DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 34     <-- 34 -->        PDF

(


di


/I ^ ,
H - I { -i/ hf


*
I n^´-44´l\
nešto, čime nije računao već unaprijed. Još je gore, ako stipendij stane u decembru


t. j . lusred školske igodine. Stoga predlažem, da se svota koja je stavljena u budžet zz.
g. 1931. odredi za školsku godinu 1931/32. te da se stvori kao neki fond ili depozit u
koji bi ulazile svote određene u budžetu Udruženja za stipendije. Iz toga fonda (depozita),
da se plaćaju potpore, odnosno stipendije kroz čitavu školsku godinu.
Zaključuje se slijedeće:


1. Svote određene u budžetu za 1931. god. podijeliti će se u školskoj godim
1931/32.
2. Tajništvo će spremiti pravilnik za stipendije, koji će se predložiti narednoj
skupštini.
3. Po pravilniku neka se predvidi depozit ili fond za stipendije.
U taj depozit bi ulazile: a) Svote određene za stipendije u budžetu Udruženja;
b) svote, koje su gg. članovi plaćali dosada kao dobrovoljne potpore za studente;
c) predvidjeti će se u budžetu potpore za 10 ili 12 mjeseci, a podijeliti će se samo za
9 mjeseci školske godine. Svote za ostala 1 do 3 mjeseca će ulaziti u depozit (fond)
za stipendije, d) U depozit (fond) bi ulazile i svote, koje će uplaćivati kao dobrotvori
oni, koji su se o njegovom trošku školali kao i dobrovoljni prilozi ostalih članova.


4. Stipendije bi se plaćale iz depozita, koji bi se vremenom pretvorio u fond.
V. Svetosavske nagrade dvojici studenata šumarstva.
Tajništvo tpredlaže, da se raspiše natječaj za svetosavske nagrade. Nagraditi će
se dvojica studenata svaki sa 1000 dinara. Jedan na Šum. fakultetu u Zagrebu, drugi
u Beogradu. Rok do Sv. Save u 1931. go.d. je odviše kratak. Đaci treba da imadu


^ vremena, da uzmognu ozbiljnije obraditi koju temu. To je moguće, ako imadu i preko
/ piraznika vremena da rade na tcmatu. Najzgodnije bi bilo, da se teme raspišn već
recimo u aprilju ili maju mjesecu putem Šum. Lista, a radnje neka se uručuju početkom
decembra. Tako bi studenti imali dovoljno vremena, da se ozbiljnije pozabave sa stvari,
da donesu nešto zrelijega, što bi se eventual´no moglo štampati i u Šum. Listu.
Svrha tih nagrada jeste, da se studenti zainteresiraju. Kada si slušač šumarstva
izabere još kao student kakovu temu, pa je obradi, on će se s tom temom odnosno
predmetom i kasnije u životu uvijek rado baviti.
Predlažem slijedeće teme:


1. Šumarstvo u prošlosti, sadašnjosti i b u d lu ć u o s t li nacionaln
e ekonomije . (Šumarstvo u narodno-ekonomskom životu sadašnjosti igra
vidnu ulogu. Prikažite razvoj važnosti šumarstva. Nekada se sa šumama nije ekonomisalo.
Ekonomisalo se je samo sa skoncentrisanijim vrijednostima. Da´nas je drugačiije.
Intenzitet ekonomski postaje svakim danom sve veći. Dočarajte sliku toga ckonomisatija
sa šumama u narodnoj ekonomiji budućnosti.)
2. Industrija papira i šumarstvo. (U čemu sastoji industrija papira.
Šta je sve potrebno za njen prosperitet. Kakove izglede ta industrija ima u Jugoslaviji.
Njene veze sa šumom i šumarstvom.)
3. Šumarski List od 1876. d o 1930. godine u svjetlu statistike.
(Piikažitc razvoj Šum. Lista. Grafički se na pr. dade prikazati, koliko su pojedina
godišta imala stranica. Tko su bili urednici. Koliko je stranica svega štampano, koliko
članaka, kako se članci raspodijeljuju prema strukama, kakova pitanja su najviše obrađivana
i t. d. Članci studenata šumarstva u Listu i t. d.)
4. D j e 1 o k r u g i rad s r e s k i h šumarskih referenata kod upravnih
vlasti I. s t e p e n a.
5. Šume i imena mjesta i gora. (Mnoga mjesta, sela i gradovi kod nas
imadu imena prema kojoj vrsti drveta ili kojoj biljci u šumi, na pr. Jasenak, Drvar,
Kostanjevica, Dubica, Jagodina i t. d. i t. d. Naći ćete takovih imena dosta u kakovom
33