DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1931 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Miiiichcii—Frankfurt 414 kilometara
Frankfurt—Kolu 229
Kčlii—Utrecht 274


Ukupno Sisak—Utrecht 1557 kilometara


Cavanarul—Timisoara ..... . 80 kilometara
Timisoara—Budapest 303 »
Budapest—Wien 283
Wien—Passau 295 » .
Passau—Frankfurt . 457 » ´ ´
Frankfurt—Koln 229 »
Kolu—Utrecht 274


Ukupno Cavanarul—Utrecht 19121 kilometar


Brzešć Centralnv—Siedlce ... . 154 kilometra
Siedlce—Warszawa W.sch 89 »
Warszawa Wsch.—Kutno 133 » , ,
Kutno—Strzalkowo 111 »
Strzalkowo—Poznan 67 »
Poznan—Berlin 270 »
Berlin—Koln 596
Koln—Utrecht ......... 274


Ukupno Brzešć Centralny—Utrecht 1694 kilometra


Iz gornjeg pregleda vidi se, da je geografski položaj Jugoslavije najpodesniji za
eksport, osobito kod drvnih artikala, na cijeli Zapad, specijalno u spomenute zemlje
Nizozemsku, Belgiju i Francusku.


Insp. Josip Gorničić, Zagreb.


«0»— —


LITERATURA


Novi francusl(i udžbenili o uređivanju šuma izašao je pod naslovom ». r a i t e
pratique d´a m e n a g e m e n t dos f o r e t s« od P a r d e-a, direktora šumarske
škole u Baru. Naručuje se kod »Les presses universitalres de France«, Pariš 5«, 49,
Boulevard Saint-Michel«. Cijena 85 franaka. Udžbenik razrađuje teorijski i praktički
dio uređivanja šuma, no težište mu je prebačeno na praktičnu stranu taksacije. U prvoj
česti.knjige oslanja se autor P a rđ e na svoga učitelja R e u s s a. Autor se rukovodio
rijetkom plemenitošću, jer je djelo poklonio francuskom udruženju za pomaganje
šumarskih činovnika. Djelo obuhvata 548 stranica velikoga oktav-formata i sadržaje
jedanaest slika van teksta. Pošto su našim šumarima slabo poznati francuski načini
uređivanja šuma i pošto je djelo pisano lako i instruktivno, preporučujemo toplo njegovu
nabavku. Ugrenović.


Lovačlti lialendar za godinu 1931. Uredio i izdao lug. 1. C e o v i ć, šum. nadsavjctnik
i tajnik saveza lovačkih društava za Hrvatsku i Slavoniju, Zagreb.


Pored š u m a r s k 0 - lovačkog kalendara, koji izlazi u Zagrebu već 27. godinu,
te ga sada ureduje i izdaje univerz. profesor g. Dr. Qj. N e n a d i ć, evo nam još jednoga
— i to čist o lovačko g kalendara. Ovaj mladi drug šumarsko-lovačkog
kalendara sliči i veličinom i vanjskom formom svome starijem drugu. Ima naime
korice od zelenog platna sa zlatotiskom na čelu.


77