DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 29     <-- 29 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


I.
sjednice Upravnog odbora Jug´oslovenskog šumarskog udruženja, koja je održana
dne 23. i 24. novembra 1930. god. u Ministaristvu šuma i rudnika u Beogradu.
Prisutni: Predsjednik .. Čirković; blagajnik Dragutin Hradil; tajnik:


N. N e i d h a r d t; odbornici: gg. . o g i e e v ´i ć, . o j i ć, D u i i ć, Q r ii n \v a 1 d, . anojlović,
Miodragović, D. Pctrović, Prpić, Rohr, Saclier.
Ispričali su se: Dr. P e t r a č i ć, Š i v i c, S e v n i k, P a . c rn i k i D o j k o v i ć.
Predsjeda predsjednik ćirković .


I. Tajnik čita zapisnik iprošle sjednice. Prima se do Mianja. Ovjerovljuju gg.
. a n 0 j 1 o V i ć i D, u ji i ć.
II. Tajnik čita tajnički izvještaj. Prima se u cijelosti. Odobrava se, da se kao
honorar za naručene prevode iz češkog jezika za češki i poljski broj Šumarskog lista
plaća 50´ dinara po stranici.
Blagajnik čita izvještaj o stanju blagajne, kofi se također prima.


III. Namjenavanc promjene Zakona o šumama od 21. XII. 19i2´9. u pitanju tp a š e
koza u šumama (čl. 33.) te odlaganju kazni i o t š t e t a.


Razvija se odulja debata, u kojoj sudjeluju svi prisutni.


Qosp. inspektor ing. P e t r o vi ć razlaže, kako je u samom čl. 33. zakona spome


nuto, da će se dozvoliti držanje onog broja koza, koji je potreban za izdržavanj e
porodica. Pravilnik je međutim taj propis skučio i normirao, da će se dozvoliti samO´
broj koza, koji je nephodno potreban za olakšanj e ishran e sa mlekom. Potonji
pojam je už´i od pojma izdržavanja. Nitko od nas nije zato, da se ošteti sirotinja Ui da
se u ekonomiji seljaka prave nagli preokreti i revolucije. Sa ekonomskim stanjem
treba računati. Seljaku treba dati neku kompenzaciju za koze. Treba unapređivati;
ostalo stočarstvo, urediti pašnjake i slična ekonomska pitanja. Baš poradi svega potonjega
je potrebno, da se broj koza ne reducira naglo već postepeno.


Oosp. direktor ing. Qrunwal d obrazlaže, kako sa brojem koza direktno raste
procenat krša u zemlji. Spominje neke krajeve u Lici. Qdje se drži više koza, ima i
mnogo više krša. Jedino energičnim mjerama je moguće svesti broj koza na pravu
mjeru. Sirotinjske koze ne žehmo dirati. Njih zakon čl. 33. n´ije tangirao.


Oosp. ing. Prpi ć napominje kako je vrlo potrebno ograničiti držanje koza. Nemoguće
je pošumljavanje, ako se ne reducira broj koza. Proti propisa §33. nije se digla
sirotinja, već oni, koji koze drže u većem broju t. j . oni, koji sa kozama spekuliraju.


OoSip. ing. . o g i č e V i ć predlaže, ako se već želi promijeniti član ..^ neka se
u samom tekstu zakona doda, da se zabranjuje ´držanje koza u svrhu spekulacije.
Oosp. ing. P e t r 0 V i ć razlaže, kako su u Južnoj Srbiji prilike drugačije nego
u ostalim krajevima.
Nakon odulje debate po predmetu prihvaćaju se slijedeće rezolucije, koje se
imaju poslati gosp. Ministru šuma.


i. PAŠA KOZA U ŠUMAMA.
Mišljenje,
odaslano g. Ministru šuma sa sjednice Upravnog odbora Jug. šum. udruženja,
održane na dan 23. i 24. novembra 1930.


Da razmotrimo pravu važnost paše koza u šumama te držanja koza k:)d nas,
moramo promotriti s jedne strane uništavajuće djelovanje, koje koza vrši na šumi te.
s druge strane važnost, koju šuma ima po blagostanje jednoga kraja, i. naroda.