DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1930 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Isklična cijena je 353.076 Din. (tri stotine pedeset tri hiljade sedamdeset šest
dinara).


Općeniti dražbeni uvjeti:


1. Dražbuje se putem pismenih ponuda, koje moraju biti valjano zapečaćene i
propisno sa 10O Dinara biljegovane te gore rečenog dana predane do 10 sati u urudžbeni
zapisnik kod sreskog načelstva u Karlovcu.
2. U ponudi imade nudilac točno označiti ponuđenu cijenu brojkama i slovima,
te navesti, da su mu dražbeni uvjeti poznati i da na iste bezuvjetno pristaje.
3. U ponudi imade se položiti u ime jamčevine 10% od isklicne cijene bilo u
gotovom novcu ili u realnoj vrijednosti dražbenih vrijednosnih papira.
4. Telefonske, brzojavne, nepotpunom jamčevinom obložene, netaksirane, naknadno
stigle te ponude ispod isklicne cijene neće se uvažiti.
Procjena stabala te posebni dražbeni uvjeti, koji su od prošle dražbe bili izmijenjeni
utoliko, da su se rokovi produžili za 1 godinu dana mogu se vidjeti za vrijeme
uredovnih časova u uredovnici sreskog šumarskog referenta u Karlovcu.


U Karlovcu dne 10. novembra 1930.
Broj 19743—30. Sreski načelnik:
Bogdanović v. r.


-«0»


OGLAS.
Šumska uprava vlastelinstva Vukovar predaje iz vlastitih rasadiijaka franko
vagon stanice Laslovo-Korogj jedno-i višegodišnje
jasenova biljke (Fraxinus excelsior)
lijepo razvijene, sa veoma dobrim koreujem, 15—40 cm visoke.
Ista uprava prodaje i sjeme amerikanskog crnog oraha za sjetvu.
Narudžbe slati na Vlastelinsku šumariju Vukovar u Vukovaru.


-«0»


OGLAS.


Tražimo starijeg, ali agilnog i dosta još spe-sobnog šumarskog inžinjera, koji
može biti i penzionisan, za rukovođenje jednog šumskog imanja od ca. 20.000 ha.
Iiižinjer mora imati po zakonu propisane kvalifikacije. Mjesto djelovanja nalazi se u
S;rbiji.


Ponude sa »curriculum vitae« i sa prepisom dokumenata kao i sa zahtjevom plate
i znanjem stranog jezika, poslati na administraciju lista pod naslovom »Šuma«.


-«OÄ


ZU KAUFEN


gesucht ein gebrauchter, jedoch gut erhaltener Veneziau Gutter. — Angebote sind zu
richten au die Redaktion des Blattes.


eOOO0O0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOO0OOOO00OOOOOO0OOC5)


Šumska industrija O


§


o


o
o Filipa Deutsche Sinovi


O Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47 O


o O
g Parna pilana u Turopolju. g


O Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dimenzjia. 9
O Utemeljena godine 1860. Utemeljeno godine 1860. O


(boOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGGGOOOOOOOOOOOOGOOGOoe


522