DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 36     <-- 36 -->        PDF

OGLASI


Broj: 10434—1930´.


LICITACIJA GGREVNOG DRVETA


26. novembra 1930 održaće se u kancelariji potpisane Direkcije u 10 sati pre
podne javna ofertalna licitacija novijih zaliha izrađenog ogrevnog drveta na stovarištima
Ilova, Brezinski lug, Lipovijani, Jasenovac, Novska, Okučani, Spačva i Obale
Save. Na licitaciju se iznosi bukovo, jasenovo, hrastovo, brestovo, johovo i topolovo
ogrevno drvo.
Pobliži uslovi i objava mogu se dobiti kod potpisane Direkcije.


Vinkovci , dne 24. oktobra 1930´. god.


KR. DIREKCIJA ŠUMA.


—´—«O»


OGLAS DRAŽBE


hrastovih, jasenovih i brestovih stabala.
Direkcija Šuma Imovne Općine Đurđevačke u Bjelovaru.


Broj 1867 — 1930. Direkcija šuma II. banske imovne općine.


Na osnovu drvosječne osnove za god. 1930/31., i odobrenja Kraljevske Banske
uprave Savske Banovine u Zagrebu — Poljoprivredno odelenje III. od 21. oktobra
1930. broj 74.101—111. prodavati će se kod Direkcije šuma Imovne općine Đurđevačke
u Bjelovaru putem pismene javne licitacije dana 2. decembra 1930. godine u 10 sati
prije podne i to:


Šumsk a
uprav a
aa,
ta
..
rt a
.. ota
0.
Šumskog sreza
I M E
2
Broj stabla
a
m
at
ce
CD
Frucc Jujeua
masa
građje
m3
Procenjena
vređnost kao
isklična
cijena
Dinara
Udaljenost od
željezničke
stani ce
49 66-75
264 391-25
1 Širine 24 4.7 485´ 149.430
Virje 12´5 km
41 56 —
D u r d e v a c
li r. ..
352 511-25
2 Širine 24 307 306-25 159.548
b2 127.29
123 170-76
3 Širine 24 406 414-31 113.129
Nov a Rac a 4 Jasenova 58 549 — 1250 532.450
Bulinac 5 km
br. V. 5 B r e s t i k 57 496 — — 933-72 363 366 Pavlovac-
Dražica 9 km
Ukupno . . . 1227 739 1140 4712.58 1,317.923


518