DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 31     <-- 31 -->        PDF

takove šume moraju zakržljati, a zemlja mora ogoljeli. Koza je nalik dobročimcu, koji
dva puta više uzima nego daje i tako po malo pospješuje konačnu propast narodia.«


Jednako su štetnost paše koza u šumama, te neograničenog držanja koza, naglašavali
svi naši stručni pisci.


Zakon o šumama od 21. XII. 1929. ostavio je mogućnost, da najsiromašnije pučanstvo
smije držati koze u ograničenom broju (čl. .33.). Te sirotinjske koze ne smatramo
štetnima, jer su ograničenog broja. Štetnije su koze imućnijih seljaka, koje prave
štete u velikom svom broju.


Naš ´seljak treba da prijeđe na intenzivnije stočarstvo, nego li što je držanje
koza. Plemenitija stoka postati će mu i rentabiliiija. Potouja doduše treba više njege
i truda, nego li koze, ali bez truda ne ide, jeir »na muci grozdovi vise«.


Iz sviju gore navedenih razloga smatramo, da propis § 33. zakona o šumama od


21. XII. 1929. nije odviše strog, jer je svakako potrebno ograničiti pašu koza u šumama
kod nas i dozvoliti tu pašu samo najsiromašnijima.
Smatramo, da bi bilo nepotrebno miiijenjati slovo zakona po predmetu. Tim više,
što je predmetni član 33. predvidio, da mogu opće upravne vlasti iprvoga stepena dozvoliti
pojedinim porodicama ispašu koza u šumama u ograničenom broju, koji je potreban
za izdržavanje porodice. Dakle opšta upravna vlast prvog stepena prosuđuje
onaj broj koza, koji je potreban za uzdržavanje porodice. U nekim krajevima, gdje je
to potrebno, dozvoliti´će dakle upravne vlasti same od sebe već veći broj koza, dok
će se u krajevima manje potrebe dozvoliti manji broj. Potreba pojedinih krajeva može
se regulisati u vezi sa članom 33. zakona.


U službenom tumaču zakona o šumam.a (Dr. Balen, Dr. Sagadln: Zakon o šumama,
izdanje Ministarstva šuma) na str. 60-toj se kaže: »Tendenca je zakonodavca, da se
postepen o smanjuje broj kozjih grla svuda, gdje je danas još dopušteno njihovo
puštanje na pašu, a da se ne dopusti, gdje ui dosada nije bilo potrebno.«


Isto tako Pravilnik Ministarstva šuma o puštanju koza u šume čl. 2. kaže: Opšta
upravna vlast će ustanoviti:
»Najveći broj koza, što ga pojedina porodica sme da ima obzirom na davanje
mlijeka za olakšanj e prehrane članova porodice.«
Zakon 0 šumama predvidio je dakle dovoljno mogućnosti za držanje koza i ispašu
koza u šumama.


Ne smatramo potrebnim, da se mijenja slovo zakona, kad je u zakonu predviđeno
riješenje pitanja tako, da se postepenim ograničavanjem broja koza može taj broj
svesti na raoijonalnu mjeru. To postepeno reduciranje ne mora se nikako naglo provesti,
već polagano. Narod će s vremenom sam uvidjeti, rda je § 33. Zakona o šumama
izrađen samo u njegovom sopstvenom interesu t. j . u interesu blagostanja narodne
budućnosti.


Po § 93. Zakona o šumama od 21. XII. 1929. imperativno se određuje, da se naš
krš ima zašumiti u roku od 50 godina. To je nemoguće provesti, ako se dozvoli ispaša
koza u šumama, odnosno ne ograniči broj koza.


Mogu se postepeuo smanjiti i ograničiti površine za ispašu koza, a onda će se
time eo ipso smanjiti i broj koza.


Uvjereni smo, da narodna sirotinja nije prigovarala članu 33. Zakona od 21. XII.
1929. Prigovarali su oni, koji drže i uzgajaju koze u spekulativne svrhe, jer oni su tim
članom zapravo jedino tangirani. Sirotinju zakon nije dirao, jer joj je ostavio mogućnost
držanja koza.


Ako sadanje ekonomske prilike posebno imperativno traže za pojedini kraj (Južna
Srbija), da se drže koze u većem broju, neka se za taj kraj (pravilnikom učini izuzetak.


^9