DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 39     <-- 39 -->        PDF

b) Ako su kupljene dvije ili više sječina % sveukupne kupövnine po primitku
obavijesti o odobrenju dražbe t. j . kod potpisa ugovora (toč. 11.) .. sveukupne kupovnine
50 dana iza dospjelog roka prve uplate.


Preostali dio sveukupne kiapovntne prije početka otpreme izrađene robe sa željezničke
odnosno parobrodarske stanice, nu najkasnije 60 dana iza dospjelog roka
druge uplate.


6. Svi ostali dražbeni uslovi mogu se saznati za vrijeme uredovnih sati kod Direkcije
šuma u Vinkovcima, te kod nadležnih šumskih uprava.
7. Kupac je dužan, prije nego počne sječi, dati o svom trošku i po uputi šefa
šumske
uprave izraditi fotografsku snimku one hrpe, koju je na dražbi dostao.
U Vinkovcima, dne 8. novembra 1930.


DIREKCIJA ŠUMA BRODSKE IMOVNE OPĆINE.


«0»
Broj 1867/1930.
OGLAS DRAŽBE.
Dana 6. decembra u 11 sati do podne prodavati će se na javnoj dražbi putem
pismenih ponuda kod direkcije šuma II. banske imovne opštine u Petrinji, i to:


U srezu Riboštak 4.018 hrastovih, jasenovih i brestovih stabala, jedno vrbovo i
klenovo stabla, procjenjenih sa 5.501 m3 grade i sa Din 2,186.138 novčane vrijednosti.


U srezu Piškornjač predjel Velika Lasinja 6.666 hrastovih i 3 čamova stabla


procjenjenih sa 6.083 m3 grade i sa Din. 1,995.959 novčane vrijednosti.
U srezu Vranova glava 844 hrastova i 7 cerovih stabala procjenjenih sa 1.070 m3
grade i Din. 313.083 novčane vrijednosti.
Pobliži uvjeti mogu se saznati kod direkcije šuma II. banske imovne opštine u
Petrinji.
U Petrinji, dne 11. novembra 1930.


Direkcija šuma II. banske imovne općine.
Direktor.


——«o»


Broj 61)32/1930.


OGLAS DRAŽBE HRASTOVIH STABALA.


Kod križevačke imovne općine dne 22. decembra do 10 sati prije podne obdržavati
će se dražba hrastovih stabala kod Direkcije šuma križevačke imovne općine,
prema posebnom oglasu otisnutom u »Službenim Novinama« i »Narodnim Novinama«.
Dražbeni uvjeti, koji zastupaju kupoprodajni ugovor mogu se saznati za vreme uredovnih
sati kod Direkcije šuma imovne općine križevačke u Bjelovaru i kod šumske
uprave u Oarešnici.


U Bjelovaru, dne 15. novembra 1930.


Direkcija šuma križevačke imovne općine.


Direktor:


Ing. S. Ferenčić.


——«o»


OGLAS DRAŽBE HRASTOVIH STABALA.


Temeljem riješenja Kr. banske uprave savske banovine u Zagrebu broj 57.904/HI
od 7. augusta 1930. i zaključka z. z. u Rečici od 21. X. 1930. toč. 31., a u smislu ovouredske
pravomoćne odluke broj 17927/30. od 123. X. 1930: g. ovim se sa strane ovog
sreskog načelstva ponnovno raspisuje dražbena prodaja 1.220´ hrastovih stabala procjenjenih
na 1.171.21 m3 grade i 468 m3 ogrijeva u šumi Prekblatnica z. z. Rečica.


Dražba će se održati kod sreskog načelstva u Karlovcu dne 12. decembra o. g.
u 10 sati prije podne.


521