DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1931 str. 35     <-- 35 -->        PDF

tačiiom popisu mjesta. Sačinite si jedim ili više karata, u 1<... urišitc l\oirturc Jugoslavije
i unesite u takovu kartu sva mjesta, kojima ime potječe od šume. Razmatrajte
dobivene rezultate i t. d.)
6. Za r drven i uglje n umjest o benzin a za pogo n m o t o r n i li (/)´(!/(´´ fvf . 2 I
vozila ? (U francuskoj ili talijanskoj literaturi prošlih godina naći ćete dovoljno podataka
za to pitanje. Revue des ..... et forets, L. Alpe. Pitanje je za našu zemlju 0\YQ/
^ ´
^]7)//^....
također od eminentne važnosti. Mi nemamo nalazišta nafte, ali imademo šuma.)
7. Strojev i z a računanje . (Sistemi tih strojevi, upotreba, prednosti, njihova
važnost po razvoj današnjeg privrednog života i nauke.)
Oosp. predsjednik .. Ć i r k o v i č prigovara temama, da su djelomično odviše
teške, a djelomično nisu posve šiumarske.
Tajni k izlaže, kako se Svetosavske nagrade Njegovom Veličanstva Kralja
dijele na fakultetu u Beogradu i Zagrebu. Za potonje nagrade raspisuju teme gg. profesori
šumarstva. To su većinom posve stručne teme. Ne bi dakle smetalo, što neke
od gore predloženih tema nisu strogo stručne.
Prima se predlog tajništva sa napomenom, da se tajništvo još sporazumi o predloženim,
kao eventualno i o daljnjim temama, sa kojim profesorom šumarstva.
V. Predlog gosip. Bracanoviča, da se omogući nekim članovima, koji su sada u
državnoj službi lu III. kategoriji, da mogu polagati ispit za II. kategoriju, ako imaju 4
razreda srednje te nižu šumarsku školu i ako su u državnoj službi dobro ocijenjeni.
Time bi dobili i formalno pravo za samostalno vođenje šum. gospodarstva.
Zaključuje se slijedeće:
Zakon 0 činovnicima glava II. član 6 kaže, đa se za II. kategoriju traži puna
srednjoškolska sprema ili srednja stručna škola sa propisanim završnim ispitom. Očito
je poradi ovog pozitivnog zakonskog propisa stavljen i u Pravilmik za polaganje drž.
šum. praktičnog ispita II. kat. isti zahtjev. Taj pozitivan zakonski propis mogao bi se
promijeniti jedino zakonom a nikako,ne uredbom, kako gosp. predlagač predlaže. Zakon
a. šumama propisao je, da se u budućnosti traži za samostahio vođenje šum. gospodarstva
potpuna fakultetska sprema (član 132). U duhu potonjeg propisa također ne bi
bilo, kada bi Udruženje predlagalo poseban zakon za prelaz šum. činovnika iz lU. u
II. kategoriju.
VI. Tajnik čita predloge gosp. ing. Miklaua . 1.
Oreoa-ganizaciij i budući h skupština . Neka se na skupštinama
više pažnje posveti predavanjima i referatima. Struka neka dođe više do izražaja.
Formalnosti neka se skrate.
Zaključuje se da tajništvo izradi program za skupštine, o kome će se debatirati
na slijedećoj sjednici.
2. ´0 kakovo j stručno j c k sk u r z i ji u tuili
inozemstvo, koju neka
organizira Udruženje.
Gosp. predsjednik .. Cirkovi č razlaže, kako je predložio na ovogodišnjoj
skupštini, da se slijedeće godine glavna skupština održi eventualno u Českoslovačkoj.
Dopisivao se je sa Čehoslovacima o tome predmetu. Oni će održati u 1931. .godini svoj
kongres u Šleskoj. Za nas to ne bi bilo toliko od interesa. Ali u god. 1932. bi mi mOgli
održati našu glavnu skupštinu u Subotici ili Novom Sadu, pa bi se tom prilikom mogla
jedna ekskurzija organizirati u Ceskoslovačku. Čehoslovaci su izvijestili, da bi bolje
bilo, da dođemo ;u godini 1932., kada će biti i svesokolski slet u Pragu.
Zaključuje se pokušati u god. 1931. organizirati jednu stručnu ekskurziju unutai:
Jugoslavije. ´´ , . ´ i _ , _j