DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1931 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Inž. DUŠAN NOVKOVIĆ. SARAJEVO:


GDJE TREBA TRAŽITI UZROČNIKE
SUŠENJU ČETINJASTIH ŠUMA U BOSNI


(OU SONT A CHERCHER LES CAUSES DU DEPERISSEMENT
DES FORETS CONIFERES EN BOSNIE)


U Šumarskom Listu od oktobra pr. g. gosp. Bambulović traži uzročnike
i odgovorna lica za katastrofalnu navalu potkornjaka.


Ovim člankom nemam namjere, da koga optužujem ili branim, no
da bi i javnost bila upućena u ovu pojavu, želim ovdje da iznesem neke
podatke i činjenice, koje će unijeti više svjetla u cijelu stvar, makar je
to većini nas, koji smo služili kod eksploatacije ovih šuma, sve poznato.


Lstina je, da je i u drugim zemljama bilo katastrofalnih pojava insekata.
Uzroci ovakovim najezdama mogu biti razni. Osobito pogodne klimatske
prilike za potkornjake, prejako iskorištavanje šuma, čiste četinjaste
sastojine, slab red u šumi, nemar u prvim momentima pojave oko
suzbijanja insekata i t. d.


Potkornjaci se javljaju postepeno na izvalama, neoguljenim panjevima,
kladama i sitnom materijalu, koji je ostao u šumi neoguljen iza iskorištavanja,
na ozlijeđenim stablima, vjetrolomima, prvo na južnim ekspozicijama,
jako prorijeđenim sječama, a zatim kako njihov razvoj napreduje,
proširuje se i njihov razorni utjecaj na manje otporna, a u pomanjkanju
takovih i na zdrava stabla.


Poznata je stvar, kakovo je starije kod nas nastalo iza oslobođenja.


Politički haos sve je više uzimao maha, a da su šume u tom haosu igrale


važnu ulogu, poznato će biti mnogima i osim šumara. Šuma je bila objekt,


kojim su razne želje i željice mnogih protekcionaša i političkih trabanata


bile zadovoljavane, pomoću njih su se punile kuglicama biračke kutije.


Drveta je trebao svak: beskućnik, dobrovoljac, trgovac, protekcionaš,


politički korteš, požarom postradali, gladni iz Hercegovine, mnogobrojna


humana i dobrotvorna društva, koja su sad počela nicati kao gljive iza


kiše. I svim se išlo u susret, naše šume morale su da zadovolje njihove


pohlepne želje. Svaki je režim gledao da zadovolji svoje pristalice, jer


od njih je opet zavisilo trajanje vlasti toga režima.


Na drugoj strani imamo velike šumske industrije, -razne firme i


trgovce drvctom. Osobito povoljne konjunkture na drvnom tržištu for


sirale su sječu, sjeklo se nemilice, povećavali su se uobičajeni godišnji


»etati«. Naravno, kad se već investira i dođe u jedan odio radi sječe, da


su ta razna poduzeća nastojala, da iz toga odjela šume izvuku sve, što


se god moglo, a njima se moglo sve ono, što je bilo sposobno za upotrebu


i trgovinu. U mnogi već jedanput sječeni i iskorišteni odio šume vraćalo


se sa sječom nekoliko puta, sve na tužbe firmi, da im je premalo dozna


čeno drveta, da prema ugovoru imaju pravo na mnogo veći »intenzitet«


sječe. Tužili su šumske organe, da su ostavili u šumi previše sjemenjaka


i to najljepša stabla, a da su njima doznačili malo i sva natrula stabla,


59
ŠUMARSKI LIST 2/1931 str. 18     <-- 18 -->        PDF

»koja bi trebalo ostavljati za sjemenjake«. Naravno da su »stručne« komisije,
koje su na tužbe firmi izlazile na teren, uvijek nalazile, da firme
u svojim zahtjevima imaju pravo, nalagalo se podređenima, da se tu i tu
ima još doznačiti, da i trula i posve prestara stabla mogu također služiti
kao sjemenjaci, a da se ona, koja su šumari odabrali za sjemenjake, imaju
ponova doznačiti za sječu. Svakom je od nas šumara dobro poznato,
kakova se stabla imaju odabirati za sjemenjake, pa je ovakav rad bio
za svaku osudu.


Kod takovog stanja stvari sastojine su bile prekomjerno prorijeđene,


vjetar, snijeg i kiša nastavili su svoj rad, izvale su se redale jedna za


drugom i devastacija se počela i naskoro završila.


Naravno da je vanjski upravni organ morao poslušati naloge svojih
starješina, ako i s bolom u duši, jer za čas se mogao gnjev njegovih pretpostavljenih
i firme da izvrši na njemu, mogao je biti otpušten ili bogzna
kamo premješten i kažnjen za neposluh. Ovdje je bila u pitanju egzistencija
čovjeka. Ovakovim radom administrativni je organ Izgubio svaki
respekt i moč u šumi prema firmi i njenim organima. Oni se na njegova
naređenja ni osvrtali nijesu. Njihov najneznatniji »furman«, vozač, bio
je u šumi preći nego šumar. Kod izvoza materijala iz šume vozač je
birao izvozni put, kud je htio i kud mu se činilo lakše, a kad mu se taj
izvozni put zablatio i pokvario, on je odmah pokraj njega pravio drugi.
Koliko je kod toga poništeno pomlatka i ozlijeđeno sjemenjaka, poznato
je svakom, koji je bio kod ovakove eksploatacije.


Rijetka još preostala stabla počela su fiziološki poboljevati i gubiti
otpornost protiv bolesti i navala neprijatelja. Kukcima nije bilo teško,
da se iz izvala i klada nastane u takova stabla, jer su imali izvrsnu podlogu,
pa bi upravo bilo pravo čudo, da se nijesu u takovim prilikama
pojavili.


Bolje nije bilo ni u šumama, u kojima su dobili pravo sječe privatnici,
dobrovoljci, beskučnici i svi drugi. Sve ove prostrane sječe vršene
su onako, kako je ko htio. Na red u šumi niko nije gledao ili posve nedovoljno.
Organi su bili nemoćni. Makar su podnosili prijave za nered u
šumi, po njima se nije ništa poduzimalo, samo se obećalo, da će se red
uspostaviti i na tom se završilo. Fotkornjaci su se radi toga počeli sve
jače množiti i opasnost se mogla uočiti još 192´5. g., a ne tek 1928. ili 1929.
Po arhivama šumskih uprava moglo bi se još iz toga vremena naći prijava
za pojave potkornjaka i za nered u šumi.


Poznata je stvar, da su četinjaste šume mnogo neotpornije u svakom
pogledu nego listače, pa stoga i stradaju više od svih nepogoda: izvala,
vjetroloma, snjegoloma, pripeke sunca, mraza, gljiva, insekata i t. d. Naravno
da se radi toga i gospodarenju u četinjastim šumama uvijek mora
poklanjati mnogo više pažnje, nego kod listača. Sama biologija četinjastih
šuma upućuje nas, kako da ih iskorištavamo i pomlađujemo. Ako igdje
treba primijeniti staro pravilo »svako iskorištavanje šuma treba da u sebi
nosi mjeru za njihovo pomlađivanje«, onda ga sigurno treba primijeniti
najprije u četinjastim šumama, pogotovo ondje, gdje se one nalaze u visokim
nadmorskim položajima, gorskim predjelima i na podlozi krečnjaka.
A taj slučaj imamo u skoro svim četinjastim šumama Bosne, pa i Gorskog
Kotara, Srljije i Slovenije.


Promatramo li i oponašamo li prirodu, najbolju učiteljicu, problem
pomlađivanja je riješen. Prebirno gospodarenje je jedini ispravni prirodni


60
ŠUMARSKI LIST 2/1931 str. 19     <-- 19 -->        PDF

i najjeftiniji način pomlađivanja naših četinjastih šuma i njihovog el^sploatisanja.
Istina, ovdje mislim na pravo prebirno gospodarenje
onako, kako se to razumijeva u cijelom svijetu, ali ne na ono, što se pod
tim razumijeva u raznim operatima, koji su izrađeni za velika ugovorna
područja. U najmanju ruku ne mogu se nazivati prebirnima sječe, koje
se provađaju po tim operatima. Sječe sa 60—8.´/. intenziteta drvne mase
ne mogu se nazivati ni oplodnima, a kamo li »prebirnima«. Ta one za
godinu dvije izgledaju kao pustoš, na njima nema više nijednog stabla
sjemenjaka, tek se može vidjeti, da su tu nekad bila stabla jakih dimenzija,
ali sad se već vidi početak korova ili izbijanje krečnjaka radi rastvaranja
i otplavljivanja humusa.*


Svim ovim nedaćama, koje su više manje rezultat ljudskog djelovanja,
pridolazi još jedan clemenat, koji je razvoju insekata osolDito pogodovao.
Tokom godina 1927. i 1928. vladala je velika suša, a šta to znači,
poznato nam je svima, osobito s obzirom na stanje, kakovo je bilo u našim
šumama.


Uzročnici ovog razornog napadaja potkornjaka imaju se svakako
tražiti i jesu u ovorn.: 1.) forsirano iskorištavanje četinjastih šuma, a pri
tom osobito jak intenzitet sječe, kakav nikako ne odgovara četinjastim
šumama (prema tome i nevaljane odredbe u kupoprodajnim ugovorima);
2.) političke prilike u zemlji; 3.) nered u sječinama; 4.) favoriziranje i
izlaženjc u susret firmama i drugim strankama u svakom pogledu;
5.) nikakav respekt prema šumarskim organima radi navedenih prilika
i prema tome njihova nemoć; 6.) suša (žega) u 1927. i 1928. g.


Koliko je nadležna direkcija šuma bivala pravovremeno upozoravana
od područnih šum. uprava na opasnost, pa nije ili nikakovih ili ozbiljnih
mjera poduzimala, kao i to, da li tu opasnost jesu ili nijesu po svojoj
dužnosti i sami inspekcioni činovnici na vrijeme opazili i zatražili pomoć
za njeno suzbijanje, ne mogu ocijeniti, a nije ni moja dužnost da to ocjenjujem,
nego dužnost nadležnih vlasti. No pitanje je također, da li bi je
bilo moguće spriječiti u prilikama, kao što su bile.


Prema tome nije pravo, da se na jednu ili dvije osobe svaljuje krivica,
a da se svi ovi momenti ne ocijene i ne odmjere. Isto tako ne može
se bacati odgovornost na nestručnost i neupućenost mladih šumarskih
inžinjera i upravitelja (a i starijih). Svaki od nas, pa i onaj najneupućeniji,
bolje bi gospodario našim šumama, kad bi imao slobodne ruke u gospodarenju
i kad bi se sječe vršile po našem znanju i uvjerenju. Uvjeren
sam, da bi se i danas naše šume zelenile, kad se ne bi moralo raditi i slijepo
pokoravati diktatu neispravnih operata i nalozima raznih komisija
stručnih i inspekcionih, koje su po volji firma sastavljane i izlazile na
teren. Koliko se samo šume, u kojima se radi u režiji, razlikuju od šuma
u velikim ugovornim područjima! A to je također jedan dokaz, da ni


´´ Odnekud mi je dopala u ruke jedna slika, koja pokazuje dio jedne bosanske
četinjave šume, u kojoj je pred par godina putem jedne firme bila »provedena prebirna
sječa«. Pogled na tu sliku upravo je porazan. Kao da je kroz šumu projurila oluja,
kojoj je odoljelo tek tu i tamo koje stablo, tako izgleda taj dio šume. Tek možda na
svakih lOO do 200, a možda i više metara udaljenosti dolazi po jedno stablo i ta
preostala stabla jamačno su bila prije sječe najlošiji i za život najnesposobniji individui.
Po dimenzijama to su faktično stabalca, a ne stabla, od kojih bi moglo da se
očekuje pomladenje šume. Urednik .


(JI
ŠUMARSKI LIST 2/1931 str. 20     <-- 20 -->        PDF

jesmo tako neupućeni u iskorištavanju i pomlađivanju naših šuma. Samo
su na žalost ova »režijska« područja prema ugovornim područjima površinom
jako malena.


Naše su šume devastirane što nepravilnom eksploatacijom, što razornim
djelovanjem potkornjaka. Poduzete mjere jedva da će navalu
suzbiti, jer nijesu pravovremeno poduzete, a sad su se potkornjaci u takovoj
množini razvili, da su mjere, koje se poduzimaju, posve iluzorne. Ta
tko je u stanju da pregleda svako stablo u šumi i da ocijeni, Je li napadnuto
ili nije. Rušenje pak lovnih stabala i onih, koja su posve sigurno
osuđena na smrt, skupa je stvar, a osim toga se tim rušenjem ozleduju
i ona stabla, koja nijesu napadnuta i koja bi možda odoljela napadaju.


Ovu će invaziju moći svladati jedino priroda, jer je ona Jedini regulator
svih pojava, koje se u njoj odigravaju. Preventivne mjere su se
imale mnogo prije poduzimati. Za promatranje i sticanje iskustva mislim
da se trebalo i moglo sa odobrenjem nadležnih izabrati Jedan napadnuti
dio šume i prepustiti ga, da miruje i da priroda čini svoje, pa da se vidi
razvoj i prestanak navale insekata, kao i to, kako će sama priroda da
zašumi ovaj dio, kakovim drvetom, u kom vremenu i t. d. Jer bilo je
mnogo mladih stabala u sastojini, pomlatka, koji obično nije bio napadnut
i koji bi se ispod ove uništene i osušene nadstojne sastojine sigurno podigao.
Rušenjem stabala napadnutih i lovnih ovaj Je pomladak većinom
uništen, povaljen, ozlijeđen.


Rušenje ovih stabala moglo bi se Jedino opravdati ondje, gdje se
drvo može sigurno unovčiti, a ne da trune oboreno po šumi i da ga tehnički
oštećuju sekundarni potkornjaci (Xiloterini etc), pored toga što je
taj posao skupo plaćen i ozlijedio i preostala stabla, koja će sigurno za
koji mjesec dana također biti napadnuta.


Ogoljene su naše prostrane šume i zadatak šumara u skoroj budućnosti
biće u glavnom pošumljavanje ovih prostranih površina. Država će
morati da izdaje ogromne svote za ove radove. Velike firme redom će
poslove obustavljati, jer su područja već »iskorištena« i posušena. Prihodi,
s kojima je dosad u državnom budžetu računato, postepeno će se
smanjivati i teško će se naći za njih nadoknada. Uzrok je u tom, što nije
bilo nekog drvosječnog plana, kojim bi se osigurala potrajnost u iskorištavanju,
zaštitile šume od devastacije i osigurao pomladak njihov.


A da li Je državi bolje, kad može s nekim prihodom godišnje sigurno
računati, pa makar on bio i manji, ili Je bolje, kad trenutačno prima veće
prihode, a koji se svaki čas mogu ugasiti i koje je na drugoj strani teško
pokriti, zadatak je finansijskih stručnjaka da to ocijene.


Pa kad ne bi nikako bilo moguće u našim bosanskim četinjastim šumama
p r e b i r n o gospodariti u pravom smislu te riječi, u skrajnjem
slučaju bile bi po mom mišljenju bolje i gole sječe s vještačkim pošumljivanjem,
nego h Je to današnje gospodarenje, zapravo mrcvarenj e
naših šuma. To bi važilo naravski samo za ondje, gdje šume nijesu izrazito
zaštitnog karaktera, a i vještačko pošumljenje imalo bi da se provede
odmah poslije sječe. No valjano prebirno gospodarenje nije kod nas
nemoguće po samoj naravi stvari, samo treba da se promijeni mentalitet
našeg svijeta.


62
ŠUMARSKI LIST 2/1931 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Resume. D´apres l´auteur, le deperissement en masse des forets coniferes en
Bosirie est cause principalement par les conditions geneialcs et politiques sous leijuelles
se trouvait notre .... avant le 6 janvier 1929. Ces conditions avaient pour l´effet
l´impotence parfaite du personnel forestier envers les hommes politiques et envers les
representants des grandes firmes qui exploitaient en masse les forets de Bosnie. En
second lieu, cetait aussi la grande secheresse des annees 1927 et 1928 qui avait
beaucoup contribuee a ce deperissement.


-«0»-


Ing. RUD. PIPAN (ČAZMA):


DIOBA KRAJIŠKIH ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA


(CONTRE LE PARTAGE DES TERRES COMMUNALES)


U prošlogodišnjem Šumarskom Listu, broj IL, načeo je gospodin
profesor Dr. N e n a d i ć pitanje krajiških zemljišnih zajednica, koje je
pitanje od velike nacionalno-ekonomske važnosti, kako to tvrdi sam
pisac članka. Tokom svoje rasprave dolazi g. profesor do zaključka, da
je riješenje toga pitanja, kako se ono provodi via facti, t. j . likvidacijom
i individualnom diobom, najsretnije i da najbolje odgovara svrsi.


S obzirom na golemu važnost toga pitanja slobodan sam rasvijetliti


ga i sa druge strane, jer sam višegodišnjim službovanjem na onom po


dručju, na kojem se ta dioba provodi najintenzivnije, gledao i dobre i


loše strane ove diobe.


Da možemo prosuđivati pitanje krajiških zemljišnih zajednica, mo


ramo najprije proučiti način njihova postanka. Temeljni krajiški zakon


u § 17. određuje: »Dosele poopčinama uživani pašnjaci jesu njihovo vla


sništvo«. »Zemljište otpisano od poreza kao pusto pripada dotičnim opći


nama, u koliko ga ne budu prijašnji posjednici iU pravni nasljednici u roku


od 2 godine stavili pod porez.«


U smislu § 1. zakona o uređenju zemljišnih zajednica od 25. IV. 1894.


sva ta zemljišta imadu se smatrati zemljišnim zajednicama. Posjed njihov


sastoji se dakle u glavnom od bivših seoskih pašnjaka, na kojima je narod


od pamtivijeka slobodno napasivao svoje blago. Prigodom sastava kata


stra neke su parcele bile obrasle drvečem, pa su tom zgodom označene


kao šume, a gola zemljišta označena su kao pašnjaci.


Osim toga se današnje zemljišne zajednice sastoje i od zemljišta,


koje je bilo privatno vlasništvo, ali manje sposobno za poljodjelsku kul


turu, pa su se vlasnici odrekli toga posjeda iz bojazni, da će biti previ


soko oporezovani za ta malovredna ili udaljena zemljišta. To su uvale


i gudure usred polja, zaraštena zemljišta uz rub državnih i imovno-općin


skih šuma, dapače podivljale široke živice, kojih se ljudima u negdanje


doba preobilja zemljišta nije htjelo krčiti.


63