S. Ferenčić.


——«o»


OGLAS DRAŽBE HRASTOVIH STABALA.


Temeljem riješenja Kr. banske uprave savske banovine u Zagrebu broj 57.904/HI
od 7. augusta 1930. i zaključka z. z. u Rečici od 21. X. 1930. toč. 31., a u smislu ovouredske
pravomoćne odluke broj 17927/30. od 123. X. 1930: g. ovim se sa strane ovog
sreskog načelstva ponnovno raspisuje dražbena prodaja 1.220´ hrastovih stabala procjenjenih
na 1.171.21 m3 grade i 468 m3 ogrijeva u šumi Prekblatnica z. z. Rečica.


Dražba će se održati kod sreskog načelstva u Karlovcu dne 12. decembra o. g.
u 10 sati prije podne.


521
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Isklična cijena je 353.076 Din. (tri stotine pedeset tri hiljade sedamdeset šest
dinara).


Općeniti dražbeni uvjeti:


1. Dražbuje se putem pismenih ponuda, koje moraju biti valjano zapečaćene i
propisno sa 10O Dinara biljegovane te gore rečenog dana predane do 10 sati u urudžbeni
zapisnik kod sreskog načelstva u Karlovcu.
2. U ponudi imade nudilac točno označiti ponuđenu cijenu brojkama i slovima,
te navesti, da su mu dražbeni uvjeti poznati i da na iste bezuvjetno pristaje.
3. U ponudi imade se položiti u ime jamčevine 10% od isklicne cijene bilo u
gotovom novcu ili u realnoj vrijednosti dražbenih vrijednosnih papira.
4. Telefonske, brzojavne, nepotpunom jamčevinom obložene, netaksirane, naknadno
stigle te ponude ispod isklicne cijene neće se uvažiti.
Procjena stabala te posebni dražbeni uvjeti, koji su od prošle dražbe bili izmijenjeni
utoliko, da su se rokovi produžili za 1 godinu dana mogu se vidjeti za vrijeme
uredovnih časova u uredovnici sreskog šumarskog referenta u Karlovcu.


U Karlovcu dne 10. novembra 1930.
Broj 19743—30. Sreski načelnik:
Bogdanović v. r.


-«0»


OGLAS.
Šumska uprava vlastelinstva Vukovar predaje iz vlastitih rasadiijaka franko
vagon stanice Laslovo-Korogj jedno-i višegodišnje
jasenova biljke (Fraxinus excelsior)
lijepo razvijene, sa veoma dobrim koreujem, 15—40 cm visoke.
Ista uprava prodaje i sjeme amerikanskog crnog oraha za sjetvu.
Narudžbe slati na Vlastelinsku šumariju Vukovar u Vukovaru.


-«0»


OGLAS.


Tražimo starijeg, ali agilnog i dosta još spe-sobnog šumarskog inžinjera, koji
može biti i penzionisan, za rukovođenje jednog šumskog imanja od ca. 20.000 ha.
Iiižinjer mora imati po zakonu propisane kvalifikacije. Mjesto djelovanja nalazi se u
S;rbiji.


Ponude sa »curriculum vitae« i sa prepisom dokumenata kao i sa zahtjevom plate
i znanjem stranog jezika, poslati na administraciju lista pod naslovom »Šuma«.


-«OÄ


ZU KAUFEN


gesucht ein gebrauchter, jedoch gut erhaltener Veneziau Gutter. — Angebote sind zu
richten au die Redaktion des Blattes.


eOOO0O0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOO0OOOO00OOOOOO0OOC5)


Šumska industrija O


§


o


o
o Filipa Deutsche Sinovi


O Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47 O


o O
g Parna pilana u Turopolju. g


O Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia. 9
O Utemeljena godine 1860. Utemeljeno godine 1860. O


(boOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGGGOOOOOOOOOOOOGOOGOoe


522
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 41     <-- 41 -->        PDF

^»»««»»..»»«»»».».»1«»..«»«»»».»».»»»>»..«.«»...«.»«1>«.«»».«.«»...».»«»>»»«.»


NATJEČAJ.


Velika tvrtka drvne struke traži za odmah prema § 77 zakona o šumama S
potpuno kvalifikovanog inzinjera šumarstva, po mogućnosti neoženjenog, koji
bi bio zaposlen kod šumskih poslova iste tvrtke. Oferti obloženi prepisom sviju
dokumenata uz naznaku zahtjeva, neka se pošalju pod šifrom „Šumarstvo P 2057"


na Interreklam d. d., Zagreb, Marovska 28.


.$ ^ Najbolji fabrikati
samo kod:


ORIGINALNI GOEHLER
HOLOBROJi


IG. JUSTITZ


ŠUMSKI ČEKIĆI


ZAGREB


........


Praška ul. 8. - Telefon 5460.
DRVENE i ŽELJEZNE Utemeljeno 1896.
*


Popravljam Rolobroje
uz garanciju Tražite :


* Uustrovani cijeniR
Kr. prodaja baruta * Industrija oružja
BOROVNIK I VRBANIĆ
Zagreb, Jurišićeva ulica 9


Telefon Telefon


59-99 [59-99


Prodaja svakovrsnog oružja, municije i lovaU potrepština


Obavlja svakovrsne popravke, koji spadaju u puškarsku struku,
kao i montiranje dalekozora
Vlastita tvornica pušaka u Borovljü (Ferlach)
Prodaja na veliko i na malo.


523
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 42     <-- 42 -->        PDF

NASIÇKA TVORNICA
TANINA B PAftOPILA


D. D.
Centrala Zagreb


Marulićev trg broj 18.


i"
0
i|


Parne pilane :


Ü


Gjurgjenovac, Ljeskovica, Andrijevci, Podgradci,


i"
«i
Karlovac, Zavidovići, Begovhan, Novoselec-Križ, (i

Dugoselo i Dolnja Lendava. CÜ


«i
ii


}


Tvornica tanina, parketa, bačava, pokućtva u J|


5
Gjurgjenovcu, tvornica škatulja i Ijuštene robe j
u Podgradcima, Impregnacija drva u Karlovcu, i>


i|


Drvare: Zagreb, Osijek, Brod n/S.

524