DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Opći dražbeni uslovi:


1. Dražba će se obaviti jedino na temelju pismenih ponuda.
2. Ponude moraju biti taksirane sa 100 Din taksene marke, dobro zapečaćene,
te će se primati najkasnije do 10 sati prije podne kod direkcije šuma Imovne općine
dana 2. decembra 1930.
3. U ponudi valja1 naročito navesti, da su nudiocu svi uslovi dražbe sadržani u
đražbenim uvjetima, -koji zastupaju kupoprodajni ugovor dobro poznati i da ih u cjelosti
prihvaća. Uz to se ima priložiti u ime vadiuma 10% od procjenbene vrednosti.
Vadium se .polaže bilo u gotovom novcu ili u državnim vrednosnim papirima, u nominalnoj
vrednosti ili u drugim papirima, kojima je priznata pupilarna sigurnost u kraljevini
Jugoslaviji, a po njihovom burzovnom tečaju. Garantna pisma i uložne knjižice
novčanih zavoda ne primaju se. Osim toga ima se ponudi priložiti i uvjerenje, da je
nudioc platio državni porez za tekuće tromesečje i da mu je radnja protokolirana kod
sudskih vlasti.
4. Predmet prodaje je drvna masa grade dobivena od procjenjene tehničke duljine
stabla. Za svako stablo ustanovit će se procenjena tehnička duljina naknadnom
promjerbom prema procjenbenom elaboratu, koji stoji na uvid i uporabu kod šumske
upraveu Đurđevcu i Novoj Raci.
5. Ugovor traje do konca godine 1931. — Za sječu, izradbu i izvoz kupljenih
stabala ustanovljuje se rok do 31- marta 1931., i od 1. oktobra do konca godine. Sječa
i izvoz ne dozvoljuje se za vreme od 1. aprila do 1. oktobra 1931.
6. Kupovnina imade se uplatiti u gotovom novcu u 2 obroka, i to prva polovica
u roku od 14 dana nakon što je dostalac obavješten, da je dražba odobrena po Kr.
banskoj upravi Savske banovine u Zagrebu Poljoprivredno odelenje III. Druga polovica
kupovnine imade se uplatiti do konca mjeseca februara 1931. godine, no svakako prije
početka izvoza izrađene robe.
Kod uplate prvog obroka kupovnine dostajac je dužan uplatiti 8% na kupovninu
u ime raznih doprinosa.


7. Svi ostali dražbeni uvjeti kao i ostale informacije mogu se saznati za vreme
uredovnih sati kod Direkcije šuma u Bjelovaru, kao i kod šumske uprave broj III. u
Đurđevcu i broj V. u Novoj Ra.i
DIREKCIJA ŠUMA IMOVNE OPĆINE ĐURĐEVAČKE.


«o»
Broj 16.390—1930,


OOLAS DRAŽBE HRASTOVIH I JASENOVIH STABALA.


Na osnovu odobrene drvosječne osnove za god. 1930.-31., te na osnovu rijesenja
kr. banske uprave savske banovine Poljoprivredno odelenje III. šumarski odsjek u
Zagrebu od 15. IX. 1930. broj 65.282 prodavati će se na dan 3. decembra 1930. u 10 sati
prije podne kod Direkcije šuma Brodske imovne općine u Vinkovcima zdrava suha,
polusuha hrastova i jasenova stabla kako slijedi:


519