DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1931 str. 36     <-- 36 -->        PDF

u stručnom pogledu sadržaj mu je u glavnom ovaj: Prirodoslovlje divljači i
zvjeradi (na 78 stranica), vrijeme parenja i leženja kod divljači i zvjeradi (na 14 stranica),
prehrana divljači, solista, postupale s ubijenom divljači i njezin transport (13
stran.), ocjena lovačkih trofeja (poseban članak Dra Mil. Zoričićana S str.), lov sa
sovom ušarom na ptice grabilice (na 6 stran.), što se radi u kojem mjesecu (8 stran.),
dresura pasa (12 str.), zakoni i propisi o držanju i nošenju oružja, o lovnim taksama
i lovnim kartama, lovno zakonodavstvo (24 str.), tabele i propisi o lovostajama (6 str.),
poljske i šumske štete od divljači itd., upute lovcima o lovačkim pravilima i običajima,
prava i dužnosti čuvara lova (26 str.), organizacija lovaca i formular lovačke prijave,
kinološka organizacija u .Jugoslaviji (12 str.). Zatim slijedi članak Dra A. Šemper a
0 nezgodama u lovu i o prvoj pomoći (10 str.), članak Dra .. S t e i n e r a o bolestima
lovačkih pasa (12 str.) i na koncu obilan popis lovačke literature u raznim evropskim
državama.


Osim toga sadrži kalendar masu raznih formulara potrebnih za evidenciju raznih
fakata i događaja, a naročito za razna ekonomička knjiženja iz područja lova.


Cijena je kalendaru 38 Dinara, a za đake 30 Din. Naručuje se kod saveza lovačkih
društava za Hrvatsku i Slavoniju, Zagreb, Radišina ulica 2, nadalje kod hrvatskog
društva za gajenje lova i ribarstva, Zagreb, Gajeva ul. 46, te kod samog izdavača


g. Ing. Ceoviča, Zagreb, Radišina ul. 2. Kalendar se šalje pouzećem ili ako se novac
pošalje unaprijed. L.
Univ. prof. dr. Aleksander Ugrenović: Iskorišćavanie šuma, knjiga I., priručnik
za šumare, trgovce i industrijalce drvctom, kao i za sopstvenike šuma, izlazi ovih dana
iz štampo. Sadrži circa 20O stranica na najfinijem bezdrvnom papiru. Narudžbe prima
Dan e Tomičić , sekretar tehničkog fakulteta, Zagreb, NVilsonov trg li?. Cijena 80
Din po komadu bez poštarine (sa poštarinom 88 Din).


Veliki ilustrovani aimanali »Vode i ribe Jugoslavije«.
Urednik »Ribarskog Lista«, poluslužbenog organa ministarstva poljoprivrede i
voda javlja nam, da izdaje doskora knjigu, koja će za našu ribarsku literaturu biti
znatna dobit. Na moderan i savremcn način, polazeći s gledišta, da se danas razmjerno
malo čita. Almanah će — prema toj vijesti — više u slici nego u riječi da prikaže
stanje voda i ribarstva u Jugoslaviji. Prvi dio Almanaha »Vode« jednako će kao i drugi
»Ribe« proširiti znanje čitaoca bogatim informativnim opisima i slikama. Zadaća je
Almanaha ne samo da ibude informativna i priručna knjiga za svakog pismenog čovjeka,
koji želi da upozna svoju domovinu, već će Almanah biti reprezentativno i propagandističko
djelo, iz kojega će se jasno vidjeti, što danas na moru, rijekama i jezerima
imamo i što bismo trebali da imamo. Almanah će prikazati iskorištavanje voda za ribarstvo,
a pored toga za druge korisne svrhe, jer od svih prirodnih sila i ljepota vode
sadrže u sebi najveći dio prirodne energije i ljepote, koju možemo da iskoristimo za
napredak, privredu i uopće za kulturni razvoj naroda i države. Prema tome je urednik
Almanaha i odlučio, da mu dade doličnu vanjsku fonuu i primjeren sadržaj. Iz reklamnog
prospekta, koji se, na 8 strana štampan i bogato ilustrovan, besplatno razašilje
svakome po želji (Uredništvo Ribarskog Lista, Sarajevo, post. pret. 46) vidi se, da će
Almanah izaći u velikom formatu 24 X ,32 cm, sa preko 300 slika na finom papiru (Kunstdruckpapier)
i 160 strana teksta u jugoslavenskom i 200´ strana u inostranom izdanju,
.lugoslavensko izdanje izlazi na srpsko-hivatskom, a inostrano na njemačkom, francuskom
i engleskom jeziku. Činjenica, da će Almanah izaći u dva izdanja, uvcćaje važnost
ove knjige i pojačava njenu reprezentativnu moć. U Almanahu pored ostalili radova
izlaze članci dr. S. Stankovića, dr. E. Rosslera, Dr. S. Karamana, Dr. V. Mršića, Dr. ..
Šoljana i drugih naših naučnika i stručnjaka. Materijal je raspoređen u 12 poglavlja:
Vode u .lugoslaviji. Ribe. Ribolov. Uzgoj riba. Ribarska industrija. Ribarsko zakono


78